Neft-gaz kimyosi va fizikasi” fanidan test


Download 0.76 Mb.
bet8/8
Sana27.09.2020
Hajmi0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
160. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;

Neftning tarkibiy qisimlari nimalarga bog’liq?

Neftni yoshiga va qayerdan olinishiga

Neftni qayerdan olinishiga

Neftning yoshiga

Neftning sifatiga

161. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Nordon gudron nima?

Yog'larni oltingugurt kislotasi bilan tozalashdan x haroratda bo‘ladigan chiqindilar

Kislotalar bilan nordonlashtiril-gan gudron

Neftni haydalganda olingan gudron

Gidrokreking mahsuloti

162. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3;Neftning tarkibiy qismining asosini qanday elementlar tashkil qiladi?

Uglerod, vodorod

Vodorod

Uglerod

Uglerod, vodorod, azot, oltingugurt, kislorod

163. Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Neft va neft mahsulotlarini fizikaviy xossalariga nimalar kiradi?

Qotish, xiralashini va kristall hosil bo’lish temperaturalari, o’t olish, alangalanish va o’z-o’zidan o’t olish temperaturalari, qovushqoqlik

Qotish, xiralashini va kristall hosil bo’lish temperaturalari

O’t olish, alangalanish va o’z-o’zidan o’t olish temperaturalari

Qovushqoqlik

164. Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;Olinayotgan neftni 1 tonnasi o’zi bilan necha kg mineral tuz va inert chiqindilar olib chiqadi?

15-25 kg

30-40 kg

25-40 kg

20-30 kg

165. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Olinish usullariga ko’ra gazlar qanday turlarga bo’linadi?

Gazokondensat, neft gazi, tabiiy gaz

Tabiiy gaz va gazokondensat

Neft gazi

Gazokondensat gazi

166. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Suyuq alkanlarning uglerodlar soni qancha bo’ladi?

Pentandan nonangacha

Pentandan oktangacha

Pentandan dekangacha

Propandan nonangacha

167. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Suyultirilgan gazlar qayerlarda qo’llaniladi?

Kimyoviy xom ashyo sifatida, propilen va izopropilen olishda, xo’jalik va kabrbyuratorli mator yoqilg’isi

Kimyoviy xom ashyo sifatida

Propilen va izopropilen olishda

Xo’jalik va kabrbyuratorli mator yoqilg’isi

168. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1;Suyultirilgan gazlarni qanday transport qilinadi?

Maxsus temir yo’l sisternalarda, maxsus temir balenlarda, avto shisternalarda

Maxsus temir yo’l sisternalarda

Maxsus temir balenlarda

Avto shisternalarda

169. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Tabiatda qanday gazlar uchraydi?

Tabiy gazlar, neft gazlari birgalik gazlar, sanoat gazlari, botqoq gazlar

Sun’iy gazlar

Havo

Generator va transforlar gazlari, havo, sun’iy gazlar

170. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Tabiiy gazda metannning miqdori necha foizni tashkil etadi?

93- 99 %

75- 80 %

85- 90 %

80- 90 %

171. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Tabiiy gazlarga misollar keltiring

Metan , etan, propan, butan aralashmalari, azot va kislorod gaz aralashmasi, botqoq gazlar

Butan

Metan

Metan konveriyasi gazlari, metan, butan

172. Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;Tabiy gaz havzalari tavsifi qanday tushiniladi?

Konlar tizimi bilan, masalan: “Sho’rtonneftgaz”, Muborakneftgaz, “Yuqori Ustyurt” Unitar shuba korxonalari misolida

Gazni qayta ishlash zavodlari joylashishi bilan, gaz quduqlari joylashishi bilan, bog’langan gaz quduqlari tizimi bilan

Gaz quduqlari joylashishi bilan

Bog’langan gaz quduqlari tizimi bilan

173. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;To’yinmagan uglevodorodlar qanday jarayondan keyin hosil bo’ladi?

Termik va katalitik kreking, piroliz

Termikkreking

Piroliz

Kreking

174. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so’ng qanday NQIZ bunyod etildi?

Buxoro neftni qayta ishlash zavodi va Shurtan gaz kimyo majmuasi

Buxoro neftni qayta ishlash zavodi va Shurtan gaz kimyo majmuasi

Muborak neftni qayta ishlash zavodi va Shurtan gaz kimyo majmuasi

Oltiariq neftni qayta ishlash zavodi va Shurtan gaz kimyo majmuasi

175. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;O’rta bosimli polietilen qanday harorat va bosimda olinadi?

130- 170, 3,5-4,0

200- 270, 5,5-6,0

250- 280, 1,3-3,0

300- 370, 0,1-0,4

176. Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Farg’ona neftni qayta ishlash zavodi qanday sxema bo’yicha ishlaydi?

Yoqilg’i-moy

Yoqilg’i-yoqilg’i

Moy

Yoqilg’i

177. Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Xom tabiiy gazni birlamchi tozalashni izohlang?

Birlamchi separatorlarda xom tabiiy gazni 30– 40 foiz

Separatordan o’tkazish

Cho’ktirib turg’inlashtirish

Xom gazni biologik qo’shimchalardan ajratish

178. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Xromatografiya usulining mohiyati nima?

Mahsulotni fizik-kimyoviy usullari yordamida ajratish va uni aniqlash

Neft mahsulotlarining adsorbentda o’tkazib fraksiyaga ajratish

Mahsulotni sovutib kristallga tushirish

Neftni keyingi haroratiga qarab fraksiyalarga bo’lish

179. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Dizel yonilg‘isini tarkibida oltingugurning miqdori qancha bo‘lishi mumkin?

0,2 foizgacha

3,0 foizgacha

2,1 foizgacha

1,0 foizgacha

180. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Yoqilg’i-yoqilg’i yo‘nalishida neftni qayta ishlash qanday sharoitlarda olib boriladi?

Atmosfera bosimda

Past bosimda

Yuqori bosimida

Vakuum ostida

181. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Katalitik riforming jarayoni nima?

Katalizator ishtirokida yuqori oktanli benzin olish

Ikki moddani parchalanishi

Bir moddani parchalanishi

Uglevodorodlarni oksidlash

182. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Moy fraksiyalarini deparafinlash natijasida nimalar olinadi?

Deparafinlash natijasida parafinlar va moy komponenti olinadi

Suyuq ugle-vodorodlar va moy komponenti

Aromatik uglevodorodlar va moy komponenti

Qattiq uglevo-dorodlar va moy komponenti

183. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Neft qanday modda?

To‘q, jigar-rang, quyuq moysimon modda

Suyuq modda

Qattiq modda

Och sarg‘ish modda

184. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Neftni qayta ishlashning yoqilg’i-yoqilg’i yo‘nalishida qanday mahsulotlar olinadi?

Benzin, kerosin, dizel yoqilg’i

Moy, parafin, benzin

Parafin, aromatik birikmalar, kerosin, moylar

Mazut, moy, dizel

185. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Neftni og‘ir qoldiqlaridan engil fraksiyalar olish qaysi usulda olib boriladi

Gidrokreking orqali

Oksidlash

Rektifikasiya

Riforming

186. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Nordon gudron nima?

Yog‘larni oltitgugurt kislotasi bilan tozalashdan hosil bo‘ladigan chiqindilar

Kislota bilan nordonlashtiril-gan gudron

Neftni haydalganda olingan gudron

Gidrokreking mahsuloti

187. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;Oltingugurtli neftda oltingugurtning miqdori qanchaga teng?

0,5- 2,0 foizgacha

0- 1 foizgacha

0,5-1,0 foizgacha

0- 0,5 foizgacha

188. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 3;Tabiiy gazning tarkibi asosan qaysi uglevodorodlardan iborat ?

Metan va etan, qisman propan, butan va boshqalardan iborat

Propan va butan, qisman metan va etandan

Metan va qisman etan, propan va etandan

Geptan, pentan, qisman metandan

189. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so’ng qanday NQIZ bunyod etildi?

Buxoro neftni qayta ishlash zavodi va Shurtan gaz kimyo majmuasi

Buxoro neftni qayta ishlash zavodi va Shurtan gaz kimyo majmuasi

Muborak neftni qayta ishlash zavodi va Shurtan gaz kimyo majmuasi

Oltiariq neftni qayta ishlash zavodi va Shurtan gaz kimyo majmuasi

190. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Neftning tarkibida оltingugurt, kislоrоd va azоt atоmlarining miqdоri nimaga bоgliq?

Neftni yoshiga, neftning sifatiga va qaerdan оlinishiga

Neftni qaerdan оlinishiga

Neftning sifatiga

Neftni yoshiga

191. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Tabiiy gazda metanning miqdori necha foizini tashkil etadi.

93- 99 foizgacha

75-80 foizgacha

85-95 foizgacha

80-90 foizgacha

192. Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Xromatografiya usulining mohiyati nima?

Mahsulotni fizik-kimyoviy usullari yordamida ajratish va uni aniqlash

Neft mahsulotlarining absorbentdan o’tkazib fraksiyaga ajratish

Mahsulotni sovutib kristallga tushirish

Neftni haroratiga qarab fraksiyalarga bo’lish

193. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;Nisbiy zichlik deganda nimani tushunasiz?

Modda zichligini standart modda zichligiga nisbati

Modda massasining uning xajmiga nisbati

Modda massasini belgilovchi ko’rsatgich

Modda hajmini standart modda zichligiga nisbati

194. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Haroratning pasayishi neft mahsuloti tarkibidagi qanday birikmalarni kristallga tushishiga olib keladi.

Parafin va serezin uglevodorodlar

Serezinlar

Aromatik uglevodorodlar

Karbonil hosilalari

195. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Gidrokreking jarayoni nima?

Neftni og’ir fraksiyalaridan harorat va vodorod yordamida engil fraksiya olish

Neft fraksiyalaridan moylovchi materiallar olish

Neftni og’ir fraksiyalarida antidetonatorlar olish

Neftni og’ir fraksiyalardan asfaltenlar olish

196. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Riforming jarayoni qanday haroratda olib boriladi?

470 dan 500 haroratgacha

400-500 haroratdagacha

350-500 haroratgacha

350-400 haroratgacha

197. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Katalitik jarayon vaqtida katalizator uzoq vaqt berilgan aktivlik bilan ishlash nima deyiladi.

Katalizatorni stabilligi

Aktivligi

Selektivligi

Zaharlanishi

198. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1;Benzin va dizel yoqilg’isini oltingugurtli birikmalardan tozalashning samarali usulini ko’rsating.

Gidrotozalash usuli

Riforming

Kreking

Degidratatsiya

199. Fan bobi – 4; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Riforming jarayoni nima maqsadda olib boriladi?

Yuqori oktanli benzin olish uchun

Avia kerosin olish uchun

Oltingugurtdan tozalash uchun

Dizel yoqilg’isi olish uchun

200. Fan bobi – 4; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Ko’p halqali alkanlar...?

Qattiq moddalardir

Suyuq moddalar

Kristall moddalar

Gaz moddalar

Download 0.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling