Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi


-rasm. Suyuqlikni sochib beruvchi absorberlar


Download 1.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/6
Sana20.09.2020
Hajmi1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

 

 

11-rasm. Suyuqlikni sochib beruvchi absorberlar: 

a-ichi bo’sh; b-sharsimon nasadkali.

 


3.1. Nasadkali absorberni hisoblash 

Berilgan shart qiymatlari: 

Gaz -CO

2

+(CO+H2

Normal sharoit uchun gaz bo’yicha ish unumdorlik.– G0

 = 2 m


3

/cek. 


Gaz aralashmasi tarkibi: CO

2

 – 20% , (CO+H2

) – 80%. 

Yutuvchi suyuqlik MEA. 

MEA temperaturasi t

s

 = 30 


0

C. 


Yutuvchi suyuqlikda CO

2

 gazini saqlashi– xn

= 0. 

Koponentning ajratib olish darajasi– φ = 90%. 

Qurilmadagi bosim– R = 0,1 MPa. 

Yutuvchining qo’shimcha ish koeffitsienti– 1,8. 

Absorbtsiyalashdagi temperatura - t

a

 = 20 0

C. 


Kiruvchi gaz temperaturasi – T = 150 

0

C. Absorber turi - nasadkali. 

Absorberning  geometrik  ulchamlari  asosan  zururiy  modda  o’tkazish  va  fazada 

tezligi orqali aniqlanadi. 

Modda almashinish yuzasi quyidagicha aniqlanadi: ур

у

У

K

МF

, (1) Bu erda K

u

 – Gaz fazasiga modda o’tkazish koeffetsienti, kg/(m2

s); 


M – Yutiluvchi modda massasi. 

1. Yutiluvchi modda massasi va yutuvchi sarfi 

CO

2  gazining  vakt  davomida  absorbentdan  o’tish  miqdorini  quyidagicha 

aniklaymiz: 

)

(

)(

М

об

о

б

Х

X

L

Y

Y

G

, (2) 


Bu erda  G,L – mos holda toza yutuvchi va gazning inert qismini sarfi, kg/s; 

 

  

 


к

н

Х

,

- CO


2

 gazining yutuvchidagi boshlang’ich va oxirgi kontsentratsiyalari, kg 

CO

2

/kgк

н

Y

,

-  CO


2

  gazdagi  komponetning  gaz  aralashmasidagi  boshlang’ich  va  oxirgi 

kontsentratsiyalari, kg CO

2

/kg gaz. Hisob: 

39

,0

4

,22

44

35,

0

Y         

0

Х2

б

бм

СО

н

V

М

y

kmol CO


2

/kmol gaz 

039

,

0)

9

,0

1

(39

,

0)

1

(Y

о

Y        

бkmol CO


2

/kmol gaz 

COgazning о

Х

yutuvchidagi oxirgi kontsentratsiyasini )

(

Yн

Х

f

 aniqlaymiz. х

P

K*

y

, (3) Bu erda  K = 20,4 mm.rt.uts. = 2719,32 Pa. 

Qiymatlarni qo’yib quyidagini aniqlaymiz: х

х27,

0

1,

0

027,

0

y*

 

Absorbsiyaning ish va muvozanat chiziqlarini quramiz (12- rasm).  

12-rasm. 1 – muvozanat chizig’i, 2 – ish chizig’i  0145

,

0Х

*

ун

kmol CO2

/kmol topamiz

CO

2

  gazining  yutuvchiк

Х

dagi  oxirgi  kontsentratsiyasi  va  suyuqlikni regeniratsiyalash uchun yo’qotilgan energiyaning bir qismini aniqlaymiz (absorberning 

o’lchamini o’zgarishiga ta’sir qiladi). 

Buda quyidagini topamiz: 

097


,

0

5,

1

145,

0

5,

1

5,

0

Х*

об

у

Х

Х

б

kmol CO


2

/kmol

Inert qismining sarfi: 

)

Y-

(

)Y

-

(1V

G

боб

0

, (4) 


Bu erda = 1,29 kg/m

3

 ; об

Y

 = 0,2 m3

 SO


2

/m

3gaz –gazdagi CO

2

 komponentning hajmiy miqdori. Qo’yamiz va aniqlaymiz: 

с

кг /

44

,1

)

0,39-

29

,1

(

0,2)-

(1

2G Yutilayotgan komponent bo’yicha absorber ish unumdorligi: 

)

Y-

Y

(G

М

кн, (5) 

Qo’yamiz va aniqlaymiz: с

кг /

7

,0

)

0,039-

(0,39


1,44

М Yutuvchi sarfi: 

)

X-

X

(M

L

бо

, (6) Qo’yamiz va aniqlaymiz: 

с

кг /

2

,7

097


,

0

0,7L 

Fazalar aro sarfning bog’lanishi yoki yutuvchining solishtirma sarfi: c

кг /

6

,3

44

,1

2

,7

G

Ll 

2  Modda berishda harakatlantiruvchi kuch 

м

б

мб

ср

YY

ln

)Y

-

Y(

Y

        , (7) 

Bu  erda 

,

Y ,

Y

мб  -  Absorberga  kirish  hamda  chiqishdagi  katta  va  kichik 

harakatlantiruvchi kuch, kmol CO

2

/kmol gaz (rasm-13) Absorberda  gazva  yutuvchi  oqimlarida  kontsentratsiyalarning  taqsimlanish 

sxemasi: 

 

 

Rasm-13 Unda 

*

ХН

б

КY

Y

Y        *

Хк

м

нY

Y

Y        Bu erda *

Х

КY

,

*Х

н

Y- gaz aralashmasidagi CO

2

 kontsentratsiyasi,. Bundan quyidagini olamiz: 

0,14


0,25

0,39


Y

        


бkmol CO2

/kmol gaz, 

0,039

Y

        мkmol SO

2

/kmol gaz, 079

,

00,039

0,14


ln

0,039)


-

(0,14


Y

        


срkmol CO


2

/kmol gaz 3. Modda o’tkazish koeffitsenti 

K

u–modda  o’tkazish  koeffitsientini  aniqlaymiz.  Fazalar  qarshiliklari  diffuziyasi 

additivligi orqali aniqlanadi: х

mуу

1

1К

        


, (8) 

Bu  erda    β

u

,  β


x

  –  mos  holda  gaf  fazasi  hamda  suyuq  fazalarning  modda  berish 

koeffitsientlari, kg/m

2

s; m – taqsimlanish koeffetsienti, kg/kg gaz. 

Avvalam bor modda berish koeffitsientlarni aniqlash uchun absorberdagi oqimlar 

tezligi hamda nasadkaning turini aniqlaymiz. 

Ushbu loyiha uchun nasadkani quyidagicha qabul qilamiz: 

– keramik, Rashig halqali nasadka (rasm-14) (100x100x10). 

 

Rasm-14 Qabul qilingan nasadka xarakteritsikasi: 

a = 60 m

2

/m

3 – nasadkaning solishtirma yuzasi; 

- ε = 0,72 – m

3

/m

3 – bo’sh hajmi; 

- d


e

 = 0,048m – ekvivalent diametri; 

- ρ = 670 kg/m

3

 – sochiluvchi zichligi; - soni – 1050 ta. 

4. Gazning tezligi va absorber diametri 

Abserberdagi gazning ruxsat etilgan tezligi: 

8

/

14

/

116

,

03

2

прlg

        


х

у

у

х

х

у

G

L

В

А

g

а, (9) 

Bu erda ω

pr

 – gazning ruxsat etilgan (fiktiv-soxta) tezligi. m/s; μ

x

  =  2,0.

10

-3Pa

.

s  –  Absorberdagi  temperaturaga  mos  holda  yutuvchining qovushqoqligi; 

μ

u = 1

.

10-3

Pa

.s – absorberdagi 20 

0

S dagi MEAning qovushqoqligi; ρ

x

 = 1015 kg/m3

 – yutuvchi zichligi; 

A,V – nasadkalarning turiga qarab ularning koeffitsientlari,  

A=0,073, V = 1,75. 

Absorberdagi shartga binoan gazning zichligini aniqlaymiz: 

0

00

у

        Р

Р

Т

Т

у

, (10) 

Aniqlaymiz: 

3

5

6у

/

19,

1

10013

,

110

1

,0

293


273

29

,1

        


м

кг

 ω

cheg


 tezlikni aniqlaymiz (chegaraviy): 

8

/1

4

/1

16

,0

3

33

2

пр1015

19

,1

44

,1

2

,7

75

,1

073


,

0

1010

0

,2

1015


19

,

172

,

081

,

960

lg

        

Yuq

oridagi tenglikni echib, ω

cheg

 = 1,9 m/s ni aniqlaymiz. Ishchi tezlikni quyidagicha qabul qilamiz ω = ω

cheg


.

0,5 = 1,9

.

0,5 = 0,95 m/s. Sarf tenglamasi orqali absorberning diametrini aniqlaymiz: 

P

P

T

T

V

V

d

0

00

4

4        

 (11) 


Aniqlaymiz: 

м

d

01

,2

95

,0

14

,3

10

110

013


,

1

273293

78

,2

4

        5

5 

Absorberning diametrini quyidagicha qabul qilamiz d = 2,0m. 5. Nasadkaning aktiv va aktiv bo’lmagan ish yuzalarining zichligi: 

Nasadkaning aktiv bo’lmagan yuzasi zichligi quyidagichsa aniqlanadi: S

L

х        U

, (12) 

Bu erda S – Absorberning ko’ndalang yuzasidagi nasadka zichligi, m2

22

2

14,

3

40

,

214

,

34

S

        м

d

 

Quyidagicha aniqlaymiz: с

м

м

2

34

/

106

,

2214

,

31015

2

,7

        U

 

Nasadkaning aktiya bo’lmagan qismining minimal ishchi zichligi эф

q

amin

        U

, (13) 

Bu erda qef

 = 0,022


.

10

-3 m

2

/s Keltirib quyidagini aniqlaymiz: 

с

м

м2

3

43

min


/

10

2,

13

10022

,

060

        U

 

Nasadkaning aktiv yuzasi: 

Uq

p

a

U

3600

3600


        

а, (14) 

Bu erda p va q – nasadkalarning tipiga bog’liq koeffitsent. 

Son qiymatlarini qo’yib quyidagini olamiz: 021

,

010

6

,22

8

,0

3600


0005

,

060

10

6,

22

3600        

4

4а

 

 6. Modda berish koeffitsienti. 

Gaz fazasidagi modda berish koeffitsienti quyidagicha β

u

 topamiz: 47

,

033

,

0/

74

,0

у

PrRe

167


,

0

        



э

y

y

э

y

d

l

d

D

, (3.15) Bu erda: D

u

 –CO2

 ning gazdagi o’rtacha diffuziya koeffitsienti, m

2

/s; 


Re

u

 – Nasadkadagi gaz fazasining Reynolds kriteriysi; Rr

/

u – Gaz fazasidagi Prandtelning diffuziya kriteriysi; 

μ

y = 0,015

.

10-3

Pa

.s – gaz qovushqoqligi: 

l = 0,1m – Nasadka balandligi. 

Zaruriy kattaliklarni aniqlaymiz. 

Gazdagi SO

diffuziya koeffitsientini quyidagicha aniqlaymiz: 

вСО

г

СО

М

М

Р

Т

1

110

3

,4

D

        2

2

23

/

13

/

12

/

38

y

, (16) 

Son qiymatlarini mos holda keltirib quyidagini olamiz: см /

10

28,

1

291

44

10

,

290

,

341

,

0293

10

3,

4

D        

2

52

3

/1

3

/1

2

/3

8

y

 Nasadkadagi gaz fazasining Reynolds kriteriysi: 

5024


10

015


,

0

72,

0

19,

1

048,

0

95,

0

Re        

3

yyy

э

d Nasadkadagi gaz fazasining Prandtel kriteriysi: 

98

,0

10

28,

1

19,

1

10015

,

0Pr

        


5

3

/y

y

y

y

D 

Modda berish koeffitsienti: с

м

кг



247

,

033

,

074

,

05

у

/017

,

0048

,

01

,

098

,

05024

048


,

0

1028

,

1167

,

0        

 β

u

 – aniqlaymiz: β

u

 = 0,017.

 (ρ


u

 – u


sr

) = 0,017

.

(1,19-0,019) = 0,02 kg/m2.

Suyuq fazaga modda berish koeffitsienti βx

 quyidagicha aniqlanadi: 5

,

0/

75

,0

х

PrRe

0021


,

0

        х

х

пр

х

D, (17) 

Bu erda: D

x

 – Yutuvchida SO2

 ning diffuziya koeffitsenti, m

2

/s; 


δ

pr

 – Suyuqlikdagi plyonkasimon oqayotgan suyuqlik keltirilgan qalinligi, m; Re

x

  –  Plyonkasimon  oqayotgan  suyuqlik  uchun  Reynolds  kriteriyasining o’zgartirilgan ya’ni modifikatsiya qilingan ko’rinishi; 

Rr

/x

 – Suyuqlikdagi Prandtlya diffuziya kriteriyasi. 

Diffuziya koeffitsientini topamiz: 6

,

05

,

012

х

210

4

,7

D

        СО

х

Т

М, (18) Bu erda: M – Yutuvchining mol massasi, kg/kmol; 

β – molekulalarni hisobga oluvchi parametr; 

T – yutuvchi temperaturasi. 

Son qiymatlarini qo’yib quyidagini aniqlaymiz: см /

10

003,

1

0,

34

100

,

2288

61

110

4

,7

D

        2

6

6,

0

35

,

012

х

 Plyonkasimon oqayotgan qatlam keltirilgan qalinligi: м

g

х

х

4

3/

1

22

3

3/

1

22

пр

1083

,

581

,

91015

10

0,

2

        



 Reynolds kriteriysining modifikatsiyalangan ko’rinishi echimi: 

5

,76

10

0,

2

601015

10

6,

22

44

Re

        3

4

х

х

х

а

U 

Prandtlning diffuzion kriteriysi: 

97

,

110

003


,

1

101510

0

,2

Pr

        6

3

/х

х

х

х

D 

Son qiymatlarini keltirib quyidagini olamiz: с

м

кг

2

45

,

075

,

04

6

х/

10

6,

7

97,

1

5,

76

1083

,

510

003


,

1

0021,

0

         

Hisobni bajarish uchun olingan βquyidagicha: 

β

x

 = 7,6.

 10


-6

x – s

xo’r


) = 7,6

.

 10-6

(1015-20,1) = 0,756 kg/m

2.(8) formulaga qo’yib gaz fazasining modda berish koeffitsentini aniqlaymiz: 

0162


,

0

756,

0

2017

,

01

1

К        

у Download 1.21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling