Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti


Download 257.47 Kb.
Pdf ko'rish
Sana08.06.2018
Hajmi257.47 Kb.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

 

NIZOMIY NOMIDAGI 

TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI 

 

 

 

 

 

«Ro’yxatga olindi»                                                            «Tasdiqlayman» 

 №___________                                                       Nizomiy nomidagi  TDPU 

«___»_______2014-yil                                               rektori______________ 

                                                                                       «___»__________2014-yil 

 

  

 

  

 

BIOLOGIYANI O’QITISHNING DOLZARB MUAMMOLARI 

FANINING  ISHCHI O’QUV DASTURI    

 

  

 

  

 

Bilim soxasi:                               100000 – Gumanitar soxa Ta’lim soxasi:                             110000 – Pedagogika                                                     

Ta’lim  yo’nalishi:                      5110400 – Biologiya o’qitish metodikasi  

 

 

  

 

  

 

TOSHKENT-2014 

 


 

 Fanning  ishchi  o’quv  dasturi  o’quv,  ishchi  o’quv  reja  va  o’quv  dasturiga 

muvofiq ishlab chiqildi. 

 

 

Tuzuvchi: G.S.Ergasheva               «Biologiya va uni o’qitish metodikasi» kafedrasi  

                                      dotsenti, p. f. n 

   

 

  

Taqrizchilar: 

Sharipova D.D.            Nizomiy nomidagi TDPU «Zoologiya, anatomiya va                      

                                    fiziologiya» kafedrasi professori,  p.f. d  

 

 Mardonov Sh.Q.        O’zPFITI bo’lim boshlig’i, p.f. d   

 

  Ushbu  ishchi  o`quv  fan  dasturi  O`zbekiston  standartlashtirish,  metrologiya va  sertifikatlashtirish  agentligidan  (“O`zstandart”  Agentligi)  30.01.13  2716:2013 

O`zstandart  agentligiga  topshirilgan  5110400  –  Biologiya  uni  o’qitish  metodikasi  

ta’lim yo’nalishining DTS hamda O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus 

ta’lim vazirligining 2012 – yil 14 martdagi  107 – sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan 

va  2012  yil  14  mart  BD  –  5110400  –  4.03  raqam  bilan  ro`yxatga  olingan 

“Biologiyani o’qitishning dolzarb muammolari”  o`quv fan dasturi asosida ishlab 

chiqildi  

 

 Fanning  ishchi  o`quv  dasturi  “Biologiya  va  uni  o`qitish  metodikasi” 

kafedrasining  2014  yil  “__”  ____dagi  “___”  –  son  yig’lishida  muhokama  qilish 

uchun tavsiya etilgan. 

 

                                 Kafedra mudiri:   __________________ G.A.Shahmurova   

  Fanning ishchi o`quv dasturi “Tabiy fanlar” fakultet kengashida muhokama 

etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan (2014 yil _________dagi __ – sonli  

 bayonnoma) 

 

Fakultet kengashi raisi: _________________Yuzlikaeva E.R 

 

Kelishildi: O’quv uslibiy boshqarma boshlig’i ______________Jaloliddinov Z 

 

Ishchi  o`quv  fan  dasturi  Nizomiy  nomidagi  Toshkent  davlat  pedagogika universiteti kengashida ko’rib chiqilgan va tasdiqlangan.  

2014 yil “__” _______ dagi __ -sonli majlis bayoni  

 

 


 

I Kirish 

Biologiya  o`qitishning  dolzarb  muammolari  o`quv  fani  biologiya  o`qitish 

metodikasi  ta`lim  yo`nalishi  talabalariga  mo’ljallangan  bo’lib,  unda    uzluksiz 

biologik ta’lim tizimida biologiyani o’qitishni zamonaviy  muammolari, b biologik 

ta’lim  tizimini  modernizatsiyalashning  yo’nalishlari  va  paradigmalari,  biologik 

ta’lim  mazmuni,  ta’lim-tarbiya  jarayonining  samaradorligini  orttirish,  biologiyani 

o’qitish jarayonida axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari 

o’z ifodasini toptan. 

 

1.1. 

Fanning maqsadi va vazifalari 

O’quv  fanini  o’qitishdan  asosiy  maqsad  talabalarni  uzluksiz  ta’lim  tizimida 

biologiyani o’qitishni zamonaviy muammolari,  uzluksiz biologik ta’lim mazmuni, 

strukturasi, zamonaviy yondoshuvlar asosida biologik ta’lim mazmunini yangilash 

imkoniyatlari  bilan  tanishtirish  orqali  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi  talablari 

asosida  yuksak  umumiy  va  kasb-xunar  madaniyatiga,  ijodiy  va  ijtimoiy  faollikka 

ega pedagogik kadrlarning yangi avlodini shakllantirish sanaladi. 

O’quv  fani vazifalari  talabalarni biologiya  o’qitishning  dolzarb  muammolari 

bilan tanishtirish, muammolarni samarali hal etish metodikalarini egallashga ilmiy-

metodik  tayyorgarligini  orttirish,  uzluksiz  ta’lim  tizimi  turli  bosqichlarida 

biologiyani  o’qitishning  o’ziga  xos    metodologiyasi  va  nazariy  masalalari,  o’quv 

dasturlari  o’rtasidagi  uzviylik,  biologiyani  o’qitishning  o’ziga  hos  xususiyatlari, 

mazmuni,  vositalari,  metodlari  va  ularning  uzviyligini  ta’minlash,  biologiyani 

o’qitishda o’quvchilar faoliyatini tashkil etish yo’llari bilan tanishtirishdan iborat. 

 

1.2.

 

Fanni o`zlashtirishga qo`yiladigan talablar  

Biologiya  o’qitishning  dolzarb  muammolari  o’quv  fanini  o’zlashtirish 

jarayonida talaba

 uzluksiz    ta’lim  tizimida  biologiyani  o’qitishning  nazariy  va  amaliy 

muammolarini anglashi; 

 

uzluksiz  biologik  ta’limning  yuksak  ma’naviyatli  shaxsni  voyaga yetkazishdagi o’rni va ahamiyatinitasavvur qilishi; 

 uzluksiz  biologik  ta’lim  mazmunining  tarkibiy  qismlari:  nazariyalar, 

g’oyalar  va  qonuniyatlar,  umumiy  biologik  va  xususiy  tushunchalar,  faoliyat 

turlari  (biologik  va  o’quv  mehnati  ko’nikmalari);  ijodiy  faoliyat  tajribalari  na 

qadriyatlar tizimini shakllantirish tamoyillarini bilishi; 

 

biologiyani    o’qitishda    ta’lim    mazmuni,   o’qitish    metodlari, vositalari va shakllarining uzviyligi; 

 biologiyadanDTS va o’quv dasturi uzviyligi va izchilligi. 

 umumiy o’rta ta’lim maktablari, biologiya nazariy va amaliy jihatdan chuqur 

o’zlashtirishga  ixtisoslashgan  maktablar,  tabiiy  yo’nalishdagi  akademik  litseylar 

va oliy ta’limda biologiyani o’qitishning dolzarb muammolari va ularni ijobiy hal 

etish metodikalarini egallashi; 

 

uzluksiz  ta’lim  tizimida  biologiyani  o’qitishni  modernizatsiyalash  talablari asosida biologik ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish

  

biologik  ta’lim  jarayonini  takomillashtirish  va  samaradorlikni  orttirish 

yo’llarini, tahsil oluvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish yo’llarini bilishi va 

malaka hosil qilishi; 

 biologiyaning      dolzarb      muammolarini      anglagan      holda      ta’lim-

tarbiyaning uzviyligini amalga oshirish; 

 

o’quvchilar  ongi  va  qalbiga  milliy  g’oyani  singdirish  mazmuni,  vositalari, metodlari va shakllarini tashkil etish; 

biologiyanio’qitishga tizimli yondoshuvni amalga oshirish, biologiya darslari, 

laboratoriya  va  amaliy  mashg’ulot,  darsdan  tashqari  ishlar  va  sinfdan  tashqari 

mashg’ulotlarda  o’quvchilarning  bilish  faoliyatini  tashkil  etish  va  boshqarish ko’nikmasiga ega bo’lishi lozim 

 

1.3. Fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi 

Biologiya  o’qitishning  dolzarb  muammolario’quv  fani  5110400  –  Biologiya 

o’qitish  metodikasi  bakalavriat  yo’naliahio’quv  rejasidan  o’rin  olgan  “Biologiya 

o’qitishmetodikasi”  va biologik fanlar bilan chambarchas bog’liq. 

O’quv rejada biologiya o’qitishning dolzarb muammolario’quv fani biologiya 

o’qitish nazariyasi va metodikasi, umumta’lim fanlarini kasbga yo’naltirib o’qitish 

metodikasi,  biologiyani  o’qitishda  innovatsion  texnologiyalardan  foydalanish 

fanlari  bilan  bir  vaqtda  o’qitilishi  mo’ljallangan  bo’lib,  mazkur  fanlarning  uzviy 

davomi  va  talabalarning  raqobatbardosh  pedagogik  kadrlar  tayyorlanishiga  zamin 

tayyorlaydi.  

1.4. Fanning hajmi va mazmuni 

 

№ 

Mashg’ulot turi Ajratilgan soat 

Semestr 


Nazariy 


20 Laboratoriya ishi 

32 


Mustaqil ta’lim 52 

Jami  

104 


 

 

II. Asosiy qism 

2.1. Nazariy mashg’ulotlarning mavzulari, mazmuni va ularga 

ajratilgan soat 

№ 

Mavzularmazmuni 

Mashg’ulotlarmaqsadi 

Ajratil

gansoat Biologikta`limningzamonaviymodeli: muammolarvaistiqboldagirivojlanishi. 

Ta`limningyangimodeliniqo`llashsharoitida

biologikta`limmazmuninibelgilaydiganme`

yoriyhujjatlar.Biologikta`limningzamonavi

Biologikta`limningmu

ammolarivaistiqboldagiriv

ojlanishigaoidoid 

keng 


qamrovli  bilim,  ko’nikma 

va 


malakalarni  

ymodeli. Biologiyanirivojlantirishningzamonaviyten

dentsiyalariBiologiyanio`qitishdata`limbos

qichlarioldidaturganvazifalar. 

shakllantirish. 

2.

 

  

Biologiyadandavlatta`limstandartlarimaq

sadivastrukturasi.Biologiyadandavlatta`li

mdavlatta`limstandartituzilishivasamaralio`z

lashtirishtalablari.  

Uzviylashtirilganvamodernizatsiyalangano`

quvdasturitarkibiytuzilishivauniamaliyotgaj

oriy etishtalablari.  

Talabalarningyangitahrirda

gidavlatta`limstandartlariva

o`quvdasturlariularniamaliy

otgajoriy 

etishborasidagibilimlarinike

ngaytirish. 

3.

  

Uzluksizbiologikta`limmazmunivastruktu

rasi. 

Biologikta`limmazmuniningfundamentalaso

slari. 

Uzluksizbiologikta`limtarkibiytuzilishi. Biologiyanio`qitishdauzviylikvauzluksizlikn

ita`minlashmasalalari.  

Uzluksizbiologikta`limmaz

munivastrukturasibilantanis

htirish 

4. 

 

Ta`limningzamonaviymodeliniamaliyotgajoriy 

etishdao`quv-

metodikta`minotnitakomillashtirishmua

mmolari.Ta`limmuassasalaridabiologiyao`q

itishningo`quv-metodikta`minoti. 

Biologiyadano`quv-

metodikta`minotnitakomillashtirishyo`llari.

Talabalarnio`quv-

metodikta`minotniyaratishgatayyorlash. 

O`quv metodikta`minotvaunitakomillashtiribborishyo`llaribil

antanishtirishorqalikasbiyta

yyorgarliginiorttirish. 

5. 

 

Biologikta`limjarayoninitexnologiyalashtirish: 

istiqbollarivamuammolari.O`qitishtexnolo

giyasi, 


nazariyasi, 

texnikasivametodikasio`quvfaoliyatniboshqa

rishdapedagogikbilimlarsohasisifatida. 

Ta`limnitexnologiyalashtirishningpsixologik

imkoniyatlarivarisklari

.

Zamonaviyo`quvmashg’ulotlarinitexnologiyalashtirish. 

Texnologikresurslardarssamaradorliginita`m

inlashdashaxsniijtimoiykompetentliginirivoj

lantirishvositasisifatida.   

Pedagogiktexnologiyalarnitanlash: 

etikvahuquqiyjihatlari.  

Talabalarnizamonaviytexno

logiyalarvaulardankasbiyfa

oliyatlaridatizimlifoydalanis

hgatayyorlash.  6. 

 

Biologiyanio`qitishdata`limjarayoniningyaxlitligi.  Biologiyanio`qitishda  ta’lim 

mazmuni,metod, 

Biologiyanio`qitishdata

`lim-


tarbiyaniyaxlito`azrouzviyb 

shaklvavositalarninguzviybog’liqligi.  Ta`lim-

tarbiyauzviyliginita`minlashmasalalari.  

og’liqliginita`minlashko`nik

malariniorttirish. 

7.

 

  Biologiyafanisohalariningdolzarbmuammolari.Botanikasohasidagidolzarbmuammolar

vao`qitishdamazkurmuammolarnihal 

etishyo`llari. 

Zoologiyasohasidagimuammolarvaulargaijo

biyyondoshuvmasalalari. 

Genetika, 

tsitologiyava 

embriologiyasoxasidagiyutuklarvamuammol

ar. 

Biologiyafaniningdolzarbmuammolarivao`qitishda

mazkurmuammolarniamaliy

echiminitopishgaoidtasavvu

rlarinikengaytirish 

8.

   Umumiyo`rtata`limbosqichidabiologiyao`

qitishningdolzarbmuammolari

O`quvchiniijtimoiylashtirish: 

psixologikmohiyati, 

texnologiyalarivaindikatorlari.Biologiyanio`

qitishdatizimli-

faoliyatliyondoshuvniamalgaoshirishmuam

molari. 

“O`quvchilarningo`quv-

tadqiqotchilikfaoliyati” 

tushunchasi.O`quvchilarning 

o`quv-

tadqiqotchilik  faoliyati  turlari  va  ularni baholash mezonlari. 

Umumiyo`rtata`limma

ktablaridabiologiyao`qitishn

ingdolzarbmuammolaribila

ntanishtirish 

9. 

  O`rtamaxsuskasb-hunarta`limibiologiyao`qitishningdolzarb

muammolari

O`quvchilarniuniversalo`quvfaoliyatigatayy

orlashmetodlarivatexnologiyalari. 

Mustaqilta`limolishvaintellektualrivojlantiri

shmasalalari. 

Fanvakasbolimpiadalarigatayyorlashta`limsi

fatimonitoringinita`minlashomili. 

O`rtamaxsuskasb-

hunarta`limibiologiyao`qitis

hningdolzarbmuammolaribi

lantanishtirishvamuammola

rechiminiijobiyhal 

etishgao`rgatish 

10. 

 

Oliyta’limdabiologiyanio’qitishning uzviyligi  va  izchilligini  amalga  oshirish 

paradigmalari

Oliy  ta’limda  biologiyani  o’qitishning 

uzviyligi  va  izchilligini  amalga  oshirish 

paradigmalari. 

Pedagogikamaliyot 

– 

talabalarnikasbiyfaoliyatgatayyorlashningetakchiomilisifatida. 

Talabalarnifan-

texnikataraqqiyotitalablarigamoslanuvchanli

kkapsixologikvametodiktayyorlash. 

Oliy 

ta’limda biologiyani 

o’qitishning 

uzviyligi 

va 


izchilligini 

amalga 


oshirish 

paradigmalariga  doir  ilmiy 

tasavvurlarini kengaytirish 

  

2.2. Laboratoriyamashg’ulotimazmuni № 

Laboratoriya  

mashg’ulotlari mavzusi 

Laboratoriya mashg’ulotimaqsadi 

Soat 

1. 


Biologikta`limningzamon

aviymodeli: 

muammolarvaistiqboldagiri

vojlanishi.  

Biologiya  ta`limining  zamonaviy  modeli       

asosida  biologik  ta’im-tarbiya  jarayonini 

tashkil  etish  haqida  tasavvur  hosil  qilish. 

Biologiya  ta`limining  zamonaviy  modeli       

asosida  biologik  ta’lim-tarbiya  jarayonini 

tashkil  etish  orqali  ta’lim-tarbiya  jarayonini 

qiyosiy  tahlil  qilish  ko’nikmalarini  tarkib 

toptirish 

2. 


Biologiyadan 

uzviylashtirilganvamoderni

zatsiyalangandavlat  ta`lim 

standartlarini tahliliy asosda 

o`rganish. 

Biologiyadan  davlat  ta`lim  standartlarini 

tuzilishi va mazmuni  haqida  tasavvur hosil 

qilish 


Biologiyadan  davlat  ta`lim  standartlarini 

tuzilishi  va  mazmuniga    doir  bilim, 

ko’nikma va malakalarni tarkib toptirish BiologiyadanDTSvao’qu

vdasturiuzviyligivaizchilligi

nita’minlashyo’llari 

BiologiyadanDTSvao’quvdasturiuzviyligiv

aizchilliginitahlil 

qilish 


ko’nikma 

va 


malakalarini 

tarkib 


toptirish. 

BiologiyadanDTSvao’quvdasturiuzviyligiva

izchilliginitahlil 

qilish 


ko’nikma 

va 


malakalarini tarkib toptirish 

 

4. Biologiyani 

o`qitishda 

tizimli  yondashuvni  amalga 

oshirish   

Biologiyani        o’qitishga  tizimli      

yondoshuvni  amalga  oshirish  orqali  ta’lim-

tarbiya  jarayonini  tashkil  etish  haqida 

tasavvur hosil qilish 

Biologiyani  o’qitishga  tizimli  yondoshuvni 

amalga  oshirishga  doir  bilim,  ko’nikma  va 

malakalarni tarkib toptirish 

5. Biologik  ta’lim  mazmuning 

tarkibiy  qismlarini  amaliy 

jihatdan  rivojlantirish. 

 

Biologik  ta’lim  mazmuning  tarkibiy qismlarini  amaliy  jihatdan    rivojlantirishga 

doir  ishlanma  va  tavsiyalar  ishlab  chiqish 

ko’nikma va malakalari orttiriladi. Biologik 

ta’lim  mazmuning  tarkibiy  qismlarini 

amaliy  jihatdan    rivojlantirishga  doir 

ishlanma  va  tavsiyalar  ishlab  chiqish 

ko’nikma va malakalarini rivojlanadi Biologiyani 

o’qitishda 

uzviylik 

va 


izchillikni 

ta’minlash yo’llari 

Uzluksiz                    ta’lim  tizimida     

biologiyani  o’qitishda    uzuviylik  va 

uzluksizlikni  ta’minlash  orqali        ta’lim-

tarbiya  jarayonini  tashkil  etish  haqida 

tasavvur  hosil  qilish.  Uzluksiz  ta’lim 

tizimida biologiyani o’qitishda  uzuviylik va  

uzluksizlikni  ta’minlash  orqali    orqali ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga doir 

bilim,  ko’nikma  va  malakalarni  tarkib 

toptiriladi 

7. 


Biologiyadano`quv-

metodikta`minotnitakomilla

shtirishmuammolariva 

ularni  amaliy  hal  etish 

yo`llari.  

Biologiyadano`quv-

metodikta`minotnitakomillashtirishmuammo

larivaularniamaliyhal 

etishyo`llari 

bilan 


tanishtirish. 

Biologiyadano`quv-

metodikta`minotnitakomillashtirishmuammo

larivaularniamaliy  jihatdanhal  etishga  oid 

ko`nikma va malakalari ortadi. Biologiya 

ta’limida 

pedagogic 

va 


axborot 

texnologiyalaridan 

uzviy 

foydalanish imkoniyatlari. Biologiya  ta’limida  pedagogic  va  axborot 

texnologiyalaridan uzviy  foydalanishga doir 

ko’nikma va malakalarini rivojlantirish.  

Biologiya  ta’limida  pedagogic  va  axborot 

texnologiyalaridan uzviy  foydalanishga doir 

ko’nikma va malakalarini rivojlantiriladi Biologiya  darsliklarining tarkibiy 

tuzilishi 

va 

mazmunining tahlili.  

Darsliklarni  tuzilish  va  mazmun  jihatdan 

tahlil qilishga o’rgatish.Darsliklar tuzilish va 

mazmunini  chuqur  va  tizimli  tahlil  qilish 

ko’nikma va malakalari ortsdi.   

 

10. Biologiya 

darslarida 

elektron 

o’quv  metodik 

majmualardan  foydalanish 

yo’llari. 

Biologiya  darslarida  elektron  o’quv 

metodik 


majmualardan 

foydalanish 

yo’llariga  doir  tavsiyalar  va  ishlanmalar 

yaratish  ko’nikma  va  malakalarini  orttirish. 

Biologiya darslarida elektron o’quv metodik 

majmualardan  foydalanish  yo’llariga  doir 

tavsiyalar  va  ishlanmalar  yaratish ko’nikma 

va malakalari ortadi. 

11. 


Biologiya darslarida 

mediata’lim vositasidan 

foydalanish 

 

Biologiya darslarida 

mediata’lim 

vositasidan 

foydalanishga 

doir 

amaliy 


tavsiyalar  va  ishlanmalar  ishlab  chiqish. 

Biologiya 

darslarida 

mediata’lim 

vositasidan 

foydalanishga 

doir 

amaliy 


tavsiyalar  va  ishlanmalar  ishlab  chiqishga 

doir keng qamrovli tasavvurlari shakllanadi. 

12. 


Biologiyani 

o`qitishda 

o`quvchilarni 

baholash 

tizimidagi  muammolar  va 

ularni 


ijobiy 

hal 


etish 

yo`llari. 

Biologiyani 

o`qitishda 

o`quvchilarni 

baholash  tizimidagi  muammolar  va  ularni 

ijobiy 

hal 


etish 

yo`llari 

bilan 

tanishish.Biologiyani o`qitishda 

o`quvchilarni 

baholash 

tizimidagi 

muammolar  va  ularni  ijobiy  hal  etish 

yo`llariga  doir  ko`nikma  va  malakalari 

shakllanadi.  

13. Biologiyadanmustaqilta’li

mnitashkiletishdabilimolish

ningintellectualtiziminidan 

foydalanish yo’llari 

Biologiyadanmustaqilta’limnitashkiletishd

abilimolishningintellectualtiziminidan 

foydalanishga doir tavsiyalar ishlab chiqish. 

Biologiyadanmustaqilta’limnitashkiletishda

bilimolishningintellectualtiziminidan 

foydalanishga 

doir 

tavsiyalar ishlab 

chiqishga doir malakalarini orttiradi. 

14. 


Umumiy  o’rta  ta’lim 

maktablari, 

biologiya 

nazariy  va  amaliy  jihatdan 

chuqur 

o’zlashtirishga ixtisoslashgan  maktablarda 

biologiya 

o`qitishning 

dolzarb muammolari..  

Umumiy o’rta ta’lim maktablari, biologiya 

nazariy 


va 

amaliy 


jihatdan 

chuqur 


o’zlashtirishga  ixtisoslashgan  maktablarda 

biologiya 

o`qitishning 

dolzarb 


muammolari.. bilantanishtirish 

Umumiy  o’rta  ta’lim  maktablari,  biologiya 

nazariy 

va 


amaliy 

jihatdan 

chuqur 

o’zlashtirishga  ixtisoslashgan  maktablarda biologiya 

o`qitishning 

dolzarb 

muammolarini  amaliy  hal  etish  yo`llarini 

o`rganadi. 

15. Tabiiyyo’nalishdagi 

akademiklitseylabiologikta’

lim-

tarbiyajarayoninitakomillashtirishning 

o’zigaxosxususiyatlari 

Tabiiyyo’nalishdagi 

akademiklitseylabiologikta’lim-

tarbiyajarayoninitakomillashtirishningo’ziga

xosxususiyatlaribilantanishtirish 

Tabiiyyo’nalishdagi 

akademiklitseylabiologikta’lim-

tarbiyajarayoninitakomillashtirishningo’ziga

xosxususiyatlarinitadqiqetishko’nikmasirivo

jlantiriladi 

16 Biologiya   

o’qituvchilarining 

novatorlik ish       tajribasini 

o’rganish 

Biologiya  o’qituv-chilarining  novatorlik 

ish  tajribasini  o’rganish        yo’llari        bilan 

tanishtirish. 

Biologiya     o’qituvchilarining   novatorlik 

ish  tajribasini  o’rganishga      doir      bilim, 

ko’nikma               va malakalarni     tarkib 

toptirish. 

 

 2.3Mustaqil ta’lim mazmuni va ularga ajratilgan soatlar 

 

Ishchi  o’quv  rejada  mazkur  o’quv  fani  uchun  52  soat  vaqt  ajratilgan  bo’lib, 

talabalar  uzluksiz  ta’lim  tizimida  biologiyani  o’qitishning  nazariy  va  amaliy 

muammolari  va  ularni  ijobiy  hal  etish,  ta’lim-tarbiya  jarayonini  tashkil  etish 

yuzasidan  metodik  qo’llanmalar,  ilmiy-metodik  maqolalar  va  Internet  saytlari 

materiallarini  mustaqil  o’zlashtirishlari  va  biologik  ta’limda  foydalaniladigan 

o’qitish  shakllarining  uzviyligini  e’tiborga  olgan  holda  mashg’ulotlarning 

stsenariysini loyihalash nazarda tutiladi. 

 


10 

 

2.4.Fani o’qitish jarayonini tashkil etishvao’tkazish bo’yicha tavsiyalar 

 

Biologiya  o’qitishning  dolzarb  muammolario’quv  fanini  o’qitish  jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish nazarda tutiladi. Ma’ruza va 

laboratotiya  mashg’ulotlari  ko’rgazma  vositalari:  slaydlar,  dars  fragmentlari, 

jadvallar  va  darsliklardan  foydalanilgan  holda  tashkil  etiladi.  Magistrantlarning 

bilish  faoliyatini  faollashtirish  maqsadida  turli  ta’lim  texnologiyalaridan  va 

interfaol metodlardan foydalaniladi. 

 

2.5. Taqvim-mavzuiy reja № 

Mavzu 

Aj

ratilgan

soat

 

M

ash

g’ul

ot 

o`t

il

ad

igan

 h

aft

a

 

M

ash

g’ul

ott

u

ri

 

Fanlararo

vafanichi

dagibog’li

qlik 

Ta’limme

todlari 

Ta’limvos

italari 

Foyd

a-

lanil-

ganad

abi-

yotlar

ro`yx

ati 

M

u

staqi

li

sh

tops

h

ir

iq

lari

 

J.N. bo’yic

hre

ytin

g b

all

Biologikta`limningzamonaviymodeli: 

muammolarvaistiqbolda

girivojlanishi.  

 Ma

`r

uzPedagogika

Biologiya  

Vizual 


ma’ruza, 

tezkor 


savol-

javob, 


tarqatma 

material, 

klaster. 

Komp’ter 

proektor 

 slaydlar 

1, 2, 3, 

4,5. 


Refe-

rat, 


slayd, 

test  


 

Biologiyadandavlatta`limstandartlarimaqsadivas

trukturasi. 

 

Ma`r

uzPedagogika

Biologiya,  

Vizual 


ma’ruza,  

individual 

ta’lim 

texnologiyasi, 

munozara, 

insert 

texnikasi Komp’ter 

proektor. 

ma’lumot-

taqdimot 

slaydlar 

4,5 


Refe-

rat. 


slayd, 

test  


 

Uzluksizbiologikta`limmazmunivastrukturasi.  

 Ma

`r

uzPedagogika

Biologiya,  

Ma’ruza-


muloqot,  

jonlantirish 

uchun 

savollar, muloqot, 

aqliy 


hujum. 

Komp’ter 

proektor. 

ma’lumot-

taqdimot, 

doska 


slaydlar 

4,5 


 

 Ta`limningzamonaviym

odeliniamaliyotgajoriy 

etishdao`quv-

metodikta`minotnitakom

illashtirishmuammolari.. 

 Ma

`r

uzPedagogika

Biologiya,  

Ma’ruza-


muloqot, 

jonlantirish 

uchun 

savollar, muloqot, 

Ven 


diagramma

si  


Komp’ter 

proektor. 

slayd -

taqdimot  

4,5


 

 

 11 

 Biologikta`limjaray

oninitexnologiyalashtiris

h: 

istiqbollarivamuammolari.  

 Ma

`r

uzPedagogika

Biologiya,  

Vizual, 


ma’ruza, 

aqliy hujum 

tarqatma 

material, 

qarorlar 

shajarasi. 

Komp’ter 

proektor. 

slayd-

taqdimot  

4,5


 

 

 Biologiyanio`qitish

data`limjarayoniningyax

litligi.  

 

Ma`r

u

za 

Pedagogika

Biologiya  

 Vizual 


ma’ruza,  

slayd 


taqdimot,  

aqliy 


xujum, 

qarorlar 

shajarasi. 

Komp’ter 

proektor 

Slayd- 


taqdimot 

 

4,5 

Kross


vord 

slayd, 


test 

tayyo


rlash.  

 

 Biologiyafanisohalarini

ngdolzarbmuammolari.  

 Ma

`r

uzPedagogika

Biologiya o’qitish 

metodikasi, 

Pedagogik 

texnologiya

lar, 

axborot 


texnologiya

lar,  


Vizual, 

multimedia

li ma’ruza, 

slayd 


taqdimot,  

aqliy 


xujum, 

klaster. 

Komp’ter 

proektor 

slaydlar, 

tarqatma 

material 

4,5


 

Mash


g’ulot 

ishlan


malar

ini 


loyiha

lash 


 

Umumiyo`rtata`limbosqichidabiologiyao`qitishn

ingdolzarbmuammolari.  

 

Ma`r

uzPedagogika

Biologiya uzluksiz 

biologic 

ta’limni 

modernizat

siyalashnin

ilmiy asoslari 

 

 Visual 

ma’ruza 


slayd 

taqdimot,  

aqliy 

xujum, 


klaster. 

Komp’ter 

proektor 

slaydlar 

tarqatma 

material 

4,5

  

O`rtamaxsuskasb-hunarta`limibiologiyao`

qitishningdolzarbmuam

molari.  

 Ma

`r

uzPedagogika

Biologiya  

Visual 


ma’ruza, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy 


hujum, Ven 

diagramma

si 

 

 Komp’ter 

proektor 

slaydlar 

tarqatma 

material 

4,5


 

 

 12 

 

10 Oliy 

ta’limda 

biologiyani  o’qitishning 

uzviyligi  va  izchilligini 

amalga 

oshirish paradigmalari. 

  

Ma

`ruz

PedagogikaBiologiya, 

 

Visual 


ma’ruza, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy 


hujum, Ven 

diagramma

si 

 

Komp’ter proektor 

slaydlar 

tarqatma 

material 

4,5

 

  

11 


Biologikta`limningza

monaviymodeli: 

muammolarvaistiqbolda

girivojlanishi.  

 

Lab

o

rato

ri

ya

 

PedagogikaBiologiya, 

 

Visual, 


multimedia

li ma’ruza 

slayd 

taqdimot, aqliy 

hujum, 


qarorlar 

shajarasi 

Komp’ter 

proektor 

slaydlar 

tarqatma 

material 

4,5


 

 12 

Biologiyadanuzviylas

htirilgan 

va 


modernizatsiyalangan 

davlatta`limstandartlarin

itahliliyasosdao`rganish. 

 La

b

ora

to

riy

a

 Pedagogika

Biologiya, Axborottex

nologiyalar

 

Visual, multimedia

li ma’ruza 

slayd 

taqdimot, aqliy 

hujum, 


qarorlar 

shajarasi  

Komp’ter 

proektor 

slaydlarb 

tarqatma 

material 

18 


 

2

 13 

Biologiyadan DTS va 

o’quv  dasturi  uzviyligi 

va 


izchilligini 

ta’minlash yo’llari  

 

Lab

o

rato

ri

ya

 

PedagogikaBiologiya 

 

Visual 


ma’ruza, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy 


hujum, 

BBB 


texnikasi 

 

Komp’ter proektor 

slaydlarb 

tarqatma 

material 

1,2,4,5

, 7, 8, 


10. 

 

2 

14 


Biologiyanio`qitishda

tizimliyondashuvniamal

gaoshirish 

 La

b

ora

to

riy

a

 Pedagogika

Biologiya, Ta`limmen

ejmenti 


 

Visual 


ma’ruza, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy 


hujum, 

BBB 


texnikasi 

 

Komp’ter proektor 

slaydlarb 

tarqatma 

material 

1,2,4,5

, 7, 8, 


10 

 

2 

15 


Biologik 

ta’lim 


mazmuning 

tarkibiy 

qismlarini 

amaliy 


jihatdan  rivojlantirish. 

  

La

bo

ra

tori

y

a 

Pedagogika

Biologiya  

 Visual 


ma’ruza, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy 


hujum, 

BBB 


texnikasi 

 

Komp’ter proektor 

slaydlarb 

tarqatma 

material 

1,2,4,5

, 7, 8, 


10 

 

2 

13 

 

16 Biologiyani 

o’qitishda  uzviylik  va 

izchillikni 

ta’minlash 

yo’llari 

 La

b

ora

to

riy

a

 Pedagogika

Biologiya  

Bahs-


muloqot, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy hujum 

Komp’ter 

proektor 

slaydlar 

1, 2, 


4,8,10. 

 

2 

17 


Biologiyadano`quv-

metodikta`minotnitakom

illashtirishmuammolariv

aularniamaliyhal 

etishyo`llari.  

 La

b

ora

to

riy

a

 Pedagogika

Biologiya  

Munozarali 

seminar, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy 


hujum, 

klaster 


Komp’ter 

 proektor 

slaydlar 

1, 2, 


3,10 

 

2 

18 


Biologiya  ta’limida 

pedagogic  va  axborot 

texnologiyalaridan uzviy 

foydalanish 

imkoniyatlari. 

 La

b

ora

to

riy

a

 Pedagogika

Biologiya  

Munozarali 

seminar, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy hujum 

Komp’ter 

proektor 

slaydlar 

3, 10 


 

2

 19 

Biologiya 

darsliklarining  tarkibiy 

tuzilishi 

va 

mazmunining tahlili.  

 La

b

ora

to

riy

a

 Pedagogika

Biologiya  

Muammoli 

seminar, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy hujum 

Komp’ter 

 proektor 

slaydlar 

10. 


 

2

 20 

Biologiya  darslarida 

elektron  o’quv  metodik 

majmualardan 

foydalanish yo’llari.  

 La

b

ora

to

riy

a

 Pedagogika

Biologiya  

Muammoli 

seminar, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy hujum 

Komp’ter 

proektor 

slaydlar 

3, 10 


 

2

 21.

 

  Biologiya darslarida mediata’lim vositasidan 

foydalanish 

  La

b

ora

to

riy

a

 Pedagogika

Biologiya,  

Bilimlarni 

chuqurlasht

irish va 

kengaytiris

hga oid 


seminar, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy hujum 

Komp’ter 

proektor 

slaydlar 

10,17 


 

2

 22.

 

 Biologiyanio`qitishda

o`quvchilarnibaholashtiz

imidagimuammolarvaul

arniijobiyhal 

etishyo`llari. 

 La

b

ora

to

riy

a

 Pedagogika

Biologiya,  

Bahs-


munozara, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy hujum 

Komp’ter 

proektor 

slaydlar 

1,2. 


10, 13, 

17 


 

2

 23.

 

 Biologiyadan 

mustaqil ta’limni tashkil 

etishda  bilim  olishning 

intellectual  tiziminidan 

foydalanish yo’llari 

 La

b

ora

to

riy

a

 Pedagogika

Biologiya,  

Bilimlarni 

chuqurlasht

irish va 

kengaytiris

hga oid 


seminar, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy hujum 

Komp’ter 

proektor 

slaydlar 

9, 26 


 

2

 14 

 

24. 

 

Umumiy  o’rta  ta’lim maktablari, 

biologiya 

nazariy 

va 


amaliy 

jihatdan 

chuqur 

o’zlashtirishga ixtisoslashgan 

maktablarda 

biologiyao`qitishningdol

zarbmuammolari..  

 

Lab

o

rato

ri

y 

PedagogikaBiologiya, 

 

Bahs-


munozara, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy hujum 

Komp’ter 

 proektor 

slaydlar 

10, 21 


 

2

 25.

 

  Tabiiy yo’nalishdagi 

akademik 

litseylabiologik  ta’lim-

tarbiya 


jarayonini 

takomillashtirishningo’z

iga xos xususiyatlari 

 La

b

ora

to

riy

a

 Pedagogika

Biologiya,  

Munozara, 

slayd 

taqdimot, aqliy hujum 

Komp’ter 

proektor 

slaydlar 

22 

 

2 

26.


 

 

Biologiya   o’qituvchilarining 

novatorlik 

ish       

tajribasini o’rganish 

 

Lab

o

rato

ri

yPedagogika

Biologiya,  

Bahs-


munozara, 

slayd 


taqdimot, 

aqliy hujum 

Komp’ter 

proektor 

slaydlar 

10,13,


19, 24, 

25 


 

2

  

2.6. Didaktik vositalar 

1. Jihozlar va uskunalar, moslamalar: elektron doska-  Hitachi, LCD - 

monitor, elektron ko’rsatkich (ukazka). 

2. Video-audio uskunalar: video va audio magnitafon, mikrofon, kolonkalar. 

3.  Komp’yuter  va  multimediali  vositalar:  komp’yuter,  proektor,  DVD  diskovod, 

WEB kamera, video-ko’z. 

Biologiya  o’qitishning  dolzarb  muammolari  fanini  o’qitishda  zamonaviy 

interfaol metodlar, pedagogik va axborot-kommunikatsiya (amaliy dastur paketlari

prezentatsion,  elektron-didaktik)  texnologiyalarni  qo’llash  nazarda  tutiladi. 

Uzluksiz  ta’lim  tizimida  –biologiya  ta’limi  mazmuniga  doir  jadvallar,  tarqatma 

materiallar, kompyuterdan va boshqa ko’rgazmali qurollardan foydalaniladi.

 

 2.7. Baholash mezonlari. 

Biologiya  o’qitishning  dolzarb  muammolarifani  reja  bo’yicha  1-  semestrda 

o’tiladi.20 soat ma’ruza, 32 soat laboratoriya  mashg’uloti, 52 soat mustaqil ta’lim, 

jami auditoriya soati 60 soat. 

 

Joriy nazorat 30ball. Oralik nazorat 40 ball.  

Yakuniy nazorat 30 ball. 

 

 

Ball Baho 

Talabaning bilim darajasi 

86-100 

A’lo 

-uzluksiz 

 

ta’lim 


 

tizimida 

 

biologiyani  o’qitishnimodernizatsiyalashning  ilmiy-nazariy  asoslari  va 

yo’nalishlari,  biologik  ta’limning  yuksak  ma’naviyatli  shaxsni 

voyaga yetkazishdagi o’rni va ahamiyati, biologiyani o’qitishga 

qo’yiladigan  davlat  va  ijtimoiy  buyurtmalarni  mwpucuda tasavvurga ega bo’lsa; 

15 

 

-  uzluksiz  biologik  ta’lim  mazmunining  tarkibiy  kismlarini shakllantirish  tamoyillari,  biologiyani  o’qitishda  ta’lim 

mazmuni, o’qitish metodlari, vositalari, shakllari, biologiyadan 

DTS  va  o’quv  dasturi  uzviyligi  va  i  1chilli1  i,  ta’lim 

muassasadarida biologiyani o’qitishning uzviyligi va izchilligini 

amalga oshirish; 

-  biologiyani  o’qitishni  modernizatsiyalash  talablari  asosida 

ta’lim-tarbiya  jarayonini  tashkil  etish,  ilg’or  biologiya 

o’qituvchilarining  ish  tajribasini  o’rganish,  novatorlik  ish 

tajribalarni  o’zlashtirish  va  pedagogik  faoliyatda  qo’llash, 

biologiyani  o’qitishning  dolzarb  muammolari  bo’yicha  ilmiy-

tadqiqot  ishlarini  olib  borish,  pedagogik  tajriba-sinovdan 

o’tkazish,  olingan  natijalar  asosida  metodik  tavsiyalar  ishlab 

chikish,  biologik  ta’lim  jarayonini  takomillashtirish  va 

samaradorlikni  orttirish  yo’llarini,  tahsil  oluvchilarning  bilish 

faoliyatini  faollashtirish  yo’llarini  bilsa  va  malakasini 

egallagan bo’lsa; 

-  biologiyaning  dolzarb  muammolarini  anglagan  holda  ta’lim-

tarbiyaning  uzviyligini  amalga  oshirish,  o’quvchilar  ongi  va 

qalbiga milliy g’oyani singdirish yo’llari, biologiyani o’qitishga 

tizimli 

yondoshuvni 

amalga 

oshirish, ularda 

tahsil 


oluvchilarning  bilish  faoliyatini  tashkil  etish  va  boshqarish 

ko’nikmasini egallagan bo’lsa. 

71-85 

Yaxshi 

-uzluksiz  ta’lim  tizimida  biologiyani  o’qitishni 

modernizatsiyalash  yo’llari,  biologik  ta’limning  barkamol 

shaxsni  voyaga  yetkazishdagi  o’rni  va  axamiyati,  biologiyani 

o’qitishga  qo’yiladigan  davlat  va  ijtimoiy  buyurtmalarni 

to’grisida tasavvurga ega bo’lsa, 

-

 uzluksiz biologik ta’lim mazmunining tarkibiy 

qismlarini  shakllantirish,  biologiyani  o’qitishda  ta’lim 

mazmuni,  o’qitish  metodlari,  vositalari  va  shakllari, 

biologiyadan  DTS  va  o’quv  dasturi  uzviyligi  va  izchilligi, 

ta’lim  muassasalarida  biologiyani  o’qitishning  uzviyligi  va 

izchilligini amalga oshirish

-

 

uzluksiz ta’lim 

tizimida 

biologiyani 

o’qitishni 

modernizatsiyalash  talablari  asosida  ta’lim-tarbiya  jarayonini 

tashkil  etish,  ilg’or  biologiya  o’qituvchilarining  ish  tajribasini 

o’rganish,  biologiyani  o’qitishning  dolzarb  muammolari 

bo’yicha  ilmiy-tadqiqot  ishlarini  olib  borish,  biologik  ta’lim 

jarayonida  tahsil  oluvchilarning  bilish  faoliyatini  faollashtirish 

yo’llarini bilsa va malakasini egallagan bo’lsa; 

ta’lim-tarbiya  jarayonida  o’quvchilar  ongi  va  qalbiga  milliy 

g’oyani  singdirish  yo’llari  biologiyani  o’qitishga  tizimli 

yondoshuvni amalga oshirish, ularda tahsil oluvchilarning bilish 

faoliyatini  tashkil  etish  va  boshqarish  ko’nikmasini  egaplagan 16 

 

bulsa 55-70 

Qoniqarli 

 uzluksiz 

ta’lim 


tizimida 

biologiyani 

o’qitishni 

modernizatsiyalash  yo’llari,  uzluksiz  ta’lim  tizimining    barcha 

turlarida biologiyani o’qitishga  qo’yiladigan davlat na ijtimoiy 

buyurtmalarni to’grisida tasavvurga ega bo’lsa. 

 

uzluksiz biologik ta’lim mazmunining tarkibiy kismlarini shakllantirish,  umumiy  o’rta  ta’lim  maktablari,  o’rta  maxsus, 

kasb-hunar  ta’limi  muassasalarida  biologiyani  o’qitishning 

uzviyligi va izchilligini amalga oshirish; 

 biologik ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda uzluksiz 

ta’lim  tizimida  biologiyani  o’qitishni  modernizatsiyalash 

talablariga  amal  qilish,  ilg’or  biologiya  o’qituvchilariiing  ish 

tajribasini  o’rganish  biologik  ta’lim  jarayonida  tahsil 

oluvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish yo’llarini bilsa va 

malakasini egallagan bo’lsa;, 

 o’quvchilar  ongi  na  qalbiga  milliy  g’oyani  singdirish 

yo’llari,  biologiyani  o’qitishga  tizimli  yondoshuvni  amalga 

oshirish,  ularla  tahsil  oluvchilarning  bilish  faoliyatini  tashkil 

etish va boshqarish ko’nikmasini egallagan bo’lsa. 

 

0-54 

Qoniqarsiz 

- uzluksiz  ta’lim  tizimida  biologiyani  o’qitishni 

modernizatsiyalash  yo’llari,  uzluksiz  ta’lim  tizimining  barcha 

turlarida biologiyani o’qitishga  qo’yiladigan davlat va ijtimoiy 17 

 

buyurtmalarni to’grisida tasavvurga zga bo’lmasa; -

 

uzluksiz biologik 

ta’lim 


mazmunining 

tarkibiy 

ko’nikmalarini  shakllantirish,  umumiy  o’rta  ta’lim  maktablari, 

o’rta  maxsus,  kasb-xunar  ta’limi  muassasalarida  biologiyani 

o’qitishning uzviyligi va izchilligini amalga oshirish; 

biologik  ta’lim-tarbiya  jarayonini  tashkil  etishda  uzluksiz 

ta’lim  tizimida  biologiyani  o’qitishni  modernizatsiyalash 

talablariga  amal  qilish,  ilg’or  biologiya  o’qituvchilarining  ish 

tajribasini  o’rganish  biologik  ta’lim  jarayonida  taxeil 

oluvchilarning bilish faoliyatini flollashtirish yo’llarini bilmasa va malakasini egallamagan bo’lsa; 

o’quvchilar  ongi  va  qalbiga  milliy  g’oyani  singdirish 

yo’llari,  biologiyani  o’qitishga  tizimli  yondoshuvni  amalga 

oshirish,  ularla  tahsil  oluvchilarning  bilish  faoliyatini  tashkil 

etish na boshqarish ko’nikmasini egallamagai bo’lsa 

 

Joriy va oraliq nazoratlarda talabalar reytingini ishlab chiqarishda hisobga olinadigan tomonlar va ular ulushi 

 

 

 

Nazorat turi 

Nazorat 

shakllari 

Har bir nazorat 

uchun 

belgilangan 

maksimal ball 

 

 

Nazorat 

soni 

Nazorat 

shakllaribo’yicha 

belgilangan 

maksimal ball 

Joriy nazorat 

1.

 

Og’zaki 2.

 

Mustaqil ta’lim

 

32 16 
Jami: 

40 


40 


Oraliq nazorat  1. Test 

30 


30 


Jami: 

30 


30 


Yakuniy 

nazorat 


1. Yozma ish 

YaN shakli 

fakul’tet 

kengashi bilan 

kelishib pektor 

buyrug’i bilan 

tasdiqlanadi. 

30 


30 


Jami: 

100 


 

100 


 

2.6. Didaktik vositalar 

1. 


Jihozlar va uskunalar, moslamalar: elektron doska -  Hitachi, LCD - 

monitor, elektron ko’rsatkich (ukazka). 

2. Video-audio uskunalar: video va audio magnitafon, mikrofon, kolonkalar. 

3.  Komp’yuter  va  multimediali  vositalar:  komp’yuter,  proektor,  DVD  diskovod, 

WEB kamera, video-ko’z. 


18 

 

Umum ta’lim fanlarini kasbga yo’naltirib o’qitish metodikasi fanini o’qitishda zamonaviy  interfaol  metodlar,  pedagogik  va  axborot-kommunikatsiya  (amaliy 

dastur paketlari, prezentatsion, elektron-didaktik) texnologiyalarni qo’llash nazarda 

tutiladi.  Umumta’lim  fanlarini  kasbga  yo’naltirishda  –  biologiya    ta’limi 

mazmuniga  doir  jadvallar,  tarqatma  materiallar,  kompyuterdan  va  boshqa 

ko’rgazmali qurollardan foydalaniladi. 

 

 

III. O`quv-uslubiy adabiyotlar va elektron ta’lim resurslari ro`yxati 

Asosiy darsliklar va o’quv qo’llanmalar 

№ 

Muallif Adabiyot 

nomi 


Nashr yili 

Adabiyotning 

ARM dagi 

shifri 


Adabiyotning 

ARM dagi 

inventor 

raqami 


1.

 

  А.Т.Ғофуров ва 

бошқалар 

“Биологияни 

ўқитишнинг 

умумий 

методикаси”   2005 

74.264.5 

Т 63 

У-6761 


 

Qo’shimcha adabiyotlar 

1.

 Шарипов Ш. ва бошқ. Билим олишнинг интеллектуал тизимини ишлаб 

чиқиш назарияси ва амалиёти.    Монография. -Т.: Фан, 2011. -208 б. 

2.

 

Агеев  В.Н.  Примеры  гипертекстовых  и  гипермедиа  систем  (обзор)  // Компьютерные  технологии  в  высшем  образовании:  Сб.  статей.  -  М.: 

Изд-во МГУ. 1994. - С.225-229.  

3.

 

Педагогика.    Учебник  для  вузов       СПб:    Издательство    “ 

Питер”,2000. 

 304 с. –– (Серия «Учебник нового века») 4.

 

Эргашева  Г.С.  «Умумий  ўрта  таълим  мактаблари  биология дарсликлари ўқув материалларини лойиҳалашнинг дидактик асослари» 

п.ф.н.  илмий  даражасини  олиш  учун  ёзилган  диссертация.  Т-2006.  – 

156 c. 

5.

 Электрон  ўқув-методик  мажмуалар  ва  таълим  ресурсларини  яратиш 

методикаси. Методик қўлланма. – Т.: ОЎМТВ, 2010. –64 б. 

6.

 

Эргашева  Г.С.    Биология  таълимида  ахборот  технологияларидан фойдаланиш восита ва  усуллари.// Мактабда биология журнали. 10-14 

бетлар. 2009 йил, 4-сон. Тошкент. 

7.

 

Эргашева  Г.С.    Мактабда  медиатаълимни  интеграциялаш  муаммолари ва  истиқболлари.  “Фанларни  интеграциялаб  ўқитишнинг  педагогик 

шарт-шароитлари” 

мавзусидаги 

илмий-амалий 

анжумани 

материаллари. 51-53 бетлар. 2007 й. 18-19 май. ЎзПФИТИ, Тошкент. 

8.

 

Эргашева  Г.С.,  Боқиева  Г.    Ботаникани  ўқитишда    мультимедиа воситаларидан 

фойдаланиш 

методикаси. 

“Формирование 

интеллектуального,  творческого  и  духовного  потенциала  личности 


19 

 

обучающихся в современных условиях” Сборник научно-методических статей в 24 частях. Часть 4. С. 91-93.-Т. 

http://www,istedod,u//

 

http://www.pedagog.ii// 

http://www.Abd

uqodirov. pbnet.ru/ 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

www.disser.hIO.ru/pedagog.html 

NureevR. 

Modernizatsiya 

ekonomiki: 

kontseptsiiisredstva. 

http://www.soob.ru/n/2005/10/c/6NekrasovaL.A. 

effektivniepedagogicheskietexnologiivshkol’nombiologicheskomobrazovanii  // 

Internet-jurnal "Eydos".- 2011. - №10. 

http://eidos.ru/journal/2011/1023-04.htm. 

Vnadzag: TSentrdistantsionnogoobrazovaniya 

"Eydos", 

e-mail: 

journal@eidos.ru.  

 

 

Elektron ta’lim resurslari 1. www.tdpu.uz 

2. www.pedagog.uz 

3. www.ziyonet.uz 

4. www.edu.uz 

5. Tdpu-internet.ped 

 

  

 

Kafedra  mudira

:                

                            G.A.Shahmurova

 

 


Download 257.47 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling