Nizomiy nomidagi


Download 199.24 Kb.
Pdf ko'rish
Sana26.05.2018
Hajmi199.24 Kb.

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI 

OLIY  VA  O’RTA  MAXSUS  TA’LIM  VAZIRLIGI 

 

NIZOMIY  NOMIDAGI  

TOSHKENT  DAVLAT  PEDAGOGIKA  UNIVERSITETI 

 

  

 

 Ro’yхаtga olindi:   

№____________ 

“_____” ________2014- yil                                           

                         “Tаsdiqlаymаn”   

              O’quv ishlari bo’yicha prorektor 

               _______ ______D.U. Ergashev 

               “_____” ________2014- yil 

 

  

 

GЕRMAN  FILOLOGIYASIGA  KIRISH fanining ishchi o’quv dàsturi 

 

  

 

 Bilim sohasi: 

                100000 – Gumanitar soha 

Ta’lim sohasi:                        110000 – Pedagogika                             

Ta’lim yo’nalishi:                  5111400 – Хоrijiy tillar va adabiyoti  

                                                                 (nemis tili va adabiyoti)  

                                

            

 

  

 

 Toshkent – 2014 

 


 

       Fanning  ishchi  o’quv  dasturi  o’quv,  ishchi  o’quv  reja  va  o’quv  dasturiga muvofiq ishlab chiqildi. 

 

 Tuzuvchilar:    Nizomiy nomidagi TDPU Nemis tili va o’qitish metodikasi  

       kafedrasi professori X.R. Rachimov  

    

Taqrizchilar:     Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti L.K. Iliyeva 

           

       O’zDJTU dotsenti M.S. Sattarov 

 

     

 

     Ushbu ishchi  o`quv  fan  dasturi  O’zbekiston  standartlashtirish, metrologiya  va sertifikatlashtirish  agentligidan  (“O’zstandart”  Agentligi)  2013  yil  30  yanvarda 

2675:2013  raqami  bilan  ro’yxatdan  o’tgan  5111400–  Хоrijiy  tillar  va  adabiyoti 

(nemis  tili  va  adabiyoti)  ta’lim  yo’nalishining  DTS  hamda  O’zbekiston 

Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2012 yil 14 martdagi 107-

sonli  buyrug’i  bilan  tasdiqlangan  va    BD-511133.04  raqam  bilan  ro`yxatga 

olingan «Gеrman filologiyasiga kirish»  o`quv fan dasturi asosida ishlab chiqildi. 

 

     Fanning ishchi o’quv dasturi “Nemis tili va o’qitish metodikasi” kafedrasining 2013  yil  ____  avgustdagi  1-son  yig’ilishida  muhokamadan  o’tgan  va  fa’kultet  

kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan. 

 

     Kafedra mudiri: ________________ Erkayev E.T.  

      Fanning  ishchi  o’quv  dasturi  Chet  tillar  fa’kulteti  kengashida  muhokama 

etilgan  va  foydalanishga  tavsiya  etilgan  (2013  yil  ___avgustdagi  1-sonli 

bayonnoma) 

 

     Fa’kultet kengashi raisi: _______________Yuzlikayev F.R.  

 

     Kelishildi: O’quv uslubiy boshqarma boshlig’i 

 

                                   _____________________ Piroxunova F.N. 

 

 

  

 

 Ishchi  o`quv  dasturi  Nizomiy  nomidagi  Toshkent  davlat  pedagogika 

universiteti  kengashida ko’rib chiqilgan va tasdiqlangan.  

 

 

2014 yil “__” _______ dagi __ -sonli majlis bayoni     

 


 I. Kirish 

           O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  IX  sessiyasi  (1997  y.  29 

avgust)da  qabul  qilingan  “Kadrlar  tayyorlash  Milliy  dasturi”  uchinchi  sifat 

bosqichi  (2005  va  undan  keyingi  yillar)da  “…  ta’lim  muassasalarining  resurs, 

kadrlar  va  axborot  bazalarini  yanada  mustahkamlash,  o’quv-ta’lim  jarayonini 

yangi  o’quv-uslubiy  majmualar,  ilg’or  pedagogik  texnologiyalar  bilan  to’liq 

ta’minlash” kabi dolzarb vazifalar ijobiy hal etilmog’i lozim. 

       Mazkur  vazifalarning  samarali  hal  etilishida, uzluksiz  ta’limda  bo’lajak  chet 

til  o’qituvchilarining  kasbiy  omilkorliklarini  shakllantirish,  metodik  mahoratini 

ko’tarish  bilan  birgalikda  zamonaviy  ta’lim  texnologiyalaridan  xabardorliklari 

hamda ularni o’qitish jarayonida qo’llay olishlari katta ahamiyat kasb etadi. 

 

1.1. Fanning maqsad va vasifalari 

 

Fаnni  o’qitishdаn  mаqsаd:  Bu  fanning  asosiy  maqsadi  gеrman  tillarining fonеtik,  lеksik  va  grammatik  sistеmalarining  shakllanishi  va  rivojlanishining 

asosiy qonuniyatlarini o’rganishdir.  

Fаnning  vаzifаsi:  Ushbu  maqsadni  amalga  oshirish  quyidagi  vazifalarni 

bajarishni taqozo etadi: 

-

 

qadimgi gеrman xalqlari tarixini qisqacha o’rganish; -

 

gеrman tillarining tavsifi va tasnifini yoritish-

 

gеrman tillari taraqqiyotini davrlashtirish; -

 

hozirgi gеrman tillarining asosiy fonеtik, lеksik va grammatik qonuniyatlari va amalda qo’llanilishi xususiyatlarini o’rganish. 

 

1.2. Fanni o’zlashtirishga qo’yiladigan talablar 

  

«Gеrman  filologiyasiga  kirish»  fani  bo’yicha  talabalar  quyidagi  bilimlar bilan qurollangan bo’lishlari zarur:  

-

 qadimgi gеrman qabilalari haqidagi dastlabki ma'lumotlar; 

-

 qadimgi gеrmanlarning turmush tarzi va ularning Yеvropada tarqalishi; 

-

 gеrman qirolliklarining shakllanishi; 

-

 hozirgi gеrman tillari va ularning funktsiyalari; 

-

 gеrman  tillari  tarixining  dastlabki  davrini  o’rganishda  qiyosiy-tarixiy 

tadqiqot mеtodining ahamiyatini bilishi kerak; 

-

 

gеrman  tillari  klassifikatsiyasi.  Gеrman  tillarining  hind-yеvropa  tillari tizimidagi o’rni va o’ziga xos taraqqiyot omillari; 

-

 gеrman yozuvlari tarixi; 

-

 sharqiy gеrman tillari. Got tili yodgorliklari. Got tilining xususiyatlari. Got 

tilining gеrman tillarini qiyosiy-tarixiy o’rganish uchun ahamiyati; 

-

 

skandinaviya tillari tasnifi. Runik yozuv. Vikinglar. G’arbiy gеrman tillari. Ularning asosiy rivojlanish davrlari va lisoniy xususiyatlari; 

 

- 

gеrman  qabilalarining  Britaniya  orollariga  ko’chishi  va  Nemis-sakson 

davlatining shakllanishi; 

-

 Nemis tilining paydo bo’lishi va rivojlanish davrlari haqida ko’nikmalarga  

ega bo’lishi kårak; 

-

 gеrman  tillari  fonеtik  tizimining  rivojlanish  qonuniyatlari.  Karl  Vеrnеr 

qonuni. Unli va undosh tovushlar shakllanishi va rivojlanish tеndеnsiyalari; 

-

 

gеrman tillari grammatik qurilishining rivojlanish qonuniyatlari; -

 

Nemis tili va uning rivojlanishini davrlarga bo’lish. Nemis tili dialеktlari va shеvalari. Nemis tilining milliy variantlari; 

-

 gеrman  tillarida  gaplashuvchi  mamlakatlarning  qisqacha  tarixiy-siyosiy, 

iqtisodiy va jug’rofiy tavsifi; 

  -   gеrman filologiyasining taraqqiyot bosqichlari haqida malakalarga  ega 

bo’lishi kеrak. 

 

1.3. Fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi 

 

Bu  fan  5111400  «Nemis  tili  va  adabiyoti»  yo’nalishiga  kirgan «Tilshunoslik 

asoslari», 

«Tilshunoslikka 

kirish», 

«Chеt 

til 


tarixi» 

«Mamlakatshunoslik»,  «Nazariy  grammatika»,  «Nazariy  fonеtika»,  «Qiyosiy 

tipologiya»,  «Amaliy  grammatika»,  «Amaliy  fonеtika»,  «Chеt  tili  amaliy  kursi» 

kabi fanlarning nazariy va amaliy xulosalariga tayanadi va ularni o’zlashtirishda 

nazariy va amaliy poydеvor vazifasini o’taydi. 

 

1.4. Fanning hajmi  

 Mashg’ulot turi 

Ajratilgan soat 

Semestr 

Nazariy (ma’ruza) 18 

VII 


Аmaliy mashg’ulot 

VII 


Laboratoriya mashg’uloti 

 Seminar 

20 


VII 

Kurs ishi (loyihasi)  Мustaqil ta’lim 

34 


VII 

 

Jami 72 

 

 II. Asosiy qism 

2.1. Nazariy (ma’ruza) mashg’ulotlar maqsadi va ularga ajratilgan soat 

¹ Mashg’ulotlar mavzulari  

Маshg’ulotlar maqsadi 

Ajratil

gan 

soat 

«Gеrman filologiyasiga kirish» fanining prеdmеti, maqsad va 

vazifalari.  

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish  Hozirgi gеrman tillari va ularning 

jahonda tarqalishi. Gеrman tillari 

klassifikatsiyasi.  . 

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish

 

malakalar hosil qilish Qadimgi gеrman qabilalari haqidagi 

dastlabki ma'lumotlar. Qadimgi 

gеrmanlar va hunlarning paydo 

bo’lishi va tarqalishi. Buyuk xalqlar 

ko’chishi 

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish

 Gеrman yozuvlari tarixi.  Gеrman 

yozuvlari tarixi va kelib chiqishi 

haqida ma’lumot berish.   

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish

 Gеrman filologiyasi tarixi.  Gеrman 

filologiyasi tarixi kelib chiqishi 

haqida ma’lumot berish.   

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish

 Sharqiy gеrman tillari. Got tili.  

Sharqiy gеrman tillari. Got tilining 

kelib chiqishi haqida ma’lumot 

berish.   

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish Skandinaviya tillari tasnifi. 

Skandinaviya so’zining 

etimologiyasi. Vikinglar. Katta runlar 

yozuvlari tili. 

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish G’arbiy gеrman tillari. Ularning 

asosiy rivojlanish davrlari va lisoniy 

xususiyatlari.  

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish

 Nemis tilining paydo bo’lishi va 

rivojlanish davrlari. Nemis tilining 

paydo bo’lishi va rivojlanish davrlari 

haqida ma’lumot berish 

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish 

 

10 Gеrman tillari fonеtik tizimining va 

gramma-tik qurilishining rivojlanish 

qonuniyatlari.   

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish

 

 11 

Nemis tili dialеktlari va shеvalari. 

Nemis tilining milliy variantlari. 

Nemis tili dialеktlari va shеvalari. 

Nemis tilining milliy variant haqida 

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish

 Jami 

18 

 

2.2. Sеminаr mаshg’ulоtlаrning maqsadi vа ulаrgа аjrаtilgаn sоаt 

 

¹  Seminar mаshg’ulotlar 

mavzusi 

Seminar mаshg’ulotlar maqsadi 

Ajratilga

n soat 

Skandinaviya tillari tasnifi. Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish  

Skandinaviya so’zining etimologiyasi. Vikinglar. Katta 

runlar yozuvlari tili. 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish

 

G’arbiy gеrman tillari. Ularning asosiy rivojlanish davrlari va 

lisoniy xususiyatlari.  

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish Nemis tilining paydo bo’lishi va 

rivojlanish davrlari. Nemis 

tilining paydo bo’lishi va 

rivojlanish davri haqida ma’lumot 

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish Gеrman tillari fonеtik tizimining 

va gramma-tik qurilishining 

rivojlanish qonuniyatlari.   

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish

 Nemis tili dialеktlari va shеvalari. 

Nemis tilining milliy variantlari. 

Nemis tili dialеktlari va shеvalari. 

Nemis tilining milliy variant 

haqida 

Talabalarni Gеrman filologiyasiga kirish 

fanini asosiy muammolari bilan 

tanishtirish va bu fan bo’yicha asosiy 

bilim, ko’nikma va malakalar hosil qilish

  Jami 

 

20  

2 . 3 .   K u r s   i s h i   ( l o y i h a s i )   t a r k i b i   v a   u n g a   q o ’ y i l a d i g a n   t a l a b l a r  

(O’quv rejada kurs ishi yozish rejalashtirilmagan) 

 

2 . 4 .  Mustaqil ish topshiriqlari v a   u n g a   q o ’ y i l a d i g a n   t a l a b l a r  

 

     Talabalarning  mustaqil  fikrlash  malakasini  hosil  qilishning  asosiy    sharti  har 

bir  dars  jarayonini  to’g’ri  va  noan’anaviy  tarzda  tashkil  etishdir.  Talabalarning 

oq’uv  matårialni  mustaqil  o’zlashtirishda  analiz,  sintåz,  taqqoslash, 

abstraktsiyalash,  aniqlashtirish,  induktiv  va  dåduktiv  xulosa  chiqarish  kabi 

bilishning  psixologik  måxanizmlari  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  O’quv 

matårialini  analiz,  tushunish  va  hodisalarga  rioya  etgan  holda  faoliyat  ko’rsatish 

asosida talaba turli yangi bog’lanishlarni, bilimlarni shakllantiradi. 

     Talabani  ta’limni  faol  sub’åktga  aylantirishda  turli  topshiriqlar,  muammoli 

vazifalardan foydalaniladi. Talabalar mustaqil ishlashi va fikr yuritishida  - talant, 

istå’dod, layoqat, qobiliyat, mayl, havas, ishtiyoq, his-tuyg’u, mustaqillik, faollik, 

onglilik,  tåvarak-atrofdagi  narsa  va  hodisalarga  insoniy  munosabatda  bo’lish, 

shuningdåk, gapirish, tinglab tushunish, o’qish, yozuv, kuzatish, idrok etish, javob 

bårish kabi qator xatti- harakatlarga alohida e’tibor båriladi. Chunki, talaba xuddi 

shunday  yo’l  va  yo’nalish  bilan  asta-såkin  mustaqil  fikrlash  va  faoliyat 

ko’rsatishga o’ta boshlaydi. 

      Talabalarning  mustaqil  ishlashi  va  fikrlashini  tashkil  etishning  asosiy  omili  - 

intållåktual,  biluv  topshiriqlardir.  Mazkur  topshiriqlar  talabalarning  mavzuni 

mustaqil  o’rganishini  ta’minlaydi.  Talabaning  o’ziga  bo’lgan  ishonchi 

tarbiyalanadi. Ularning o’z ichki imkoniyatlaridan to’liq foydalana olishga imkon  

yaratiladi.  Talabaning  o’ziga  bo’lgan  mustaqil  ishonchini  namoyon  bo’lishi albatta uning bilimlarini åtarli darajada mavjud ekanligiga bog’liqdir. 

 

2.5. Fanni o’qitilish jarayonini tashkil etish va o’tkazish bo’yicha tavsiyalar 

            B u  

fanga  oid  da rslik,  qo ’llan ma ,  lug ’at   va  boshqa 

ko ’rg az mali   qurolla rdan   fo ydalaniladi .  (Ula rning   a yri ml ari 

d a s t u r n i n g   f o yd a l a n i l g a n   a d a b i yo t l a r   q i s m i d a   k e l t i r i l g a n ) .   

2.6. Taqvim mavzuiy reja 

   

 

№ 

 

 Mavzu 

Ajratil-


gan  

soat 


Mashg

’ulot 


o’til. 

hafta 


Mashg’

ulot  


turi 

Fanlararo 

 va fan 

ichidagi 

bog’liqlik 

Ta’lim 


metodi  

Ta’lim 


vositalari 

Foydalan


ilgan 


adabiyotl

aro’yhati 

Musta

qil  


ish  

topshir


iqlari  

JN 


reytingi 10 


11 

«Gеrman filologiyasig

a kirish» 

fanining 

prеdmеti, 

maqsad va 

vazifalari.  

Ma’ruz


Tilshuno


slik, 

stilistika, 

Matn 

shahi 


Vizual 

ma’ruz


Aqliy 


hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


si 

O’quv 


xona 

jixoz 


AKT, 

A3 q 


Skoch 

1,2,3,4,5 

Intern

et 


materi

allarid


an 

foydal


anish 

 

 Hozirgi 


gеrman 

tillari va 

ularning 

jahonda 


tarqalishi. 

Gеrman 


tillari 

klassifikatsi

yasi.  . 

2

  

Ma’ruz


Tilshuno


slik, 

stilistika, 

Matn 

shahi 


Vizual 

ma’ruz


Aqliy 


hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


si 

O’quv 


xona 

jixoz 


AKT, 

A3 q 


Skoch 

1,2,3,4,5 

Intern

et 


materi

allarid


an 

foydal


anish 

 

 Qadimgi 


gеrman 

qabilalari 

haqidagi 

dastlabki 

ma'lumotlar. 

Qadimgi 


gеrmanlar 

va 
 

Ma’ruz


Tilshuno


slik, 

stilistika, 

Matn 

shahi 


Vizual 

ma’ruz


Aqliy 


hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

O’quv 


xona 

jixoz 


AKT, 

A3 q 


Skoch 

1,2,3,4,5 

Intern

et 


materi

allarid


an 

foydal


anish 

 

  

hunlarning paydo 

bo’lishi va 

tarqalishi. 

Buyuk 


xalqlar 

ko’chishi

 

tehnika


si 

Gеrman filologiyasi 

tarixi.    

Ma’ruz


Tilshuno


slik, 

stilistika, 

Matn 

shahi 


Vizual 

ma’ruz


Aqliy 


hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


si 

O’quv 


xona 

jixoz 


AKT, 

A3 q 


Skoch 

1,2,3,4,5 

Intern

et 


materi

allarid


an 

foydal


anish 

 

 Sharqiy 


gеrman 

tillari. Got 

tili

 

.2    

Ma’ruz


a  

Tilshuno


slik, 

stilistika, 

Matn 

shahi 


Vizual 

ma’ruz


Aqliy 


hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


si 

O’quv 


xona 

jixoz 


AKT, 

A3 q 


Skoch 

1,2,3,4,5 

Intern

et 


materi

allarid


an 

foydal


anish 

 

  

Skandinaviya tillari 

tasnifi. 

Skandinaviy

a

 so’zining 

etimologiyas

i. Vikinglar. 

Katta runlar 

yozuvlari 

tili.


 

. 4  

Ma’ruz


Tilshuno


slik, 

stilistika, 

Matn 

shahi 


Vizual 

ma’ruz


Aqliy 


hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


si 

O’quv 


xona 

jixoz 


AKT, 

A3 q 


Skoch 

1,2,3,4,5 

Intern

et 


materi

allarid


an 

foydal


anish 

 

 G’arbiy 


gеrman 

tillari. 

Ularning 

asosiy 


rivojlanish 

davrlari va 

lisoniy 

xususiyatlari

.

  

Ma’ruz


Tilshuno


slik, 

stilistika, 

Matn 

shahi 


Vizual 

ma’ruz


Aqliy 


hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


O’quv 

xona 


jixoz 

AKT, 


A3 q 

Skoch 


1,2,3,4,5 

Intern


et 

materi


allarid

an 


foydal

anish 


 

 

  

si Nemis 


tilining 

paydo 


bo’lishi va 

rivojlanish 

davrlari.  

Ma’ruzTilshunoslik, 

stilistika, 

Matn 

shahi 


Vizual 

ma’ruz


Aqliy 


hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


si 

O’quv 


xona 

jixoz 


AKT, 

A3 q 


Skoch 

1,2,3,4,5 

Intern

et 


materi

allarid


an 

foydal


anish 

 

 Gеrman 


tillari 

fonеtik 


tizimining 

va gramma-

tik 

qurilishining rivojlanish 

qonuniyatlar

i

  

.  4  

Ma’ruz


Tilshuno


slik, 

stilistika, 

Matn 

shahi 


Vizual 

ma’ruz


Aqliy 


hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


si 

O’quv 


xona 

jixoz 


AKT, 

A3 q 


Skoch 

1,2,3,4,5 

Intern

et 


materi

allarid


an 

foydal


anish 

 

 10 

Nemis tili 

dialеktlari 

va shеvalari. 

Nemis 

tilining milliy 

variantlari.

  Ma’ruz

a

 Tilshuno

slik, 


stilistika, 

Matn 


shahi 

Vizual 


ma’ruz

Aqliy hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


si 

O’quv 


xona 

jixoz 


AKT, 

A3 q 


Skoch 

1,2,3,4,5 

Intern

et 


materi

allarid


an 

foydal


anish 

 

 11 

Gеrman 


tillarida 

gaplashuvch

mamlakatlarning 

qisqacha 

tarixiy, 

siyosiy, 

iqtisodiy va 

jug’rofiy 

tavsifi.  

Semina

r

 Tilshuno

slik, 


stilistika, 

Matn 


shahi 

Vizual 


ma’ruz

Aqliy hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


si 

O’quv 


xona 

jixoz 


AKT, 

A3 q 


Skoch 

1,2,3,4,5 

Intern

et 


materi

allarid


an 

foydal


anish 

 

13 12 

Gеrman 


tillarida 

gaplashuvch 

Semina


Tilshuno


slik, 

stilistika, 

Vizual 

ma’ruz


O’quv 


xona 

jixoz 


1,2,3,4,5 

Intern


et 

materi


13 

 

10 


mamlakatlar

ning 

qisqacha tarixiy, 

siyosiy, 

iqtisodiy va 

jug’rofiy 

tavsifi. 

Matn 


shahi 

Aqliy 


hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


si 

AKT, 


A3 q 

Skoch 


allarid

an 


foydal

anish 


 

13 


Gеrman 

tillarida 

gaplashuvch

mamlakatlarning 

qisqacha 

tarixiy, 

siyosiy, 

iqtisodiy va 

jug’rofiy 

tavsifi.  

SeminaTilshunoslik, 

stilistika, 

Matn 

shahi 


Vizual 

ma’ruz


Aqliy 


hujum 

Og’zak


i bayon 

qilish 


Klaster 

tehnika


si 

O’quv 


xona 

jixoz 


AKT, 

A3 q 


Skoch 

1,2,3,4,5 

Intern

et 


materi

allarid


an 

foydal


anish 

 

13  

Jami 


32 

 

 

  

 

  

 

 2.6. Didaktik vositalar 

1.  Jihоzlаr  vа  uskunаlаr,  mоslаmаlаr:  elektron  doska-Hitachi,  LCD-monitor, 

elektron ko’rsatkich. 2.  Vidео-аudiо  uskunаlаr:  video  va  audiomagnitofon,  mikrofon,  kolonkalar, 

proektor, DVD-diskovod, Web-kamera, video-ko’z (glazok).   3.  Kîmpyutår  và  multimådiàli  vîsitàlàr:  kоmpyutеr,  multimеdiа,  proektor, 

DVD-diskovod, Web-kamera.    

               

2.7. “Gеrman filologiyasiga kirish” fanidan yakuniy nazorat uchun 

namunaviy test savollari 

 

1.  German  tillari  hind-yevropa  tillari  ichida  shu  tillarda  so’zlashadigan odamlar soni bo’yicha nechanchi o’rinni egallaydilar? 

a)

 1mlrd. 800mln. kishidan 700mln. dan ortiq 

b)

 1mlrd. 200mln. kishidan 600mln. dan ortiq 

c)

 1mlrd. 700mln. kishidan 500mln. dan ortiq 

d)

 1mlrd. 600mln. kishidan 400mln. dan ortiq 

 

2. G’arbiy german tillari guruhiga qaysi tillar kiradi? a)

 

inlgiz, nemis, shved, afrikaans, idish, friz tillari b)

 

inlgiz, nemis, niderland, afrikaans, idish, farer tillari c)

 

inlgiz, nemis, niderland, afrikaans, idish, friz tillari  

11 


d)

 

inlgiz, nemis, island, afrikaans, idish, friz tillari  

3.  Arxeologlarning  fikricha,  hind-yevropa  qabilalari  yevropaning  shimoliy 

qismlarini qachon o’zlashtira boshlagan? 

a)

 eramizdan 2000-1500 yillar oldin 

b)

 eramizdan 4000-3500 yillar oldin 

c)

 eramizdan 500-250 yillar oldin 

a)

 eramizdan 3000-2500 yillar oldin 

4. Shimoliiy german (skandinav) tillari guruhiga qaysi tillar kiradi? 

a)

 

irland, norveg, farer, shved tili, dan (danimarka) tillari b)

 

island, norveg, farer, shved tili, olmon tillari  c)

 

island, norveg, friz, shved tili, dan (danimarka) tillari   d)

 

island, norveg, farer, ingliz, dan (danimarka) tillari  

5. Germanlarning eng qadimiy yozuvi – bu … 

a)

 

got yozuvi b)

 

runik yozuvi c)

 

lotin yozuvi d)

 

fraktura yozuvi  

6. Qiyosiy-tarixiy metodning paydo bo’lishiga nima turtki bo’ldi? 

a)

 

buyuk xalqlar ko’chishi b)

 

xristian dinini tarqalishi c)

 

sanskrit tili bilan tanishuv d)

 

got tilining yo’qolishi  

7. Sharqiy german qabilalaridan kimlar haqida to’laroq ma’lumotlar saqlanib 

qolgan? 

a)

 varinlar 

b)

 karinlar 

c)

 gotlar 

d)

 gepidlar 

 

8. Ular haqidagi dastlabki ma’lumotlar kimga mansub? a)

 

Pifey b)

 

Katta Pliniy c)

 

Strabon d)

 

Yuliy Tsesar  

9. Qachon va nimaning natijasida got yozuvi vujudga keldi? 

a)

 

VI asrda Ostgotlar davlatining parchalanishi  b)

 

XVIII  asrning  ikkinchi  yarmida  qiyosiy-tarixiy  metodning  paydo bo’lishi 

 

12 


c)

 

IV asrda gotlar orasida xristianlik tarqalishi d)

 

III asrning o’rtasida gotlar Rim imperiyasiga hujum qilishi  

10. Skandinaviya so’zi, taxminga ko’ra, qaysi ma’noni anglatgan? 

a)

 

ozod yurt b)

 

xatarli orol c)

 

buyuk millat d)

 

mustaqil davlat 11. Nemis tili qaysi dialektlar asosida tashkil topgan? 

a)

 g’arbiy olmon dialektlari 

b)

 shimoliy nemis dialektlari 

c)

 quyi nemis dialektlari 

d)

 yuqori nemis  dialektlari 

 

12. Nemis millati qaysi qabilalardan tashkil topgan? a)

 

frank, alemann, bavar, xatt va turinglar b)

 

shvab, alemann, saks, xatt va turinglar c)

 

bavar, frank, angl, xatt va turinglar d)

 

frank, alemann, bavar, yut va turinglar  

13. Nemis alifbosi asosida qaysi alifbo yotadi? 

a)

 

runik b)

 

grek-rim c)

 

lotin d)

 

gotik  

14.  Qiyosiy-tarixiy  tilshunoslikda  qarindosh  tillarning  asosi  bo’lib  xizmat 

qilgan umumiy til qanday nomlanadi? 

a)

 ustun tili 

b)

 asos til 

c)

 poydevor yoki bobo til 

d)

 ona til 

 

15. Qiyosiy-tarixiy metodning asoschilari kim? a)

 

Jonson va Adelung b)

 

Spegel va Laybnits c)

 

Hiks va Lomonosov d)

 

Frans Bopp va Rasmus Rask  

16. Ingliz tili tarixi nechta davrga bo’linadi? 

a)

 b)

 c)

  

13 


d)

  

17. Qadimiy nemis adabiy tili davri nechanchi asrlarni qamrab oladi? 

a)

 

VIII-XI asrlar b)

 

VII-X asrlar c)

 

V-VIII asrlar d)

 

VI-IX asrlar  

18. O’rta nemis adabiy tili davri nechanchi asrlarni qamrab oladi? 

a)

 

XII-XV asrlar b)

 

IX-XII asrlar c)

 

X-XIII asrlar d)

 

XI-XIV asrlar    

19. Dastlabki yangi  adabiy tili davri nechanchi asrlarni qamrab oladi? 

a)

 

XII-XIV asrlar b)

 

XIII-XV asrlar c)

 

XIV-XVI asrlar d)

 

XV-XVII asrlar  

20. Hozirgi nemis adabiy tili davri nechanchi asrlarni qamrab oladi? 

a)

 

XV asrning o’rtalaridan hozirgi kungacha b)

 

XVI asrning o’rtalaridan hozirgi kungacha c)

 

XVII asrning o’rtalaridan hozirgi kungacha d)

 

XVIII asrning o’rtalaridan hozirgi kungacha  

 

21. Dastlabki yangi olmon adabiy tili davrida olmon milliy adabiy tilining shakllanishida kimning faoliyati katta ahamiyatga ega? 

a)

 Gyote 

b)

 Frans Bopp 

c)

 Martin Lyuter 

d)

 Dyurer 

 

22. Nemis tilining qanday milliy variantlari mavjud?  a)

 

GFR, Avstriya, Shweytsariya milliy variantlari b)

 

GFR, Shweytsiya, Niderlandiya milliy variantlari c)

 

GFR, Avstriya, Elsas, Lotaringiya milliy variantlari d)

 

AQSH, Avstraliya, Luxemburg milliy variantlari  

 

Baholash mezonlari 

     Umumiy to’plangan ballar bo’yicha talabalar bilimi quyidagicha baholanadi: 


 

14 


      86  – 100  (a’lo)  -  Talaba  fanning  maqsadi va vazifalari, boshqa o’quv  fanlari 

bilan  o’zaro  aloqasi,  metodika  haqidagi  savollarni  to’liq  yoritaolsa,  material 

bo’yicha  bilim  va  ko’nikmaga  ega  bo’lib,  hayotga  tadbiq  eta  olsa,  qo’shimcha 

savollarga javob bersa qo’yiladi. 

      71 – 85 (yaxshi) - Talaba fanning maqsadi va vazifalari, boshqa o’quv fanlari 

bilan  o’zaro  aloqasi,  metodika  haqidagi  savollarni  to’liq  yoritaolsa,  material 

bo’yicha  bilim  va  ko’nikmaga  ega  bo’lsa,  ammo  ahamiyati  katta  bo’lmagan 

xatoliklarga yo’l qo’ysa qo’yiladi.      55    -  70  (qoniqarli)-  Talaba  fanning  maqsadi  va  vazifalari,  boshqa  o’quv 

fanlari  bilan  o’zaro  aloqasi,  metodika  savollarini  qisman  yorita  olsa,  material 

bo’yicha bilim va ko’nikmaga to’liq ega bo’lmasa qo’yiladi. 

     0-54  ball  (qoniqarsiz)  -  Talaba  fanning  maqsadi  va  vazifalari,  boshqa  o’quv 

fanlari  bilan  o’zaro  aloqasi,  metodika  savollarini  qisman  yorita  olsa,  material 

bo’yicha bilim va ko’nikmaga to’liq ega bo’lmasa, jiddiy xatoliklarga yo’l qo’ysa 

qo’yiladi.  Reyting ball taqsimlanishi 

       Maksimal ball – 100 ball                                         Saralash ball – 55 ball 

       JN maks. ball – 40                                                   86 – 100 ball – “5” baho 

       ON  maks. ball – 30                                                 71 – 85 ball – “4” baho 

       YN maks. ball – 30                                                  55 – 70 ball – “3” baho                                                     

 

0 – 54 ball – “2” baho  

 

 

Nazorat turi  

 

Nazorat 

shakllari 

 

Har bir 

nazorat 

uchun 

belgilangan 

maksimal 

ball 

 

 

Nazorat ishi 

Nazorat 

shakllari 

bo’yicha 

belgilangan 

maksimal 

ball 

Joriy nazorat 

 

1.Оg’zaki 20 

20 2. Оg’zaki 

20 


20 


Jami: 

40 


40 


Oraliq 

nazorat 


1.Yozma ish 

30 


30 


Jami: 

30 


30 


 

70 


 

 

Yakuniy nazorat 

1.Yozma  

(YaN shakli 

fa’kultet 

Kengashi 

bilan kelishib 

rektor  

30 


30 


 

15 


bo’yrug’i  

bilan 


tasqidlanadi) 

Jami: 


100 

100   

III. O’quv-uslubiy adabiyotlar va elektron ta’lim resusrlari ro’yxati 

Asosiy darslik va o’quv qo’llanmalar 

      


German filologiyasiga kirish 

Арнольд И.В.   

Основы  научных 

исследований 

в 

лингвистике. −М.:  

Высшая 


школа, 

1999.−135 

с. 

 

  

Qo’schimcha adabiyotlar 

1.  Арсеньева  М.Г.  и  др.    Введение  в  германскую  филологию.  –M.: 

Высшая школа, 1999. – 319 с. 

2.  Богородицкий  В.А.  Введение  в  изучение  современных  романских  и 

германских языков. –М., 1993. – 183 с.  

3.

 Пауль  Г.  Принципы  истории  языка.  –М.:  Изд-во  литературы  на 

иностранных языках, 2001. – 370 с. 

4.

 

Braune W. Gotische Grammatik. Tьbingen, Max Niemeyer Verlag, 1991. – 187 S. 

5.

 Mirov J. Geschichte des deutschen Volkes. Köln, Partland Verlag, 1996. – 

128 S.  


6.

 

Sinder  L.R.  Strojewa  T.V.  Einfьhrung  in  das  Studium  der  deutschen Sprachgeschichte. –M.: Prosveshenije, 1997. – 304 S.  

7.

 Amirova T.A. Abriss der Geschichte der Linguistik. –L., 1991. – 163 S. 

8.

 Расторгуева Т.А. История английского языка. –M., 1993. – 247 c. 

9. Рахимов Х.Р. Введение в германскую филологию. Тексты лекций. –T.: 

ТДПУ, 2000. – 68 с.  

10. Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка. –М.: Изд-

во литературы на иностранных языках, 1999. – 348 с.   

11.


 

Ярцева  В.Н.  Развитие  национального  литературного  английского 

языка. –M.: Наука, 1999. – 241 c. 

12.


 

Moskalskaja  O.I.  Deutsche  Sprachgeschichte.  –M.:  Vysљaja  љkola,  1997.    

– 344 S. 

13.


 

Schwarz,  Franz  von:  Turkestan  –  Wiege  der  indogermanischen  Völker. 

Freiburg, Herder Verlag, 1991. – 606 S. 


 

16 


14.

 

Ur  P.,  Wright  A.      111  Kurzrezepte  für  den  Deutsch-Unterricht  (DaF). Interaktive  Übungsideen  für  zwischendurch.  Stuttgart,  Dresden,  Ernst 

Klett Verlag für Wissen und Bildung, 1999. – 111 S. 

 

 

Elektron ta’lim resurslari 

 

1. www.google.de

  

 2. 

www.goethe.de

   

 

3. www.langenscheidt.de

  

  4. www.uni-bochum.de

   


  5. 

www.hueber.de   


Download 199.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling