Nomi barhayot to sh k en t


Download 12.41 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/55
Sana29.12.2019
Hajmi12.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
81881

MARD  0 ‘G‘L0NLAR

 

NOMI  BARHAYOTMARD  0 ‘G‘L0NLAR

 

NOMI  BARHAYOTTO SH K EN T

« 0 ‘Z B E K IS T 0 N »

2 0 1 8

U O ‘ K  3 5 1 . 7 4 - 0 5 1 ( 5 7 5 . 1 X 0 9 2 )

 

КВК  6 7 .4 0 1 .2 1 3

 

М  25

ISBN  9 7 8 - 9 9 4 3 - 2 5 - 6 5 0 - 7

©  « 0 ‘zbekiston» NMIU,  2018


Vatan oldidagi burchini ado etish 

chog'ida yurtimiz ozodligixalqimizning bugungi tinch va osoyishta hayotini 

ta'minlashyo'lida halok bo'lgan mard 

va jasur o'g'lonlarimizning azizxo- 

tirasiga ehtirom ko'rsatish biz uchun

ham  farz, ham qarzdir.

Shavkat MIRZIYOYEV,O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

MARD  VA  DOVYURAK FARZANDLAR XOTIRASI

 

XALQIMIZ  QALBIDA  MANGU  YASHAYDI

N e c h a - n e c h a   yillar,  a s r l a r   o s h a   k o 'h n a   t a r i x   is b o t l a g a n   h a q i q a t   shuki, 

i n s o n   o'zin i  a n g la s h i  u ch u n ,  a w a l o ,   s h a x s   s ifa tid a   o z o d   y a s h a s h i   k e ra k .  Bu 

o z o d lik n in g  m a z m u n i -  e z g u lik k a  in tilish ,  m e z o n i  -   in s o n l a r g a  n a f  k e ltiris h , 

m a q s a d i   -   o'z  x a lq i  va  V atan i  u c h u n   s in o v la r g a   d o s h   b e r i s h   d em a k d ir.

J a s o r a t n i n g   k a t t a -k ic h ig i  b o 'lm a y d i.  O 'z b e k is to n i m iz   m u s t a q i lli k n i 

q o 'lg a   k ir it g a n ig a   t a r i x a n   q is q a   v a q t   -   y ig ir m a   y e t t i  yil  b o 'l g a n   e s a -d a ,  sh u  

d a v rd a   V a t a n n in g   k o 'p la b   a sl  fa rz a n d la r i,  x u s u s a n ,  m a r d   h a r b i y la r i m iz  

m u s ta q i lli g im i z n i a s r a s h , y u r ti m iz  tin c h lig in i t a 'm in l a s h , x a lq im i z n in g  q a d r- 

q im m a t i,  o r - n o m u s i n i   h im o y a   qilish ,  b o s q i n c h i   v a  y o v u z  k u c h l a r g a   q a r s h i 

k u r a s h la r d a   b u k i lm a s   ir o d a   va  j a s o r a t   n a m u n a s i n i   n a m o y o n   etib ,  b u g u n g i 

t i n c h   va  o s o y is h t a   k u n l a r   u c h u n   jo n i n i  fido  qildi.  O 'z b e k is to n   R e s p u b lik a s i 

P r e z id e n t i  m u h t a r a m   S h a v k a t   M irz iy o y e v n in g   b e v o s i t a   t a s h a b b u s i   b ila n  

y a r a t ilg a n   q o 'lin g iz d a g i  u s h b u   k it o b   x a lq im i z n in g   a n a   s h u n d a y   b otir,  j a s u r  

va  fidoyi  f a r z a n d la r i  x o t ir a s ig a   h u r m a t   h a m d a   e h t i r o m   n a m u n a s i   sifa tid a  

d u n y o g a   keldi.

M a z k u r   k it o b d a   tilg a  o lin g a n   h a r   b i r   t a q d i r   j o n a j o n   O 'z b e k is to n i m iz  

b u g u n g i  fa r o v o n   k u n la r g a   y e t g u n c h a   n e - n e   m a s h a q q a t l i   y o 'lla r d a n   o'tgani, 

e l-y u r t im iz   b o s h ig a   tu r li  s in o v la r   t u s h g a n i  h a q id a   h ik o y a   qilad i.  Zero, 

m u s ta q illik k a  e r i s h is h  qiyin, a m m o  u ni a s r a b  q o li s h  va m u s t a h k a m l a s h  u n d a n  

h a m   qiyin,  d e sa k ,  x a t o   b o 'lm a y d i.  K ito b   s a h ifa la r i  o rq a li  b a r c h a m i z n i n g  

b u g u n   t i n c h - x o t i r ja m   u y d an   c h iq ib   ish g a,  o 'q is h g a   b o r is h i m iz ,  t u n d a   o s u d a  

o r o m   o lis h im iz   -   b u l a r   o 'z -o 'z id a n   b o 'lm a s lig in i,  t in c h lik   d e g a n   ulug' 

n e ’m a t n i  a s r a s h   y o 'lid a  fid o y ilik   k o 'r s a t ib   m e h n a t   q ilis h im iz   lo z im lig in i 

v a  s h u   o rq a li  t in c h lik n i  y a n a d a   m u s t a h k a m l a s h   m u m k in lig in i  t e r a n r o q  

an g lay m iz.

X a lq im iz   c h id a m   va  i s h o n c h   b ila n   o'z  o ld ig a  q o 'y g a n   y u k s a k   m a r r a l a r  

va  t a r a q q i y o t   s a r i  ild a m la r   e k a n ,  b iz n i  b u   b u y u k   va  m u q a d d a s   y o 'ld a n  

c h a lg 'it is h g a   u r in g a n   t u r li  y o v u z  n iy atli  k u c h l a r g a   h a m   d u c h   keld i.  El- 

y u r ti m iz   o q - q o r a n i   ko'rdi,  y a x s h i- y o m o n   k u n l a r n i  b o s h i d a n   k e c h ir d i.  Va 

h a r   q a n d a y   og'ir,  m u r a k k a b   v a   m a s h a q q a t l i   k u n la r d a   h a m   o'zi  t a n l a g a n  

o z o d lik   va  e z g u lik   y o 'lid a n   o r t g a   q a y tm a d i.  M u s t a q illig im iz g a   q a s d   qilg an  

g'a ra z li  k u c h l a r g a   q a r s h i   o'zin i  y a g o n a ,  m u s t a h k a m   x a lq   s ifa tid a   n a m o y o n  

etib ,  iro d a,  iy m o n   va  e 'tiq o d   s in o v id a n   y o ru g '  y u z  b ila n   o'tdi.

4


A y rim   m is o ll a r g a   m u r o ja a t   qilaylik.  1 9 9 9 - y i l n i n g   1 6 - f e v r a l  k u n i  s o a t  

1 1 : 0 0   d a   T o s h k e n t d a   H u k u m a t  m a jli s i  b o s h la n is h i g a   s a n o q l i  d a q i q a l a r  

q o lg a n id a   V a z irla r  M a h k a m a s i  b i n o s i   p o y id a   v a  s h a h a r n i n g   y a n a   b e s h  

jo y id a   k u ch li  p o r t l a s h l a r   s o d ir   etildi.  B u   q o 'p o r u v c h ilik  x u r u jl a r i  o q ib a t id a  

o'z  x i z m a t   b u r c h in i  b a ja r a y o t g a n   b i r   n e c h a   h a r b i y la r i m iz   q a t o r i  t in c h  

a h o li  v a k illa ri  h a m   h a l o k   bo'ldi.  O 's h a n d a   B ir i n c h i  P r e z id e n t im i z   Is lo m  

K a r im o v  h a y o tig a   s u iq a s d   q il m o q c h i  b o 'l g a n la r  x a lq im i z   q a lb ig a   v a h i m a   va 

s a r o s i m a   s o lis h ,  u n in g   k e l a ja k k a ,  d a v la t  s iy o s a t ig a   is h o n c h i n i  su s a y tir is h , 

m a m l a k a t i m i z   h a y o t in i  iz d a n   c h i q a r i s h d e k   y o v u z  m a q s a d l a r n i   k o 'z la g a n

B u   q o 'p o r u v c h ilik n i  s o d ir   q ilg a n   k i m s a l a r   odil  s u d   q a r s h is id a ,  q o n u n  

o ldida,  x a lq im iz   o ld id a   ja v o b   b e rd i.  O g 'ir  m u s i b a t   o d a m l a r im iz n i  y a n a d a  

jip s la s h t ir d i.  « O 'z b e k is to n i m iz n i  h e c h   k im g a   b e r m a y m i z ! »   d e g a n   g'o y a 

o d a m l a r n i n g   t o m i r - t o m i r i g a   q a d a r   sing di.  X a lq im iz   b i r   d a q iq a   h a m  

h u s h y o r li k n i  y o 'q o t m a s li g im iz   z a r u r lig in i  y a n a d a   t e r a n r o q   a n g la b   yetdi.

T o s h k e n t d a   fitn a   u y u s h t ir i s h g a   u rin g a n ,  le k in   x a lq   ir o d a s i  o ld id a  

y e n g ilg a n   y o v u z  k u c h l a r   o r a d a n   b i r   y ilc h a   o 'tib -o 'tm a y ,  o c h i q d a n - o c h i q  

t a jo v u z g a   o'tdi:  t e r r o r c h i   t o 'd a l a r   2 0 0 0 - y i l   iy u l-a v g u st  o y la r id a   d a v la tim iz  

c h e g a r a s i n i  b u z ib   o'tib,  S u r x o n d a r y o   v ilo y a t in in g   S a r io s iy o   v a   U zun 

t u m a n la r i d a g i  o 'tis h   q iy in   b o 'lg a n   to g 'li  h u d u d la r g a   b o s t i r i b   k eld i.  B o 'lib  

o 'tg a n   k e s k i n   ja n g la r d a   V a t a n im iz n in g   b i r   q a n c h a   m a rd ,  d o v y u r a k   v a  a sl 

y ig itla ri  q a h r a m o n l a r c h a   h a l o k   bo'ldi.

G arch i  c h e g a r a m iz g a   s u q ilib   k ir g a n   g a z a n d a la r   y o 'q   q ilin g a n   b o 'ls a -d a , 

b u   m u d h i s h   v o q e a   o 'n la b   o ila la r   h a y o tid a ,  x a lq im iz   o n g i -q a l b i d a   c h u q u r  

v a  a z o b li  y a r a l a r   q o ld ird i.  B a r c h a m i z   o'z  u yim iz,  o'z  y u r t i m iz n i  o 'z im iz  

a s r a s h i m i z   zaru rlig i,  b u   h a y o t   v a  d a v r  t a la b i  e k a n i  h a q i d a   a c h c h i q   s a b o q  

oldik.


D a v la tim iz g a   q a r s h i   q o 'p o r u v c h ilik   h a r a k a t l a r i n i   olib   b o r g a n   r a z il 

k u c h l a r   v a  m a r k a z l a r   2 0 0 4 - y i l n i n g   b a h o r   k u n la r i  m a m la k a t im i z d a   y a n a  

b i r   b o r   m u d h i s h   t e r r o r c h i l i k   h a r a k a t la r i n i  s o d i r   etdi.  O q ib a td a   b i r   n e c h a  

ich k i  is h l a r   x o d im l a r i  v a   o d d iy   f u q a r o l a r   h a l o k   b o'ldi.  G 'a n im la r   b u   b ila n  

O 'z b e k is t o n d a   h u k m   s u r a y o t g a n   t i n c h lik  va  o s o y is h t a lik n i, ja m iy a t i m i z d a g i 

b u n y o d k o r l i k   m u h itin i,  k a t t a   k u c h -g 'a y r a t ,  c h id a m   v a  s a b o t   b i l a n   b a r p o  

e t ila y o t g a n   f a r o v o n   v a  o s u d a   h a y o t n i  b u z ish ,  t o b o r a   k u c h g a   k ir a y o t g a n  

d a v la tim iz n i  o'zi  t a n l a g a n   y o 'ld a n   o r t g a   q a y t a r is h n i  k o 'z la g a n   edi.

B u   m a s h ’u m   h o d i s a l a r   h a m   o'z  v a q tid a   b a r t a r a f  q ilin di.  U lar  fo n id a   b i r  

n e c h a   h a q i q a t l a r   y u z a g a   ch iq d i:  b u   ji n o i y   h a r a k a t l a r   ildizi  m a m l a k a t i m i z  

t a s h q a r i s i d a   jo y l a s h g a n   x a lq a r o   t e r r o r i z m   v a   e k s t r e m i z m   m a r k a z l a r i g a  

b o r i b   t a q a lis h i  k o 'r in ib   qoldi.  O r a d a n   b i r   yil  o'tib,  2 0 0 5 - y i l   1 2 - m a y d a n  

1 3 - m a y g a   o 't a r   k e c h a s i  A n d ijo n   s h a h r i d a   s o d ir   e tilg a n   m a s h 'u m   v o q e a -  

l a r   -   t e r r o r c h i   k u c h l a r n in g   q a m o q x o n a g a   h u ju m   qilib,  m a h b u s l a r n i

5


k o 'c h a g a   c h iq a r is h i,  m a h a lli y   h o k i m l ik   b i n o s i n i  e g a lla b   o lg an i  va  k o n s t i- 

t u tsiy a v iy   t u z u m n i  a g 'd a r is h g a   u r in g a n i  y o v u z  k u c h l a r   o 'z in in g   q a b ih  

n iy a t la r id a n   q a y t m a g a n i n i  k o 'rs a td i.  B u   ja r a y o n d a   a y r i m   x o rij  o m m a v iy  

a x b o r o t   v o s i ta l a r i  m a m la k a t im i z g a   q a r s h i  a x b o r o t   u r u s h i n i  olib   b o r g a n i 

h a m   s i r   e m a s .

B u l a r n in g   b a r c h a s i   u s h b u   h a r a k a t l a r   o ld in d a n   p u x ta   o 'y la n g a n i  v a 

c h e t d a n   t u r i b   b o s h q a r i l g a n i n i   y a n a   b i r   b o r   is b o tla d i.

X a lq i m iz n in g   b ird a m lig i,  siy o siy   o n g i  y etu k lig i,  h a r b i y la r i m iz n in g  

q a t ’iyati  va ja s o r a t i   tufayli  q o r a   k u c h l a r   o'z  m a n f u r   n iy a t la r ig a  y e t a   o lm ad i.

L e k in   s h u n d a n   k e y in   h a m   h a li  e k s t r e m i s t i k   ku chlar,  h ali  n a r k o t i k  

m o d d a l a r  s a v d o s i  b ila n   s h u g 'u lla n a d ig a n  jin o iy  to'd alar,  h ali  d e m o k r a t i y a n i 

« e k s p o r t »   q il m o q c h i  b o 'lg a n   m a r k a z l a r n i n g   tu rli  s h a k ld a g i  x u r u jl a r i  d a m - 

b a d a m   y u z  k o 'r s a t ib   turdi.

D a v la tim iz   b u   t a h d id   va  x a v f-x a t a r la r g a   q a r s h i  c h u q u r   o 'y la n g a n   s iy o s a t  

b ila n   iz ch il  v a   t iz im li  k u ra sh d i.  N a tija d a   e l - y u r t im i z n i n g  t i n c h   v a   o s o y is h t a  

h a y o ti  ta 'm in la n d i.

O r a d a n  y illa r  o'tdi. X a lq im iz  o'zi t a n l a g a n  t a r a q q i y o t  v a  y u k s a li s h  y o 'lid an  

o g 'ish m ay ,  o ld in g a   intildi,  b iz  t a n l a g a n   i n s o n p a r v a r  va  t i n c h l i k s e v a r   siy o siy  

y o 'ln in g   to 'g 'rilig in i  j a h o n   h a m ja m iy a t i  t a n   oldi.  M u s ta q illig im iz n i  h im o y a  

q ilis h   yo'lid ag i  o g 'ir  k u r a s h la r d a  

y u z  b e r g a n   t a l a f o t l a r   o 'rn i  q o p la n d i, 

s h ik a s t la n g a n   b i n o l a r   tik la n d i.  B ir o q   q u r b o n   b o 'l g a n la r n in g   o ila la r ig a  

y e t g a n   z a r a r n i,  a y n iq s a ,  fa r z a n d id a n   a y rilg a n   o ta -o n a la r ,  y e t i m   b o 'lg a n  

b o lalar,  tu l  q o lg a n   k e l in la r   q a lb id a g i  y a r a l a r n i  b i t k a z is h   qiyin.

S h u   b o is   m a z k u r  k it o b d a  tilg a   o lin g an ,  fid o y ilik  v a  j a s o r a t  n a m u n a la r i n i 

k o 'r s a t g a n ,  so 'n g g i  n a fa s ig a   q a d a r   h a r b i y   q a s a m y o d i g a   s o d iq   q o lg a n  

O 'z b e k is to n   f a r z a n d la r i n i n g   p o k   x o t ir a s in i  q a lb im iz d a   a v a y la b   s a q la g a n  

h o ld a ,  u la r   e r i s h a   o lm a g a n   o r z u - u m i d la r   u c h u n   h a m   y a n a d a   k a t t a   k u c h - 

g 'a y r a t   b ila n   is h la s h im iz ,  h a y o td a g i,  ja m iy a t d a g i  il la tla rg a   q a r s h i   b ir  

t a n - u   b i r   jo n   b o 'lib   k u r a s h m o g 'im iz   lozim .  Zero,  o 'tg a n   y ig ir m a   y e t t i  y illik  

t a r i x   h a q i q a t l a r i   b u   m a s h ’u m   o fa t  m e n i   c h e t l a b   o 'ta d i  y o k i  s e n   m e n g a  

t e g m a   -   m e n   s e n g a   t e g m a y m a n ,  d e g a n   x o m x a y o l la r n in g   u m r i  u z o q  

b o 'lm a s lig in i  i s b o t l a b   b e rd i.

A n a   sh u   a c h c h i q   s a b o q l a r d a n   k e lib   c h iq ib ,  m illiy   a r m iy a m iz ,  h u q u q n i 

m u h o f a z a   q ilu v ch i  tu z ilm a la r,  fa v q u lo d d a   v a z iy a t la r   s o h a s i  t u b d a n   is lo h  

q ilin d i  v a   b u   ja r a y o n   d a v o m   e t m o q d a .  C h e g a r a la r im iz   d a x ls iz lig in i 

ta 'm in l a s h ,  m a m l a k a t i m i z   m u d o f a a   q o b iliy a t in i  m u s t a h k a m l a s h ,  y o s h l a r n i 

v a t a n p a r v a r l i k   r u h i d a   t a r b i y a la s h   b o 'y ic h a   is h l a r   y a n g i  s ifa t   b o s q i c h i g a  

k o 'tarild i.

« T i n c h li k   u c h u n   k u r a s h m o q   k e r a k » ,  « X a lq im iz g a   t i n c h lik - o m o n lik  

k e r a k »   g 'o y a la ri  ja m iy a t i m i z   h a y o t ig a   c h u q u r   sing di.  T i n c h l i k   u c h u n  

in s o n   o 'z in in g   b u t u n   k u ch in i,  a q l-id r o k in i  s a f a r b a r   etis h i,  m e h n a t   q ilish i

6


k e ra k lig in i,  f a r o v o n   h a y o t n i  t a ’m in la s h   u c h u n   k e l a ja k   a v lo d im iz   va  o ila m iz  

tin c h lig in i  h im o y a   q ilis h im iz   z a ru r lig in i  x a lq im i z   to 'l a -to 'k i s   a n g la b   yetdi. 

B o s h q a c h a   a y tg a n d a ,  O 'z b e k is to n   t e r r o r i s t i k   va  e k s t r e m i s t i k   k u c h l a r n in g  

g 'a ra z li  u r in is h l a r ig a   o'z  v a q t i d a   k u c h li  va  q a q s h a t q i c h   z a r b a   b e r ib ,  b u  

y u r t n i n g   e g a s i  b o rlig in i,  b u   y u r t n i n g   e g a s i  -   z a h m a t k a s h ,  o l ija n o b ,  k o 'p n i 

k o 'rg a n ,  ir o d a s i  m u s t a h k a m ,  iy m o n i  b u t u n   x a lq im iz   e k a n in i,  e g a s i  b o r  y u r t  

h e c h   q a c h o n   d u s h m a n g a   o y o q   o s ti  b o 'l m a s li g in i  n a m o y o n   etdi.

B u g u n   h a m   ja h o n d a   x a lq a r o   t e r r o r i z m   v a  e k s t r e m i z m   xavfi  t o b o r a  

o r t ib   b o r a y o t g a n i,  d u n y o n in g   a y r im   m i n t a q a l a r i d a   q u ro lli  t o 'q n a s h u v l a r  

d a v o m   e ta y o tg a n i,  ta h lik a li  v a z iy a t  s a q la n i b   q o la y o t g a n i  O 'z b e k is t o n n in g  

b a r q a r o r   r iv o jla n is h ig a   ta h d i d   s o l m a s d a n   q o lm a y d i,  a lb a t ta .  B u l a r n in g  

b a r c h a s i   o ld im iz d a   p a y d o   b o 'la y o t g a n   t a h d i d   v a  x a t a r l a r g a   m u n o s i b   z a r b a  

b e r i s h g a   d o i m o   t a y y o r   b o 'lis h n i  t a la b   etad i.  B u n i n g  u c h u n   y a q in   o 'tm i s h d a  

e l-y u r t im iz   b o s h id a n   k e c h ir g a n   m a s h ’u m   va  q o n li  v o q e a l a r d a n   t e g is h li 

x u l o s a   c h iq a r is h i m iz ,  h a r   b ir im i z n in g   tin c h -to tu v ,  o s u d a   va  f a r o v o n   h a y o t  

k e c h ir i s h im i z  u c h u n  h a y o t in i b a g 'is h la g a n , o'z jo n i n i  fido e t g a n  in s o n l a r n in g  

x o t ir a s in i  e ’z o z la s h im iz   lozim .

M a’lu m k i,  b u g u n g i  k u n d a   P r e z id e n t im i z   S h a v k a t   M irziy o y ev   r a h b a r -  

lig id a  is h l a b   c h iq ilg a n   2 0 1 7 - 2 0 2 1 - y i l l a r d a   O 'z b e k is to n   R e s p u b li k a s i n i 

r iv o jla n t i r is h n in g   H a r a k a t la r   s t r a t e g i y a s i  a s o s i d a   Q urolli  K u c h la r im iz n i 

t a k o m i l l a s h t i r i s h g a   q a r a t ilg a n   s t r a t e g i k   t a m o y i l l a r   a s o s i d a   k e n g   k o 'la m li 

k o m p l e k s   c h o r a - t a d b i r l a r   is h la b   ch iq ilib ,  izch il  a m a lg a   o s h i r il m o q d a . 

T a s h q i  s iy o s a t im i z n i n g   o ch iq lig i,  q o 's h n i la r i m i z   b ila n   d o 's t o n a   va  a m a liy  

m u n o s a b a t l a r n i   r iv o jla n tir is h ,  V a ta n im iz   m u s ta q illig i  va  s u v e r e n it e t in i 

m u s t a h k a m l a s h   e n g   u s t u v o r   v a zifa  e k a n i  h a q id a g i  p r i n s i p l a r   n e g iz id a  

O 'z b e k is to n   R e s p u b li k a s i n i n g   M u d o fa a   d o k t r i n a s i y a n g ila n g a n   h o ld a   q a b u l 

qilindi.  M illiy  gv ard iy a  v a   M u d o fa a   s a n o a t i   b o 'y i c h a   d a v la t  q o 'm i t a la r i 

t a s h k il  etildi,  h a r b i y   o k r u g l a r n i n g   t a r k i b i y   t u z ilis h i  v a   v a z ifa la r i  t u b d a n  

q a y t a  k o 'r ib  ch iq ild i, q o 's h in la r n i b o s h q a r i s h  tiz im i t a k o m il la s h t ir i ld i, u la r n i 

b o s q i c h m a - b o s q i c h   z a m o n a v iy   q u r o l-y a r o g '  va  t e x n ik a   b ila n   t a 'm in l a s h  

b o 'y i c h a   m u h i m   q a d a m l a r   qo'yildi.

M a m l a k a ti m iz  

m u d o f a a  

q o b iliy a t in i 

m u s t a h k a m l a s h , 

y o s h l a r n i 

v a t a n p a r v a r l ik   r u h i d a   t a r b i y a la s h ,  a r m iy a   v a   x a lq   b ir lig in i  m u s t a h k a m l a s h  

b o r a s i d a  jo y la r d a g i  d a v la t h o k im iy a t i  o r g a n l a r in in g  r o lin i  o s h i r i s h   b o 'y i c h a  

is h l a r   b u t u n l a y   y a n g i  s ifa t   b o s q i c h i g a   k o 'ta rild i.  H a r  b i r   h u d u d d a   h a r b iy - 

m a 'm u r iy   s e k t o r l a r   t a s h k il  etildi,  u la r g a   b e v o s i t a   r a h b a r l i k   q ilis h   m a h a lliy  

d a v la t  h o k i m i y a t i  o r g a n l a r i  r a h b a r l a r i   z im m a s i g a   y u k la n d i.  Y osh   av lod  

q a lb id a   m u s t a h k a m   h a y o t iy   p o z its iy a   v a  V a ta n im iz   t a q d i r i  u c h u n   y u k s a k  

m a s 'u l iy a t   tu y g 'u s in i  s h a k l la n t i r is h   m a q s a d i d a   v a t a n p a r v a r l i k   t a r b i y a s i  

s o h a s i d a   m o h iy a t   e 't i b o r i g a   k o 'r a   n o y o b   t iz im   y a ra tilib ,  u n in g   d o ir a s ig a  

m a m l a k a t i m i z   a h o li s in i n g   k e n g   q a t l a m l a r i   q a m r a b   olindi.  Sh u   b o i s

7


d a v la tim iz   r a h b a r i   S h a v k a t   M irz iy o y e v   h u d u d la r g a   t a s h r if i  d a v o m id a   u 

y e r d a g i  h a r b i y   q i s m l a r n i n g   ja n g o v a r   t a y y o rg a r lig in i,  u la r n in g   m a v ju d  

x a v f-x a t a r l a r g a   n e c h o g 'l i  ta y y o r lig in i  c h u q u r   s in o v d a n   o 'tk a z m o q d a .

H e ch   k im g a   s i r   e m a s k i,  b u g u n g i  k u n d a   m a fk u r a v iy   u r u s h l a r   a x b o r o t  

v o s i t a l a r ig a   -   in t e r n e t g a   k o 'ch d i,  m a f k u r a   p o l ig o n l a r i y a d r o   p o l ig o n l a r id a n  

h a m   k o 'p r o q   k u c h g a   e g a   b o 'lib   qoldi.  A y n iq sa ,  ijt i m o iy   t a r m o q l a r   o rq a li 

s o d d a   v a  g'o'r,  o q - q o r a n i   a jr a t a   o lm a y d ig a n   y o s h l a r n i  y o 'ld a n   u r a d ig a n la r  

k o 'p a y ib   b o r m o q d a .

B u n d a y  t a s h v i s h li  h o l a t l a r   o 's h a   e s k i  h a q i q a t n i   -  ya'ni, x a lq im i z   o 'z in in g  

m u s t a q i l t a r a q q i y o t  y o 'lid a o lg a n  a c h c h i q  s a b o q l a r n i  y a n a  b i r  b o r  y o d im iz g a  

so la d i:  g a r c h i  in s o n i y a t   t a r ix id a g i  e n g   r iv o jla n g a n   d a v rd a   y a s h a y o tg a n  

b o 'ls a k -d a ,  fa n - t e x n i k a  t a r a q q i y o t i y a n g i-y a n g i b o s q i c h l a r g a  k o 't a r ila y o tg a n  

e s a -d a ,  t in c h lik  v a   x a v fsiz lik n i  t a 'm in l a s h ,  t i n c h - o s u d a   h a y o t   u c h u n   k u r a s h  

e n g   d o lz a rb ,  e n g   u s t u v o r   m a s a l a   b o 'lib   q o lm o q d a .

B u n i  d u n y o n in g   h a r   k u n g i  m a n z a r a s i   b a r c h a m i z g a   b o t - b o t   e s la t ib  

tu rib d i.  B u   h a q i q a t n i   b ir   la h z a   h a m   u n u t is h g a   h e c h   k im n i n g   h a q q i  yo'q.

V a ta n n i  h im o y a   qilish ,  m a r d li k   va  j a s o r a t   k o 'r s a t is h   f a q a t   ja n g  

m a y d o n id a   s o d i r   b o 'lm a y d i.  Q a h r a m o n l ik   ib t id o s i  k u n d a lik   h a y o t im iz d a n , 

o d a m l a r n i n g   o g 'irin i  y e n g il  q ilis h d a n ,  o'z  m a n f a a t i n i  e l - y u r t   r a v n a q i  b ila n  

u y g 'u n la s h t ir i s h d a n  

b o s h la n a d i.  Milliy  o 'z lik   v a 

m illiy   g 'u r u r n i  a s r a s h  

h a m d a   y u k s a lt i r is h n i  o'z  u m r in in g   m a z m u n i,  d e b   b ilg an ,  o'z  q a r a s h l a r i   va 

m e z o n l a r i g a   ega,  y a g o n a   m a q s a d   y o 'lid a  b ir la s h g a n   x a lq   v a   d a v la t n i  h e c h  

q a n d a y   k u c h   y e n g o lm a y d i.

M u s t a q illik   y illa r id a   y u r t i m iz   ozo dligi,  x a lq im i z n in g   b u g u n g i  e r k i n   va 

o b o d   h a y o t in i  t a 'm in l a s h   y o 'lid a   o 'z in in g   aziz  jo n i n i   q u r b o n   q ilg a n   m a r d   va 

j a s u r   o 'g 'l o n la r i m i z n in g  s o 'n m a s   x o t ir a s i x a lq im i z   q a lb id a   m a n g u  y ash ay d i. 

U la r n in g   ib r a tli  u m r i  jo n a j o n   V a ta n im iz g a   fidoyilik,  e l - y u r t   t in c h lig i  va 

k e l a ja g i  u c h u n   k e r a k   b o 'l s a   jo n i n i   h a m   b e r i s h g a   t a y y o r   t u r a   o lis h   b o r a s i d a  

y o s h l a r im i z   u c h u n   d o im o   o 'r n a k  v a  n a m u n a   b o 'lib   x i z m a t   qiladi.Download 12.41 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling