Noorganik kimyo fanidan Attestatsiya uchun test II variant Т/р Test topshirig‘i a b


Download 173.26 Kb.
Pdf ko'rish
Sana26.05.2018
Hajmi173.26 Kb.

 

Noorganik kimyo fanidan Attestatsiya uchun test  

II variant 

 

Т/р 

Test topshirig‘i 

1.

 

  Kimyoviy 

birikmаlаr 

mоlеkulаsi 

hоsil 


bo`lishdа  аtоmlаrаrо  tа`sir  etuvchi  vа  ulаrni 

birgаlikdа  ushlаb  turuvchi  kuchgа  nima 

dеyilаdi? 

Gomoloitik uzilish 

Orientasion kuch 

Geteropolyar uzilish 

kimyoviy bоg’lаnish 

2.

 

  Vodorod 

molekulasining 

bog`lanish 

energiyasi nimaga teng bo`ladi? 

 

435 kj/mol 151 kj/mol 

  940 kj/mol 

540 kj/mol 

3.

 

  Elektron  juftlar  tufayli  vujudga  keladigan 

kimyoviy bog`lanish-bu:  

 Kovalent  

Vodorod bo g`lanish 

Metall bog`lanish 

Ion bog`lanish 4.

 

  Kоvаlеnt  bog’lanishni hosil  qiluvchi  umumiy 

elеktrоn  juftlаrining  har  bir  elеktrоn  buluti 

fаzоdа  ikkаlа  аtоm  yadrоlаrigа  nisbаtаn 

simmеtrik taqsimlansa-bu: 

gоmеоpоlyar 

bog’lanish 

Geterоpоlyar 

bog’lanish 

Vodorod bog`lanish 

Metall bog`lanish 5.

 

 

4NH ionida  azotning  oksidlanish  darajasi  va 

valentligi nimaga teng bo`ladi? 

+3, IV 

-4, III 


-3, IV 

+3, III 


6.

 

  Quyidagi reaksiyadan akseptorni aniqlang:  

NH+ BF

3  


→ H

3

N:BF 

 Azot ioni NH

3

 BF

3

 H

3

N:BF3

 

7. 

  Atom  orbitallarining  maksimal  qoplanishi 

natijasida  bog’  hosil  bo’lishi  bog’dan  qaysi 

atom 

boshqasini ko’proq 

qoplasa 


shu 

yo’nalish boylab hosil bo’ladi-bu:  Valent bog’lanishlar 

metodining 2-prinspi 

Valent  bog’lanishlar 

metodining 1-prinspi 

Borning 1-postulati 

Borning 2-postulati 8.

 

  Elektronlar  soni  o`zaro  teng  bo`lgan  azot  va 

vodorod  aralashmasining  geliyga  nisbatan 

zichligini aniqlang. 

1,55. 


1,31 

15 


0,75 

9.

 

  10  mol  geliy  va  xlor  molekulasining 

massasini (grammda) hisoblang?  

400, 200 

80,350 


40, 710 

40, 71 


10.

 

  Geteropolyar  birikmalar  qanday  bog`lanish 

asosida hosil bo`ladi? 

Qutbsiz kovalent 

Qutbli kovalent 

Ion bog`lanish 

Metall bog`lanish 11.

 

  Quyidagi  birikmalarning  qaysilarida  qutbsiz 

kovalent bog`lanish mavjud? 1)O

H

2

;   2)2

3)

3NCl ;   4)NO;     

2,3 


1,4 

1,2 


1,3 

12.

 

  NaCl 

qanday 


bog`lanishli 

birikma 


hisoblanadi? 

Metall bog`lanishli 

Ion bog`lanishli 

Kovalent bog`lanishli 

Vodorod bog`lanishli 

13.

 

 

3

sp -gibridlanishga  ega  bo`lgan  birikmalar 

fazoda qanday tuzilishga ega bo`ladi? 

 

burchakli tetraedrik 

trigonal 

chiziqli 

14.

 

 

2

sp -gibridlanishga  ega  bo`lgan  birikmalar 

fazoda qanday tuzilishga ega bo`ladi? 

 

tetraedrik 

chiziqli 

trigonal 

burchakli 

15.

 

 

sp

-gibridlanishga  ega  bo`lgan  birikmalar 

fazoda qanday tuzilishga ega bo`ladi?  

trigonal 

tetraedrik 

chiziqli 

burchakli 

16.

 

  Qaysi birikmalarda 

sp

-gibridlanish mavjud?  

1)

3

BCl ;  2)2

BeF ;  3)

2

2H

C

;  4)


2

SiO ;      5) 

2

CO ;    

 

2,3,5       

1,3,4      

2,4,5      

1,3,5    17.

 

  Molekula  bir  butun  (kompleks)  deb  qaraladi 

va  barcha  elektronlar  ham  butun  molekula 

uchun umumiy bo’ladigan metod-bu: 

 

Atom orbitallar metodi 

Molekulyar 

orbitallar metodi 

Valent bog`lanishlar 

metodi 

Gund metodi 18.

 

  Elektron  juftlarsiz  bog`lanish  hosil  bo`lishini 

tushuntira olgan metod-bu:maydi. 

Atom orbitallar 

metodi 


Molekulyar 

orbitallar metodi 

Gund metodi 

Valent 


bog`lanishlar 

metodi 


19.

 

  Bog`lanish  tartibining  qiymati  geliy  ionida 

nechchiaga teng? 

Bog` hosil bo`lmaydi 

0.5 20.

 

  Molekula  hosil  bo`lishida  toq  elektronlar 

mavjudligi qanday xususiyat beradi? 

Gazsimon holat 

Oksidlanish 

Qaytarilish 

Paramagnit 21.

 

  Molekulyar  orbitallar  metodi  bo`yicha  qaysi 

molekula  hosil  bo`lishida  toq  elektronlar 

qatnashadi? 

Azot 


Kislorod 

Vodorod 


Vodorod ftorid 

22.

 

  Massalar 

ta’siri  qonuni  qaysi  olimlar 

tomonidan kashf qilingan? 

 Lomonosov va 

Dalton 

Guldberg va Prust Avagadro Vaage 

K.Guldberg va P.Vaage 23.

 

 

3

3NaNO

AgCl

NaCl

AgNO

 

ushbu 


reaksiya ion almashinish reaksiyasining qaysi 

turiga kiradi? 

 

birikish Gaz ajralish 

Co`kma hosil bo`lish 

Rang o`zgarish 

24.

 

  Berilgan 

moddalardan 

qaysilarining 

eritmalari ishqoriy muhitga ega?  

1) 

3

AlCl ;  2) 4

3

PONa

;  3)


S

Na

2

;  4)4

2

SOH

5)  KCN;    6) 4

NaHSO ;    7) 

4

ZnSO ;  8) 

3

2

COK

;       


 

2,3,5,8            

1,4,6,7 

1, 3, 5, 8 

2,5,6,8 

25.

 

  400 мл 0,5 м сульфат кислота билан 10,4% 

ли  160  мл  (d=1,25  г/мл)  барий  хлорид 

эритмалари  ўзаро  аралаштирилди.  Бунда 

қайси модда ва неча gramm ortib qoladi? 

 

18,3 g 


2

BaCl            

0,98 g


4

2

SOH

9,8 g 4

2

SOH

                       

12,5 g 

2

BaCl                                  26.

 

  Kimyo  dastlab  qaerda  paydo  bo’lgan  va  u qanday ma’noni anglatadi? 

Xitoy, mo’miyo 

Misr, metall quyma 

Gretsiya, qora yer 

Hindiston, qora tuproq 

27.


 

  Chinni  buyumlar  dastlab    qaerda  kashf 

etilgan? 

Italiya 


Yaponiya 

Xitoy 


AQSH 

28.


 

  Paxta sellyulozasini o’rganishda qaysi o’zbek 

olimi faol qatnashgan? 

K. Axmedov 

O’. Musaev 

O. Sodiqov 

H. Usmonov 

29.


 

  O’zbekistonda  kimyo  fanining  rivojlanishiga 

o’z  hissasini  qo’shgan  o’zbek  kimyogar 

olimlarini aniqlang.  

Axmedov 

K.S, 


Sodiqov O, Yunusov 

S, Nabiev M. 

Musaev 

O’., 


Axmedov 

K.S., 


Yunusov S,  

Nabiev M., Yuldoshev 

A, Axmedov Yu, 

Tojiev  K,  Sodikov  O, 

Axmedov  K.S,  Yunusov 

S. 


 

30.


 

  Kimyo  faniga  birinchi  atom-molekulyar 

ta'limotni qaysi olim kiritgan? 

 J.Dalton 

 

M.V.Lomonosov  

J.Prust 


 

A.M.Butlerov 31.

 

  Qaysi   ta’rif toza modda tushunchasini to’g’ri ifodalaydi? 

ikki yoki undan ortiq 

atomlardan  tuzilgan 

modda 


bir 

xil 


element 

atomlaridan  tuzilgan 

modda 

bir  xil  molekulalardan tuzilgan modda 

ikki  yoki  undan  ortiq 

molekulalardan tuzilgan 

modda 


32.

 

  Quyida  keltirilgan  elementlardan  qaysilarida shu  elementlarning  proton,  neytron  va 

elektronlar  soni  har  birida  bir  xil  kattalikka 

ega? 1) N   2) P    3) O   4) C   5) H 

1,3,4 


1,2,3 

2,4,5 


3,4,5 

33.


 

  Quyidagi  moddalardan  qaysilari  murakkab 

moddalar: 1. Bo`r. 2. Olmos 3. Spirt. 4. Azot. 

5. Fosfin. 

2,3,5 

1,2,4 


1,3,5 

3,4,5 


34.

 

  Takibida  temir  bo`lgan  aralashmalardan temirni qanday ajratib olinadi? 

Filtrlab 

Magnit yordamida 

Eritib 


Qizdirgan holda 

35.


 

 3

X

 

ioni  tarkibida  18  ta  elektoron  bor.  X atomining elektron konfigurasiyasi qanday? 

2

62

2

32

2

1s

p

s

s

 

12

2

62

2

34

3

22

1

ds

s

p

s

s

 

36

2

62

2

33

3

22

1

dp

s

p

s

s

 

12

6

26

2

23

4

33

2

21

d

s

p

s

p

s

s

 

36. 

  Takibning  doimiylik  qonuni  qaysi  olim 

tomonidan yaratilgan? 

J.Prust 


A.Lavuaze 

J.Dalton 

D.Mendeleyev 

37.


 

  Alyuminiy digidroksoxromat molekulasida 

nechtadan π- va σ-bog`lar bo`ladi? 

1;7.      

2;12.      

2;14 


2;6.      

38.


 

   Davriy 

sistemada 

Be 


elementidan 

At 


elementiga  tomon  diagonal  o`tkazilganda, 

diagonalning  yuqori  o`ng  qismida  qaysi 

elementlar joylashadi? 

 Metallar 

Amfoter elementlar 

Metallmaslar 

Bertolidlar 

39.


 

  O`rin olish reaksiyasining boshqalaridan farqi 

nimada? 

Valentlik o`zgaradi 

Murakkab reaksiya 

Oksidlanish 

darajasi 

o`zgaradi 

Faqat  murakkab  modda 

olinadi 


40.

 

  Elementlarning  elektromanfiylik  qiymatlarini kamayib  borish  tartibida  joylashtiring:  1.  Ca,   

2. Ba.  3. C1,    4. Sr,   5. S.       

3,5,1,4,2 

1,3,4,5,2 

5,1,2,4,3 

2,5,3,4,1 

41.

 

  100  g 2

CaX   moddasida  kalsiyning  massasi 

20 g bo`lsa, X qaysi element bo`ladi? 

Br C1 42.


 

  6,72  l  (n.sh.)  amiakka  qancha  hajm  (l,  n.sh.) 

karbonat 

angidridi 

qo`shilganda 

aralashmadagi 

elektronlar 

yig`indisi 

Avogadro sonidan 19,5 marta ko`p bo`ladi? 

20.16 


11.2 

16.8 


13.44 

43.

 

  Atom rеaktorida  plutoniyni  boyitishda 

faollanish  rеagеnti  sifatida  ishlatiladigan 

element qaysi? 

Neptuniy 

Uran 

Radiy 


Aktiniy 

44.


 

  Sun’iy  hosil  qiladigan  barcha  elеmеntlar 

ichida 1-o‘rinni egallaydigani-bu: 

Lantan 


Plutoniy 

radiy 


neptuniy 

45.


 

  Elementlarning  rentgen  nurlarining  spektr 

chiziqlari  to’lqin  uzunligi,  yadro  zaryadi, 

atom massasi, atom issiklik sig’imi-bu:   

davriy 

ravishda o’zgaradigan 

xossalar 

davriy 

ravishda o’zgarmaydigan 

xossalar 

davriy 

bo`lmagan xossalar 

Kimyoviy xosalar 

46.

 

  Аtomda  biror  elektronni  tamomila  chiqarib yuborib,  uning  o’zini  ion  holatiga  aylantirish 

uchun  zarur  bo’lgan  minimal  energiya 

miqdori-bu:  

Atom radiusi 

Atomning  ionlanish 

energiyasi 

elektromanfiylik 

rentgen 


nurlarining 

spektr chiziqlari 

47.

 

  1875  yildа  fransuz  kimyogаri  Lеkоk  dе Buаbоdrоn  qaysi elementni kashf qilgan?  

Germaniy 

Indiy 

Alyuminiy Gаlliy 

48.


 

  1932 


yilda 

ingliz 


olimi 

Chedvik 


elektroneytral  zarrachalar  oqimidan  iborat 

ekanligini aniqlagan zarracha-bu: 

Electron 

Positron 

Neytron 

Proton  


49.

 

  Atom  tuzilishi  to`g`risidagi  nazariya  kim tomonidan, qachon yaratilgan? 

1903 y., Тоmson 

1911 y., Rezerford 

1789 y., Ya.Berselius 

1788 y., Mozli 

50.


 

  Yadro 


tuzilishining 

proton-neytron 

nazariyasini qaysi olimlar yaratgan? 

D.I.Ivanenko va  

E.Rezerford 

D.I.Mendeleyev  va 

Mozli 

D.I.Ivanenko va  

Geyzenberg   

E.Rezerford 

va 


J.Tomson 

 

 Tuzuvchi: kafedra dotsenti, k.f.n.                                                              N.I.Bozorov 

 

 

 

 

 

Noorganik kimyo fanidan Attestatsiya uchun test  

I variant 

 

Т/р 

Test topshirig‘i 1.

   Qaysi 

zarrachalar 

umumiy 

nоm 


bilаn 

nuklоnlаr deb ataladi? 

Electron va protonlar  prоtоn vа nеytrоnlаr 

pozitоn vа nеytrоnlаr 

Geliy atomi 

2.

   Prоtоnning massasi nimaga  tеng? 

1,00887 u.b. 

1,00867 u.b. 

1,00897 u.b. 

1,00728 u.b. 

3.

   Bosh  kvant  son    tushunchasi  fanga  dastlab 

kim tomonidan kiritilgan? 

1913 yilda N.Bor 

1916 


yilda 

A.I.Zommerfeld 

1910 

yilda 


A.I.Zommerfeld 

1903 yilda N.Bor 

4.

 

  Kvantlar nazariyasini yaratgan olm-bu:  1895 yil, De-Broyl 

1905 


yilda, 

P.S.Tartanovskiy 

M.Plank, 1900 yilda 

Nils Bor 1913 yilda 

5.

 

  Bu kimning nazariyasi: Elektron atom yadrosi atrofida  ixtiyoriy  orbitada  emas,  balki  aniq, 

muayyan orbita bo’yicha (harakat qiladi? 

N.Bor, II postulati 

De-Broyl nazariyasi 

M.Plank, I postulati 

N.Bor, I postulati 

6.

 

  N.Bor  qaysi  element  atomi  spektrining  hosil bo’lish mexanizminini tushuntirib bergan? 

Vodorod 


Uran 

Uglerod 


Radiy 

7.

   Atomning  murakkab  sistema  ekanligini  qaysi 

olm aytgan? 

1886 yilda A.M. 

Butlerov 

1880 

yilda 


B.N.Chicherin 

1879 yilda Kruks 

1819 yilda M.G.Pavlov 

8.

   Elektronning  massasini toping 

19,1∙10


-28

11,1∙10-27

9,1∙10-28

9,1∙10-25

9. 

  Kimyoviy element deb nimaga aytiladi? 

Izotonlar yig`indisi 

Yadrosining  manfiy 

zaryadi 

bir 


xil 

bo’lgan  atomlarning 

muayyan turi 

Izobarlar yig`indisi 

Yadrosining 

musbat 


zaryadi  bir  xil  bo’lgan 

atomlarning 

muayyan 

turi 


10.

 

  Barcha elementlar odatda nechchiga bo’linadi  4 

11.

 

  Yer po’stg’ogida eng ko’p tarqalgan element    

Fosfor 


Alyuminiy 

Kremniy 


Kislorod 

12.


 

  Yerda uchraydigan eng og’ir atom  

Kislorod 

Oltin 


Kremniy 

Uran 


13.

 

 Elementning  tabiiy  izotoplar  tarkibidagi    atomi 

o’rtacha    massasining  uglerod 

12

С  atom 


massasining  1/12 qismiga nisbatiga teng kattalik-

bu:  


Kimyoviy elementning 

nisbiy atom massasi 

Kimyoviy 

elementning 

nisbiy 

molekulyar massasi Absolyut massa 

Absolyut 

molekulyar 

massa 


14.

 

  Moddaning  0,012  kg  uglerod  izotopi 12

С  da 


nechta  atom  bo’lsa,  tarkibida  shuncha 

struktura  birliklar  (molekula,  atom,  ion,  

elektron va boshqalar) bo’ladigan miqdori 

 

massa Mol 

Molyar massa 

zichlik 

15.


 

 

Mm

n

qanday formula?  

Moddaning massasi 

Moddaning miqdori 

Moddaning  absolyut 

hajmi 

Moddaning zichligi 16.

 

  Kimyoviy reaktsiyaga 

kirishadigan 

moddalarning  massasi  reaktsiya  natijasida 

hosil  bo’ladigan  moddalarning  massasiga 

teng-bu: 

 

Gazlar qonuni Tarkibning 

doimiylik qonuni 

Moddalar  massasining 

saqlanish qonuni 

Avogadro qonuni 

17.


 

  Har  qanday  kimyoviy  toza  birikma,  olinish  

usulidan  qat‘iy  nazar,  o’zgarmas  miqdoriy 

tarkibga ega -bu: 

Avogadro qonuni 

Moddalar 

massasining 

saqlanish qonuni 

Tarkibning doimiylik 

qonuni 


Gazlar qonuni 

18.


 

  Qanday 

birikmalar 

o’zgarmas 

tarkibli 

birikmalar deyiladi? 

 

Daltonidlar Bertolidlar 

gomopolyar 

geteropolyar 

19.


 

  Qanday  birikmalar  o’zgaruvchan  tarkibli 

birikmalar deyiladi? 

 

Bertolidlar Daltonidlar 

gomopolyar 

geteropolyar 

20.


 

  Bir  xil  sharoitda  (bir  xil  harorat  va  bir  xil 

bosimda)  va  barobar  hajmda  olingan  turli 

gazlarning  molekulalari  soni  o’zaro  teng 

bo’ladi-bu: 

 

 Ekvivalentlar qonuni 

Avogadro qonuni 

Tarkibning  doimiylik 

qonuni 


Gazlar qonuni 

21.


 

  Har qaysi orbitalda ko’pi bilan ikkita elektron 

bo’lishi mumkin bu kimning qonuni? 

 

Hund qoidasi Klichkovskiy qoidasi  Pauli prinspi 

Gazlar hajmi 

22.

 

  p- elektronlar nechta yacheykada joylashadi?  23. 

  f- elektronlar nechta yacheykada joylashadi? 

 

24. 

  s-  elektron  orbitallar  fazoda  qanday  shaklda 

bo`ladi? 

gantelsimon 

Sharsimon 

bargsimon 

Murakkab yaproq 


25.

 

  p-  elektron  orbitallar  fazoda  qanday  shaklda bo`ladi? 

 

bargsimon gantelsimon 

Sharsimon 

Murakkab yaproq 

26.


 

  A


(g)

+B

(g)=C

(g)


+D

(g)


  sistemada  moddalarning 

muvozanat 

holatdagi 

kontsentratsiyalari 

(mol/l)  mos  ravishda  6,  4,  3,  8  ga  teng. 

Sistemaga  V  moddadan  2  mol  qo’shilgandan 

keyin, V va D moddalarning yangi muvozanat 

kontsentratsiyalarini hisoblang.  

6.44; 8.64.     

4.68; 7.78.          

3.48; 8.52    

5.48; 8.52. 

27.

 

  Temperatura  koeffitsienti  2  ga  teng  bo’lgan reaktsiya 

0

20C da 32 minut davom  etdi. Shu 

reaktsiyani  30  sekundda  tugallash  uchun 

temperatura necha gradus bo’lishi kerak? 

75 


60 

80 


45 

28.


 

 

Quyidagi reaksiyada 

Q

Cl

O

H

O

HCl22

2

22

4

  muvozanatni to’g’ri  reaktsiya  tomonga  siljitish  uchun  qanday 

omillardan  foydalanish  kerak?  1)  Bosimni 

oshirish; 

2) 


Bosimni 

kamaytirish; 

3) 

Temperaturani oshirish; 

4) 


Temperaturani 

kamaytirish; 

 

5) 


2

O

 

kontsentratsiyasini kamaytirish;  6) 

2

Cl

  kontsentratsiyasini  oshirish; 

7) HC1 kontsentratsiyasini oshirish; 8) Katalizator 

qo’llash.  

 1,4,7                

 1,4,5, 6,7 

 2,3,6                                                     

1,3,7,8                                                    

29.


 

  Qaysi 


moddalar 

kuchli 


elektrolitlar 

hisoblanadi?  

1)HF;    2)

3

HNO ;     3) 

2

)

(OHZn

;    4) KOH;     

5)HCN;    6) 

3

2CO

K

1,2,4                 2,4,6 

 4,5,6 


1,3,5 

30.


 

  194  g  suvda  ishqoriy  metall  gidridi 

eritilganda  22,4  l  gaz  modda  ajralib,  12%  li 

eritma  hosil  bo`ldi.  Qaysi  metall  gidridi 

ishlatilgan? 

Seziy 


Kaliy 

Litiy 


Natriy 

31.


 

  50  g  30%  li  natriy  gidroksid  eritmasini 

tayyorlash  uchun  10%  va  50%  eritmalaridan 

qancha massadan aralashtirish kerak?   

30  g  50%  li,  20  g 

10% li 

20 g 50% li, 30 g 10% li   

10 g 50% li, 40 g 10% 

li 

25 g 50% li, 25 g 10% li 

32.

 

  Bir  kislotaning  0,1  mol/l  konsentrasiyali  30 ml  eritmasiga  50  ml  suv  qo`shildi.  Hosil 

bo`lgan eritmaning molyarligini hisoblang. 

 

0,0125 


0,075   

0,3     


0,0375   

33.


 

          Miqdoriy  jihatdan  baravar  va  bir-biriga 

nisbatan    ma‘lum    masofada    joylashgan, 

qarama–qarshi  elektr  zaryadlaridan  iborat 

sistema-bu:   

 

ekvivalent dipol  sistema 

valentlik 

zaryadli sistema 

34.


 

  Suv  molekulasining  dipol  momenti  nimaga 

teng?  

3,52 D 


1,84 D 

0,90 D 


0,84 D 

35.


 

 

Dipol  momenti  noldan  katta  bo’lgan molekulalar-bu:  

qutbli molekulalar 

Qutbsiz molekulalar 

Betaraf molekulalar 

Ionli molekulalar 

36.


 

  49  g  bertolle  tuzi  parchalanganda С

0

5,

136


 

harorat  va  121,6  kPa  bosimda  14  l  kislorod 

hosil bo’ldi. Reaksiya unumini toping 

 

75.6 80.3 

83.3 


86.6    

37.


 

  Оlitingugurt,  NH

4

  NO


3, 

va  tеmirda  qanday 

hodisa kuzatiladi? 

Bir xil kristalllar 

Izomorfizm 

Polimorfizm 

allotropiya 

38.


 

  MnSO


4

7H2

O,  ZnCO


3

  va  BaSO

qanday 


hodisa kuzatiladi? 

Izomorfizm 

Izomorfizm, 

Polimorfizm 

allotropiya 

Bir xil kristalllar 

39.

 

  Sistemada zarrachalarning 

“tartibsizlik” 

miqdoriy  xarakteristikasi  sifatida  kiritilgan 

tushuncha-bu:  

 

Entalpiya Gibbs energiyasi 

Entropiya 

Issiqlik effekti 

40.


 

 

 nimani ifodalaydi? 

Entropiya 

Tartibsizlik 

Issiqlik effekti 

Entalpiya 

41.


 

 mod

dast.


.

s

maxН

Н

Н

bu 


nimaning formulasi? 

 

Entropiya Issiqlik effekti 

Tartibsizlik 

Issiqlik miqdori 

42.


 

  Kimyoning  reaksiyalаr  tеzligini  o’rgаnuvchi 

bo'lim qanday ataladi? 

 

Kimyoviy kinеtikа Reaksiya tezligi 

Kimyoviy muvozanat 

Issiqlik miqdori 


43.

 

  v = K[A][B] bu formula nimani ifodalaydi?  

Kimyoviy 

muvozanat 

Reaksiya tezligini 

Massalar 

ta’siri 


qonunini 

Eнтропия 

44.

 

  Dispers sistemalar necha turga bo`linadi? 

45.


 

  Sut qaysi dispers sistemaga misol bo`ladi? 

 

Kolloid eritma Emulsiya 

Chin eritma 

suspenziya 

46.


 

  1000 g  erituvchida erigan moddaning mollar 

soni bilan ifodalangan konsentratsiya-bu:  

 

Molyar konsentratsiya 

Molyal 


konsentratsiya 

Normal konsentratsiya  Titr konsentratsiya 

47.

 

   

1000


mod

E

C

V

m

T

H

eritma

dabu qaysi formula? 

 Eritmaning titri 

Normal 


konsentratsiya 

Molyar konsentratsiya 

 

Foiz konsentrasiya 48.

 

  Elеktrоlitik  dissоsiyalаnish  nаzаriyasini  kim fanga kiritgan? 

 

1890 y, Ya.Berselius  1895 y, S.Arrenius 1887 y, S.Arrenius 

1887 y, M.Lomonosov 

49.

 

  Elektrolitlar necchiga bo`linadi?  50. 

  Gidroliz so`zining ma’nosi nima? 

 

Almashinish Suv 

ta’sirida 

parshalanish 

Suvning ajralishi Suvning birikishi 

 

 

Tuzuvchi: kafedra dotsenti, k.f.n.                                                              N.I.Bozorov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Variant javoblari (Noorganik kimyo) 

11 21 31 41 12 22 32 42 13 23 33 43 14 24 34 44 15 25 35 45 16 26 36 46 17 27 37 47 18 28 38 48 19 29 39 49 10 20 30 40 50  

II Variant javoblari (Noorganik kimyo) 

11 21 31 41 12 22 32 42 13 23 33 43 14 24 34 44 15 25 35 45 16 26 36 46 17 27 37 47 18 28 38 48 19 29 39 49 10 20 30 40 50  

 


Download 173.26 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling