Нотам umurov adabiyotshunoslik


« te p ib   tu rga n   y u r a g i,  u n in g   q o n i  va  j o n i ,  u n in g   s h u ’la si  v£


Download 20.6 Kb.
Pdf ko'rish
bet13/28
Sana09.02.2017
Hajmi20.6 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28
« te p ib   tu rga n   y u r a g i,  u n in g   q o n i  va  j o n i ,  u n in g   s h u ’la si  v£ 
quyoshi»(V.G.Belinskiy)dir.  «Butun  olam ,  barcha  ranglar,  buyoqlar  v£ 
ohanglar,  tabiat  va  hayotning  barcha  shakllari  poeziya  (adabiyot  — 
H.U.] 
hodisasi  boMishi  mumkin.  Lekin  u  hodisalar  zamirida  nima  yashiringan 
ularning mavjudlik sababi qayerda va ular bizni  nimasi bilan  maftun  etadi  -  
masalaning  mohiyati  shunda»1  ekan,  uni  ijodkor qanday  hal  qiladi?
«Masalan,  qiynoqni,  qatlni,  mastlikda yuvindi  chuqurga  yiqilib tushgar 
odamning  bebaxt  oMimini  juda  natural  tarzda  tasvirlab  berish  mumkin 
lekin  bu  tasvirlarning hammasi  dilni  xira qiladigan  darajada xunuk va  maz- 
munsiz  boMadi,  negaki,  ularda  hech  qanday  oqilona  fikr,  hech  qandaj 
oqilona  maqsad  boMmaydi.  Am m o  mo'yqalam  egasi  insonning  haqiqai 
yoMida  kaltaklanishini  tabiiy  ko‘rsatsa,  uning  qiyofasida  bardoshning jis-
’  Belinskiy V.  Adabiy orzular.  Т.:  G‘afur G'ulom  nomidagi Adabiyot  va  san’at  nashri 
yoti,  1977,  104-105-betlar.

moniy iztirobi  ustidan g'alabasini  ifodalaydigan bo‘lsa,  u  holda  manzarada- 
gi tabiiylik  kuchaygan sayin  manzara go ‘zalroq va badiiyroq boMadi,  chun­
ki oqilona  maqsad va oqilona fikr yaqqolroq ko'rinadi.  Nimaiki voqe boMsa, 
oqilonadir va  nimaiki  oqilona  boMsa,  u voqedir:  bu  —  ulug‘  haqiqat,  biroq 
voqelikdagi  hamma  narsa  ham  oqilona  emas.  San’atkor  uchun  esa,  faqat 
oqilona  voqelik  darkor.  Lekin  san’atkor  uning  quli  emas,  bunyodkori. 
San’atkor  uning  izidan  bormaydi,  balki  unga  o ‘z  idealini  singdiradi  va 
shunga  ko'ra  qayta yaratadi»1.
Tema 
(gr.  thema —  asosiga q o‘yilgan  narsa)  yoki 
mavzu 
(arabcha,  aynan 
tema ma’nosini beradi;  biz ikkalasidan  ham foydalanamiz)  —  ijodkor tom o­
nidan  tanlab  oiingan  va  hayotning  muayyan  muammolarini  umumiylash- 
tirgan  voqealar  tasviri,  ana  shu  akslangan  hayot  (voqea)  ko‘rinishlarining 
mag‘zini  chaqish(fikriy tadqiqot va tahlil) va uni g ‘oyaviy-emotsional tarzda 
baholashdir.  Ya’ni,  ijodkor  bir  vaqtning  o ‘zida  uchta  vazifani,  bir-biriga 
bogMangan  va chatishgan  tarzdagi  yaxlit  maqsadni  ko‘zlab  ish  ko‘radi:
1.  Xalq  va  davrning  milliy  ko‘rinishlari  doimo  aniq,  tarixan  konkretdir 
va har bir asarda ana shu  ko‘rinishlar ichidan tanlab  oiingan voqealar doira- 
si tasvirlanadi,  bu tematikadir.
Jumladan,  « 0 ‘tkan  kunlar»da  XIX  asrning  ikkinchi  yarmidagi  Turkis- 
tondagi  hayot  aks  etgan  boMsa,  «Uch  ildiz» 
(P.Qodirov
)da  0 ‘zbekistondagi 
XX  asrning  60-  yillaridagi  talabalar hayoti  bilan  bogMiq  voqealar  tasvirlan­
gan.
2.  Badiiy  asarda  aks  etgan  ijtimoiy  xarakterlarni  yozuvchi  tomonidan 
(g‘oyaviy-badiiy)  anglash  (m ag‘zini  chaqish),  bu —  problematika  (gr.  prob- 
Iema  —  oldinga  tashlangan  narsa,  hayotning  boshqa  tomonlaridan  ajratib 
olingan)dir.  Jumladan,  «Sudxo‘rning  o ‘limi»da  Sadriddin  Ayniy sudxo'rlik 
va xasislikni ajratib tasvirlasa,  «Qutlug1 qon»da o ‘zbekning o ‘z -o ‘zini anglashi 
va erk,  ozodlik uchun  kurashini  Oybek bo‘rttirib tasvirlaydi. Ajratib, bo‘rttirib 
tasvirlangan qirralarda asarning g ‘oyaviy muammosi  mujassamlashadi.
3.  Tasvirlangan  ijtimoiy  xarakterga  yozuvchining  g‘oyaviy-emotsional 
munosabati  (muayyan  xaraktemi sevishi,  ardoqlashi,  e ’zozlashi yoki  ma’lum 
xarakterni  qoralashi,  rad  etishi,  undan  g‘azablanishi,  aniq  bir xarakterni  bir 
vaqtning o ‘zida ba’zida m a’qullashi,  ba’zida ayblashi  va  h.)
Jumladan,  « 0 ‘tkan  kunlar»da Abdulla  Qodiriy  Kumushni  sevib tasvirla­
sa,  Jannat  kampirni  qoralab tasvirlaydi.  Zaynabni dam oqlasa,  dam yom on- 
laydi.

G ‘oyaviy  mazmunning  bu  atributlari  birlashadi  va  ayni  paytda,  asa: 
qismlarini  butunlikka  olib keladi.  Chunki  badiiy asarning g‘oyasi  mazmun­
ning  turli  tomonlarining  yaxlitlashuvidan  yuzaga  keladi,  bu  yozuvchining 
obrazli,  em otsional,  umumlashtirilgan  fikridirki,  u xarakterlarni tanlashdan 
anglashdan,  baholashdan kelib chiqadi.
Rus  yozuvchisi  Maksim  Gorkiy  temaning  ana  shu  ahamiyatidan  kelih 
chiqib,  uni 
adabiyotning ikkinchi unsuri  (elementi) 
deb  ataydi  va  shunda} 
ta ’riflaydi: 
«Tema  avtor  tajribasida  bunyodga  kelgan,  hayotning  o‘z 
ko'rsatib bergan, ammo hozircha avtor tasawurida hali to‘la-to‘kis shakl- 
lanmagan  bir  holda  saqlanib,  obrazlarda  gavdalantirishni  talab  qilib. 
avtorda ishlashga mayl uygotadigan g oyadir». 
Ushbu ta’rifdan ham ma’lun 
bo'layaptiki,  tema va g ‘oya  — bir butun,  yuqorida  ko‘rganimiz  mazmun 
 
shakl  kabi  (tema  g'oyaning  ichida,  g ‘oya  mazmunning  ichida  yashaydi; 
yaxlit  hodisadir.
Adabiyotshunoslikdagi  fikrlarni  umumlashtirsak,  badiiy  asar  temalarin 
uchga ajratish  mumkin:
1. Adabiy mavzular. 
Insoniyatga xos bo‘lgan barcha fazilatu qusurlar(sevgi- 
muhabbat, mehr-oqibat, vafo-sadoqat,  shodlik va quvonch,  g‘am va qayg‘u 
qasos,  rashk,  o ‘lim,  saxiylik  va  baxillik,  baxtu  baxtiyorlik,  matonat  va  shi- 
joat,  mehrli  tabassumu  yolqin  nigoh,  ehtiros,  sog‘inch,  chanqoqlik  v£ 
jo ‘shqinlik va  h.)  adabiy  mavzulardir.  Shu  sababdan  Oskar  Uayld  «Dorior 
Greyning portreti»(«Jahon  adabiyoti»,  2000  y,  yanvar)asarida  topib  aytadi 
«Fikr va so ‘z san’atkor uchun  san’at vositasidir.  Illat va fazilat  — uning  ijod 
uchun  materialdir».  Bu  xulosa  hamma  davr adabiyotlari  uchun  tegishlidir.
2. 
Tarixiy  mavzular. 
Tarixdan,  o'tmish  (moziy)dan  tasvir  predmetigg 
material  tanlash  va  shu  asosda zam ondoshlam ing  diqqatini  qiziqtirgan  eng 
zarur  muammolarga  javob  izlash  —  bosh  xususiyat  kasb  etadi.  Jumladan 
«Navoiy» 
(Oybek),
 «Yulduzli tunlar.  Bobur»  (
P.Qodirov
),  «Ulug‘bek xazina- 
si» 
(O.Yoqubov)
  —  uzoq  tariximizni  yoritsa,  « 0 ‘tkan  kunlar» 
(A.Qodiriy). 
«Kecha va kunduz» 
(ChoUpon),
  «Qutlug* qon» 
(Oybek)
  — yaqin o ‘tmishimizn: 
gavdalantiradi.
3. 
Zamonaviy  mavzular. 
Bugungi  zamondan,  aniq  bosqich  —  istiqlo 
davri  kishilarining  hayotini  tasvirlash  va  shu  orqali  hayotdan  dars  berish  -  
zamonaviy mavzularga xos bosh xususiyatdir.  Bugun  Istiqlol talabiga  monanc 
komil  kishilami — fikrlovchi, tadbirkor, el-yurt uchun kuyub,  yonib yashovchi. 
adolat  va  haq  uchun  kurashuvchi  qahramonlarni  tasvirlash,  ularning  mu- 
rakkab  obrazlarini  yaratish  —  zamonaviy  mavzularning  kashfiyotlari  bilar 
bog‘liq.

Mavzular  qanday  atalishidan  qat’iy  nazar  hammasining  asosida  zam on- 
doshlaming ko‘nglini  band etgan  muhim  masalalarga javob  izlash va javobda 
insoniylashgan  umumbashariy dolzarb g‘oyalar targ'ib  qilinishi  talab  etiladi.
Adabiy  asar  hayotni  keng  va  chuqur,  barcha  tomonlari  bilan  tasvirlar 
ekan,  unda 
asosiy tema va yordamchi temalar 
b o iish in i  taqozo  etadi.
Jumladan,  « 0 ‘tkan  kunlar»  romanining  asosiy  temasi  XIX  asrning  ik­
kinchi  yarmidagi  hayot ko‘rinishlarini tasvirlash b o‘lsa,  aynan  ana shu  mav- 
zuning  turli  qirralarini  ochuvchi  yordamchi  temalar  ham  ko‘p:  Otabek  va 
Homid  o ‘rtasidagi  (yangilik  va  eskilikning)  kurashi,  Kumush  va  Zaynab 
orasidagi  kundoshlik,  ota-ona va  o ‘g‘il  orzulari  orasidagi  qarama-qarshilik, 
qipchoqlar  va  qora-  ch op on(o‘zbek)lar  o ‘rtasidagi  qirg‘in  va  h.  Bulaming 
hammasi bosh temaning mohiyatini  isbotlashga, bo‘rttirishga, ta’sirchanligini 
ta’minlashga,  birgina so ‘z bilan aytganda,  bosh temani yoritishga bevosita va 
bilvosita  xizmat  qiladilar.
Badiiy asar muayyan bir mavzuni  tasvirlar ekan,  bevosita shu mavzuning 
haqiqatini  kashf qilish  bilan  ko‘pning  diqqatini  e ’tibordan  chetda  qolayot- 
gan  muammoga  qaratadi  (Masalan,  « 0 ‘tkan  kunlar»da  birinchi  bor  kun- 
doshlikning  fojiasi  yaqqol  va  b o ‘rttirib  gavdalantirilgach,  kundoshlikni 
qoralovchilar  va  «oladigan  xotiningiz  sizga  muvofiq  b o‘lishi  barobarida  er 
ham  xotung‘a  muvofiquttab’  (ta’bga  mos,  munosib)  bo'lsin»  talabini  yoq- 
lovchilar  keskin  ko'payib  ketgan).  Demak,  yozuvchi  doim o  aniq  maqsadni 
ko‘zlab,  «odilona  hayotning  yoqlovchisi,  sudyasi  bo'lib  ish  ko‘radi.  Yozuv­
chining maqsadi,  orzusi,  haqiqati,  adolati...  hamma vaqt asarqahramonlari- 
ga  taqsimlanadi,  ular  qalbiga  joylashtiriladi.  Va  qahramonlarning  o'zaro 
munosabatlaridan,  harakatlaridan, qalb tug‘yonlari tasviridan jonlanadi, jilola- 
nadi,  yaxlitlashadi  va bir butun  g o ‘zalligi  (mukammalligi)  bilan  kitobxonni 
harakatga  soladi. 
Bu badiiy asar  «hujayralari»dan  sizib chiquvchi qon,  qon 
tufayli  faoliyat  ko'rsatayotgan  jon,  jon  tufayli  tirik  boMgan  ruh  — badiiy' 
goyadir.
Demak,  g‘oya  ijodkorning  qalamga  olinayotgan  voqelikka  munosaba- 
tidir.  Mavzu  esa  aks  ettirilayotgan  voqea-hodisalarning  umumlashmasi, 
yigMndisi,  ya’ni  badiiy  asar  uchun  tayanch  boMgan  asosiy  fikr  va  maqsad 
obyektidir.
Yana bir mulohaza.  «Gap roman yoki qissa  mavzuining nechogMi muhim- 
ligi  yoki  dolzarbligida  emas,  balki  shu  muhim  va dolzarb  mavzuni  yoritish- 
da  yozuvchining  badiiy  salohiyati,  mahoratida  ekan-da?..»  degan  ritorik 
tushuncha  ko‘p gapiriladi.  Lekin  shu  salohiyat,  mahorat  qanday  qilib voqe 
boMishi  yechilmaydi.

Aslida,  chiroqning shishasini  mavzu desak,  shu  mavzuni  kerakii  narsaga 
aylantirayotgan,  uning ardog‘ida yonayotgan  pilikka  — uning yorug‘lik  nuri- 
ga,  shu  num ing  toza  yolqiniga  bog‘liq.  Pilik  notekis  bo'Isa,  zaruriy  ishlov 
berilmagan bo‘lsa,  uning yonishidan shisha darrov qorayadi,  natijada yorug'lik 
nurining ta’sir doirasi  kamayadi,  yorug‘lik darajasi xiralashadi.  Xuddi  shun­
day,  mavzu  g'oyani  asraganidek,  uning  yonishiga  imkon  tug‘dirganidek, 
g‘oya  mavzuni  yorqin  qilib  (xiralashtirmasdan)  yoritishi  lozim.  Ana  shun- 
dagina,  ya’ni  ular  bir-biriga  jon  berib  va  jon  olib,  birlashib,  yaxlit  bir 
mazmunni  ifoda  qilganlaridagina  -   poetik  ahamiyat  kasb  etadilar,  jonla- 
nadilar,  muhitni va odamlarni  kerakii  nur bilan yoritadilar.  Ana shu  holatni 
bunyod  etish  —  salohiyatdir,  badiiy  mahoratdir.
«Ijodkor  — voqelik  — fikr-maqsad  — munosabat. 
0 ‘z - o ‘zidan  ayonki, 
bular  bir-biri  bilan  mustahkam  bog‘langan  zanjirlardir.  M a’lumki,  voqelik 
haqidagi fikr o ‘z -o ‘zidan tug'ilmaydi,  u kuzatish,  tahlil qilish,  o'rganish  asosi­
da  paydo  bo‘ladi.  Bu  jarayonda,  tabiiyki,  nimadir  inkor  qilinadi,  nimadir 
ma’qullanadi.  Nimanidir  m a’qullash  yoki  inkor qilish  esa,  albatta,  munosa- 
batni taqozo etadi.  Chunki  munosabat bo'lmasa tasdiqlash,  ma’qullash  ham, 
rad qilish, qoralash  ham bo‘lmaydi.  Ijodkoming oddiygina,  novdadagi bargni 
tasvirlashi  yoki  unda  hosil  bo'layotgan  kurtakni  madh  etishi  ham  o ‘ziga  xos 
munosabatdir.  Ya’ni bu  tabiatning  muayyan bir hodisasiga qarash va u  orqali 
o ‘quvchida  ma’lum  bir kayfiyat  uyg‘otishdir» 
(A. Ulug'ov,  26-bet).
Bu  fikrlarning  yaqqol  misolini  ko‘raylik.  Hamid  Olimjon  1937-yil  ba- 
horida  Q ozog‘istonda bo‘lib,  qozoq xalqining  hayoti bilan tanishadi.  Hasan 
Qayg‘i,  Jambul  kabi  oqinlar  ijodini  o ‘rganadi,  ularning xalq  qalbida  yasha- 
yotganini  ko‘radi.  0 ‘z  umrini  ham  sarhisob  qiladi.  Orzu-umidlarga,  boqiy 
xayollarga  to ‘lib-toshadi.  Martning  oxirlarida  Toshkentga  keladi  va  ertalab 
derazasi  oldida  bir  to ‘p  o ‘rik  chaman  bo‘lib,  oppoq  gullaganini  ko‘radi. 
Ko‘ngildagi  o ‘y-orzulari  ham  o ‘rikdan  turtki  olib  ochila  boshlaydi,  uning 
xabari qog‘ozga to ‘kiladi:
Derazamning oldida bir tup 
O'rik oppoq bo'lib gulladi...
Bu  xabarni  eshitgan  o ’quvchida  ham  turli-tuman fikrlar uyg‘onadi.  Le­
kin  shoir  nima  demoqchi?  0 ‘rik  gullari  —  hayotning  navbahori,  navba- 
horning  ilk  elchisi  shoir  qalbidagi  qaysi  kechinmalarni  yuzaga  chiqarar 
ekan?  Bu  kechinma,  hissiyot,  fikrlar oqimi  sizu  bizni  o ‘ziga  oshno  qilarmi- 
kan?  Shoir  his-tuyg'ulari  bizning  kechinmalarimizni  ham  uyg‘ota  olarmi- 
kan?  Hayajonga  sola  bilarmikan?  Hayot  ritmini  so‘z  va  obrazlarning  hara- 
kati  orqali  ifodalay  olarmikan?  Bu  emotsionallikni,  romantikani,  ularning

turfa  ranglarini b o‘yi-basti bilan  ko‘rsatib,  qalblarimizga zarur boMgan  este­
tik  «ozuqani»  bera bilarmikan?
Novdalarni bezab g'unchalar 
Tongda aytdi hayot otini.
Va shabboda qurg'ur ilk sahar 
Olib ketdi gulning totini.
Har bahorda shu bo'lar takror,
Har bahor ham shunday
 o‘ 
tadi.
Qancha tirishsam ham и beor 
Yellar meni aldab ketadi.
Ko‘rinyaptiki,  o'rikning gullashi  shoir qalbidagi  kechinmalarni  uyg'otdi: 
har  bahor  o ‘rik  gullarining  mazasini  shabboda  olib  ketadi.  Bu  yil  shunday 
takrorlanyapti.  Inson  umri  ham  shunga  o ‘xshash  emasmi?  Eng  zavqqa, 
kuchga,  shodlikka  to'lganingda-gullaganingda  hayoting  rishtalari  gul  kabi 
sochilmasmikin?..
Mayli deyman va qilmayman gash 
Xayolimni gulga o'ray man.
Har bahorga chiqqanda yakkash 
Baxtim bormi deya so'rayman.
0 ‘rik  novdalarini  bezagan  g‘unchalar-gul  hayotining  bahori  ekan,  lirik 
qahramon  hayotining  bahori  nima?  Bu  —  baxt,  baxtli  hayot.  Lekin  u  bor­
mi,  mangu barqarormi?
«Ana  shu  tarzda  gulning  toti  to‘g ‘risidagi  fikrlar  baxt  haqidagi  o ‘ylar 
bilan  uyg‘unlashadi.  Gulning  toti,  lirik  qahramonning  baxti-she’r  g‘oyasi 
ana  shu  ikki  qalbning  uchrashgani  va  uchqun  sochgan  nuqtasida  ochiladi» 
(N.Karimov).
  «Baxtim bormi?»  degan so‘roq  lirik qahramonni o ‘ylatsa,  «ik- 
kinchidan, o ‘quvchining ongida qandaydir savol alomatini ham, ya’ni «bundan 
keyin  nima  b o‘ladi?»  degan  qiziqishni,  masalaga  faol  munosabatni  ham 
uyg‘otadi.  Shoir o ‘z o ‘quvchisida shunday tuyg‘uni  uyg'otib olgandan  keyin- 
gina,  bu  esa  poetik  mahoratning  «sir»laridan  biridir,  baxtli  hayot  bahorini 
ifoda  etuvchi  yaxlit  fikrlarni  misralarga  tizib  tashlaydi»  (
S.Azimov):
Yuzlarimni silab-siypalab,
Baxting bor deb esadi yellar.
Etgan kabi go'у о bir talab,
Baxting bor deb qushlar chiyillar.

Hamma narsa meni qarshilar,
Har bir kurtak menga so‘y!ar roz.
Men yurganda bog'larga to‘lar 
Faqat baxtni maqtagan ovoz:
«Mana senga olam-olam gul 
Etagingga siqqanicha ol.
Bunda tole har narsadan mo'I,
To o'lguncha shu o'lkada qol.
Umrida hech gul ko'rmay 
O' tganlarning haqqi ham senda 
Har bahorni yig'lab qarshilab 
Ketganlarning haqqi ham senda...»
Demak,  lirik  qahramon  baxtining  borligiga  yellar  ham,  qushlar  ham, 
har  bir  kurtak  ham,  baxt  ovozi  ham  iymon  keltiradi,  tasdiqlaydi.  «Baxti 
mangu barqaror el»,  «har gulistonda bahor mangu» bo‘lgan Vatan ulug‘lanadi.
0 ‘quvchi  qalbida  ana  shu  oliyjanob  tushunchalar,  ana  shu  bir  olam 
hislar ko'chgandan so‘ng, «har narsadan baxt m o‘l o ‘lka»ga sodiq farzandligidan 
sevinch to ‘ygach,  shoir she’rini tugatadi:
Derazamning oldida bir tup 
Оrik oppoq bo'lib gulladi...
Ha,  «she’r  ko‘ngillarga  nur  olib  kirgani  yaxshi,  g ‘ashlik  va  najotsizlik 
tuyg‘usin  emas»(T. 
Vohidov).
  Baxt  va  baxt  haqidagi  orzu  —inson  kamoloti 
uchun  zarur om il  ekan,  uni  kuylagan  ham  mangu  tirikdir.
K o‘rinadiki,  asarning  g'oyasi  (tema  kabi)  asar  mazmunida  —  undagi 
umumlashma,  em otsional,  obrazli  fikrda  ifodalanadi.  U  ham  bosh  g ‘oya va 
yordamchi  g‘oyalardan  iborat bo‘ladi.  Jumladan,  XIX asrning ikkinchi yar­
mi  «tariximizning  eng  kirlik,  qora  kunlari»  —  « 0 ‘tkan  kunlar»ning  bosh 
g'oyasi  b o‘lsa,  Otabek  —  Kumush  —  Zaynab  o ‘rtasidagi  muhabbat-kun- 
doshlik  tufayli  fojiaga  olib  borishi  yana  bir yordamchi  g'oyadir.
Qorachopon  va  qipchoqlar  qirg‘ini  —  feodal  jamiyatini  inqirozga  olib 
borishi  yana  bir  yordamchi  g'oyadir.  Mamlakat  markazlashgan  bir  davlat 
tomonidan  idora qilinganda,  urush va qirg‘inlar,  talon va tarojlami  y o ‘qotish 
mumkinligi  ham  yordamchi  g'oyalardan  biridir...
Yordamchi  g ‘oyalarning  hammasi  ham  oxir-oqibat  bosh  g'oyaga  kelib 
tutashadi va bosh g‘oyaning isbotiga, daliliga,  bir butunligiga, ta’sirchanligiga

xizmat  qiladi.  Eng asosiysi,  asar  hujayralariga  sochilgan  fikrlarning  rivojini 
bir o ‘zanga  soladi,  shoshqin  va  toshqin,  zavqli  va yaratuvchan,  betakror va 
tinimsiz  mavj  uruvchi,  o ‘zigagina  xos  va  olamlarga  tegishli  boMgan  insoni- 
yatning  komillik  tom on  harakatiga  yangicha  mazmun  beruvchi  daryoni 
vujudga  keltiradi;  buning  yaratuvchisi  ham,  boshqaruvchisi  ham  yozuvchi- 
san’atkordir, yozuvchi  qalbidagi nurdir, aqlidagi bilimdir, talantidagi qudratdir.
Shuning  uchun  ham  «... 
badiiy asardagi  g‘oya 
turmush  hodisalari  usti- 
dan  chiqarilgan  oddiy  mantiqiy xulosa emas,  balki 
hayotni bevosita musho­
hada  qilish,  sinchiklab  tadqiq  etish  va  obrazli,  emotsional  ifodalash  yaku- 
nidir.  Bu  yakun  badiiy  asar  organizmining  har  bir  hujayrasiga  singib  ket­
gan boiadi.  Shu  sababli  badiiy asardagi  g‘oyani faqat shu  asarning butun 
obrazlari  mazmuni orqaligina anglash  mumkin. 
L.Tolstoy  ta’biri  bilan  ayt- 
ganda,  har bir badiiy asarning g ‘oyasini  ifoda etish  uchun  u qanday yozilgan 
b o‘lsa,  shunday  qayta  yozib  chiqish  kerak  b o‘ladi
»(I.Sulton,  170-bet.)
Agar  biz  « 0 ‘tkan  kunlar»  romanida  A.Qodiriy  «Tariximizning  eng  kir- 
lik,  qora  kunlari»ni  tasvirlagan  desak,  unda  roman  g ‘oyasi  o ‘z  ranging 
ko‘rinishini,  latofatini, go‘zalligini, ta’sirini yo‘qotadi. Avtor aytmoqchi boMgan 
fikrlarning yuzdan  birini  ham  ayta  olmagan  va  ularni  obrazlardan  (dem ak- 
ki,  o'tmish  hayotdan)  ajratgan  boMamiz.
Holbuki,  roman bo'rttirilgan  (demakki,  umumlashtirilgan),  yorqin g‘oyalar 
dunyosi,  obrazli  fikrlardir.  U  Otabek,  Kumush,  Zaynab,  Yusufbek  hoji, 
Mirzakarim qutidor,  Homid,  Musulmonqul,  Oftoboyim,  Xushro‘y,  Hasana­
li,  usta  Olim  kabi  o ‘nlab  obrazlar  hayoti  va  taqdiri  orqaligina  o ‘tmish  ha- 
qiqati — «eng kirlik, qora  kunlar» boMganligini toMiq his qilamiz va anglaymiz. 
Chunki  undagi  g‘oya  o ‘sha  obrazlarning  qismatiga  aylanadi.  Shu  sabab, 
ishonamiz va afsus chekamiz.  Qayg‘uramiz va bugungi  kunimizdan  xursand 
boMamiz.  Yozuvchining  har  bir  qahramonga  boMgan  munosabati  bizda- 
o'quvchida  ham  shunday  munosabat  uyg‘otadi:  u  qaysi  obraz  (taqdiri)dan 
hayajonga  kelsa,  yigMasa,  ayblasa,  nafratlansa,  biz  ham  hayajonlanamiz, 
yigMaymiz,  ayblaymiz,  nafratlanamiz.
G ‘oya  «badiiy  asar  qalbi»  (
Korolenko)
  boMgani  uchun  «hamma  narsa 
ana shu  konsepsiyaga» 
(Gyote),
  g‘oyaga bogMiqki, yozuvchi  o'zining qarash­
lari,  e ’tiqodi,  ixlosi,  ishonchini  bermasligi  mumkin  emas.  G ‘oya  magnit 
kabi hamma adabiy unsurlami o ‘ziga tortganidek,  yozuvchining ma’naviyati, 
e ’tiqodi  ham  kitobxonni  o ‘ziga  rom  etadi.
Bundan shunday xulosaga kelish  mumkinki,  har qanday talantning kuchi
—  m a’naviyatni  egallashiga,  uning  ijtimoiy  pozitsiyasiga  bogMiqdir.  Chunki 
talantning  xalq  hayoti  bilan  aloqasi  boMmasa,  uning  yuragida  grajdanlik

olovi yonmasa,  bu  olov Vatan va davrimiz bunyodkorlari taqdiri bilan  lovul- 
lamasa,  zavqlanmasa,  buni chin yurakdan  samimiy targMb etmasa,  ifoda qila 
bilmasa  —  u  mening,  sizning,  bizning  yozuvchi  emas.  U  hech  vaqt  xalq 
baxtining  kuychisi,  himoyachisi  b o‘la  olmaydi.
Shu  sababdan, 
g'oya  badiiy  asar  taqdirini  hal  qiluvchi  negiz 
(A.P.Chexov),
  mavzuni  tanlashning  tirikligini,  ta’miniashning  asosi,  ijod­
kor  maqsadi,  qarashlari,  pafosini  tartiblashtiradigan,  bir  o'zanga  soladi- 
gan,  yagonalashtiradigan  hodisadir.
3.  BADIIY ASAR  SYUJETI
Tayanch  tushunchalar:
Syujet  atamasi.  Syujet  ta ’rift.  Syujet  — xarakterlarini  namoyon  etadigan,  hayot 
ziddiyatlarini  umumlashtiradigan  voqealar  .  «Yasama»,  «Таууог»,  «Sayyor»  syujet- 
lar. Xronikal syujet.  Konsentrik syujet. Xronikal — konsentrik syujet.  Syujetning tarkibiy 
qismlari: prolog,  ekspozitsiya,  tugun,  voqea  rivoji,  kulminatsiya,  yechim,  epilog.  Tur 
va janrlarning syujet  bilan  aloqasi.

Download 20.6 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling