Няниннивииник и н и н м н н в Й


Download 9.36 Mb.
Pdf ko'rish
bet16/27
Sana15.12.2019
Hajmi9.36 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

Suyuqsimon struk- 
ЛГ
sistema 
turlangan sistema 
Qattiqsimon
Mexanik  buzilishlardan  so ‘ng  koagulyatsion  strukturalaming 
vaqt  o ‘tishi  bilan  o ‘zlarining  dastlabki  strukturalariga  o ‘z-o‘zidan 
o ‘tishi 
tiksotropiya
  deyiladi.  Tiksotropiya  mexanik  ta ’sirlashuvlar 
ta ’sirida kechadigan qaytar jarayondir.
sistemalar
Tiksotropiya
210

Reologiya  -
  jism lam ing  oqish  va  deformatsiyalanishining 
asosiy qonuniyatlarini nazariy va eksperimental  o ‘rganadigan  fandir.
Reologiya  sistemaning  tashqi  kuchlanishlar  ta’sirida  yuzaga 
keladigan  mexanik  xossalarini  o ‘rganadi.  Kolloid  kimyoda  dispers 
sistemalarning  qovushqoq  -   oquvchan  xossalarini  tekshirishda 
reologiya metodlaridan foydalaniladi.
Struktularalar  hosil  boMishi  va  ularning  xarakteri  odatda 
sistemalarning quyidagi  mexanik xossalarini  oMchab aniqlanadi:
•  Qovushqoqlik;
• Egiluvchanlik;
• Plastiklik;
• Mustahkamlik.
Deformatsiya
  termini  sistema  o ‘/ining  butunligini  buzmagan 
holda  sistema  nuqtalarining  nisbiy  siljishini  bildiradi.  Deformatsiya
2 xil
• Elastik
•  Qoldiq  (qaytmas) boMadi.
Elastik  deformatsiyada  jism ning  tuzilishi  o ‘zining  dastlabki 
holatiga  toMiq  qaytadi.  Qoldiq  deformatsiya  qaytmas jarayon  boMib, 
jism   o'zining dastlabki  holatiga qaytmaydi.
Deformatsiya tezligi 
siljish tezligi
 deyiladi.  Deformatsiya tezligi
у
 = —  
formula bilan  topiladi.
dt
Dispers  sistemalarning  struktur  mexanik  xossalarini  o ‘rganib, 
sistema  struktura  hosil  qila  oladimi  va  uning  xarakteri  qanaqa 
ekanligini bilish mumkin.
Reologik xossalarga qovushqoqlik va oquvchanlik kiradi.
Qovushqoqlik  (tj)  -
  berilgan  moddaning  bir-biriga  nisbatan 
harakatlanayotgan 
ikki 
qatlami 
orasidagi 
ichki 
ishqalanish 
koeffitsiyentidir.
Oquvchanlik
 -  qovushqoqlikka teskari kattalikdir:  r = —
8.4. D ispers  sistem alarning struktur-m exanik  xossalari
211

Agar  qovushqoqlik  suyuqlikning  harakatlanishiga  qarshiligini 
xarukterlasa,  oquvcluinlik-tashqi  kuchiar  ta ’sirida  harakatchanligini 
xarakterlaydi.
Moddaning  xossalari  uning  tabiatiga  va  fizik  holsjtiga  b og‘liq 
b o iib ,  turli  moddalarda  turlicha  namoyon  b o ‘ladi.  Qovushqoqlik 
molekulalararo  ta’sirlashuv  natijasi  b o iib ,  molekulalararo  ta ’sir 
tortishuv  kuchlari  qancha  katta  b o is a   qovushqoqlik  ham  shuncha 
katta  b o iad i.  Shuning  uchun  qutbli  moddalarda  qutbsizlarinikiga 
nisbatan  qovushqoqlik katta b o ia d i.
Suyuqliklar uchun 2  xil  turdagi  oqim xarakterli:
•  Laminar
•  T  urbulent
Laminar  oqimda  suyuqliklar  bir-biriga  nisbatan  parallel 
qatlamlar k o ‘rinishida o ‘zaro  aralashmasdan oqadi.  f r
Turbulent 
oqim  -   shiddatli 
oqim 
b o iib , 
quyunlashib 
(uyurmalanib),  voronkalar  hosil  qilib,  suyuqlik  qatlamlari  o ‘zaro 
aralashib  oqishidir:
Reologik  xossalariga k o ‘ra sistemalar
•  Suyuqsimon;
•  Qattiqsimon  sinflarga  bolin ad i.
Suyuqliklar 2  xil:
• Nyuton  suyuqligiga;
• Nonyuton  suyuqliklariga bo lin adi:
Nyuton 
suyuqliklariga 
Nyuton 
qonuniga 
b o ‘ysunadigan 
suyuqliklar kiradi.
Suyuqlik  qatlamlarining  bir-biriga  nisbatan  aralashganida  hosil 
boladig an  ichki  ishqalanish  kuchi  qatlamlarning  sirtiga  va  ushbu 
aralashishning  nisbiy  tezlik  gradiyentiga  to ‘g i i   proporsional 
b o ia d i:
F  = 
nS —  
dx
S=1  va 
й Э / d x ~ \
  b o lg an d a  F=q  b o ia d i.  Nyuton  suyuqliklan 
uchun
212

р
d x
Nyuton  qonuni  deformatsiya  tezligi  bilan  siljish  kuchlanishi 
orasidagi  bog‘lanishni  ifodalaydi:
P-siljish  kuchlanishi;
G -suyuqlikning deformatsiyasi  (oqishi);
у
 -deformatsiya tezligi; 
r|-dinam ik qovushqoqlik;
—  - oquvchanlik.
П
Quyidagi  tenglama chiziqli  tenglamadir:
P
r)-o‘zgarmas kattalik bo'lib,  P ga b o g iiq  emas.
Kapillyarlardan  suyuqlikning  o ‘tish  tezligini  aniqlash  asosida 
J.Puazeyl quyidagi  empirik  formulani  topdi:
Puazeyl  qonuni  trubka  (nay)  yoki  kapillyar  orqali  o'tayotgan 
suyuqlikning hajmi  bilan  bosim  orasidagi b o g ‘lanishni  ifodalaydi:
Y
--------
= K
 —   yoki
8


n
213

Q -vaqt  birligida  suyuqlikning  sarflanishi;  K -trubka  yoki 
kapillyarning geometrik param etric*11' belgilovchi  konstanta;
Pua/.eyl  tenglamasi  laminar  °фпШ   suyuqliklar  uchun  past 
bosimlar sohasida  qoMlanila  oladi:
tgP=— ; 
7 = Л ;
>i 
tgp
Grafikdan  k o ‘rinib  turibdiki  dinamik  qovushqoqlik  bosimga 
bogMiq emas.  Suyuqlik oqimi  esa t>oshnga to  g  ri  proporsional. 
Puazeyl  tenglamasidan  Nyutoi1 suyuqliklari  uchun
ri = —  Pt = const 
° ‘rinli boMadi.
V
Bu  yerda 
K  
= —
  boMib,  trullka  Уок'  kapillyarning  geometrik
parametrlarini belgilovchi  kattalik.
Nyuton  va  Puazeyl  tenglania^ r*dan  topilgan  qovushqoqlik 
dinamik  qovushqoqlik
  deyiladi.  Amaliyotda  nisbiy  qovushqoqlik 
T]/r|o  (eritma  qovushqoqligining  toza  erituvchi  qovushqoqligiga
nisbati)  va  solishtirma  qovushclocll'k 
~  ~
  (erituvchi  nisbiy
qovushqoqligining  erigan  moddi*  kiritilishiga  hisobiga  ortishi) 
qiymatlari 
ishlatiladi. 
Nisbiy 
va 
solishtirma 
qovushqoqlik 
oMchamsiz kattaliklardir.
Puazeyl 
tenglamasida 
y.^apillyardan 
oqib 
tushayotgan 
suyuqlik  hajmi,  sm3;  r-kapillyar  radiusi;  P-suyuqlikni  harakatga
21J

keltiruvchi  kuchiar;  t-suyuqlik  kapillyardan  oqib  tushgan  vaqt.  I- 
kapillyar uzunligi,  sm.
Eynshteyn 
qonuni 
tuzilishsiz 
suyuq 
dispers 
sistema 
qovushqoqligining  dispers  faza  konsentratsiyasi ga  bog'liqligini 
ifodalaydi:

= /
70
(l+or 
(p ) 
r|0-dispersion  muhitning dinamik  qovushqoqligi; 
cp-dispers  fazaning  hajmiy  konsentratsiyasi;  a-dispers  faza 
zarrachasining shaklini  aniqlovchi  kocffisiyent.
shuncha  kuchli  ifodalangan  bo'ladi  va  qovushqoqlik  ham  katta 
bo'ladi.
Eynshteyn  tenglamasi  bo‘yicha  hisoblashlar  olib  borilganda 
shar  shaklidagi  zarrachalar  uchun 
a-2,5,
  boshqa  shakldagi 
zarrachalar uchun a>2,5  bo‘lishini  inobatga  olish kerak bo'ladi.
Mavzuga doir masalalar yechish
1. 
Fe(OH
)3
  zolining  koagulyatsiyasini  keltirib  chiqarish  uchun 
bir  xil  konsentratsiyali  KC1,  K
2
SO
4
,  СаСЬ,  K
3
[Fe(CN)f)]  va  AICI

elektrolitlari eritmalarining qaysi  biridan kamroq sarflanadi?
Yechish:  Reaksiya  tenglamasini yozamiz:
FeCl
3
 +  3NaOH ->  Fe(OH)3|   + 3NaCl
FeCl
3
  m o‘l  miqdorda  olingan  vaqtda  hosil  b o ‘lgan  mitsellaning 
formulasi
{m[Fe(OH
)3
  ■
  nF e
13
  (n -  Зх)СГ}3х+  ■
  ЗхСГ 
ko'rinishda bo'ladi.
215

Dispers  sistenuining  koagullanuvchi  moddasi  koagulyant  deb, 
koagulyatsiyani  chaqiruvchi  modda  koagulyator  deb  nomlanadi. 
Koagulyatsiyu 
bo'sag'asini 
hisoblash 
uchun 
Deryagin 
va 
Landauning 
^
C s 3( kT) 5 
Г ~  A 2 -e5 - z 6
I'ormulasidan  foydalaniladi.  Tenglamadan  bir,  ikki  va  uch  valentli 
ionlar uchun 
у —
 1: (1 /2 ) 6  : (1 /3 )6  yoki 
у
 =  1: 0,016 : 0,0013.
Koagulyatsiya  b o ‘sag‘asi  berilgan  elektrolitga  nisbatan  zol 
barqarorligining 
miqdoriy 
xarakteri stikasi 
boMib, 

koagullanayotgan  zolning  va  koagulyatoming  tabiatiga  va  zolning 
konsentratsiyasiga 
b o g iiq . 
Formuladan 
k o ‘rinib 
turibdiki, 
koagulyatsiya  b o ‘sag‘asi  zarrachaning  sirt  potensialiga  bog‘liq 
emas.  Ammo  Van-der-Vaals  doimiysi  (A)  ga, 
b
  ga,  haroratga  va 
koagulyator ionning  valentligiga bogMiq.  Yuqorid^gilardan  Fe(OH
)3 
zolining  koagulyatsiyasi  uchun  masala*'  shaartida  ko‘rsatilgan. 
Elektrolitlar  eritmalaridan  eng  kam  sarflanadigani  K
3
[Fe(CN)
6

boMib,  undan  bir  oz  ko'proq  sarflanadigani  K
2
SO
4
,  so ‘ngra  СаСЬ; 
so‘ngra KC1 turadi.
2. 
a)  A  va  В  moddalardan  gidrozol  D  ning  hosil  boMish 
reaksiyasi  tenglamasini  yozing.
b) A moddadan moM miqdorda olinganda hosil  boMgan  gidrozol 
mitsellasining  fonnulasini  yozing.  Kolloid  zarracha  zaryadining 
ishorasini  k o ‘rsating.
d)  Qaysi  elektrolit  -   koagulyatoming  koagulyatsiya  b o ‘sag‘asi 
eng kichik boMadi?____________________________________________
variant
A  (m o ‘l)
В
D
E lcktrolit-koagulyator
1
N aJ
A gN O ,
AgJ
NaF,  C a (N 0 3)2,  K 2S 0 4
2
M gC l2
N aO H
M g (O H )2
К 3Р 0 4,  (C H 3C O O )2Zn,  A lO ,
3
N H 4CN S
A g N 0 3
A gC N S
K N 0 3,  N a 2S 0 4, C a (N 0 3)2
4
С аС Ь
h 2s o 4
C a S 0 4
Z n C l2,  A1C13,  K 2S 0 4
5
В аС Ь
k 2s o 4
B a S 0 4
NH 4C1,  A1C13i  K 3[F e(C N )6]
216

6
(N H 4)2S
A g N 0 3
A g 2S
B a (N O ,)2,  C l 1,CO O K . 
N a2S 0 4
7
A1C13
N aO H
A l(O H )3
N a2S 0 4,  K N O j,  C aC l2
8
C rC l,
NH4OH
C r(O H ) 3
K2S 0 4,  A 1 (N 0 3)3,  B aC l2
9
N a2S i 0 3
HC1
H 2S iO ,
K 2S 0 4,  (C H 3C O O )2Zn ,  A1C1
10
Z n C l2
(N ll4)2s
ZnS
(N H 4)2S 0 4,  C a (N 0 3)2, 
K 3[F e(C N )6]
11
M n C l2
(N H ,)2S
M nS
K2S 0 4,  A l( N 0 3) 3,  C aC l2
12
F eC l2
N aO H
F e(O H )3
N a2S 0 4,  K N 0 3,  B a C l2
13
k 2s o 4
B a ( N 0 3)2
B a S 0 4
N11.,C l,  A1C13> K 3[F e(C N )6]
14
C 0 CI2
(N H 4)2S
CoS
Z n C l2,  A1C13,  K 2S 0 4
15
N iC b
(N H 4)2S
NiS
K N O ,,  N a2S 0 4,  C a ( N 0 3)2
16
C dC l2
H 2S
(U S
(N H 4)2S 0 4,  C a (N O ,):, 
A K N O ,),
17
A g N 0 3
K.I
AgJ
N aF,  C'a(N O i)2,  K2S 0 4
18
F eC l3
K4[F e(C N )(,J 1 e4| l'c((  N)(l J, C II,C O O N a,  K2S()4, A l(N O .,)3
19
Z n ( N 0 3)2
NaOH
Z n (O H )2
N a2S 0 4,  KC1,  BaCI2
20
K 2C r 0 4
A g N 0 3
A g2C’r 0 4
NH4CI,  A lC b ,  K 3[F e(C N )6]
21
P b (N 0 3)2
KJ
PbJ
(N H 4)2S 0 4,  C aC l2,  A I(N O ,) 3
22
K M n 0 4
Na:S ,0 3
M n 0 2
K2S 0 4,  A 1(N 03)3,  C aC l2
23
Z n (N 0 3)2
K 3[F e(C N )6] Z n 3[Fe(C N )6]2
C H 3C O O N a,  K2S 0 4,  B aC l2
24
K 4[Fe(C N )]
F eC l3
F e4[F e(C N )(;]3
Z n C l2,  AICI3,  K2S( ) 4
25
(N H 4)2S
P b ( N 0 3) 2
PbS
K2S 0 4,  (C H 3C 0 0 ) 2Zn.  A1C13
26
A g N 0 3
(N H 4)2C 20 4
A g2C 20 4
CH iC O ON a, K 2S 0 4,  A 1(N 03)3
27
H g (N 0 3)2
H2S
HgS
N a2S 0 4,  K N O ,,  B aC l2
28
F e S 0 4
K 3[Fe(C N )6]  F e3[F e(C N )6J2 (N H 4)2S 0 4,  CaCI2,  Al(NO,)<
29
N a3A S 0 4
A g N 0 3
A g ,A s 0 4
N H 4C1,  AIC13,  K 3[F e(C N )6]
30
(NH4)2s
C u S 0 4
CuS
NaF,  A 1 (N 0 3)3,  K2S 0 4
217

3.  Zarrachalaming  boshlang‘ich  miqdori  1  m 3  da  3 ,2 -IO14  ga 
teng  boMsa,  kumush  yodid  zoli  koagulyatsiyasi  yarim  vaqti  11,5 
sekund bo'lganda  koagulyatsiya tezligining konstantasini aniqlang.
Yechish:
к  =
---- ----- = ----------
l—
------- = 2,8-10~16(------------
-
----------- )
n0 -tV2
 
3,2-10  -11,5 
o'rtacha ■ sekund
4.  Eksperimental  va  hisoblashlar  y o i i   bilan  olingan  natijalar 
asosida  alyuminiy  xlorid  eritmasi  bilan  koagullanuvchi  oltingugurt 
zoli  uchun  koagulyatsiya turini (tez yoki  sekin)  aniqlang.  T=293.
Koagulatsiya vaqti,  sek 
0  , 


ю
Qismiy konsentratsiya,  1 O'17 m~3 
16 
1,79 
0,5 
0,2 
Yechish: 

Lv  ^
= _ 4 * T _  =  .  4.8,314-293 

0_18m^ ek  
3?7 • 
NA
 
3 - 1 0 - 6 ,0 2 - 1 0 ” 
vf
0
Eksperimental 
qiymatlami 
keks
  = 
formula
^qismiy  ^qismiy
bo‘yicha hisoblaymiz: 
к
,
(1 6 -1 ,7 8 ) • 1017 

3,
кл  =
16-1,78 1017
( 1 6 - 0 ,5 ) IO17
1 6 -1 0 17  -0,5 IO17  • 4
( 1 6 - 0 ,2 ) 1017
16 -10 17  0,2 1017  • 4
At, 
+ k 4
+ *10 
_
= 4,8 ■
  10”18  m3/sek; 
= 4,9 • 1 0 '18  m 3/sek;
W
  =
 
у
'  ' M °  
=   4
, 9
- I O
' 1 8   m
3 / a v b ,
Keksper < knaz,  demak,  sekin koagulatsiya.
5. 
1  1  Agl  zolining  koagulyatsiyasi  uchun  0,05  M  li  B a(N 0 3)2 
eritmasidan qancha hajm kerak b o ‘ladi?
218

С 
V
Yechish.  Lkoaguiyatsiva bo‘sag‘asi~— —
-------   Elektrolitning lliljtTli
V  +v
V  z o l   ^   Y  el
hosil b o is in , u holda:  2  ■
  10'3 = 
X
  dan x=0,042  1  yoki  Vei=42
'   1 +  
X
ml.
6. 
Idishda  moy  emulsiyaning  diametri  uni  tayyorlash  usuliga 
bog‘liq  b o iib ,  qo‘l  bilan  silkitilganda  20  mkm,  aralashtirgich  bilan 
aralashtirilganda  4  mkm  ni  tashkil  etadi.  Agar  moyning  zichligi 
1,1 TO3  kg/m 3;  ga  teng  b o is a ,  dispersligini,  dispers  fazaning 
solishtirma sirtini va ularning nisbatini  aniqlang.
Yechish:  Disperslikni aniqlaymiz:
D
 
^—  = 2 ,5 1 0 5m4 ;
°rahshnrh 
a
 
4 -1 0

,u  
= — = -----—
 = 5 1 0 4/n4 ;
4"Ua 
a
 
20  10
Solishtirma sirtni  hisoblaymiz:
y r a ^ u ,  =
 
= ---------
6
---------= 13,6-10 
2m2;
a p
 
4 • 10  • 1,1 ■
 10
_ 6 _
20  10-6 -1,1 -103
D4°! =
---------- ------ —  = 2,72  1 0
2m2;
s o l 
«  
.   л  7 
7
Dml
 
2,5  1 0
5
 
5, 
_
  13,6  10
2
 
5 ,
Dq(jl
 
5  10
4
 
’ 
S%
 
2,72  10
2
 

7. 
Un  ishlab  chiqarish  korxonalari,  inshootlari  havosida  un 
changlarining  massali  konsentratsiyalari  4,2  mg/m3  ni  tashkil  etadi. 
Agar  chang  zarralarining  o ‘rtacha  diametri  3,7  mkm,  ularning 
zichligi  1,1 TO3  kg/m3  ni  tashkil  etsa,  un  changlarining  sonli 
konsentratsiyasini  aniqlang.
Yechish:
4  
з 
V 
4,2• 10" 
,  „ , 
, 
Vx = —n r \   V
loet= — —  = —---------------------------------- = 1,44 
1 0
 
m
3
 
P ' V' 
~
 • 3,14 • (1.85 -lO-
6
) - 1,1  1 O'
Demak,  lm 3  havoda  14400  million  zarracha  yoki  Ism '  havoda 
14400 zarracha b o ia d i.
219

8

Agar  glitserin  viskozimetrdan  kapillyar  orqali  chiqsa,  uning 
qovushqoqligini  hisoblang.  Kapillyarning  radiusi  r = l i O
'3
  m. 
uzunligi  1=6-1 O
'2
  m.  Oqim  tezligi  P^200  Pa  bosimda  1 4 1 0"10  m2/sek 
ga teng. 
^
Yechish:  Puazel  tenglamasi  bo'yicha 
m-'  P
 
3,14  (110  ’)4 -200
n = -
= 0,935
Pa  sek;
Ш
 
8-6-10"2 -14-10"10
9. 
Viskozimetriya  m a’lumotlari  asosida  polivinilspirtning 
molekulyar 
massasini 
aniqlang: 
Xarakteristik 
qovushqoqlik 
[/
7
] = 0,15.  Mark-Xauvink  tcnglamasidagi  konstantalar:  K =4,5310' 
5;  a=0,74.
Yechish: 
Mark-Xauvink 
tenglamasi 
[
t
)]=KM“ 
ni 
logarifmlaymiz: 

Г'.
lg 
Af =
ig M -ig  
к
Ig 0 ,1 5 -lg 4 ,5 3 .1 0 ^ 4_75  da: M . 5 6 2 0 a
a  
0,74
10. 
Agar  15%  li  zolning  qovushqoqligi.  1,1*10
' 3
  Pa-sek, 
zarrachaning  diametri  16  nm  bo'lsa,  kremniy  (IV)  oksidi  zoli 
zarrachasining  gidratli  qobig'i  qalinligini  hisoblang.  Dispers  faza 
zarrachasining  zichligi  2,7  g/sm
3
  ga,  dispersion  muhitning  zichligi  1 
g/sm
3
  ga  teng.  Dispersion  muhitning  qovushqoqligi  1 -10
3
  Pa sek. 
Zarracha  shakli  koeffisiyenti 
a   =
 2,5.
Yechish:
77
-
77
c  . 

1,3  10  —10  10  ’
r/=rjn(\+a

(p2 
d p
П,(х
< Pi
1  10 3 • 2,5

 0,12;


8
 = 
0
15/2,7
C l p  + Cdkl p a
 
15/2,7 + (100 — 15) /1
= 0,06;
с
Vz
4
 
V   J
-1
16  10
0,12
0,06
-1
= 2,3 •
 10 4
aw
.
220

IX.  K O L L O ID   SIR T -F A O L   M O D D A L A R
Geterogen  sistemalarga  q o ‘shilganida  fazalammg  chegara 
qismida  sirt  taranglikni  kamaytiradigan  moddalar  -   sirt  faol 
moddalar (SAM)  deyiladi.
Uglevodorod  zanjiri 
8 -1 0
  ta  uglerod  atomigacha  uzayganida 
rnolekula  yangi  xossa  ya’ni  sirt-faollik  xossasini  namoyon  qilib 
agregatlar 
hosil 
qiladi. 
Ular 
esa 
mitsella 
deyiladi. 
Past 
konsentratsiyalarda  SAM  chin  eritmalar  hosil  qiladi.  M itsella  hosil 
qiluvchi  kritik  konsentratsiya  deb  ataluvchi  m a’lum  qiymatgacha 
eritma  konsentratsiyasi  oshirilganda  eritmada  sirt  faol  moddalar 
molekulalari  mitsella  hosil  b o ‘lishida  islitirok  etadi,  ya'ni  yangi  faza 
yuzaga keladi.  Bunday sistemalar 2  xil  xossasi bilan xarakterlanadi:
• Yuqori  dispersliligi  ;
• Geterogenligi
Demak,  ular kolloid eritma xossasiga  ega  b o iad i.
Kolloid  SAM  nafaqat  sirt  taranglikni  kamaytiradi,  balki 
m a’lum  konsentratsiyalarda  o ‘z-o‘zidan  mitsella  hosil  qilish 
xususiyatiga ham ega.
9.1.  K olloid  sirt-faol  m oddalar  klassifikatsiyasi
221

Anion  SFM -suvda  dissotsilanganda  sirt-faol  anionlar  hosil 
qiladi.
Anion  SFM  ga  misollar:  karbon  kislotalar  va  ularning  tuzlari 
(masalan,  C i7H33COONa;  C 17H3
5
COONa;  C 15H3,C O 0N a);  alkilsul- 
fatlar  R 0 S 0 20M e;  alkilarilsulfonatlar  R A rS 0 20M e;  fosfatlar, 
tiosullatlar.  Kation  sirt-faol  moddalarga  esa  aromatik  va  alifatik 
aminlar;  piridin asoslari kiradi.
Kolloid  sirt-faol  moddalaming  sirt  faolligi  taxminiy  quyidagi 
formulalar bilan topiladi:
J   _^
Noionogen  SFM uchun:  g= - .11 -- 
;
K
k
M
Ionogen  SFM uchun:  g~ - 
;
KKM"
 
• 
\ '\  -
bu  yerda  50-suvning  sirt  tarangligi;  5KKM~rnitsella  hosil  b o iish  
kritik  konsentratsiyasida  SFM  ning  sirt  tarangligi;  K K M -SA M   ning 
mitsella  hosil  qilish  kritik  konsentratsiyasi;. n -b ift molekula  SAM 
dissotsilanganida hosil  bo iad ig an   ionlar soni.
SFMning sirt faolligi (g) —
 SAMning  adsorbsion  xususiyatini 
ifodalaydi,  u  qancha  katta  b o is a ,  adsorbsion  xususiyati  shuncha 
yuqori  b o ia d i.
9.2.  SFM  larning sirt hodisalari
M aiu m k i,  diffuziya  tufayli  zarrachalar  yuqori  konsentratsiyali 
joydan  past  konsentratsiyali joyga  ko‘chadi.  Ammo  b a ’zi  moddalar 
(SFM)  ning  suvli  eritmalari  uchun  past  konsentratsiyali  joydan 
konsentratsiya  yuqori  b o ig a n   joyga  suvning  sirtiga  tomon  o ‘z- 
o ‘zidan  harakati  sodir b o ia d i  (Paradoks).  SFM  lam ing  o ‘z-o‘zidan 
adsorbilanishi  natijasida  sirt taranglik kamayadi.  Suvli  eritma  sirtida 
konsentrlanib,  uning  sirt  tarangligini  kamaytiradigan  moddalar 
sirt- 
fa o l moddalar (SFM)
  deyiladi.
Spirt  va  boshqa  sirt  faol  moddalaming  sirt  faolligi 
l,lar
molekulalarining tuzilishi bilan tushuntiriladi.
Sirt-faol  moddalar  difil  tuzilishga  ega  ya’ni 
qutbli guruhlar
  (- 
COOH,  -COONa,  -  SC^Na,  -OH,  -NH
2
  va  boshqalar)  va 
qutbsiz
222

^isw-uglevodorod  C
10
- C
18
  radikallaridan  (odatda  chi/iqli  tu/ilishli) 
tashkil topgan b o ia d i.
Sirt-faol 
moddalaming 
molekulalarini 
sxematik 
tar/, da 
quyidagicha yozish mumkin:
/
^
\
ШП
\
Uglevodorod radikali 
Qutbli guruh 
(Сю ~ C i8) 
(gidrofil qism)
(gidrofob qism)
Uglevodorod  radikali  qutbsiz  faza  (gaz,  uglevodorod  suyuqligi, 
yog',  qattiq  jism ning  qutbsiz  yuzasi  (sirti)  ga  nisbatan  sirt  faollik 
xossasini  namoyon  qiladi va  qutbli  muhitdan  siqib  chiqariladi.  Suvli 
eritmalarda  faol  moddalar  havo  bilan  chegarada  uglevodorod 
radikallari  bilan  adsorbsion  qavat  hosil  qiladi.  Sirt  faol  moddaning 
konsentratsiyasi  bu  qavatda  suyuqlik  hajmidagiga  nisbatan  yuqori 
bo'ladi,  shuning uchun  havo  bilan  chegara  qatlamda  sirt  faol  modda 
suvning sirt tarangligini  kamaytiradi.
Sirt  faol  moddalar  molekulalarining  suv  sirtida  taqsimlanishi 
quyidagi rasmda ko'rsatilgan:

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> Moddalakning kimyoviy texnologiyasi
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download 9.36 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling