Няниннивииник и н и н м н н в Й


Download 9.36 Mb.
Pdf ko'rish
bet27/27
Sana15.12.2019
Hajmi9.36 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

M U N D A R IJA
S O ‘Z B O S H I  ...........................................................................................................................3
I.  K O L L O ID   K I M Y O   F A N I N I N G  P R E D M E T I  V A  V A Z 1 F A L A R I 
4
1.1.  “ K olloid   k im yo”  fanining  predm eti  v a  uning  rivojlanish  tarixi  ..................4
1.2.  K o llo id   kim yo  fanining  a so s iy  m uam m olari va  vazifalari  ............................
6
1.3.  Poliinerlar  eritm alarining  o ‘z ig a  x o s  xususiyatlari  ..........................................
8
1.4.  K o llo id  k im y o n in g  aham iyati  ................................................................................10
1.5.  D ispers  sistem alarning  tasnifi  ................................................................................11
1.5.1.  Fazalarning agregat h olatiga  ko'ra sin tlan ish i  ............................................ 12
1.5.2.  D isp erslik  darajasiga k o ‘ra k lasstfik atsiyalan ish i  ...................................... 13
1.5.3.  Zarrachalam ing  o ‘Icham iga ko'ra dispers  sistem alarning 
s in fla n is h i................................................................................................................................ 13
1.5.4.  D isp ers  faza va  dispersion  m uhitning  ta’sirlashuviga k o ‘ra 
k lassifik atsiyasi  ......................................................... .............tti;........................................15
1 .5.5.  Zarrachalararo  ta ’sirlashuvga k o ‘ra  k lassifik atsfyayalan ish i  ............... 16
1.5.6.  K o llo id   sistem alarningichki  struktura (tu zilish i^ -)  m riga  qarab 
k la ssifik a tsiy a y a si  ............................................................................................................... 17
1.5 .7 .D ispers  sistem alarning  m iqdoriy  xarakteristikasi  ....................................... i 8
II.  S IR T   H O D I S A L A R I   V A   A D S O R B S I Y A ...................................................... 23
2.1 .S u y u q lik la m in g   sirt tarangligi  va  to 'liq   sirt  en ergiya  ................................... 23
2.1.1 .Sirt  en ergiyan in g  tabiati  .........................................................................................23
2 .1 .2 .  Sirt ta r a n g lik .............................................................................................................. 25
2 .1 .3 .Sirt h odisalar term odinam ikasi  ...........................................................................26
2 .1 .4 .  Sirt  taranglikni  o le h a s h   usullari  .......................................................................33
2.2..K o g eziy a   va a d g eziy a   ...............................................................................................36
2 .3 .  Qattiq jism   sirtining  su yu q lik  bilan  h o'llan ish i  ...............................................4 0
2 .4 .  K apillyar  h o d is a la r ..................................................................................................... 47
2 .4 .1 .  K apillyar  b osim   va  u n in g aham iyati  ............................................................... 50
2 .5 .  A d sorb siya  .................................................................................................................... 56
2 .5 .1 .  A dsorbilanish haqidagi u m u m iy tushunchalar  ............................................ 56
2 .5 .2 .  A d sorb sion   m uvozanat.  A dsorbsiya  issiq ligi  ...............................................59
2 .5 .3   A d sorb siyan in g  s a b a b la r i......................................................................................62
2 .5 .4 .  “Suyuq  eritma  - G az” chegarasidagi  adsorbsiya  .........................................63
2 .5 .5 .  G ibbs tenglam asi  ..................................................................................................... 64
2 .6.  Sirt  faollik.  D yuklo  Traube  q o id a s i.....................................................................
68
2 .7.  Qattiq jis m   sirtidagi  a d s o r b s iy a ............................................................................. 72
2 .7 .1 .  G az  vat>ug’lam in g qattiq jism  sirtiga adsorbsiyasi  .................................. 73
2 .7 .2 .  L en g m y u m in g   m onom olekulyar adsorbsiya  n a z a r iy a s i...........................75
380

2 .7 .3 .  F reyndlix  ten glam asi  ..............................................................................................80
2 .7 .4 .  P olyan in in g p o lim o lek u ly a r  adsorbsion  n a z a r iy a s i................................... 84
2.8.  Eritmalardan  ionlar adsorbsiyasi  ...........................................................................
88
2 .8 .1 .  Eritmalardan  a d s o r b s iy a .......................................................................................
88
2 .8 .2 .  ionlar adsorbsiyasi,  A d so rb siy a n in g  lanlanuvchanligi  ............................. 91
2 .8 .3 .  Ion  alm ashinish  a d s o r b s iy a s i.............................................................................. 97
2 .9 .  X ro m atografiya  ...................................................................................................... 102
III.  D IS P E R S  S 1 S T E M A L A R N 1 N G   O L IN 1S H 1  V A   T O Z A L A S H  
U S U L L A R 1   ........................................................................................................................ 106
3.1.  K olloid   sistem alar olin ish in in g  dispergatsiya usullari  .............................. 107
3.2.  K olloid   sistem a la m i  olin ish n in g   kon d en satsiya usullari  ...........................113
3.3.  K olloid   zarrachalaning tu zilish i  haqidagi  m itsellyar nazariya  ............... 1  19
3.4.  M itsella  tu zilish in in g   hozirgi  zam on  m o d e l i ................................................. 121
3.5.  D isp ergatsiya  usu lin in g  tabiat,  texnika  va  k im y o v iy   ishlab 
chiqarishdagi  aham iyati  ..................................................................................................124
3.6.  K olloid   eritm alam i  tozalash  usullari  (d ializ,  elek trod ializ, 
ultraflltrlash)  ....................................................................................................................... 125
IV .  K O L E O ID   SI S T E M  A L  A R ISIN G   E L E K T R   X O S S A L A R I   ..............130
4 .1.  E lektroforez  va  elek troosm os.  Elektrokinetik  hodisalarning
aham iyati  ............................................................................................................................. 130
4 .2 .Elektrokinetik  hodisalar  ..........................................................................................136
4 .3 .Q o ‘sh.elektr qavatning tu zilish i  ...........................................................................137
4 .4 .D z e ta   potensialni  aniqlash  u s u lla r i......................................................................148
V ..K O L L O ID   E R I T M A L A R N I N G   O P T I K   X O S S A L A R I   V A  
T E K S H I R I S H   U S U L L S R I .........................................................................................153
5.1.  K o llo id   eritm alarning optik  x o s s a la r i............................................................... 153
5 .2 .U ltram ikroskopiya,  elektron m ikroskopiya,  rentgenografiya, 
elektronografiya   
156
V I.  D IS P E R S   SIST E M A L A R JN IN 'G   M O L E K U L Y A R - K I N E T I K  
X O S S A L A R I   .................................................................................................................... 165
6.1.  D iffu ziy a   ......................................................................................................................166
6 .2 .  Broun  h a r a k a ti............................................................................................................169
6 .3 .  O sm otik b o sim   .......................................................................................................... 171
6 .4 .  S edim entatsiya  .......................................................................................................... 173
6 .5 .  D onanning  m em brana  m uvozanati  ................................................................... 174

V II.  K O L L O ID   E R I T M A L A R N I N G   A G R E G A T IV  
B A R Q A R O R L 1 G I.  K O A G U L Y A T S I Y A .......................................................... 182
7.1 .K olloid   eritm alarning agregativ harqarorligi  ................................................. 182
7 .2 .K oagulyatsiya   
186
7 .3..K oagu lyatsiya  q oid asi  ............................................................................................ 192
7 .4 .Elektrolitlar  bilan  koagullash  k in e t ik a s i............... '.t..................................... .1 9 4
7 .5 .T e z .k oagu lyatsiya  ..................................................................................................... 196
7 .
.L iofob  / о  I lam in g barqarorlik  om illari  ..............................................................197
7 .7 .L iofob   zo lla m in g  barqarorlik o m ili -  D L FO   nazariyasi  ............................198
7 .
.Elektrolitlar ta’siridagi  koagulyatsiya turlari  ................................................. 199
7 .8 .1 . Konsentratsion  va neytrallovchi  k o a g u ly a ts iy a ..........................................199
7 .
.2 .Elektrolitlar araiashm asi  ta’siridagi  koagulyatsiya  .................................. 201
7 .9 .K o llo id .h im oya  .......................................................................................................... 2 02
у
V III.  L I O F I L   S I S T E M A L A R .................................................................................. 2 05
8.1 .S edim entatsion  analiz  ..........................................,v................................................ 205
8..D ispers.sitem alarning  strukturlanishi  .................................................................208
8 .3 .K o n d e n s a ts io n -k r is ta ll  strukturalar  ........... .....................................................2 0 9
8 .4 .D isp ers.sistem alarning  struktur -  m exanik xossalari  .................................. 211
' 4* '■
*- -
IX ..K O L L O I D   S IR T   F A O L   M O D D A L A R  
................................................ 221
9 .1 .  K o llo id   sirt faol  m oddalar k la s s if ik a ts iy a s i....................................................221
9 .2 .  SFM   larning sirt hodisalari  .................................................................................. 2 22
9 . 3 . 0 ‘z  o ‘zidan  m itsella  h osil  q ilish   q ob iliyati  ..................................................... 2 2 9
9 .4 .S o ly u b iliz a ts iy a .......................................................................................................... 231
9 .5 .M itsella  h osil  b o ‘lish in in g   kritik  konsentratsiyasi  ....................................... 2 3 2
X ..Y U Q O R I   M O L E K U L Y A R   B IR I K M A L A R   E R I T M A L A R I  ............23 8
10.1 .Y uqori  m olekulyar b irikalam ing  k lassifik atsiyasi  .....................................2 38
10 .2 .Y u M B   lar x a r a k te r istik a si................................................................................... 238
1 0.3.Y uM B   eritm alarining barqarorligi  ................................................................... 2 4 2
10.4.Y u M B   eritmalari  o sm o tik  b osim i  .................................................................... 243
1 0 .5 .Y uM B   eritm alarning q o vu sh q oq ligi  ............................................................... 246
10.
.Y uM B   ning b o ‘kishi  va e r is h i............................................................................250
1 0 .7 .Y u M B   erishining te r m o d in a m ik a si..................................................................2 5 4
10.8..Y u M B   eruvchanligiga m olekulyar massa,  erituvchi tabiati  va 
temperaturaning ta’s i r i.......................................................................................................258
10.9.  P olielek trolitlar v a  ularning  xossalari  ........................................................... 2 5 9
10.10.  O q silla m in g  t u z i li s h i..........................................................................................261
1011.  Iviq h o sil b o ii s h i  ................................................................................................268
*
382

X I.  M IK R O G E T E R O G E N   S I S T E M A L A R .  S U S P E N Z I Y A L A R   ....... 271
11. 1.  S u sp en ziya  ............................................................................................................... 271
1 1.2.  M ikrogeterogen  sistem alarda  sedim entatsion  a n a l i z ............................... 27 4
1 1.3.  M onodispers  kukunlarning  sed im en tatsion   analizi  .................................. 275
1 1.3.  E m ulsiya  ................................................................................................................... 278
1 1.4.  E m ulsiyalarning agregaliv  b arq a ro rlig i.........................................................282
1 1.5.  K o a le s s e n s iy a .......................................................................................................... 2 8 4
1 1.6.  K o'piklar  ...................................................................................................................2 8 4
1 1.7.  A erozollar  ................................................................................. ............................... 2 88
I  1.8.  Kukunlar  ................................................................................................................... 293
I  1.9.  M ikrogeterogen  sistem a la m in g   um um iy  xossalari  .................................. 295
X II.  N A N O K IM Y O D A   K O L L O ID   K I M Y O   M A N H A A L A R I  V A  
IIS D L L A U I 
............................................................................................................... 2 97
12.1 .U ltradispers  s is te m a la r ..........................................................................................2 99
12.2.  Ultradispers  sistem a la m in g   hosil  b o 'lis h i  ....................................................3 02
12.2.1  /o l la m i  olish   ........................................................................................................3 02
12.2.2.M itnilyur  sistem a la m in g   hosil  b o 'lis h i  ........................................................304
12.2.3...M ikrocm uU iyulam ing  hosil  b o 'lis h i  .......................................................... 307
12.2.4.  (Jaltiq  /arraehalarning  m ikroem ulsiyalarda  hosil  b o 'lis h i  ................ 308
12 .2 .5.  M ono  va  polim olek u lyar qavatlarning  olin ish i  ...................................... 3 1 1
12
. '   I Mlradispers  zarrachalam ing  tu zilish i  va shakli  ........................................ 312
12.4,  N anokim yoda  kolloid   k im yon in g nazariy tam oyillari  ............................314
12.5.  K olloid  strukturalam ing  o 'z   o 'zid a n   hosil  b o 'lis h i  .................................. 323
X III.  K O L L O ID   K I M Y O D A N   T E S T L A R   ...................................................... 331
X IV .  G L O S S A R I Y ......................................................................................................... 3 69
A D A B I Y O T L A R .............................................................................................................378

N.  I.  Fayzullayev.,  N.  Q.  M uxam adiycv
KOLLOID KIMYO
(5140500 — Kimyo  bakalavri ta 'lim yo ‘nalishi 
talabalari uchun darslik)
Muharrir:
 
. 
Texnik muharrir: 
Badity biuharrir: 
Musahhih: 
Dizayner:
A.Tilavov 
Yu. О ‘rinov 
I.Zaxidova 
S.Bozorova 
Yu. О ‘rinov
N ash .lits.  №   AI  24 5 .  0 2 .1 0 .2 0 1 3 .
T erishga 0 1 .1 1.2 0 1 6 -y ild a  berildi.  B o sish g a   0 5 .0 1 .2 0 1 7-y ild a   ruxsat  ctildi. 
B ichim i:  6 0 x 8 4   1/16.  O fset  bosm a.  « T im es»  garniturasi.  Shartli  b.t.  2 2 ,4 . 
N ashr b.t.  2 0 ,8 .  A dadi  3 0 0   nusxa.  B uyurtm a № 1 1 2 .
B ahosi  shartnom a asosida.
«Sano-standart»  nashriyoti,  1 0 0 1 9 0 ,  T oshkent  shahri, 
Y u n u sob od -9,  13-54.  e-m ail:  sano-standart@ m ail.ru
«Sano-standart»  MCHJ  b osm axon asid a  b osild i.
T oshkent  shahri,  Shiroq  k o 'ch a si,  100-uy.
T elefon:  (3 7 1 )  2 2 8 -0 7 -9 4 ,  faks:  (3 7 1 )  2 2 8 -0 7 -9 5 .
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling