O ' z b e k I s t o n Respublikasi Prezidenti s h. M. M I r z I y o y e V Mustaqillik bayrami oldidan mamlakat


Download 2.71 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana25.12.2019
Hajmi2.71 Mb.
  1   2   3   4

O ' z b e k i s t o n

Respublikasi  Prezidenti

S h . M . M i r z i y o y e v

Mustaqillik 

bayrami

oldidan 

mamlakat

i j t i m o i y - i q t i s o d i y

hayotida faol qatnashgan,

qishloq  xo'jaligi,  sanoat,

xalq 

ta'limi, 

fan,

madaniyat  va  sport  kabi

sohalar 

 

mehnat

ilg'orlarining  katta  bir

guruhini 

davlat

mukofotlari,  unvonlar,

orden  va  medallar  bilan

taqdirlash  to'g'risidagi

Farmonga  imzo  chekdi.

Mukofotlanganlar  orasida

taniqli  olimlar,  adiblar,

san'at  namoyandalari,

mashhur  sportchilar,

ishlab  chiqarish  ilg'orlari

va  boshqalarni  ko'ramiz.

                         

O'zA

ILG'ORLARGA

MUKOFOTLAR

Botir  Zakirov,

GulDU rektori, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Guliston davlat universitetining ta`limiy, madaniy-ma`rifiy nashri

Kuch-bilim va tafakkurda

Gazeta 1999-yil 22-dekabrdan

chop etila boshlagan

№ 8 (185)  2017-yil  avgust

talab qilinmaydi, balki tanlov huquqi

beriladi:  agar  ular  istashsa,  o'z

farzandlarini o'n birinchi sinfgacha

maktabda o'qitishlari mumkin.

Mazkur  tadbirlar  birin ch i

navbatda salohiyatli, chuqur bilimga

ega    kadrlar  tayyorlas h  bilan

chambarchas bog'liqligi uchun bu

borada ham aniq hisob-kitoblarga

tayangan  holda  tegishli  choralar

belgilandi. Chunonchi, Chirchiqda

Toshkent viloyati uchun pedagogika

instituti ochilgani, pedagog kadrlar

tayyorlaydigan  deyarli  barcha

institutlar, universitetlarda kamyob

mu taxass is liklar 

bo' yich a

qo'shimcha  kvotalar  berilgani,

o' qu v-amaliyot 

jarayon in i

takomillashtirish yuzasidan tegishli

konkret talablar qo'yilayotgani  bu

s oh adagi  is lohotlarning  h ali

boshlanish    qismida  ekanligidan,

islohotlar  tizimli  va  uzluksiz  tus

olayotganligidan dalolat beradi.

  Shunday  bir  dolzarb  vaqtda

un iv ersite timiz 

jamoas in in g

zimmasida  ham  maktab  va  o'rta-

maxsus bilim yurtlarini yetuk kadrlar

bilan  ta'min lash , 

pe dagog


xodimlarning  malakasini  oshirish,

bugungi  zamon  talablariga  mos

darslik,  o'quv-uslubiy qo'llanmalar

tayyorlash  kabi  muhim    vazifalar

turibdi.  Mazkur  vazifalardan kelib

chiqqan holda bu yilgi qabul kvotasi

ham  ayrim yo'nalishlar bo'yicha har

yilgidan   18 foizga oshdi.

Uzluksiz ta'lim tizimining ba'zi

o' zgaris hlarga  yuz  tutganligi

munosabati  bilan  o'zaro  vazifalar

mu sh tarakligi  ham  mu ayyan

darajada  isloh  qilindi.  Masalan,

endilikda  universitet  qoshidagi

akademik litseylar soni qisqartirilib,

faqat  bitta  tayan ch  akademik

litseyigina o'quv  yurtimiz ixtiyorida

qoldiriladi.  Bu  hol,  shubhasiz,

mazkur  o'quv  dargohiga  e'tiborni

kuch aytiris h,  yangi  pedagogik

texnologiyalarga  tayangan  holda

bo'lajak talabalar tayyorlash sifatini

yanada  oshirish  imkonini  beradi.

Boshqacha aytganda, bundan keyin

litseyga o'quvchi tanlashdan to uni

bitirish  jarayonigacha  bo'lgan

mas'uliyatni  to'laligicha  zimmaga

olamiz.  Bunda    akademik  litseyni

muvaffaqiyatli  bitirishning  o'zigina

kifoya qilmaydi. Asosiy mezon litsey

bitiruvchilarining oliy  o'quv yurtiga

qabul  qilinishi  darajasi,  foizi  bilan

o'lchanadi.

Oliy  ta'limni  rivojlantirish,

o'quv-ishlab chiqarish  jarayonini ilm-

fan yutuqlari bilan hamqadam tashkil

etish talablaridan kelib chiqqan holda

universitet  moddiy-texnika  bazasi

ham yil sayin mustahkamlanmoqda.

So' nggi  ikki  yil  ichida  bos h

korpus ning 

mukammal


rekonstru ksiya  qilin ayotgani,

o'quv-amaliyot  jarayonini  fan-

texnikaning  so'nggi  yutuqlari

hisobga olingan holda tashkil qilish

uchun barcha sharoitlar muhayyo

qilinayotgani  fikrimiz  dalilidir.

Asosiy korpus rekonstruksiyasining

o'ziga  davlatimiz  tomonidan  28

milliard 100 million so'm mablag'

ajratilgan. Bundan tashqari barcha

fakultetlar, kafedralar va bo'limlar

ishini  zamonaviy  asosda  tashkil

qilishga  xizmat  qiluvchi  moddiy-

texnika  bazasi  yaratiladi.    2017-

2018-o'quv  yilida  talabalarimiz

ke ng 


v a 

mu htas ham

auditoriyalarda bilim olishadi,  ular

uchun  yangi  tipdagi  zamonaviy

laboratoriyalar xizmatda bo'ladi.

Bunday g'amxo'rliklar  albatta,

professor-o'qituvchilarni  ham,

ko'psonli  talabalarni  ham  yangi-

yangi  izlanishlar,  orzu-maqsadlar

sari boshlaydi.  Va eng asosiysi -

biz    erishayotgan  natijalarning

barch as i      mu staqilligimiz

berayotgan  me valardir.  Sh u

mun os abat 

bilan  

barch a


gaze txon larn i,  

profe ss or-

o'qituvchilarni,  viloyatimizning

ko'psonli 

o' qitu vchilarini,

talabalarimizni  eng  ulug'  va  eng

aziz  bayramimiz    bilan  samimiy

muborakbod etaman!

Ta'lim  tizimidagi  islohotlar

shiddatli  tus  olayotgan  bugungi

kun      oliy  ta'lim  muassasalari

jamoalari  zimmas iga  ham

olamshumul vazifalar qo'ymoqda.

Birgina  s hu   yilning  o'zida

muh taram 

Preziden timiz

tomonidan  ta'lim  s oh as in i

takomillashtirish, kadrlar tayyorlash

sifatini  yaxshilash,  umumta'lim

maktablari, kasb-hunar ta'limi, oliy

ta'limni  yangi  sifat  bosqichiga

ko'tarish bo'yicha qabul qilingan

o'ndan ortiq Farmon va Qarorlar,

o' tkazilayotgan  an ju manlar,

belgilanayotgan  dadil  amaliy

chora-tadbirlarni oladigan bo'lsak,

ularni hayotga tadbiq etish uchun

o'n karra g'ayrat-shijoat ko'rsatib

ishlash  kerakligi  ayon  bo'ladi.

Asosan xalq bilan uzluksiz muloqot,

xalqimiz  vakillarining  taklif  va

mu lohazalari  h is obga  olinib

amalga oshirilayotgani uchun ham

bu kabi islohotlar juda chuqur va

hayotiy ildizga egadir.

Birgina 


u mu mta' lim

maktablarida  10-,  11-sinflarning

ochilishi masalasini ko'raylik.  Axir

bunday zaruriyat borligi bugungina

yuzaga kelgani yo'q-ku!  Xalqning

ko'nglida,  o'zaro  muloqotlarda

ko'pdan  beri  aynan  shu  haqda

gapirilardi.  Gapdan  ishga o'tish

vaqti kelgani uchun ham  tegishli

qonun  hujjatlari  qabul  qilindi.

Endilikda ota-onalardan farzandini

faqat  kollej  yoki  litseyga  berish2

UNIVERSITET OVOZI

2017-yil 

avgust

  A Y TA R   S O ' Z N I   AY T,   A Y T M A S   S O ' Z D A N   Q AY T

(Xalq maqoli)

Yangi o'quv yili arafasida

v iloyat 

tuman  


v a

s h a h a r l a r i d a

o'qituvchilarning  an'anaviy

avgust  kengashlari  bo'lib

o'tdi. Bu yilgi anjumanlarning

o' ziga  xos   xus us iyati

sh un dan 

iboratki,

kengashlar  mamlakatimiz

xalq  xo'jaligida,  xususan

ta'lim 

tizimida misli

ko' rilmagan   isloh otlar

kechayotgan  bir  sharoitda

o'tmoqda. Islohotlar birinchi

navbatda xalq manfaatlariga

bo' ys un dirilayotgan ligi,

Vatan  kelajagini  gullab-

yashnatish ga

qaratilayotganligi,

ke lajak  es a

b u g u n g i

o'quvchi va talabalar qo'lida

ekanligi  nazarda  tutilib,

ta'lim-tarbiya  ishlari  ham

butunlay    kelajak  kishisini

tarbiyalas hdek  yuksak

vazifalarga 

qaratilish i

lozimligi ta'kidlandi.

"Fidoying  bo'lgaymiz

seni, O'zbekiston!"   degan

bosh  


g'oyani 

o'ziga


mujassam  etgan  avgust

ke ngas hlarida    barch a

pedagogik jamoalar  "Ta'lim

tarbiya sifatini ta'minlash -

bosh  vazifamiz"        degan

qat'iy  fikrni  bildirdilar.

Yu rtbosh imizning  s oh a

islohotlari  samaradorligini

ta'min lash   boras idagi

g'amxo'rliklari,  ta'limdagi

yangiliklar  bu   maqsad

yo'lidagi 

in tilish larga

o'zgacha  kuch  va  g'ayrat-

shijoat bag'ishlaydi, albatta.

Eng  muhimi,  ta'lim-tarbiya

mezoni  son  ko'rsatkichlari

bilan   e mas,   s ifat  v a

s amaradorlik 

bilan


o'lchanishiga  erishishdir.

Buning  uchu n  avvaldan

sinashta  bo'lgan,  o'quvchi

yoshlarning to'laqonli bilim

va  ko'nikma  hosil  qilishi

garov in i 

be lgilov ch i

metodlardan  foydalanish

zaru r.  

Chu nonchi,

umumta'lim  maktablari

o'quvchilari  o'z  qadrdon

maktabi, sevimli ustozlari, uy

va maktab mashg'ulotlariga

juda  ko'nikkan  bo'lishadi.

Ularning hammasini asossiz

ravish da 

kas b-hu nar

kollejlariga  jalb  qilishning

ko'plab salbiy tomonlari bor.

Shuni nazarda tutib, xalqimiz

FIDOYI  INSONLAR TARBIYALAYLIK!

O’quv rejasiga ko’ra, 10-sinf o’quvchilari haftada 5 kun umumta’lim fanlarini va 1 kun

kasbga doir fanlarni o’rganishi belgilandi.

Kasb-hunar kollejlaridan uzoq masofada joylashgan 2703 ta maktab uchun

1103 ta maktabda, 6956 maktab uchun esa 615 ta kollejda o’quv-ishlab chiqarish

majmualari tashkil etiladi.

Maktablarda 10-sinf ochilishi munosabati bilan 22 ming o’qituvchiga ehtiyoj yuzaga

keladi. Shularning 9,5 ming nafari oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilari hisobidan, 13

ming nafari litsey va kollejlar o’qituvchilarini jalb etish hisobidan qoplash rejalashtirilyapti.2017-2018 o’quv yilidan boshlab 10-sinflarda dars beradigan 116 ming nafar

o’qituvchining kasbga oid bilimlarini yangilash va chuqurlashtirish maqsadida

qisqa muddatli malaka oshirish kurslari yo’lga qo’yildi.

10-sinf o’quvchilari uchun 8,5 million nusxa darslik va o’quv-metodik qo’llanmalar

chop etilib, ayni paytda ta’lim muassasalariga yetkazilmoqda.

O' QIT UVCHILA RNING  AVG UST   KEN GAS HLA RI

vakillaridan  tushayotgan

ko'plab taklif va tavsiyalarga

asoslan ib  u mu mta' lim

maktablarida  10  va  11-

sinflarni  qayta  joriy  etish

haqida  qaror  qilin di.

Nafsilambrini aytganda, bu

ham  davr  talabi,   xalq

xohish-irodasi.

V a t a n i m i z

Mustaqilligining  o'tgan 26

yili  davomida    O'zbekiston

xalq  xo'jaligining  boshqa

sohalarida    bo'lgani  kabi

ta'lim  sohasida  ham  juda

katta  muv affaqiyatlarga

erishildi.

 O'tgan davrda bugungi

taraqqiyotimizga xizmat qila

oladigan yangi ta'lim tizimiga

as os   s olin di.    Milliy

a n ' a n a l a r i m i z ,

qadriyatlarimizga  asoslanib

vujudga kelgan yangi-yangi

pedagogik  texnologiyalar,

dars liklar  v a  dasturlar

pedagogika  sohasini yangi

bosqichga ko'tarish imkonini

berdi.


    Preziden timizn in g

pe dagog 

kadrlarga

k o ' r s a t a y o t g a n

g'amxo'rliklari,  2017-2018

o' qu v  yilidan  bosh lab

umumiy 

o'rta 


ta' lim

muassasalarida  lavozim

maosh i 

yu qori 


s in f

o ' q i t u v c h i s i g a

tenglashtirilgan  "Yoshlar

yetakchisi" shtat birligi joriy

etilishi  yoshlarga oid davlat

siyosati  samaradorligini

oshirish  va  O'zbekiston

Yoshlar  ittifoqi  faoliyatini

q o ' l l a b - q u v v a t l a s h

to'g'risidagi  qator  amaliy

tadbirlar    belgilab  bergani

bu 


boradagi 

ish lar


samaradorligini  yanada

yuksaltiris hda 

mu him

ahamiyat  kasb  e tadi.Yurtboshimiz  tashabbusi

bilan    O'zbekiston  Yoshlar

ittifoqi tashkil topgani, ushbu

kun   -  30  iyun   s an as i

mamlakatimizda  "Yoshlar

kuni " sifatida nishonlanishi

ham  shubhasiz,  ijtimoiy

hayotimizda  tarixiy  voqea

bo'lib qoldi. .

       O'zbekiston  Yoshlar

ittifoqi  oldigdagi  birinchi

muhim  vazifa    2017-2021

yillarda 

O' zbekis ton

R e s p u b l i k a s i n i

rivojlantirishning  beshta

ustuvor yo'nalishi bo'yicha

Harakatlar  s trategiyas i

doirasidagi  isloh otlarn i

amalga  os hirish da  faol

qatnashish  deb  belgilandi.

Yoshlarning  ilmiy,  ijodiy

faoliyati  natijalarini, ilm-fan

va  adabiyotga  bo'lgan

qiziqishlarini hamda yoshlar

s iyos atiga  oid  mu him

yangliklarini  keng  yoritish

maqsadida  O' zbekiston

Y os hlar 

ittifoqin in g

nashrlarini  chop  etishga

ixtisoslashgan

" Y o s h l a r

n a s h r i y o t

u y i " t a s h k i l

etiladigan  bo'ldi.  Bundan

tash qari,   qizlarimizning

hu quq  va  manfaatlarini

himoya  qilish,  iste'dod  va

qobiliyatlarini 

yuzaga

ch iqaris h,   u lar  oras idahaqiqiy 

ye takchilarn i

tarbiyalash ishlarini yanada

kuchaytirish  maqsadida

"Qizlarjon"  jurnali  ta'sis

etiladi.


 

Yosh larda 

kitob

mutolaasi  va  kitobxonlikmadaniyatini  oshirishga

qaratilgan   "Me n  se vib

o'qigan kitob", "Eng yaxshi

kitobxon "    res pu blika

tanlovlari, "Kitob bayrami",

"Bolalar kitoblari"  an'anaviy

fe stiv allari, 

Vatanga


muhabbat va uning taqdiriga

daxldorlik  hiss ini  qaror

toptirish ga 

qaratilgan

atsiyalar,   yozuv ch ilar,

sh oirlar,  san' atkorlar,

adabiyotshunoslar,  olimlar

bilan  ijodiy  uchrashuvlar

kabi tadbirlarni tizimli tashkil

etishi belgilandi.

K o n f e r e n s i y a l a r d a

ma'ruza qilganlar va so'zga

chiqqanlar  tumanlardagi

maktablarda  o'tgan  o'quv

yilida  amalga  oshirilgan

ish lar,  

yutuq 

v a


kamchiliklarga  batafsil

to'xtalib  o' tish di.  O' z

sohalarida yuqori natijalarga

erishgan      bir  guruh  ilg'or

pedagog  v a  tajribali

o' qitu vchilarga    Faxriy

Yorliqlar, esdalik sovg'alari

topshirildi.

   

   Ra'no XOLIQOVA,

"Universitet  o vo zi"

muxbiri

O ' z b e k i s t o n n i n g

Mustaqillik  yillarida    jahon

ham jami yati  

bil an

integratsiyasi,    xususan,Yevropa  Ittifo qi  (YeI)ga

ki rgan 


mam laka tlar da

o'qitish, kasbga tayyorlash va

uzluksiz ta'lim berish, xalqaro

b

oz

o

rd

a

raqobatbardoshlikning oshibborishi, ijtimoiy, madaniy va

si yosi y 

ji hatdan

rivojlanayotgan davlatlar YeI

a'zolarining  tajribasidan

bahramand  bo'lishi  kadrlar

tayyorlash  sohasida  milliy

strategiyani ishlab chiqish va

amalga oshirishda ulkan rol

o' ynadi. 

B u 

o 'rinda


Ya poni yani ng 

ta'l im


sohasidagi tajribasi, yutuqlari

haqida  alohida  to'xtalish

lozim.

Yaponiya ijtimoiy tizimi1945-yilda mamlakatda yangi

burilish  nuqtasini  vujudga

keltirdi, AQSh nazorati ostida

amerikacha  modelga  ko'ra

6+3 +3+4   tar zida   ta' lim

isloho ti  a malga  oshiri la

boshlandi. Bu nima degani?

Majburiy boshlang'ich (6 yil),

o'rta  maktabning  birinchi

majburiy bosqichi (3 yil), o'rta

ta'lim  (3  yil)    va  4  yillik

universitet  ta'limi.  Ushbu

islohot  jarayonida  9-sinf

hajmidagi ta'lim ko'p o'tmay

100 foizni, o'rta  maktabning

ikkinc hi 

bosqichi da

mashg'ulotni 

da vom

ettirayotganlar  95  foizni,univer sitetla rda 

ta'l im


olayotganlar 37 foizni tashkil

etadi. Shu munosabat bilan

qayd  qilinishicha,  ta'lim

darajasini baholash bo'yicha

Xalqaro uyushma tomonidan

o'tkazilgan  test  sinovlarida

yapon  o 'quvchil arining

o'rtacha bilim darajasi xuddi

shunda y 

o' rtac ha

ko'rsatkichga ega bo'lgan va

tar aqqi y 

etgan

m a m l a k a t l a r d a g io'quvchilarnikiga  nisbatan

yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Yaponiya  urushdan

so'nggi  davrda  mamlakat

xalq ta'limi tizimi oldiga yangi

muammolarni  ko'ndalang

qilib  qo'ygan  edi.  Uni  hal

etish, 1984-yilda ta'limni isloh

etish bo'yicha milliy qo'mita

tashkil  etilib,  u  bevosita

Ya poni ya  bosh  vazi ri

nazoratida faoliyat ko'rsatar

edi 

va  


mo' ljal langan

o'zgarishlarning ahamiyatga

molikligidan guvohlik berardi.

Mazkur qo'mitaning quyidagi

uchta strategik yo'nalishdan

iborat  bo'lgan  tavsiyalari

19 87-yilda  

Ya poni ya

hukumatiga bayon qilinadi:

-o'rta maktabdan boshlab

insonning butun umri davomida

uzluksiz ta'lim  tizimiga o'tish

uchun shart-sharoit yaratish;

-shaxsning har tomonlama

kamolotga  erishuvi  hamda

bozorni  baynalmilallashtirish

sha rtla riga  

moslashish

imkoniyatini ta'minlash;

-jamiyatning axborot tizimi.

Jahonda gi 

ko'pl ab


mamlakatlarda  oliy  o'quv

yurtlari  o'rta  umumiy  ta'lim

tizimidan keyingi, navbatdagi

ta'lim bosqichi hisoblanadi. Oliy

ta' lim 

maktabla rini ng

ko'pchiligida o'qish muddati 2

yil yoki undan ortiq bo'lib, uch

siklda yoki bosqichda amalga

oshiriladi:

Birinchi bosqich ta'limi 3-4

yil (yoki ko'proq) davom etadi

va  bitiruvchilarga  bakalavr

di plom i  beril adi  (AQS h,

Angliya, Yaponiya, Avstraliya).

Fransiyada birinchi bosqich oliy

maktabni  bi tiruvchi lari ga

matriz, Belgiyada lisans unvoni

beriladi. Ikkinchi bosqich oliy

ta'lim  maktablariga  birinchi

si klni  

tugatgan


bitiruvchilarining   10-25 foizi

qabul  qilinadi.  Masalan,  bu

ko'rsatkich AQShda -20, Buyuk

Britaniyada-15,  Avstraliyada

10, Yaponiyada  6 foizni tashkil

etadi.  Ikkinchi  bosqichda

o'qish 1-2 yil davom etadi Bu

siklni  bitirgan  talabalarga

ma gistr  unvoni   ber iladi.

Magistrlik ta'limining o'ziga xos

xususiyatlaridan  biri  -  o'quv

d a s t u r l a r i n i n g

individuallashtirilganligidir.

Bunda  o 'quv  dasturl ari

talabalar  va  ularning  ilmiy

ra hbar lari , 

kafedrala r,

dekana tlar  

tom onidan

tasdiqlanadi.

Oliy ta'limning uchinchi

bosqichi, bu doktoranturadir.

Do ktor anturaga,  a sosa n,

ikkinchi  bosqich  oliy  ta'lim

maktablarini  muvaffaqiyatli

bitirgan talabalar qabul qilinadi.

O'qish muddati mutaxassislik

turiga  ko'ra  1-3  yil  davom

etadi. Doktoranturaga birinchi

sikl  oliy  ta'lim  maktablarini

bitirganlar ham kirishi mumkin.

Lekin bu holda o'qish muddati

3-5 yilgacha uzaytiriladi. Ko'p

bosqichli oliy ta'lim tizimining

bunday o'ziga xos xususiyatlari

anglo-amer ikancha 

va

fransuzcha modellarda jahonbo'yicha keng tarqalgan.  Oliy

ta'limning anglo-amerikancha

tizimi AQSh, Buyuk Britaniya,

Yangi  Zelandiya,  Hindiston,

Yaponiya 

va  


boshqa

mamlakatlarda mavjud.

   

     (Manba - ZiyoNET)

XORIJDA TA'LIM

QANDAY?

TAJRIBA


UNIVERSITET OVOZI

3

2017-yil 

avgust

V ATA N   Q A D R I N I   B I L M A G A N   O ' Z   Q A D R I N I   B I L M A S

(Xalq maqoli)

Ta'lim  va  tarbiya  yosh

avlodni ma'nan  yetuklikka,

aqlan kamolotga yetaklaydi.

Sh u 

bois dan ham

yurtimizda  yoshlarga  juda

katta  e'tibor  qaratilayapti.

J u m l a d a n ,

Prezide ntimizn in g  o'rta

maxsus  kasb-hunar  ta'limi

(O'MKHT)    muassasalari

f a o l i y a t i n i

takomillashtirish ga  doir

so'n ggi 

vaqtlarda

be lgilayotgan  bir  qator

tadbirlari  bu   boradagi

islohotlarni yangi bosqichga

olib  chiqmoqda.  Shundan

ke lib 


ch iqqan 

holda


universitetimizda  ham    bir

qator 


is hlar 

amalga


oshirilmoqda.      Akademik

litse ylar  va  kas b-hun ar

kollejlari    aro    hamkorlik

sohasidagi    asosiy  e'tibor

ta' lim  tizimini  yan ada

r i v o j l a n t i r i s h g a

qaratilayotgan i  mu him

ahamiyat kasb etayotir.

U n i v e r s i t e t g a

biriktirilgan  

akade mik

litseylar  bilan  ishlashning

bos h 

maqs adi


universitetning  professor-

o'qituvchilarini  litseylarda

o'quv-tarbiya  jarayonini

tashkil  etishga  keng  jalb

etis h,   o'quv   jarayon in i

zamonaviy  ilmiy-metodik

talablar asosida olib borish,

litse y 


o' qu vchi 

v a


o'qituvchilarining universitet

moddiy 


axborot

res urslaridan  

ken g

foydalanish, akademik litseyo ' q i t u v c h i l a r i n i

universitetning kafedralariga

va  tajribali  profe ss or-

o'qituvchilariga  biriktirish

orqali  ta'limda  patronaj

xizmatini  tashkil  etishdan

iborat. Bundan tashqari Oliy

ta'lim  muassasalarining

byudje tdan  

tas hqari

mablag'lari 

hisobidan

biriktirilgan  

akade mik

litse ylari  uchu n  o' qu v

laboratoriya  us ku nasi,

komp'yuter  texnikasi  va

boshqa  tashkiliy  texnika,

dars liklar 

v a 


o' qu v

qo'llanmalari sotib olish kabi

ishlar ham rejalashtirilgan.

 Joriy yilning may oyida

v iloyatimiz 

akade mik

litseylarida  universitetning

kafedra filiallari tashkil etildi.

Jumladan,  Fizika  hamda

Kimyo kafedralari  Guliston

akademik litseyida,  Ingliz tili

va  adabiyoti    hamda

Mate matika    kafe dras i

Yangiyer akademik litseyida,

O'zbek  tili  va  adabiyoti

hamda Biologiya kafedralari

Sirdaryo akademik litseyida

o'z filiallari faoliyatini yo'lga

qo' yish gan.  

Fizika


kafedrasidan  M.Isroilov,

K imyo 


kafedrasidan

A.Alimov,   Ingliz  tili  v a

adabiyoti  kafedrasidan

M. Fozilov,   Matematika

k a f e d r a s i d a n

G.Gaimnazarov,  Biologiya

k a f e d r a s i d a n

M. Allamu rodovlar  filial

mudirlari  etib  tayinlangan.

Bularning  asosiy  faoliyati

Oliy ta'lim muassasalarining

ye takchi 

profe ss or-

o'qituvchilari, ilmiy-tadqiqot

institutlarining  yirik  olimlari

bilan akademik litseylarning

pedagog xodimlari o'rtasida

uchras hu vlar, 

davra

suhbatlarini  tashkil  etish,un iv ersite tning  tajribali

professor-  o'qituvchilari

tomon idan  

akade mik

litseylarda mahorat darslarini

tashkil  qilish,  umumta'lim

fan lari 

bo' yich a 

fan

haftaliklarini  tashkil  qilishhamda  ommaviy  axborot

vositalari  orqali  yoritish  va

hokazolardan iborat.

"Ekologiya 

v a

ge ografiya" kafe dras i

professori, biologiya fanlari

doktori  H.Qarsh iboyev ,

Matematika kafedrasi mudiri,

dots en t  H. Norjigitov lar

tomonidan   viloyat  o' rta

maxsus ta'lim muassasalari

o'qituvchilari uchun o'tilgan

amaliy ko'rgazmali  darslar

bu  borada  juda  namunali

tashkil etildi deyish mumkin.

Bundan tashqari joriy yilda

GulDU Matematika kafedrasi

va Guliston AL hamkorligida

se minar 

o' tkazildi.

Seminarda  Respublikaning

yetuk    olimlari  A.A'zamov,

R.G'anixo'jayev,  V.Chilin,

Q.Mo'minov,  B.Zakirovlar

ishtirok etishdi.

Ta'lim  sifatini  yanada

osh iris h 

maqs adida

akademik 

litse y


o'quvchilariga  rektorning

buyru g' i 

as os ida

universitetning  professor-

o'qituvchilari  o'rindoshlik

asosida  dars  beradilar  va

o'quvchilarning o'zlashtirish

hamda sifat ko'rsatkichlarini

test sinovlari orqali aniqlab,

takliflar  ishlab  chiqadilar.

Bundan tashqari professor-

o'qituvchilar  o'zlari  dars

be rayotgan  

akade mik

litseylarda ilmiy anjumanlar,

seminar va konferensiyalar

ham tashkil  etadilar.  Xulosa

qilib  aytganda,  universitet

kafedralari 

akade mik

litseylar  bilan  hamkorlik

is hlarin i  samarali  olib

bormoqdalar.Download 2.71 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling