O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professor


торговая  корпорация  «Д аш ков  и  К?»,  2006.  -  568  с


Download 24 Kb.
Pdf ko'rish
bet34/34
Sana09.02.2017
Hajmi24 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

торговая  корпорация  «Д аш ков  и  К?»,  2006.  -  568  с.
21. 
Климович  В.П.
  Ф и н а н с ы ,  д е н е ж н о е   о б р а щ е н и е ,  кредит:  Учебник.  - 
2 -е   изд.,  д о п .  -   М.:  Ф О Р У М :  И Н Ф Р А - М .  2006.  -   256  с.
22.  Ф и н ан сы ,  д е н е ж н о е   о б р а щ е н и е   и  кредит:  У ч ебн и к   /   Романовский 
В.  М.  и др.;  иод  ред.  Врублевский  О.В.  -   М.:  Ю райт-издат,  2006.  -  543  с.
23.  Финансы, д е н е ж н о е  обращ ение  и  кредит:  учебник.  — 2-е  изд.,  перераб. 
и  д о п .  /   В.К.  С енчагов,  А .И .  А р хи п ов  и  др.;  п од  ред.  В.К.  Сенчагова,  А .И . 
А рхи п ова 
М.:  ТК  В елби ,  И з д - в о   П роспект,  2006.  -  720  с.  2  экз.
24. 
Шуляк  П.Н.
  Ф и н а н с ы   предприятия:  У ч ебн и к .  —  6 -е   изд.,  перераб.  и 
д о п .  —  М.:  И здательско-торгов ая  корпорация  «Д аш ков  и  К?»,  2006.  —  712  с.
5.2.  Qo'shimcha  adabiyotlar
1. 
Rashidov  O.Yu.,Toymuhamedov  IR.,  Tojiyev  R.R.,  Karlibaycva  R.X.
  Pul 
m uom alasi,  kredil  va  m oliya.  0 ‘quv  qoMlanma.  —  Т.:  T D I U ,   2005.
2. 
Нешитой A.C.
  Ф и н а н с ы   и  кредит:  Учебник.  —  2-е  изд.,  перераб.  и доп .
—  М.:  И здательско-торгов ая   к орпорац ия  «Даш ков  и  К?»,  2006.  -   572  с.
3.  Ф и н ан сы   и  кредит:  у ч е б н и к   /   M.J1.  Д ь як о н о в а ,  Т .М .  Ковалева,  Т .Н . 
Кузьменко (и др.);  под ред.  проф.  Т.М.  Ковалевой.  — 2-е  издательство,  перераб. 
и д о п .  -   М.:  К Н О Р У С ,  2006.  -   376  с.
4.  Ф инансы  и  кредит:  У ч ебн ое  пособие. /  п од ред.  проф.  Ков&чевой. А.  М
-  М.:  Ф и н а н сы   и  статистика,  2006.  —  512с.
5. 
К ояпакова  Г.М.
  Ф и н а н с ы .   Д е н е ж н о е   о б р а щ е н и е .   К р е д и т :  
У ч е б н и к .п о с .  —  2 - е   и з д а т е л ь с т в о ,  п е р е р а б .  и  д о п .  —  М.:  Ф и н а н с ы   и 
статистика,  2005.  —  4 9 6   с.
5.3.  Internet  saytlari
1.  w w w .tra v el-lib ra ry .co m w w w .th eb a n k er.co m
2.  h ttp ://w w w .b a n k o fen g la n d .co .u k /m a rk ets/fo rex /in d ex .h tm
3.  h ttp ://w w w .b a n k o fe n g la n d .c o .u k /m a r k e ts/m o n e y /in d e x .lu m
4.  h ttp ://w w w .b a n k o fen g la n d .co .u k /co re u p ro ses.h tm
5.  http://w w w .b oj.or.jp ./ е п /s ir y o .htm

KIRISH................................................................................................................................ 3
I  bob.  Pul  nazariyasi
1.1.  Pullarning  kelib chiqishi,  mohiyati  va turlari.................................................5
1.2.  Bozor iqtisodiyotida  pullarning funksiyalari.................................................. 13
1.3.  Pulning nazariyalari...............................................................................................20
1.4.  Pul  agregatlari vapul  multiplikatori................................................................ 27
1.5.  Pul  rnuomalasi  va pullarning aylanishi............................................................. 31
II bob.  Kredit  nazariyasi
1.1.  Kredit zarurligi va  mohiyati.................................................................................. 52
2.2.  Ssuda  kapitali  manbasi va  harakat qilish shakllari.........................................54
2.3.  Kreditning asosiy funksiyalari  va tashkil  qilish  asoslari............................. 55
2.4.  Kreditning asosiy tamoyillari............................................................................... 59
2.5.  Ssuda foizi:  mohiyati,  turlari  va  ularga  ta’sir qiluvchi  omillar.................64
2.6.  Kreditning asosiy shakllari  va turlari.................................................................64
2.7.  Kredit  nazariyalari  tanqidi....................................................................................68
III  bob.  Moliya  va  moliya  tizimi
3.1.  Moliyaning ijtimoiy iqtisodiy m ohiyati......................................................... 71
3.2.  Moliyaning  funksiyalari........................................................................................ 78
3.3.  Moliya siyosatining mohiyati va m azm uni........................................................85
3 .4 .Moliya siyosatini  amalga  oshirishda  m oliya  m exanizm ining 
mohiyati v ao'rni........................................................................................................89
3.5..Moliya tizimi va uning bo’g'inlariga tasnif......................................................92
3.6.  Moliyani  boshqarishning hozirgi zam on  tizim i............................................. 96
3.7.  Moliyaviy  boshqaruvda  m oliyaviy  nazoratning  modellari,
shakllari va usullari................................................................................................. 103
3.8.  Davlat  budjetining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va ahainiyati.................108
3.9.  Budjet tuzilmasi va budjet tizim i...................................................................... 113

3.10.  Davlat budjetining daromadlari va xarajatlari.............................................116
3.11.  Soliq tushunchasi va uning obyektiv zarurligi........................................... 120
3.12.  Soliqlaming funksiyalari................................................................................... 123
3.13.  Soliqlaming turlari va ularga tasnif.................................................................127
3.14.  Soliq elementlari va ularga tasnif..................................................................... 132
IV  bob.  Korxonalar  moliyasi
4.1.  Korxonalar moliyasining  mohiyati.................................................................. 138
4.2.  Korxonalar moliyasining tashkil etishning tamoyillari............................ 142
4.3.  Korxonaning moliya resurslari...........................................................................145
4.4.  Korxona asosiy faoliyatining tahlili..................................................................149
4.5.  Korxonaning  moliyaviy natijalarining tahlili................................................152
4.6.  Korxonalarda moliya  ishlarini tashkil etishning xususiyatlari..................156
V bob.  Banklar  va  ularning  operatsiyalari
5.1.  Banklarning  mohiyati  va asosiy funksiyalari.................................................160
5.2.  Bank tizimi va uning operatsiyalari..................................................................167
5.3.  Markaziy bank va uning funksiyalari............................................................... 175
5.4.  O'zbekiston banklarning  rivojlanish yo'llari  va  islohotlari.....................180
VI  Bob.  Qimmatli  qog'ozlarning  mohiyati  va 
shakllari
6.1.  Qimmatli qog'ozlarning mohiyati va ularning asosiy turlariga tasnif.... 188
6.2.  Qimmatli  qog'ozlarning hosilalari va ularning turlari...............................199
6.3.  Qimmatli  qog'ozlar  bozorining  mohiyati  va  uning
tarkibiy tuzilmasi..................................................................................................... 207
6.4.  F o n d   birjasi  —  b ozor  iqtisodiyotining  eng  muhim
instituti sifatida........................................................................................................ 216
6.5.  Listing va delisting jarayonlari  hamda ularga
qo'yiladigan talablar............................................................................................... 226
VII  bob.  Inflatsiya
7.1.  Inflatsiyaning mohiyati va uning yuzaga chiqish shakllari..........................231
7.2.  Inflatsiyaning shakllari va turlari....................................................................... 233
7.3.  Inflatsiya nazariyalari.............................................................................................236
7.4.  Inflatsiyaning iqtisodiy va  ijtimoiy oqibatlari...............................................239
7.5.  Inflatsiyaning barqarorlashtirish usullari....................................................... 241

VIII  bob. Xalqaro  valuta  -   kredit  munosabatlari 
va valuta tizimi
8.1. Valuta munosabatlari va valuta tizimi................................................................. 246
8.2. Valuta kursi............................................................................................................... 260
8.3. To'lov va hisob-kitob balanslari..........................................................................267
8.4. Valuta siyosati...........................................................................................................278
8.5.  Xalqaro hisob-kitoblar,  ularning shakllari................................................... 284
8.6.  Xalqaro kredit munosabatlari............................................................................ 296
IX 
bob.  S u g‘urtalash  va sug‘urta  ishi
9 .1 .S u g ‘urtaning  iqtisodiy  m ohiyati,  uning  zarurligi  funksiyalari.......... 308
9.2.  Majburiy va  ixtiyoriy sug'urtani tashkil  qilish  tam oyillari.....................310
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati........................................................................... 323

Oktam  Yunusovich  Rashidov 
Ilxomjon  Ikrom ovich  Alimov 
Ibroxim  Rixsiboyevich  Toymuham edov 
Raxm atullo  R axm onovich  Tojiyev
PUL,  KREDIT  VA  BANKLAR
Otiy  o ‘quv  yurtlari  uchun  darslik
Muharrir 
X udoyberdi P o ‘latxo‘jayev 
Badiiy  muharrir 
Yasharbek  Rahimov 
Texnik  muharrir 
Yelena  Tolochko 
Musahhih 
M uhabbat Xalliyeva
L its e n z iy a   n iq a m i  AI  №
  163.  Bosish ga  ruxsat  ctildi  22.07.201 1.  B ic h im i  60x84'/,,, 
T a y m s   T A D   ga rniturasi.  Shartli  b.t.  19,06.  N a s h r   b.t.  19,53.  S h a r t n o m a   №
  44 - 2 0 1 1 .  
5 0&
Katalog: filesarchive
filesarchive -> B u X o r o o z I q o V q a t V a y e n g I l s a n o a t t e X n o L o g I y a s I i n s t I t u t I r. A. X a I t o V, V. E. R a d j a b o V a
filesarchive -> Ipak qurti seleksiyasi.pdf [Aeratsiya stansiyalari]
filesarchive -> Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi.pdf [Aerologik asboblar]
filesarchive -> T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva
filesarchive -> Osimliklarni biologik himoya qilish vositalari.pdf [Agrotexnik himoya usuli]
filesarchive -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
filesarchive -> 10-168 Tuproqshunoslik.pdf [Agrotuproq rayonlashtirish]
filesarchive -> Qishloq xojaligi asoslari.pdf [Almashlab ekish rotatsiyasi]
filesarchive -> Umumiy va qishloq xojaligi fitopatologiyasi.pdf [Aralash ekinlar]
filesarchive -> Chorva parranda va baliq mahsulotlarini yetishtirish qayta ishlash texnologiyasi.pdf [Aralash silos]

Download 24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling