O. O. Xoshimov, S. S. Saidaxmedov


Download 4.74 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/14
Sana15.12.2019
Hajmi4.74 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

0
) = co0 - 
Kc'Mq.
 
(6.6)
TM
  ni  moment  va  tezlikning  nominal  qiymatlari  orqali 
ifodalash ham mumkin
Q
__ 
_  ^nom  _  Mnom 
_  ^nom
« О  
< Z * o ~ 0 n o m  
'( f l* o ~ 4 P n o m   ) Ф о
bu yerdan
I'
m
  J'QbaSnott/M
nom, 
(6.7)
bu yerda: snom -  nominal sirpanish.
Mustaqil  qo‘zg‘atishli  o‘zgarmas  tok  mashinasi  uchun 
elektromexanik  vaqt  doimiysi  ifodasiga  yuritma  parametrlari  va 
dvigatelning  konstruktiv  koeffitsiyentlarini  kiritish  ham  mumkin. 
Bu holda,
с = 
MqJ(£>0
 = 
K E-KM-Iq tl U  =  KE-KM lr,
 
(6.8)
bu yerda: 
r
 -  yakor zanjiri qarshiligi.

TM = J-r/(KE-KM).
 
(6.9)
Elektromexanik  vaqt  doimiysi  ifodasiga  ko‘ra,  u  inersiya 
momenti va yakor zanjiri qarshiligiga bog‘liq bo‘ladi.
0 ‘zgarmas tok mashinasi uchun (6.8) ni hisobga olgan holda
K M q = MqlC
 = 
K M-Iq-r/( KE-KM) =
 Дюч. 
(6.10)
Bu  tezlikni  statik  qarshilik  momenti 
Mq
  va  unga  mos  kela­
digan  qarshilik  toki 
Iq
  ta’siri  ostida  pasayishini  ko‘rsatadi.  Shun­
day qilib, (6.6) ifodani quyidagi ko‘rinishga keltirish mumkin.
-r
 
tfffl

Т н -% **~ 0Ч
 
(6Л2)
mos ravishda xarakteristik tenglama quyidagi ko‘rinishga ega:
T u P + \ =
0
,
 
(6.13)
uning  ildizi 
p  = -\/TM.
  Tezlik  uchun  o‘tkinchi  jarayonda  ifoda 
quyidagi ko‘rinishda yozilishi mumkin
j  't/ти
  -
CO 
=   Ae 
+
  (
0q.
Umumiy  holda  quyidagi  ko‘rinishda  yozilgan  boshlang‘ich 
shartlar uchun 
t = t0
 boMganda  co = 
(£>bosh, A = (obosh -
 bu yerdan
(й = юч(1-е-(6.14)
0 ‘tkinchi jarayonda  dvigatel  momenti  ifodasini yozish uchun 
(6.14) ni (6.12) formulaga qo‘yamiz
Wd=M q.t  1 - ^ ( 1 - е - 1' г» ) - ^ е - 1' 7''"]. 
(6.15)
Mq.tJ
  oo
0 = c
  mexanik  tavsifning  burchak  koeffitsiyenti  bo‘l- 
ganligi uchun
M i
 =  M q, -   ccoq( l - e ,/m )  - 
c a b0She t/TM
yoki
M i =
 Mq.t.- (Mq, . -
M J ( \ - e t,m)-(MtlXM bosh) e ,,TU
 ,  (6.16)
Md = M J
 1- 
e ,ITM)  +  Mbosh-e,IW[.
 
(6.17)
bu yerdan
US.
 =
Mustaqil  qo‘zg‘atishli  o ‘zgarmas  tok  dvigateli  uchun 
Md = K Ml
  ni  e’tiborga  olgan  holda  yakor  tokini  quyidagicha 
yozish mumkin:
/  = / q(l-e-"™ ) + W - ' /m , 
(6.18)
Dvigatelni  ishga  tushirishdagi  tok  va  tezlik  grafiklari  6.1- 
rasmda,  yuklama  tushgandagi  grafiklar  esa  6.2-rasmda  kelti­
rilgan.
Shunga o‘xshash grafiklarni  (6.14),  (6.17),  (6.18) tenglamalar 
bo‘yicha  tormozlash  va  reverslash  jarayonlari  uchun  ham  olish 
mumkin. Ular 
(£>bosk, hash, Mbosh ~
 boshlang‘ich shartlari bilan farq-

lanadi.  Reverslash  jarayonida  tezlik  nol  qiymatga  erishganda 
uzilish  sodir  bo‘ladi.  Chunki  statik  (qarshilik)  momenti  reaktiv 
bo‘lsa, o‘z ishorasini sakrab o‘zgartiradi.
Shuning uchun barcha jarayonni  ikki bosqichga boMish mum­
kin.  Boshlang‘ich  tezlikdan  to‘xtagunga  qadar  va  nol  tezlikdan 
(to‘xtagandan)  teskari  tomonga  aylanuvchi  yangi  turg‘un  tez- 
likkacha  boMgan  bosqich.  Qarshilik  (statik)  moment  aktiv  bo‘l- 
ganda,  uning  ishorasi  o ‘zgarmaydi  va  barcha jarayon  bitta  teng- 
lama bilan aniqlanadi.
6.1-rasm. Mq = const, Mq = k(a va Mq = kor 
bo‘lgandagi o'tkinchi jarayon grafiklari.
6.2-rasm. Yuklama berilganda moment 
va tezlikning o‘zgarish grafiklari.

Shunga  o'xshash  bog‘lanishlar 
Mq = M0 + Kiо
  bo‘lgan  holat 
uchun  ham  olinishi  mumkin.  Bunda  harakat  tenglamasi  quyidagi 
ko‘rinishga ega bo‘ladi:
Md -  Ma - К а  = J-da/dt,
yoki
J-dm/dt +
 Mq t co/G)0 + 
Kco
 = Mq.t - M0. 
(6.19)
JWq.t./ со = 
с
 
deb belgilasak, u holda
J-da>/dt
 + (с + 
К
)-со = Mq, - 
MQ,
 
(6.20)
yoki 
c + K  = cl
  deb belgilab, quyidagi ifodaga ega bo‘lamiz:
J-d(£>/dt
  + c /oo = Mqt -M 0. 
(6.21)
Olingan  bu  ifoda  (6.4)  ga  o‘xshash  bo‘lib,  tezlik, moment  va 
tok uchun tenglamalar oxirgi ko‘rinishda quyidagicha yoziladi:
(6.22)
M = MT(1  -  *-"rV )  + Mbosh- 

(6.23)
1 = Щ -* -" т'“) + 1ы^-"т

 
(6.24)
Bu yerda farq  vaqt doimiysi 
f u   -  Jl cl
 va <ог, tezlik 
IT
 tok va 
M T
 momentlarning  turg‘un qiymatlaridadir.  Momentning  o ‘matil- 
gan qiymati mexanik tavsif bilan statik moment chizig‘i kesishgan 
nuqtasi bilan aniqlanadi (6.3-rasm). Bu holda elektromexanik vaqt 
doimiysini quyidagicha yozish mumkin:
T1 =—= 

J
м  С1  C+K  %   Mj-M,'
6.3-rasmga  muvofiq  Mqt./(o = M,/(co0-   cof )  bo‘lgani  uchun 
quyidagini olamiz:
T 1 _  
 
_  
_  
JrSj

6.3-rasm.  Statik momentlar turlicha bo‘lgan holat 
uchun mexanik tavsifdagi ish nuqtalari.
Xususiy hollami ko‘rib chiqamiz.  Tezlikka proporsional  bo‘l- 
gan statik momentning tashkil etuvchisi bo‘lmagan, ya’ni 
M,
 = 
M0 
da  oldingi  olingan  natijaga  kelamiz.  Agarda  doimiy  tashkil  etuv- 
chi bo‘lmasa, ya’ni 
M0 =
 0 bo‘lsa, u holda,
Tlm =
bu  yerda: 
(SiT
 = ooTO 
TM
  va 
I'
m
  vaqt  doimiylarining  qiymatlari 
orasidagi bog‘lanish:
T- =J~ r = 
J
- i r DS^ g L=T- - a^ ll= T ^ - ^ -
  (6-27)
™t 
«?nom 
wnom 
q
 
q
Demak,  statik  (qarshilik)  momentga  tezlik  chiziqli  ravishda 
bog‘liq bo‘lsa,  vaqt doimiysi  kamroq bo‘ladi va o ‘tkinchi jarayon 
tezroq  kechadi.  6.1-rasmda  solishtirish  uchun  tezlik  va  moment 
o ‘zgarishining  egri  chiziqlari  ham 
Mq
 = 
M0
  da  hamda 
Mq = ka> 
bo‘lganda  keltirilgan.  Shu  rasmda 
Mq -  ka>2
  bo‘lgan  hoi  uchun 
egri  chiziqlar  keltirilgan.  Ko‘rinib  turibdiki,  bu  holda jarayonlar 
tezroq kechadi.

6.3. O ^G A R A D IG A N  PARAMETRLARDA 
MEXANIK 0 ‘TK IN CH I R EJIM LA R
Oddiy  elektr  yuritma  tizimlarida  elektr  zanjiriga  qo‘shimcha 
element-qarshilik kiritib  parametrik boshqarish  amalga oshiriladi. 
Bu  holda tabiiyki,  zanjir parametrlari  «sakrab»  (birdaniga)  o‘zga- 
radi.  Parametrlarni  o‘zgartirib,  quyidagilar amalga oshiriladi:  faza 
rotorli  assinxron  dvigatel  va  o ‘zgarmas  tok  dvigatelini  ishga  tu­
shirish jarayoni,  ulaming  tezliklarini  parametrik  boshqarish,  tor­
mozlash rejimini amalga oshirish, reverslash va boshqalar.
Bunda o ‘tkinchi jarayonlami tahlil etishni bosqichma-bosqich 
amalga  oshirish  kerak.  Ulaming  har  birida  parametrlarni 
0
‘zgar­
mas  deb  qabul  qilib  bo‘laklaming  (bosqichlaming)  bir-biri  bilan 
tutashgan joyida boshlang‘ich shartlami o‘zgartirib ulash kerak.
Mustaqil  qo‘zg‘atishli  o‘zgarmas  tok  dvigatelini  ishga  tushi­
rish  dinamik jarayonini  ko‘rib  chiqamiz.  Avval  ko‘rsatilganidek, 
dvigatelni  ishga  tushirish  diagrammasida  maksimal  tok  7/  va 
pog‘onalami chiqarishdagi tok 
I2
 reostatning barcha pog‘onalarida 
o‘zgarmas  bo‘lib  qoladi. Natijada uchastkaning boshida tok 
Ij
  ga, 
oxirida  esa 
I2
  ga  teng  bo‘ladi.  Mexanik  o‘tkinchi  jarayon  shart- 
larida  zanjirlardagi  induktivlikni  hisobga  olmaganimiz  sababli 
tokning 
I2
  va  //  gacha  o ‘sishi  sakrash  bilan  yuz  beradi.  Har  bir 
bo‘lakda elektromexanik vaqt doimiysi  o‘z  qiymatiga  ega bo‘ladi 
va u yakor.qarshiligiga proporsional bo‘ladi:
TM -  Jr! KE-KM,
ya’ni,  birinchi pog‘ona qarshiligida elektromexanik vaqt doimiysi 
eng  katta  qiymatga  teng  bo‘lib,  tabiiy  tavsifga  o‘tayotganda 
minimal qiymatga ega bo‘ladi.  Shunga mos ravishda pog‘onalarda 
dvigatelning  ishlash  vaqti  ham  turlicha  bo‘ladi,  ya’ni  eng  katta 
vaqt  birinchi  pog‘ona  qarshiligida  bo‘lsa,  oxirida  vaqt  minimal 
qiymatga ega bo‘ladi.
Tezlikning  orta  borish  tenglamasi  hamma  pog‘onalar  uchun 
bir xil bo‘ladi, ya’ni:
ш = coqx( l - e 4™ ) + o W ™ , 
(6.28)
bu  yerda: 
(oqx
 -   ko‘rilayotgan  pog‘onadagi  mexanik  tavsifda  ish- 
layotgandagi  tezlikning  turg‘un  qiymati.  Har  bir  pog'ona  uchun

o ‘zining 

  qiymati  mavjud.  со
qh  (oq2
  va  h. k.  (6.4- rasm).  Tez- 
liklar  mexanik  tavsifning  berilgan  statik  yuklamaga  muvofiq 
tokka (momentga)  to‘g‘ri  keladigan  vertikal  bilan  kesishgan  nuq- 
tasi bilan aniqlanadi.
Yakor tokining ifodasi quyidagicha yoziladi:
/ = / q( l - * - " r" )  + /,  e-"r" 
,
bu  yerda:  7 /= 7 6(mA 
~
  reostatni  o‘zgartirgan  holatidagi  har  bir 
uchastka  (bo‘lak)  boshidagi  jarayonda  hosil  boMadigan  tok: 
Iq = Мд/Км.
  Ishga tushayotganda tok va tezlik o ‘zgarishining  egri 
cbizig‘i  6.5-rasmda  keltirilgan.  Egri  chiziq  xarakteri  odatda 
uchastka  uzunligini  qayd  etuvchi  rele  yoki  tok  relesi  yordamida 
avtomatik ravishda ta’minlanadi.
6.4-rasm.  Dvigatelni reostat yordamida ishga tushirilgan 
holatidagi mexanik tavsiflar.
Yakor tokining ifodasi quyidagicha yoziladi:
7 = / q(l  - 
) + /i 
*~"Tu  ,
bu  yerda: 
7/ = 
Ibosh
 
-   reostatni  o ‘zgartirgan  holatidagi  har  bir 
uchastka  (bo‘lak)  boshidagi  jarayonda  hosil  boMadigan  tok: 
Iq
 = 
M q/K M.
 
Ishga tushayotganda tok va  tezlik o ‘zgarishining  egri

chizig‘i  6.5-rasmda  keltirilgan.  Egri  chiziq  xarakteri  odatda 
uchastka  uzunligini  qayd  etuvchi  rele  yoki  tok  relesi  yordamida 
avtomatik ravishda ta’minlanadi.
Shunga  o‘xshash  jarayonni  dvigatelni  tormozlashda  ham 
olamiz.  Teskari  ulab  tormozlashda  odatda  bitta pog‘ona  qarshilik 
ulanadi.Tabiiyki,  bu  holda  katta  pog‘ona  qarshiligi  kiritilgani 
uchun  tormozlash  bosh  qichida  eng  katta  vaqt  doimiysiga  ega 
bo‘lamiz.  Lekin  tormozlash  vaqti  katta  bo‘lmaydi.  Chunki  tor­
mozlash jarayonida dvigatel momenti bilan qarshilik momentining 
ayirmasi 
Md-M q
 emas, balki ularning yig‘indisi ta’sir etadi.
6.5-rasm.
 Dvigatelni ishga tushirayotgan 
holatidagi tok va tezlik grafiklari.
Reverslash  jarayoni  eksponensial  qonunga  bo‘ysunadi,  agar 
statik  moment  aktiv  bo‘Isa,  bir tomondan  boshqa  tomonga  ravon 
aylanadi.
Shunga  o ‘xshash  o‘tkinchi  jarayon,  ya’ni  tezlik  bilan 
momentning  o‘zgarishi  faza  rotorli  assinxron  dvigatellarda  ham 
kechadi.
6.4. EL EK TR  YURITMALARNI ISHGA TUSHIRISH 
VA TORM OZLASH VAQTI
Yuqorida  ko‘rib  chiqilgan  elektr  yuritmaning  harakat  teng­
lamasi  o ‘tkinchi  jarayonlaming  o‘tish  vaqtini  belgilaydi.  Ish

agregatini  ishga  tushirish  va  uni  to‘xtatish  jarayonlari  ishlab 
chiqarish  siklining  ajralmas  qismidir.  Bu  jarayonlarga  to‘g‘ri 
keladigan  vaqtning  davomiyligini  bilish  kerak.  Chunki  bu  vaqtda 
agregat  foydali  ish  bajarmaydi.  Ishga  tushirish  va  tormozlash 
uchastkalarini qisqartirib, ish unumdorligini oshirish mumkin.
Ko‘pgina  ish  agregatlarida 
J =
 const bo‘ladi.  Bu shartni  qabul 
qilib quyidagini yozish mumkin
bu yerdan
Ushbu  (6.29)  ifodani  integrallash  dvigatel  momenti  va 
qarshilik  momenti  tezlikni  ma’lum  bo‘lgan  funksiyasi,  ya’ni 
Md - f
 (ю)  va 
Mq - f
 (©)  boiganda  amalga  oshirilishi  mumkin. 
Foydalanilayotgan  asosiy  dvigatellar  uchun  momentning  tezlikka 
bog‘liqligi,  tezlikning  chiziqli  funksiyasidir.  Statik  (qarshilik) 
momentining  qiymati  ko‘pincha  o‘zgarmas  yoki  tezlikka  chiziqli 
bog‘liq holda ko‘riladi.  Shuning uchun  (6.29)  ifodani  integrallash 
qiyinchilik tug‘dirmaydi.
Lekin  boshlanishida  xususiy  oddiy  hollarni  ko‘rib  chiqamiz. 
Ko‘pincha  ishga  tushirishda  dvigatel  momenti  o‘zgarmas  saqlab 
turiladi.  Bu  reostat  seksiyalarini  ketma-ket  chiqarish  bilan  (6.6- 
rasm)  yoki  yopiq  tizimlarda  tokni  chegaralovchi  teskari 
bog‘lanishlar kiritish yo‘li bilan amalga oshiriladi.
Odatda,  dvigatel  momentining  o ‘rtacha  qiymati  nominal  qiy- 
matdan  ortib  ketadi  va 
Md
 = 
'kmMnom
  deb  qabul  qilinishi  mumkin, 
bu  yerda: 
’km>
  1.  Bir  necha  mexanizmlar  uchun  statik  moment 
asosan  ishqalanish  bilan  aniqlanadi  va  uni  ham  o‘zgarmas  deb 
qabul  qilish  mumkin. 
Md =
 const  va 
Mq =
 const  bo‘lganda 
tezlatish vaqti quyidagicha aniqlanadi:
Bu  ifoda  co9  -   dvigatelning  turg‘un  holatda 
Md = Mq
  bo‘l- 
gandagi tezligi qiymatiga to‘g‘ri keladi.
(6.29)
(6.30)

ft о =  ЛмД^т-Мпот). 
(6.3 1)
Olingan  ifodadan  shu  narsa  ma’lum  bo‘ladiki,  dvigatelning 
berilgan quvvatida tezlatish vaqti elektromexanik qurilmaning ay- 
lanayotgan  qismlaridagi  kinetik  energiya  zaxirasiga  proporsional 
bo‘ladi.
Shunga  o‘xshash  ifodani  dvigatel  to‘xtash  vaqti  uchun  ham 
aniqlash  mumkin.  Ularda  dvigatel  momenti  manfiy  ishoraga  ega 
bo‘ladi:
-0 
1
('6'32^
Faqat ishqalanish hisobiga to‘xtatilganda:
fto‘x 
«/COq/‘V /q.
Endi dvigatel momenti va dinamik moment chiziqli o‘zgargan 
holatidagi  qonuniyatni,  ya’ni  murakkabroq  holatni  ko‘rib 
chiqamiz:
Mdin 
= a - bi
o. 
(6.33)
U holda o ‘tkinchi jarayon vaqtini aniqlaydigan  ifoda quyidagi 
ko‘rinishni oladi:
ЛЪ *-Ь*
 
(6.34)
bu yerda:  ffl/  va 
(t>2 -
 tezlikning  dinamik momentlari 
Mdinl
  va 
Mdm2
 ga mos keladigan boshlang‘ich qiymatlari.
Chiziqli ravishda o‘zgaradigan moment uchun
^din ~ ^dinj _ 
w
 ~ 
w d l n 2 - w d i n i   ca2 ~ a>'>  '
bu yerdan:
it  
-   »/ 
,  M d l n 2 - M d
i
n
i
m  
,  M d i n l _ M i* n 2   .. 
М а т - М ц п г . »
«
d i n -  
Л?ап1+  ■
 
-n1+  (
a>, -
(6.35) ifodaga mos ravishda quyidagini olamiz:
a ~   W
d in 1  +
h—
 ^dinl  ^din2
ai2-<2*l
(6.34) ifodani berilgan  coy— аъ tezlikning o‘zgarishi oralig‘ida 
integrallaymiz:


dea
  _  
J
 
a-6®2
t
  = '■* 
*4  в-й®  6
Yuqorida 
a  va  b
  lar  uchun  aniqlangan  ifodalarni  o‘miga 
qo‘yib, quyidagi ifodaga ega bo‘lamiz:
t..=   J
 
------ I n H d i n i .
M
d i n 1 ~ W
c « n 2  
M c # n 2  
( 6 . 3 6 )
Ko‘rilayotgan  rejimga  (ishga  tushirish,  tormozlash,  tezlikni 
o‘zgartirish)  bog‘liq  ravishda  (6.36)  formulaga  moment  va 
tezliklar uchun turli boshlang‘ich shartlarni kiritish kerak bo‘ladi.
Olingan  ifodada  dinamik  momentning  chiziqli  qonuniyat  bi­
lan  o‘zgarishidagi  tezlatish  davomiyligini  (o‘tkinchi jarayon  vaq- 
tini) aniqlashda foydalaniladi.  Bundan tashqari  murakkab hollarda 
btrilgan egri chiziqli bog‘lanishni ayrim to‘g ‘ri bo‘laklarga bo‘lib, 
har  biri  uchun  jarayon  davomiyligini  (vaqtini)  ayrim  to‘g ‘ri 
chiziqli uchastkalarning yig‘indisi sifatida aniqlash ham mumkin.
6.5. M USTAQIL Q O ‘Z G ‘A TISH LI 0 ‘ZGARMAS TO K  
DVIG A TELLI ELEK TR  YURITM ALARDA
ELEK TRO M EX A N IK  0 ‘TK IN C H I JARAYONLAR
Elektromexanik o ‘tkinchi rejimlar asosan o ‘zgarmas tok yurit- 
malari  uchun tatbiq etiladi.  Chunki ularda elektrmagnit jarayonlar 
mexanik  jarayonlarga  nisbatan  tezlikka  juda  katta  ta’sir  qiladi. 
Elektromexanik  jarayonlami  tahlil  etish  ancha  qiyin.  Chunki, 
bunda  differensial  tenglamalaming  darajasi  ancha  yuqori  bo‘ladi. 
Bundan  tashqari  odatda,  elektromexanik  o‘tkinchi  jarayonlami 
tadqiq etish nochiziq bog‘lanishlami  (gisterezis, to ‘yinish va h. k.) 
hisobga  olish  zarurligi  bilan  bog‘liq.  Shuning  uchun  hozirda  real 
tizimlarni  tadqiq  etish  uchun  raqamli  modellash  uslubidan  foy­
dalaniladi.  Bu  holda  EHMda  olingan  natija  aynan  shu  qara- 
layotgan qurilmaga taalluqli bo‘ladi.
Turli  elektr  mexanik  tizimlarini  o ‘tkinchi jarayonlarga  tatbiq 
etish  uchun  umumiy  analitik yechimga  ega  bo‘lish  kerak.  Bu  esa 
parametrlarni  o ‘tkinchi  jarayonni  kechish  vaqtiga  ta’sirini,  tok­
ning  maksimal  qiymatlari  va  boshqalami  aniqlash  imkoniyatini 
beradi.  Lekin  bunda  bir  nechta  joizliklar  va  soddalashtirishlar

kiritilib,  iloji boricha nochiziq bog‘lanishlarni ularga mos bo‘lgan 
chiziqli bog‘lanishlar bilan almashtirish darkor.
BogManishlami  chiziqlashtirish  maqsadida  mustaqil  qo‘zg‘a- 
tishli  o‘zgarmas  tok  dvigatellari  uchun  elektromexanik  o‘tkinchi 
jarayonlarni tahlil etishda quyidagi shartlami qabul qilamiz:
-  chulg‘amlar  (yakor,  kompensatsiya  va  boshqalar)  induktiv- 
ligini o‘zgarmas deb qabul qilinadi;
-  yakor reaksiyasi ta’siri ahamiyatga olinmaydi;
-  uyurma toklar va gisterezis hisobga olinmaydi.
Ushbu  shartlar  bajarilganda  dvigatel  magnit  oqimini  o‘zgar- 
mas  deb  qabul  qilish  mumkin.  Bundan  tashqari  soddalashtirish 
maqsadida  jarayonlarni  o‘zgarmas  statik  moment  yoki  tezlikka 
chiziqli bog‘liq, deb qaraladi.
Boshqarish ta’siri  asosan yuritma tizimida  ishlatilayotgan ta’- 
minot  manbayi  bo‘lgan  o ‘zgartgichning  xususiyatlari  bilan  aniq­
lanadi.
U —
 const  bo‘lgan  holni  ko‘rib  chiqamiz.  Bu  holda  EYK 
E -  K
e
C
о va dvigatel momenti 
M =  KUI
  bo‘ladi.
Dvigatel  ishini  ifodalovchi  tenglamalar  quyidagi  ko‘rinishda 
bo‘ladi:
Tezlikning  differensial  tenglamasini  olish  uchun  (6.37)  teng­
lamani tokka nisbatan yechamiz:
bu yerda: 
Iq
 -  statik (qarshilik) momenti 
Mq
 ga mos keladigan
tok.
Vaqt bo‘yicha differensiallaymiz:
dIldt= (JIK M)-{dl(Qldil).
 
(6.41)
(6.40) 
va  (6.41)  ifodalarni  (6.38)  ga  qo‘yib,  quyidagini 
olamiz:
KMI
 - Mq = 
Jdo/dt, 
U =  К
е
® + Ir + Ldlldt.
(6.37)
(6.38)
I
=
J/KM'da>/dt + Mq/KM,
(6.39) 
yoki
(6.40)
1 =  (J/KM)-(d<£>/dt)
 + /q,

ц = кет + ^ ~ +  1дГ+
Хм
  « 

к» I F
 
(6.42)
Aniqlangan tenglamani 
КЕ
 ga bo‘lamiz:
J L 
<&Вл. 
Jr 
J a b - * -   u
  V
*E*M  «Я2  *E*M  л 
*E  *E  ■
 
(6 43)
Ushbu  ifodada 
Jr/(KEKM)
 = 
TM
  -   elektromexanik  vaqt 
doimiysi:
J J K EKM
 = 
(Jr/ KEKM)iL /r
) = ГМТ У,
bu  yerda: 
Tyxt= L  /  r  -
  elektrmagnit  vaqt  doimiysi.  Vaqt 
doimiylarini (6.43) tenglamaga kiritib, quyidagini olamiz:
т г а -  i r V
a
 

(6.44)
Mazkur  tenglamadagi  birinchi  tashkil  etuvchi  boshqarish 
ta’sirini, ikkinchisi -  tashqi ta’simi tashkil etadi.
Differensial tenglamalami yechishning klassik usulini  qo‘llab 
(6.44)  tenglamani  yechamiz.  (6.44)  tenglamaning  o‘ng  tomonini 
boshqacha  ko‘rinishda  yozamiz. 
Buning  uchun  quyidagi 
belgilashlami  kiritamiz:  co0 = 
U/KE,
  Д<о9 = 
Iqr/KE  -
  tezlikning 
statik  tushishi;  0  -   Acoc  -   statik  moment 
Mq
  ga  mos 
keladigan tezlik. Bu holda quyidagini olamiz:
(6.45)
Salt yurishda o‘ng tomonda ideal salt yurish tezligi с
o0
 bo‘ladi.
Yakor  tokining  differensial  tenglamasini  aniqlash  uchun
(6.40)  tenglamani  tezlikni  vaqt  bo‘yicha  hosilasiga  nisbatan 
yechamiz:
d&ldt
 = 
K M(I-Iq)/J.
 
(6.46)
Tenglama (6.38) ni differensiallab quyidagini olamiz:
e  a 
a
 
or
Olingan  tenglikni 
J/(KEKm)
  ga  ko‘paytirib  quyidagini  yozish 
mumkin:
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 30%20Техника%20фанлар
30%20Техника%20фанлар -> Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Vasiyev M.G'.pdf [Aberdin-angus qoramol zoti]
30%20Техника%20фанлар -> B. X. Yunusov, M. M. Azimova
30%20Техника%20фанлар -> Gidravlika va
30%20Техника%20фанлар -> U. T. Berdiyev, N. B. Pirm atov elektromexanika
30%20Техника%20фанлар -> Qishloq qurilish texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> S. turobjonov, M. Shoyusupova, B. Abidov moylar ya maxsus suyuqliklar texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> I. K. Umarova, G. Q. Solijonova
30%20Техника%20фанлар -> M am ajanov Т., Atamov A
30%20Техника%20фанлар -> Texn ologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> Elektr yuritma asoslari

Download 4.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling