O. O. Xoshimov, S. S. Saidaxmedov


Download 4.74 Mb.
Pdf ko'rish
bet14/14
Sana15.12.2019
Hajmi4.74 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Savol va topshiriqlar
1. AEY  vositasida  energiya  tejashning  asosiy  tamoyillari 
nimalardan iborat?
2. Energiya 
tejaydigan 
assinxron 
elektr 
yuritmaning 
funksional sxemasini chizib bering.
3. Energiya 
tejaydigan 
assinxron 
elektr 
yuritmaning 
funksional sxemasi qanday ishlaydi?
4. Dvigateldagi  sarfga  proporsional  bo‘lgan  signal  qaysi 
elementdan qanday qilib olinadi?
5. Ekstremal  boshqarishli  assinxron  elektr  yuritma  tizimi 
energiyani qanday tejaydi?

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. Ibragimov  U.  Elektr  mashinalari.  Kasb-hunar  kollejlari 
uchun. -  Т.:  « 0 ‘qituvchi». 2001.
2. Ковчин  С. А.,  Сабинин  Ю. А.  Теория  электропривода. 
«Энергоатомиздат». СПб., 2000.
3. Ключев  В. И.  Теория  электропривода.  -М .:  «Энерго­
атомиздат», 2000.
4. Рудаков 
В. В. 
Электроприводы 
с 
программным 
управлением  и  последовательной  коррекцией.  Л.,  Изд-во 
ЛГИ,  1990.
5. Терехов 
В. М. 
Элементы 
автоматизированного 
электропривода.-М.: «Энергоатомиздат»,  1987.
6. Чиликин  М. Г.,  Ключев  В. И.,  Сандлер  А. С.  Теория 
автоматизированного электропривода. -М .: «Энергия»,  1979.
7. Хамудханов  М. 3.  Частотное  управление  асинхронным 
электроприводом.  -Т .: «Фан»,  1959, 336 с.
8. Хашимов  А. А.  Режимы  работы  частотно-регули­
руемых  асинхронных  электроприводов.  -   Т.:  «Фан»,  1987. 
176 с.
9. Хашимов 
А. А. 
Специальные 
режимы 
частотно­
управляемых  асинхронных  электроприводов.  -М .:  «Энерго­
атомиздат»,  1994,240 с.
10. Saidahmedov  S. S.  Elektr  sxemalarini  o‘qish.  Kasb-hunar 
kollejlari uchun. «TD TU »,-T., 2002.
11. Хашимов  А. А. 
Российский  патент,  №2069032. 
Асинхронный  электропривод  с  экстремальным  управлением. 
1996.
12. Bozorov N.H., Saidahmedov S.S. Elektromexanik tizimlar 
statikasi  va  dinamikasi  (Masala,  misol  va  nazorat  savollari 
to‘plami)  Oliy  o‘quv  yurtlari talabalari  uchun  o‘quv  qo‘llanma. -  
Т.: «ISTIQLOL»  , 2005.

K irish..................................................................................................... 3
I bob. E lektr yuritm a mexanikasi
1.1. Elektr  yuritma  mexanik  qismining  dinamik  modeli,  funksional 
sxemasi va asosiy elementlari..................................................................... 13
1.2. Elektromexanik tizimda qarshilik kuchlari va momentlar........... 21
1.3. Qarshilik momentlari, inersiya massalari, qayishqoq momentlar va 
dissipativ kuchlar momentini bitta o‘qqa keltirish........... .........................23
1.4. Elektr yuritmaning harakat tenglamasi.........................................34
II bob. 0 ‘zgarmas tok dvigatellarini rostlash xususiyatlari
va mexanik tavsiflari
2.1. Umumiy holatlar........................................................................... 40
1.2. Nisbiy birliklar...............................................................................42
2.3. 0 ‘zgarmas tok dvigatellaming mexanik tavsiflari...................... 45
2.4. Magnit  oqimi  o‘zgarmas  bo‘lganda  mustaqil  qo‘zg‘atish  chul- 
g‘amli dvigatelning mexanik tavsiflari....................................................... 46
2.5. Mustaqil  qo‘zg‘atish  chulg‘amli  dvigatel  yakori  zanjiriga 
ulanadigan qarshiliklami hisoblash............................................................ 60
2.6. Mustaqil qo'zg'atish chulg‘amli o'zgarmas tok dvigateli maydoni 
kuchsizlangandagi mexanik tavsiflari........................................................ 64
2.7. Ketma-ket 
qo‘zg‘atish 
chulg‘amli 
dvigatelning 
mexanik 
tavsiflari.......................................................................................................68
2.8. Aralash 
qo‘zg‘atish 
chulg'amli 
dvigatellaming 
mexanik 
tavsiflari....................................................................................................... 77
III bob. 0 ‘zgarmas tok elektr yuritmalarining rostlash 
xususiyatlari va mexanik tavsiflari
3.1. Elektr  yuritmalaming  aylanish  tezligini  rostlashning  asosiy 
ko‘rsatkichlari.............................................................................................. 81
3.2. Boshqariluvchi to‘g‘rilagich dvigatel tizimlari........................... 84
IV bob. 0 ‘zgaruvchan tok dvigatellari va yuritm alarining
mexanik tavsiflari
4.1. Umumiy holatlar............................................................................93
4.2. Assinxron dvigatelning matematik modeli  ...............................93
4.3. Assinxron dvigatel mexanik tavsifining tenglamasi.................... 96
4.4. Assinxron dvigatellaming mexanik tavsiflari............................. 99
4.5. Assinxron dvigatellaming tormozlash rejimlari........................ 106
4.6. Assinxron dvigatellaming tezligini rostlash...............................113
4.7. Assinxron dvigatellar tezligini chastotali rostlash..................... 117
4.8. Sinxron mashinalarning mexanik va burchak tavsiflari............ 121

V bob. Elektr yuritmalarning parametrlari
va tuzilish sxemalari
5.1. Inersiya momenti va elektr mexanik vaqt doimiyligi................ 125
5.2.0 ‘zgarmas  tok  mashinalari  chulg‘amlarining  induktivligi  va
elektrmagnit vaqt doimiyligi..................................................................... 127
5.3. Assinxron  dvigatelli  elektr yuritmalarning uzatish funksiyalari  va 
tuzilish sxemalari...................................................................................... 128
VI bob. Elektromexanik tizimlar dinamikasi
6.1. Elektromexanik tizimlardagi o‘tkinchi jarayonlar..................... 132
6.2. Elektr yuritmalarning mexanik o‘tkinchi jarayonlari................ 133
6.3. 0 ‘zgaradigan parametrlarda mexanik o‘tkinchi ejimlar............ 138
6.4. Elektr yuritmalami ishga tushirish va tormozlash vaqti............ 141
6.5. Mustaqil  qo‘zg‘atishli  o‘zgarmas  tok  dvigatelli  elektr  yuritma­
larda elektromexanik o‘tkinchi jarayonlar................................................144
6.6.  Qayishqoq  bog‘lanishli  va  mexanik  uzatmalarda  oraliq  mavjud 
bo‘lgan tizimdagi o'tkinchi jarayonlar.....................................................149
6.7. Bo‘yusunilgan rostlash tizimli elektr yuritmalar....................... 156
VII bob. Dvigatel quwatini tanlash va yuritma energetikasi
7.1. Dvigatel quwatini tanlash.......................................................... 168
7.2. Elektr yuritmalarning yuklama diagrammalari.......................... 169
7.3. Statik va dinamik rejimlarda energiya isrofi............................. 171
7.4. Elektr dvigateldagi issiqlik jarayonlari......................................177
7.5. Uzoq vaqt ishlash rejimida dvigatel quwatini tanlash.............. 181
7.6. Qisqa vaqt ishlash rejimi uchun dvigatel quwatini tanlash......183
7.7. Qaytar-qisqa ish rejimi uchun dvigatel quwatini tanlash......... 186
VIII bob. Mikroprotsessorli elektr yuritmalar
8.1. Mikroprotsessorli boshqariluvchi elektr yuritmalarning afzalliklari 
va vazifalari............................................................................................... 189
8.2. Mikroprotsessorli 
boshqariluvchi 
elektr 
yuritmaning 
funksional sxemasi.................................................................................... 191
8.3. Mikroprotsessorli tizim arxitekturasi.........................................194
8.4. 0 ‘zgarmas tok yuritmasini mikroprotsessorli boshqarish......... 197
IX bob. Avtomatlashtirilgan elektr yuritmaning 
energiyani tejash rejimlari
9.1. Energiya tejashning asosiy tamoyillari..................................... 201
9.2. Energiyani tejaydigan assinxron elektr yuritma........................ 202
Foydalanilgan adabiyotlar................................................................. 205

ELEKTR YURITMA 
ASOSLARI
Toshkent — «Aloqachi»  — 2010
Muharrir:
Texnik muharrir: 
Musahhih: 
Kompyuterda 
sahifalovchi
S.Narziyev
A.Moydinov
M.Hayitova
N.Valixanova
«Aloqachi»  nashriyoti.
100000,  Toshkent sh.,  A.Temur ko‘chasi,  108-uy.
Bosishga ruxsat etildi  19.10.2010.  Bichimi 60x84  Vi6- 
«Timez  Uz» garniturasi.  Ofset bosma usuloda bosildi. 
Shartli bosma tabog‘i  12,75.  Nashriyot bosma tabog‘i  13,0. 
Tiraji  500.  Buyurtma  147.
«Fan va texnologiyalar Markazining 
bosmaxonasi»  da chop etildi.
100003,  Toshkent sh.,  Olmazor ko'chasi,  171-yu.

9 7 8 9 9 4 3   3 2 6 6 3 7

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 30%20Техника%20фанлар
30%20Техника%20фанлар -> Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Vasiyev M.G'.pdf [Aberdin-angus qoramol zoti]
30%20Техника%20фанлар -> B. X. Yunusov, M. M. Azimova
30%20Техника%20фанлар -> Gidravlika va
30%20Техника%20фанлар -> U. T. Berdiyev, N. B. Pirm atov elektromexanika
30%20Техника%20фанлар -> Qishloq qurilish texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> S. turobjonov, M. Shoyusupova, B. Abidov moylar ya maxsus suyuqliklar texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> I. K. Umarova, G. Q. Solijonova
30%20Техника%20фанлар -> M am ajanov Т., Atamov A
30%20Техника%20фанлар -> Texn ologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> Elektr yuritma asoslari

Download 4.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling