O ’rta maxsus kasb-hunar ta’limi markazi direktori tomonidan 2015 yil 25 avgustda


Download 287.63 Kb.
Pdf ko'rish
Sana22.12.2019
Hajmi287.63 Kb.

1

O ’rta  maxsus  kasb-hunar  ta’limi  markazi  direktori  tomonidan  2015  yil  25  avgustda 

tasdiqlangan namunaviy o’quv rejada “Mantiq” faniga ajratilgan soatlar miqdori:

O ’quvchinig  umumiy  yuklamasi  28  soat,  shu jumladan mashg’ulot turlari  bo’yicha ajratilgan 

soatlar:


Mashg’ulot

turlari

Ajratilgansoat

Shu jumladan semestrlar bo’yicha

I

II

IIIIV

V

VI1

Auditoriya jami 

yuklamasi

28

282

Nazariy


mashg’ulot

10

103

Amaliy


mashg’ulot

10

104

Seminar


-

5

Laboratoriyamashg’uloti

-

6Kurs ishi 

(loyihasi)

-

7

Yakka tartibli mashg’ulot

-

8O’quvchining 

mustaqil ishi

8

8

Tuzuvchi:KarimovA.A. 

TTPU huzuridagi akademik litsey

“Mantiq” fani o'qituvchisi

Taqrizchilar:

Elmurodov J 

TTPU huzuridagi akademik litsey o’quv

ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari

“Mantiq”  fanining  ishchi  o’quv  dasturi  ta’lim  muassasasining  2018  yil  28  avgustdagi 

pedagogik  kengashida  muhokama  qilindi,  tasdiqlashga  va  o’quv  jarayoniga  tadbiq  etishga 

qaror qilindi.  1-sonli bayonnoma

2


Mundarija

“Mantiq” o’quv fani (moduli) ning maqsad va vazifalari, o’zlashtirish

natijasi...........................................................................................................................................4

“Mantiq” o’quv fani (moduli) ning o'quv mashg'ulotlari uchun dars soatlari taqsimoti jadvali 

 

6

“Mantiq” o’quv fani (moduli)ning mashg’ulot turlari bo’yicha mavzularrejasi va m azm uni........................................................................................................................ 7

“Mantiq” fan (modul) ning o’zlashtirish darajasini nazorati va baholash............................13

O’quvchilarning darsdan tashqari mustaqil ishlari......................................................................14

Tavsiya etilgan adabiyotlar va saytlar ro’yxati......................................................................... 153

«Mantiq» o ‘quvkursiningta ’lim-tarbiyaviymaqsadivavazifalari

Mantiq  fanini  o„qitishdan  maqsad  o„quvchilarni  to„g„ri  fikrlashning  mantiqiy 

shakllari  va  qonun-qoidalari  bilan  tanishtirish  asosida  ularda  mustaqil  va  erkin  tarzda  fikr 

yuritish qobiliyatini  o„stirishdan iborat.

Mantiq ilmini o„qitishning  vazifalari;

-  o„quvchilarning  mantiqning  asosiy  masalalarini,  tayanch  tushuncha  va  tamoyillarini 

o„zlashtirishishiga erishish;

-  mantiqning formallashgan tilini chuqur o„rganish;

-  o„quvchilarga  bahs  yuritish,  munozara  qilish,  isbotlash  va  rad  etishning  usullari  va 

qoidalarini tushuntirish, ularda ilmiy ishonch - e ’tiqodning shakllanishiga ko„maklashish;

-  ilmiy bilimlarning  mantiqiy  shakllari,  xususan muammolarni yaratish,  farazlarni  qurish va 

asoslash,  ilmiy  terminlar  va  qonunlarni  shakllantirish,  ilmiy  nazariyani  qurishning  mantiqiy 

mexanizmlarini o„rganishga erishish.

Mantiqning  ilmiy bilimlar tizimida tutgan o„rni:

mantiq to„g„ri  fikr yuritish shakllari va qonun-qoidalarini o„rganuvchi  fan sifatida ilmiy bilimlar sistemasida o„zining alohida o„rni va ahamiyatiga ega.  Xususan,  uni  o„rganish ilmiy 

terminlar,  tushunchalarni  yaratish,  qonunlarni  o„rnatish,  nazariyalarni  qurish  va  asoslashning 

mantiqiy usullarini  chuqur anglashga imkon yaratadi, ulardan barcha fanlarga oid masalalarni 

mantiqiy tahlil qilishda yaxshi  samara beradi.Fanlararo  bog„liqlik;  mantiq tafakkurni o„rganuvchi barcha fanlar,  shu jumladan,  shaxs 

va jamiyat,  psixologiya,  matematika,  grammatika  fanlari bilan uzviy bog„liq.  Shuningdek,  u 

boshqa barcha  fanlar bilan hal etilishi zarur bo„lgan mantiqiy masalalar orqali bog„langan.

O„quvchilar bilimiga qo„yiladigan talablar:

-  formal mantiqning xususiyatni anglab etishi;

-  zamonaviy  mantiqning  formallashgan  tilini  egallagan  bo„lishi,  undan  turli 

xil  fikriy

qurilmalarni ifodalash va tahlil qilishda samarali foydalanishi;

-  ilmiy  tushunchalar  va  terminlarni  hosil  qilishning,  mulohazalarni  to„g„ri  qurishning 

mantiqiy usullarini bilishi va amalda qo„llay olishi;

-  xulosaviy  bilimlar  hosil  qilish,  dalillash,  muammolarni  qo„yish  va  hal  etish,  farazlarni

ilgari  surish  va  asoslash,  ilmiy  nazariyalarning  mantiqiy  strukturasi  to„g„risida  aniq 

tasavvurga ega bo„lishi;

-  muhokama  yuritish  jarayonida  yo„l  qo„yilgan  mantiqiy  xatolarni  aniqlashni  va  tuzata

olishni bilishi;

-  ilmiy ijodning mantiqiy negizlarini yaxshi bilishi;

-  mustaqil fikrlash kobiliyatini rivojlantirishi;

-  o„z  faoliyati  davomida  turli  masalalar  bo„yicha  zarur  qarorlarni  qabul  qila 

oladigan


bo„lishi;

O‘qitishdan  kutiladigan  natija:  To„g„ri  fikrlash  shakllari  va  qonun  qoidalarini 

yaxshi  egallash  va  ulardan  amaliy  muhokama  yuritish  jarayonida  samarali  foydalanish 

ko„nikmalari va malakalarini hosil qilish.

4


O‘QUVREJASIDAFANGAAJRATILGANSOATMIQDORIVADARSTURLARIBO‘YICHATAQSIMOTI

U m um iy yuklam a,  soat

D arslar turi  b o‘yicha  soatlar taqsim otiFan  boMimlari va  m avzular

H

a

m

m

a

si

m

i

a

J

N

a

z

a

r

iy

is

a

l

m

A

a

iy

ir

o

C3

ro

a

S

e

m

in

a

r

K

u

rs

 

sh

i 

(l

o

y

ih

a

si

)

h

s

lk

i

ts

u

S

1

M antiq fanining predmeti va ahamiyati2

2

11

2

Mantiqiy tafakkurning til bilan aloqasi2

1

11

3

To‘g ‘ri fikrlashning 

asosiy 


qonunlari 

(tamoyillari)

3

2

11

1

4Fikrlash ob’ektlari, ularning tiplari

2

11

1

5Tushuncha fikrning mantiqiy shakli  sifatida

4

31

2

16

Hukm  (mulohaza).  Savol.Norma.

4

3

12

1

7Xulosa chiqarish

5

42

2

18

Argumentlash-ishonch-e’tiqodni 

shakllantirish va mustahkamlash vositasi

4

31

2

19

Ilmiy bilimlarning mantiqiy  shakllari

2

1

11

Jami:

28

20

10

10

8

5

“Mantiq”o ‘ quvfaninmgmashg‘ulotturlaribo‘yichamavzularrejasivamazmum

Vsemestr


Mav-

zular


t/r

O‘qitishvositalari

O‘quvfani (moduli) mavzusivamashg‘ulotturlaribo‘yichamavzularmazmuni

Ajratil-

gansoat


Didaktikmateria

lvako‘rgazmaliq

urollar

AKTvao‘qitishningtexnikvositalar

i

Texnologikjihozlar, stendlar, maketlar, 

asboblar, 

materiallarvab.

Nazoratusul

i

Tavsiyaetilganadabiyot

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Mavzu: 

Mantia  fanining predmeti va ahamiyati

Naz.arivmashg‘ulotmaz.mum:Tafakkur  (aqliy  mushohada)  -  mantiq 

ilmining o ‘rganish ob’ekti.  Tafakkur inson mavjudligi, faoliyatining muhim 

sharti.  Tafakkur-rastional  bilish  shakli  sifatida,  uning  hissiy  tajriba  va 

irrastionallikka 

munosabati. 

Tafakurning 

asosiy 

xususiyatlari: abstraktlashtirish,  umumlashtirish,  ideallashtirish,  xulosalash,  kreativlik, 

oldindan ko ‘rish va boshqalar.

1

Tarqatmamateri allar, jadval, 

xarita, kross- 

vord, filvord, 

tayanchatamalar

Slayd, video, 

multimediyalitas 

virlar

Kompyuter,proektor

Savol-


javob

1-23


Amalivmashg‘ulot:Fikrmng  mantiqiy  mazmuni  va  mantiqiy  shakli, 

ularning bog‘liqligi.  Tafakkurning  mantiqiy  shaklining nisbiy  mustaqilligi, 

uning o‘z mavjudlik qonunlariga egaligi.  Tafakkur qonuni (mantiq qonuni) 

tushunchasi,  uning  to‘g‘ri  muhokama  yuritishda  tutgan  o‘rni.  To‘g‘ri 

muhokama  yuritish  (fikrlash)  mantiqiylikning  muhim  belgisi  sifatida. 

Mantiqiylik va  alogizm.  Fikrni  mantiqan to‘g‘ri  qurish  -   chin bilim  hosil 

qilishning zaruriy sharti. Mantiqiy fikrlash standartlari.

1

Tarqatmamateri allar, jadval, 

xarita, kross- 

vord, filvord, 

tayanchatamalar

Slayd, video, 

multimediyalitas 

virlar

Kompyuter,proektor

Masalalar

yechish

1-23


Mustaailish.

-

2.Mavzu: 

Mantiqiy tafakkurning til bilan aloqasiNaz.arivmashs‘ulotmazmum:Belei 

tushunchasi. 

Beleinnine 

asosiy 


xususiyatlari  va  turlari.  Til  axborot  (informastiya)  belgilari  sistemasi

1

Tarqatmamateri allar, jadval,

Slayd, video, 

multimediyalitas 

virlar


Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1-23

6

sifatida.  Tilning fikrlash va nutq jarayonidagi tutgan o‘rni va roli. Tabiiy va 

sun’iy  tillar,  ularning  o‘zaro  aloqasi.  Tilni  mantiqiy  tahlil  qilish  tafakkur 

shakllari va qonunlarini o‘rganish vositasi sifatida.

xarita, kross- 

vord, filvord, 

tayanchatamalarAmalivmashg‘ulot:

-

Mustaailish.

1

1-23


Mavzu:To‘g‘ri fikrlashning asosiy qonunlari (tamoyillari)

Naz.arivmashs‘ulotmaz.muni:Togri 

tafakkurnine 

asosiy 

beleilari: fikrning  aniq  ma’noga  ega  bo‘lishi,  izchil  va  ziddiyatsiz  qurilishi, 

asosliligi.  Tafakkur  qonun(prinstp)larining  to‘g ‘ri  fikr  yuritish  uchun 

ahamiyati.

1

Tarqatmamateri allar, jadval, 

xarita, kross- 

vord, filvord, 

tayanchatamalar

Slayd, video, 

multimediyalitas 

virlar

Kompyuter,proektor

Savol-


javob

1-23


3

Amaliv  mashs‘ulot:  Ayniyat  qonuni.  Ziddiyat  qonuni.  Uchinchisi 

mustasno  qonuni.  Etarli  asos  qonuni.  Tafakkur  qonunlarining  o‘zaro 

aloqasi.  Tafakkur  qonunlariga  rioya  qilish  -bilishda  haqiqatga  erishish 

sharti.


1

Tarqatmamateri 

allar, jadval, 

xarita, kross- 

vord, filvord, 

tayanchatamalar

Slayd, video, 

multimediyalitas 

virlar

Kompyuter,proektor

Masalalar

yechish

1-23


Mustaailish.

1

1-234

Mavzu: 

Fikrlash ob’ektlari, ularning tiplariNaz.arivmashe‘ulotmaz.muni:Bilish ob’ekti tushunchasi. Empirik ob’ektlar: 

predmetlar,  voqealar,  jarayonlar.  Nazariy  ob’ektlar:  real,  abstrakt, 

ideallashgan,  ideal  ob’ektlar.  Predmet,  uning  xossa  va  munosabatlarining 

fikrlash  ob’ektlari  sifatida  namoyon  bo‘lishi.  Predmet  sinfi  tushunchasi. 

Sinflarning turlari: katta va kichik sinflar.  Sinf elementlari.

1

Tarqatmamateri allar, jadval, 

xarita, kross- 

vord, filvord, 

tayanchatamalar

Slayd, video, 

multimediyalitas 

virlar

Kompyuter,proektor

Savol-


javob

1-23


Amalivmashg‘ulot:

-

7Mustaailish.

1

1-23Mavzu: 

Tushuncha fikrnina mantiqiy shakli  sifatida Naz.arivmashg‘ulotmaz.muni:Tushuncha 

fikrnine 

mantiqiy 

shakli 


sifatida. 

Mantiqiy 

s inflar  va  ular  o‘rtasidagi  munosabatlarning 

tushunchasida aks etishi.

Tushunchaning  mantiqiy  strukturasi  elementlarining  shakllanish 

mexanizmi.  Predmetning  muhim  belgilarini  ajratish  va  ularni  nomlash, 

termin  hosil  qilish,  tushunchaga  ilmiy  tus  berish. 

Tushunchalarni 

identifikastiyalash,  uning  mantiqiy  mexanizmlari.  Tushunchalarni  tilda 

ifoda  qilish. 

Tushuncha  va  so‘zning  o‘zaro 

aloqasi. 

So‘zning 

ko‘pma’noliligi. Yolg‘on so‘z xavfi.

1

Tarqatmamateri allar, jadval, 

xarita, kross- 

vord, filvord, 

tayanchatamalar

Slayd, video, 

multimediyalitas 

virlar

Kompyuter,proektor

Test


1-23

5

Amaliv mashg‘ulot: 

Tushunchaning 

mazmuni 

va 


haimi. 

Tushunchaning  mazmuni-  predmetning  muhim  belgilarini  ifoda  qiluvchi 

mantiqiy  vosita.  Tushunchaning  hajmi.  Tushunchaning  faktik  hajmi  va 

mantiqiy  hajmi.  Tushunchaning  mazmuni  va  hajmi  o‘rtasidagi  teskari 

nisbat qonuni.

Tushunchalar turlari.  Mazmuni  va  hajmi  bo‘yicha  noaniq tushunchalar. 

Noaniqlik muammolari va paradokslari 

Tushunchalar o ‘rtasidagi munosabatlar.

Tushunchalarni  chegaralash  va  umumlashtirish.  Umumlashtirishning 

mohiyati,  uning  tushunchalarni  shakllantirishdagi  ahamiyati.  Chegaralash 

amali va ilmiy bilimlarni aniqlashtirish.

2

Tarqatmamateri allar, jadval, 

xarita, kross- 

vord, filvord, 

tayanchatamalar

Slayd, video, 

multimediyalitas 

virlar

Kompyuter,proektor

Savol-


javob

1-23


Mustaailish.

1

1-236

Mavzu: Hukm (mulohaza).  Savol.Norma.

Naz.arivmashg‘ulotmaz.mum:Hvkm  tafakkur  shakli  sifatida.  Hukmnine 

tarkibi  va  asosiy  xususiyatlari.  Hukm  va  gap.  Tabiiy  til  gaplarini  qat’iy 

mulohazalarning  kanonik  shakliga  keltirish  muolajalari.  Oddiy  va 

murakkab hukmlar.

Oddiy hukm tarkibi.  Oddiy hukmlarning predikat mazmuni,  miqdori,  sifati 

bo‘yicha turlari. Hukmlarda terminlar hajmini aniqlash.

Murakkab  hukm  va  uning  turlari.  Murakkab  hukmlarni  hosil  qiluvchi 

mantiqiy  bog‘lamalar.  Biriktiruvchi  (kon’yuktiv)  hukmlar.  Ayiruvchi 

(diz’yuktiv)  hukmlar.  Qattiy  va  qattiy  bo‘lmagan  diz’yunkstiyalar.  Shartli 

(implikativ)  hukmlar.  Etarli  va  zaruriy  shart  tushunchalari.  Ekvivalent 

hukmlar.  Murakkab  hukmlarning  chin  bo‘lish  shartlari.  Bir  mantiqiy 

bog‘lovchilarni  boshqalari  orqali  ifodalash.  Murakkab  hukmlarning 

mantiqiy ehtimolligi. Hukmlarni inkor qilish.

1

Tarqatmamateri allar, jadval, 

xarita, kross- 

vord, filvord, 

tayanchatamalar

Slayd, video, 

multimediyalitas 

virlar

Kompyuter,proektor

Tezkorso‘r

ov

1-23


8

Amaliv  mashg‘ulot:Hukmlar  o‘rtasidaei  munosabatlar.  Sie‘ishadiean 

hukmlar  o‘rtasidagi  munosabatlar:  ekvivalentlik,  mantiqiy  bo‘ysinish, 

qisman  moslik(subkontrarlik)  munosabatlar:  zidlik  (kontradiktorlik), 

aarama-aarshilik  (kontrarlik)  munosabatlar.  Mantiqiy  kvadrat.  Mantiqiy 

uchburchak.

Savolning  mantiqiy  tavsifi  va  turlari.  Ma’nosiz,  noaniqroq,  tavtologik 

savollar.  Savol ba’zisi.  Javobning mantiqiy  strukturasi va turlari. Kuchli va 

kuchsiz  javoblar.  To‘liq  va  to‘liqsiz  javoblar.  Tavtologik  va  norelevant 

javoblar.  Savol-javobli fikrlashning mantiqiy asoslari.

2

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Masalalar

yechish


1-23

Mustaailish.

1

1-23Mavzu: Xulosa chiqarish

Naz.arivmashs‘ulotmaz.muni:Xulosa  chiqarishnine  umumiy  tavsifi. 

Xulosa  chiqarishning  tuzilishi:  asoslar,  xulosa,  asos  va  xulosa 

o‘rtasidagi  mantiqiy  aloqa  (xulosalash).  Mantiqan  kelib  chiqish 

tushunchasi.

2

Tarqatmamateri allar, jadval, 

xarita, kross- 

vord, filvord, 

tayanchatamalar

Slayd, video, 

multimediyalitas 

virlar

Kompyuter,proektor

Savol-javob

1-23

7

Amalivmashg‘ulot:  Mantiqan  zaruriy  va  ehtimoliy  (to‘e‘riea o‘xshash)  xulosa  chiqarishlar.  Xulosa  chiqarish  turlari:  deduktiv  xulosa 

chiqarish,  induktiv  xulosa  chiqarish,  anologiya  Deduktiv  xulosa  chiqarish 

tushunchasi.  Deduktiv xulosa chiqarishda  xulosaning asoslaridan mantiqan 

kelib  chiqishining  zaruriyligi.  Xulosa  chiqarish  qoidalari  tushunchasi. 

Deduktiv xulosa chiqarish shakllari.

Hukmlarning  sub’ekt-predikatli  strukturasiga  hamda  hukmlarning 

o‘zaro mantiqiy bog‘lanishlariga asoslangan xulosa chiqarishlar.

Qat’iy  sillogizm  tarkibi.  Sillogizmning  aksiomasi  va  umumiy  qoidalari. 

Sillogizm  figuralari  va  moduslari.  Figuralarning  maxsus  qoidalari. 

Qisqartirilgan sillogizm (entimema). Entimemadan to‘la sillogizmni tiklash.

2

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Masalalar

yechish


1-23

Mustaailish.

1

1-238

Mavzu: Ar

2umentlash-ishonch-e’tiaodni shakllantirish va mustahkamlash 

vositasi.

Naz.arivmashg‘ulotmaz.muni:Argumentlash  va  rastio n al  jarayon. 

A rgum entlashning 

m antiqiy  jih a tla ri. 

A rgum entlash  va 

ishonch 

e ’tiq o d n in g  

sh ak llan ish i. 

Ishontirishning  mantiqiy 

omillari.  Asosli  muhokama  yuritish-  ilmiy 

ishonch  e’tiqodning 

shakllanishining mantiqiy negizi. Argumentlash turlari

1

Tarqatmamateri allar, jadval, 

xarita, kross- 

vord, filvord, 

tayanchatamalar

Slayd, video, 

multimediyalitas 

virlar

Kompyuter,proektor

Savol-javob

1-23

9


Amaliv  mashs‘ulot:  Isbotlash  tushunchasi.  Isbotlashning  tarkibi: 

tezis,  asoslar  (argumentlar),  isbotlash  usuli.  Bevosita  va  bilvosita 

isbotlash.

Rad etish tushunchasi. Tanqid va rad etish usullari: tezisni rad etish, asoslar 

(argumentlar)ni tanqid qilish,  rad etish usulining puchligini aniqlash.  Ilmiy 

tanqid qilish oldiga qo‘yiladigan mantiqiy talablar.

Isbotlash va rad etish qoidalari. Tezisga va antitezisga oid qoidalar. Tezisga 

va  antitezisga  xos  mantiqiy  xatolar.  Asoslarga  oid  qoidalar.  Asoslarda 

uchraydigan  xatolar:  xato  asos,  asosni  oldindan  taxmin  qilish, 

asoslarning etarli emasligi, isbotlashda aylana va boshqalar.

Isbotlash va rad etish usuliga oid qoidalar va ularni buzganda uchraydigan 

xatolar.  Fikrni  asoslashda  uchraydigan  boshqa  mantiqiy  xatolar: 

paralogizmlar, sofizmlar. Mantiqiy parodoks.

2

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Masalalar

yechish


1-23

Mustaail ish.

1

1-239

Mavzu: Ilmiy bilimlarnin

2 mantiqiy shakllariNazariv  mashs‘ulot  mazmuni:  Muammo  va  uning  bilishda

2i 


hamiyati.  Muammoli  vaziyat  tushunchasi.  Savol  va  muammo.  Ilmiy 

nuammolarning  vujudga  kelishi  va  mantiqiy  tuzilishi,  ularning  turlari, 

[o‘yilishi va hal qilinishi. Muammoni hal qilib bo‘lmaslikni aniqlash.

Faraz  - bilimlarning  mavjudlik va taraqqiy  etish shakli.  Faraz-larning 

sosli bo‘lishining mantiqiy  - metodologik shartlari.  Faraz turlari:  umumiy 

a  xususiy farazlar.  Ishchi faraz tushunchasi.  Fanda  o‘zaro  raqobat qiluvchi 

arazlar. Farazlarni tanlash shartlari.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Y.N.

(yozma)


1-23

Amalivmashg‘ulot:

-

Mustaail ish.

1

1-23


Jami:

28

10“Mantiq”  fan (modul) ning o’zlashtirish darajasini nazorati va baholash

Baholash  m ezoni va  k o’rsatkichlari

K o ’rsatkichlar

Baholar

5

4

3

2

Tayanch  bilim larni  aniqlash:

“ 

”usulidagi faolliklariBerilgan 

mavzu 


b o ’yicha 

o ’z 


bilimlarini  eslaydi 

va 


xatosiz  qayta 

tiklaydi


Berilgan  mavzu 

bo ’yicha 

o ’z 

bilimlarini eslaydi 

va 


ayrim 

xatolar 


bilan 

qayta 


tiklaydi

Berilgan 

mavzu 

bo ’yicha o’z 

bilimlarini  qisman 

eslaydi  va  xatolar 

bilan 


qayta 

tiklaydi


Berilgan 

mavzu 


b o ’yicha 

o ’z 


bilimlarini 

eslamaydi va  qayta 

tiklamaydi

B ilim larni  m ustahkam lash:

“ 

” usulidagi faolliklariBerilgan 

mavzu 


b o ’yicha 

o ’z 


bilimlarini  eslaydi 

va 


xatosiz  qayta 

tiklaydi,  taqdimotni 

amalga oshiradi

Berilgan  mavzu 

b o ’yicha 

o ’z 


bilimlarini 

eslaydi 


va 

ayrim 


xatolar 

bilan 


qayta 

tiklaydi 

taqdimotni 

amalga oshiradi

Berilgan 

mavzu 


bo ’yicha 

o’z 


bilimlarini  qisman 

eslaydi  va  xatolar 

bilan 

qayta 


tiklaydi 

taqdimotni 

amalga oshiradi

Berilgan 

mavzu 

b o ’yicha o ’z 

bilimlarini 

eslamaydi va  qayta 

tiklamaydi 

taqdimotni  amalga 

oshirmaydiJami:

5

4

3

2

11

O’QUVCHILARNINGDARSDAN TASHQARI MUSTAQIL ISHLARI

«Mantiq»  o'quv  predmeti  bo'yicha  o’quvchilar  vaqtining  anchagina  qismi  mustaqil 

ishlarni  bajarishga to'g'ri  keladi.  Bunda ular qo'shimcha ravishda bilish va amaliy  faoliyat 

tajribasini egallaydi. Bularning minimumi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-  mavjudxilma-

xilaxborotlarnitanqidiyo'zlashtiribo'ziningmustaqilfikrigaegabo'lishvauniifodalash;

-  nostandart, 

pedagogikjihatdanmoslashmaganaxborotlarni,

masalan, 

Internetnihamo'zichigaolganzamonaviykommuni-

katsiyavositalariyordamidaturlimanbalarustidanishlar: 

tevarak-


atrofdayuzberadiganvoqeavahodisalamizamonaviyijtimoiybilish 

usullarigatayanganholdatahliletish;

-  realvoqelikvaziyatlarinimoddiylashtiradiganta'limiy 

o'yinlardavadolzarbijtimoiymuammolarbo'yichamuhokama, 

munozaralardaishtiroketishhamdao'zqarashlarinimantiqiy 

dalillash;

-  o'quv 

predmetining 

tegishli 

qismlari 

bo'yicha 

kasbiy 


soha- 

lariga bog'lagan holda referatlar tayyorlash va h.k.12

ASOSIYADABIYOTLAR:

1.M.Sharipov Mantiq kasb-hunar kollejlari uchun qo’llanma -T.:  “O„zbekiston faylasuflari  milliy jam iyati”,  2012

2.A.KARIMOV MANTIQ FANIDAN M A ’RUZALAR MATNI  .  - T.:  2018

QO‘SHIMCHAADABIYOTLAR:

3.Karimov I.A. Asarlar  1-17 jildlar.- T.:  O„zbekiston,  1996-2009

4.Karimov I.A.  Yuksak ma’naviyat -  engilmas kuch.- T.:O„zbekiston , 2008

5.Karimov I.A. Eng asosiy mezon-hayot haqiqatini aks ettirish.-  T.:O„zbekiston , 2009 y

6.Karimov I.A. Asosiy  vazifamiz -  vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada 

yuksaltirishdir.  -T.:  O„zbekiston, 2010.

7.Raximov I.  Mantiq.- T.:  Tosh.DU,  1994

8.To„raev B.O.  Logika:  masala va mashqlar. -T.,  2009.

9.Xayrullaev M.,  Haqberdiev M. Mantiq.  -T.:  "O‘qituvchi",  1993 

10.Sharipov M., Fayzixo„jaeva D. Mantiq.-T., 2004

11.Getmanova A.D.  Uchebnik po logike.  Seriya:  Rossiyskiy litsey.  -M.:,1994

12.Getmanova A.D., Panov M.K.  i dr. Logika:  Uchebnoe posobie dlya uchagstixsya10-11  kl. -M .:,  1992.

13. 

Grigorev  B.V.  Klassicheskaya  logika.:  Uchebnoe  posobie  dlya  uchaщixsya  starshix  klassov  srednix  shkol,  gimnaziy, listeev i studentov vishix uchebnix zavedeniy.  -M.:  Gumanit.  izd.  stentr VLADOS,  1996

13

14.  Gryadovoy D.I.  Logika.Prakticheskiy kurs  osnov formalnoy logiki.  Uchebnoe posobie v kratkom izlojenii i uprajneniyax. 

-M.:  2003

15.Ivin A.A.  Iskusstvo pravilno mbislit:  Kn.  dlya uchaxщixsya st. Klassov.-2-e izd., pererab.  i dop. -M.:  Prosveshenie,  1990

16.  Ivin A.A., Nikiforov A.L.  Slovar po logike.-  .M.:  Gumanit.  izd.  stentr VLADOS,  1994

17. Kerroll L. Logicheskaya igra :  Per.  s angl.  Yu.A. Danilova.  -M.: Nauka,  1991

18. Logika i kompyuter. Modelirovanie rassujdeniy i proverka pravilnosti programm.-M.: Nauka,1990

19. 

Rahimov 


I. 

Logikadan 

amaliy 

mashg„ulotlar va 

metodik 


tavsiyalar. 

-T.:, 


«O„qituvchi»,  1988.

20.  Stepanova O.I.  Istoriya logiki.  -T., 2007Internet-saytlar

21  W W W .LOGIK.ru

22.  WWW.logic. Pdmi.ras.ru

23.  www.Logic.philos.msu.  ru14

O ’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI 

OLIY  VA  O ’RTA MAXSUS  T A ’LIM VAZIRLIGI 

TOSHKENT  SHAHRIDAGI TURIN POLITEXNIKA 

UNIVERSITETI HUZURIDAGI 

AKADEM IK LITSEY

A k ad em ik   litsey  an iq   fan lar y o ’n alishi  III  b o sq ich   o ’quv ch ilari  u ch u n  “M A N T IQ ” 

fan id an   2 0 1 8 -2 0 1 9   o ’quv yili  u ch u n  m o ’ljallan g an

Taqvimiy mavzular rejasi

T u z u v c h i:

A .K a r im o v

K a f e d r a   m u d ir i:

Z .C lio riy e v a

“T A S D I 

T T P U  h u zu ru d ag i 

O ’IB D O ’  J

T o s h k e n t -  2018


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OILIY VA O RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN POLITEXNIKA UNIVERSITETI HUZURIDAGI AKADEMIK LITSEY

Karimov Abdusaidning 2018-2019 o'quv yili uchun «MANTIQ» (III bosqich uchun) o'quv fanidan

TAQVIMIY MAVZULAR REJASI

Umumiy ajratilgan vaqt (soat)

T/R

Mutaxassislik va 

guruhlar

Ham-

masi

Auditoriyadagi

Mustaqil

ish

Jami

Nazariy

Amaliy

Laboratoriya

Kursishi

Seminar

1

23

4

56

7

89

10

1.Aniq  fanlar 01-02.16

28

2014

6

--

-

8I ll bosqich uchun Mantiq fanidan 2018-2019-o’quv yili uchun  o’quv mavzu - rejalarining taqsimlanishi.

T/r


Mavzu

Ajratilgan

vaqt

(soat)


M

as

hg'u

-l

ot 

tur


i

Ta’lim


metodlari

Ta’lim


vositalari

(dars


jihozlari)

Fanlararo

aloqadorlik

O'quvchilarning 

auditoriyadagi 

bajaradigan 

mustaqil ishi

Foydalaniladigan

manbalar

Uyga


vazifa

Guruhlar va 

sana

Izoh


0

1

-16

0

2-1

6

1Mantiq fanining pretmeti va 

ahamiyati

2

Ma’ruza.


Suhbat.

aqliy hujum 

guruhlar bilan 

ishlash


tarqatma

materiallar

plakat

Falsafa,Psixolo giya ,Tarix

Tarqatma


material,

Mantiq Toshkent 

2015y

O ’qib kelish2

Mantiqiy tafakkurning  til 

bilan aloqasi

2

Ma’ruza.Suhbat.

aqliy hujum 

guruhlar bilan 

ishlash


tarqatma

materiallar

plakat

Falsafa,Psixolo giya ,Tarix

Tarqatma


material,

Mantiq Toshkent 

2015y

O ’qib kelish3

To’g ’ri tafakkurning asosiy 

qonunlari

2

Ma’ruza.Suhbat.

seminar


aqliy hujum 

guruhlar bilan 

ishlash

tarqatma


materiallar

plakat


Falsafa,Psixolo 

giya ,Tarix

Tarqatma

material,

Mantiq Toshkent 

2015y


O ’qib kelish

4

Fikrlash ob’ektlari va ularning tiplari

2

Ma’ruza.Suhbat.

aqliy hujum 

guruhlar bilan 

ishlash


tarqatma

materiallar

plakat

Falsafa,Psixolo giya ,Tarix

Tarqatma


material,

Mantiq Toshkent 

2015y

O ’qib kelish5

Tushuncha haqida m a’lumot

2

Ma’ruza.


Suhbat.

aqliy hujum 

Charxpalak

tarqatma


materiallar

plakat


Falsafa,Psixolo 

giya ,Tarix

Tarqatma

material,

Mantiq Toshkent 

2015y


O ’qib kelish

6

Hukmning mohiyati va tartibi

2

Suhbat va Seminar

aqliy hujum 

guruhlar bilan 

ishlash


tarqatma

materiallar

plakat

Falsafa,Psixolo giya ,Tarix

Tarqatma


material,

Mantiq Toshkent 

2015y

O ’qib kelish7

Oraliq nazorat.  Xulosa 

chiqarish

2

Test yoki yozma 

ish. 


Ma’ruza.

Test aqliy 

hujum

tarqatma


materiallar

plakat


Falsafa,Psixolo 

giya ,Tarix

Tarqatma

material,

Mantiq Toshkent 

2015y


O ’qib kelish

8

Induktiv va deduktiv xulosa chiqarish

2

Ma’ruza.Suhbat.

aqliy hujum 

guruhlar bilan 

ishlash


tarqatma

materiallar

plakat

Falsafa,Psixolo giya ,Tarix

Tarqatma


material,

Mantiq Toshkent 

2015y

O ’qib kelish9

Dalillashning asosiy belgilari

2

Ma’ruza.


Suhbat.

seminar


aqliy hujum 

guruhlar bilan 

ishlash

tarqatma


materiallar

plakat


Falsafa,Psixolo 

giya ,Tarix

Tarqatma

material,

Mantiq Toshkent 

2015y


O ’qib kelish

10

Muommo va faraz.Yakuniy nazorat

2

Ma'ruza.Suhbat

aqliy hujum 

Savol- javob

tarqatma


materiallar

plakat


Falsafa,Psixolo 

giya ,Tarix

Tarqatma

material,

Mantiq Toshkent 

2015y


O ’qib kelish

Jami


20s

Tuzuvchi


A.Karimov

O ’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY VA O ’RTA MAXSUS  TA’LIM  VAZIRLIGI 

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN AKADEMIK LITSEYI

MAN:


“TASDI 

Turin akadem 

O’lBDO’  J.Elmurod

“  


”  

aA

KARIMOV ABDUSAIDning

Akademik litsey aniq fanlar  yo’nalishi III bosqich o’quvchilari uchun 

“Mantiq”fanidan nazariy va amaliy darslar ta’lim texnologiyasi

Kafedra mudiri: 

Z.T.Choriyeva

Tuzuvchi: 

' '   У

 

A.A.KarimovToshkent


Download 287.63 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling