O 'z b e k is t o n r e s p u b L ik a s I o L iy va 0 ‘r t a m axsus t a ’l im V a z ir L ig I


Download 197.73 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/6
Sana19.05.2022
Hajmi197.73 Kb.
#679859
  1   2   3   4   5   6
Bog'liq
chiziqli algebra va analitik geometriya
trigonometrik tenglamalar, mustaqil ish Axmadjonov Qudratjon, Doc1, Gazlarda, Gazlarda, hfdyjdukr, Reference-334211101058(9), 3354f7ad6ddb5608d532d8376825115d(1), Farm tex 22, 2 5224663149617089750, Sun’iy neyron tarmoqlari Ma’ruza rejasi-fayllar.org, english, Эконометрикага кириш силлабус , Маъруза 2 Ионлан.нурларнинг физикавий хоссалари 4 soat


O 'Z B E K IS T O N R E S P U B L IK A S I 
O L IY VA 0 ‘R T A M AXSUS T A ’L IM V A Z IR L IG I
T O S H K E N T IR R 1G A TSIY A VA Q IS H L O Q X O J A L I G IN I 
M EX A N 1Z A T SIY A L A SH M U H A N D ISLA R 1 IN STITU T1
C H IZ IQ L I
F A N IN IN G 0 ‘Q U V D A STU R I
Bilim sohasi: 
500 000 - Tabiiy fanlar, matem atika va statistika 
T a ’lim sohasi: 
530 000 - Fizikaga oid fanlar
T a ’lim
y o ‘n alishi: 
60531000 - M exanika va m atem atik modellashtirish


F an /m o d u l kodi
0 ‘quv yili
S em e slr(la r)
F.CTS - K rcditlar
AGG1 105
2021-2022
1
5
F an /m o d u l tu ri
T a ’Iim tili
H aftadagi dars soatlari
Majburiy
0 ‘zbek
6
1
.
2.
F an n in g nomi
A u d ito riy a
m a sh g ‘uIotIari
(soat)
M u staq il 
t a ’Iim (soat)
Ja m i
yuklama
(soat)
Chiziqli algebra va analitik 
geom etriya
60
90
150
i. Fanning m azm uni
Fanni o ‘qitishdan m aqsad - talabalam ing intellektini rivojlantirish, m antiqiy 
va algoritmik fikrlash qobiliyatini shakllantirish; talabalarga m ustahkam
fundamental bilim berish, olgan bilim larini zam onaviy am aliy masalalarini 
echishga tadbiq qilishga o ‘rgatish; tajriba o ‘tkazish y o ‘Ii bilan olingan 
natijalarning, turli tabiiy jarayonlar, hodisalar va qurilm alarni m atem atik 
m odellarini tuzishda, asosli tahlil qilishda, texnik va iqtisodiy m asalalarning 
optim al echimlarini qidirishda, ularni am alga oshirishning eng yaxshi yoMlarini 
tanlashda zarur b o ‘ladigan asosiy m atem atik usullam i talabalarga o ‘rgatish; 
talabalarda Oliy m atem atika fani b o ‘yicha o ‘quv rejalaridagi ixtisoslik va 
umumkasbiy fanlari m asalalarida m atem atik uslublarni tadbiq eta bilish 
ko'nikm alarini rivojlantirishdan iboratdir.
Fanning vazifasi - turdosh va m utaxassislik kafedralari bilan kelishilgan 
holda dastur asosida tuzilgan ishchi o ‘quv hujjatlari yordam ida talabalarga 
(ularni bilim saviyaini inobatga olgan holda) m atem atik uslublarning mohiyatini 
va ularning zam onaviy kom pyuter dasturlaridagi ishtiroklarini to ‘liq va 
om m abop tarzda tushuntirishdan iborat vazifalarni bajaradi.

Download 197.73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling