O 'z s a n o a tq u r ilis h b a n k


Download 21.42 Kb.
Pdf ko'rish
Sana08.06.2018
Hajmi21.42 Kb.

" O 'z s a n o a tq u r ilis h b a n k "   A T B   to m o n id a n  jis m o n iy  sh a x sla r n in g   m illiy  v a ly u ta d a g i  d e p o z itla r in i ja lb   q ilish   b o 'y ic h a   ta k lif q ilin a y o tg a n   o m o n a t  tu rla ri

v a   u la r n in g  sh a r tla r i  to 'g 'r is id a   2 0 1 6   y il  29   iyul  h o la tig a   m a 'lu m o t.

Л»

O m o n a tla r n in g   n om iO m o n a t  tu ri

M u d d a ti

B o sh la n g ic h   b a d a ln in g  

m in im a l  m iq d o r i

Izoh

1

Talab  qilib olgunchaTalab  qilib  olinguncha

M uddatsiz

Chegaralanm agan

O m onatga m ablag'lar naqd  va naqdsiz ko'rinishda qabul  qilinadi.  K irim  va chiqim 

operatsilari  cheklovlarsiz am alga oshiriladi.

2

Bolalar m aqsadli  om onatiJam g'arm a depozit

10 yil


C hegaralanm agan

B ola  16 yoshga tolgunga qadar va undan ortiq  m uddatga.

3

Kom m unal  to'lovlar uchunJam g'arm a depozit

1  yil


O m onatehining oylik 

kom m unal  to'loviga yetarli 

m iqdorda foiz hisoblash 

uchun zaru r sum m ada

O m onatehining ishtirokisiz arizasiga asosan  foizlar h ar oy kom m unal tu'lov 

tashkilotlariga o'tkaziladi.

4

K afolat plusJam g'arm a depozit

3  yil


Iste'mol  kreditining 25%  

dan  kam   bo'lm agan 

m iqdorda

Ushbu  o m onat b oshqa om onatlardan  farqli  ravishda  iste'm ol  kreditining 

boshlang'ich  badalini  shakllantirish  uchun jo riy  qilingan.

5

IpotekaJam g'arm a depozit

15  yil


Ipoteka kred itin in g  25%  

qiym atida

U shbu om onat b o sh q a om onatlardan  farqli  ravishda  ipoteka kreditining boshlang'ich 

badalini  shakllantirish  uchun jo riy   qilingan.

6

Avto-plyusJam g'arm a depozit

3  yil


A vtom obil  qiym atining 

50%  qiym atida

U shbu  om onat b oshqa om onatlardan  farqli  ravishda avtom obil  kreditining 

boshlang'ich  badalini  shakllantirish  uchuji jo riy  qilingan.

7

B inafshaJam g'arm a depozit

3  oy


M inim al  100,0  m ing

N aqd  pulda,  shuningdek,  shu  filialdagi  saqlash  m uddati  tugagan jam g 'arm a va 

m uddatli  om onatdagi  m ablag'lam i  qayta rasm iylashtirish  orqali  qabul  qilinadi. 

O m onatchi  3  oydan  so'ng om onatdagi  pul  m ablag'ini  olm asa,  om onat avtom atik 

ravishda qayta rasm iylashtiriladi  va m uddati y an a 3  oyga uzaytiriladi.  Om onat 

m uddati  ko'pi  bilan  3  m arta  uzaytirilishi  m um kin.  Foiz to'lovi  h ar oyda to'lanadi.

8

G ulshan


Jam g'arm a depozit

1  oy


M inim al  100,0  m ing

Naqd  pulda,  shuningdek,  shu  filialdagi  saqlash m uddati  tugagan jam g'arm a va 

m uddatli  om onatdagi  m ablag'lam i  qayta rasm iylashtirish  orqali  qabul  qilinadi.  Foiz 

to'lovi h ar oyda to'lanadi.

9

Betakrorim san  V atanimM uddatli  depozit

5  oy


M inim al  100,0  m ing

Jism oniy shaxslarning  plastik  kartalaridagi  m ablag'lari  n aqdsiz qabul  qilinadi va 

om onatning m uddati tugagandan  so'ng yana plastik  kartalarga o'tkazib  beriladi. 

Foizlar h ar oy naqd  pulsiz shaklda plastik k artaga o'tkazib  beriladi.

10

K o'klam


M uddatli  depozit

2  oy


M inim al  100,0  m ing

N aqd  pulda,  shuningdek,  shu  filialdagi  saqlash m uddati  tugagan  boshqa om onatlam i 

qayta rasm iylashtirish orqali  qabul  qilinadi.  Foiz to'lovi  h ar oyda to'lanadi.

11

FoydaM uddatli  depozit

14 oy


C hegaralanm agan

Naqd pulda,  shuningdek,  shu  filialdagi  saqlash  m uddati  tugagan jam g'arm a va 

m uddatli  om onatdagi  m ablag'lam i  qayta rasm iylashtirish  orqali  qabul  qilinadi  va 

foiz to'lovi  har oyda to ’lanadi.

12

Y uksalishM uddatli  depozit

30 oygacha

C hegaralanm agan

N aqd  pulda,  shuningdek,  shu  filialdagi  saqlash  m uddati  tugagan  m uddatli  va talab 

qilib olinguncha om onatdagi  m ablag'lam i  qayta rasm iylashtirish  orqali  qabul 

qilinadi  va foiz to'lovi  har oyda to'lanadi.

13

Rag'bat


M uddatli  depozit

3  oy


M inim al  1,0  mln.

N aqd  pulda,  shuningdek,  shu  filialdagi  saqlash  m uddati  tugagan jam g 'arm a va 

m uddatli  om onatdagi  m ablag'lam i  qayta rasm iylashtirish  orqali  qabul  qilinadi  va 

foiz to'lovi  har oyda to'lanadi.

14

Kafolatli  darom adM uddatli  depozit

6  oy


M inim al  1,0  mln.

N aqd  pulda,  shuningdek,  shu  filialdagi  saqlash  m uddati  tugagan jam g'arm a va 

muddatli  om onatdagi  m ablag'lam i  qayta rasm iylashtirish  orqali  qabul  qilinadi.Foiz 

to'lovi  har 2  oy uchun  bo'nak  tarzida om onatehining plastik  kartasiga o’tkazib

beriladi.

15

O na va  bolaM uddatli  depozit

4  oy


Chegaralanm agan

N aqd  pulda va om onat  rasm iylashtirilayotgan ja m g ’arm a  kassadagi  m uddatli  va 

jam g'arm a om o n at  hisobvaraqlaridagi  m ablag’lam i  qayta rasm iylashtirish  orqali 

qabul  qilinadi.  Foizlar har oy uchun  bo'nak tarzida oldindan  to'lanadi.
Download 21.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling