O zbekistoin respijblikasi oliy va o rta maxsus ta’lim vazirligi o. S. Ablyalimov, M. I. Xismatulin termodinamika


Download 57.49 Kb.
Pdf ko'rish
Sana25.02.2020
Hajmi57.49 Kb.

O  ZBEKISTOIN  RESPIJBLIKASI 

OLIY VA  O  RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

O.S. Ablyalimov, M.I. Xismatulin

TERMODINAMIKA

0  'zbekislon Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta 'lim 

vazirligi lomonidon Oliy о ‘qnvyurtlari noissiqlik-energetik 

bakalavriai ia 'lim yo 'nalishi talabalari  uclnm darslik  sifatida

tavsiya etilgan

Toshkent

“Iiod-press”

201

°


УДК:  536.7(075.8) 

КВК:  31.31уа73

А17


Ablyalimov, O.S.

Termodinamika  (Matn)  darslik/  O.S.  Ablyalimov,  M.l.  Xismatulin.

-  Toshkent. “Ijod-Press” nashriyoti. 2019. -4 1 6  b.

rSBN 978-9943-5815-7-9T aqrizchilar:

Bozorov R.I. --Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash. qurilish va eksplua- 

tatsiy asi iiistitiiti  Ekologiya va icliki yonuv dvigatcllari” kafedrasi mudiri, texnika 

fanlari doktori. professor;

RizayevA.N  -  Toshkent tem iryol muliandislari instituti -‘Muhandislik kom- 

munikatsiyasi va tizimlari” kafedrasi mudiri. tcxnika fanlari doktori, professor

Darslikda  texnik  termodinamika  asoslari  va  issiqlik  uzatish  iiazariyasi,  iss-iqlik 

o’tkazuvchanlik, konvektiv issiqlik almashunuvi va issiqlik nurlanishi haqida m a’hmiotlar 

berilgaxi.  Shuningdek  bug-  va  nam  havo  xususiyailari,  zamonaviy  termodinamik  siklni 

tadqiqot  metodlari  ko‘rsatilgan.  Yonilg‘i  va  lining  yonish jarayoni,  sovutish  mashinalari, 

issiqlik  kueh  va  kompressor qurilmalaii  ish jarayoni  ko'rib  chiqilgan.  Dosh  va  I’azotur- 

binali  qunlmalar,  ichki  yonuv  dvigatellari,  reaktiv  dvigatellar,  sovutish  va  kompressor 

qurilmalaii  tuzilish  sxema  va  konstrukliv  xususiyatlarini  mobatga  olgan  holda  ulaming 

hisobi  ko’rsatilgan.  Oraliq  va yakimiv  nazorat  ishlari,  amaliy  mashg‘ulotlar davrida  shu­

ningdek,  tilabalarning  mustaqil  ishlarini  bajarish  jarayonida  talabalanu  baholash  uchun 

mo'ljallangan nazorat savollari va tayanch ma'lumotlar ko'rsatilgan.

Noissiqlik-energetik mutaxassislikda ta  lim oluvchi o ‘quv muassalari talabalari uchun 

mo  ljallanjan. shu juniladan tem iryo‘lmutaxassisligi bo'vicha tahsil oluvchilaruchun ham 

mo  ljallan jan.  Oliy  texnik o'quv yurti o'qituvchilai i.  muliandislar gurahi, texnik va ilmiv 

sohada  ishlovchi  xodimlar,  shuningdek  issiqlik  energetikasi  mutaxassisliklarida  fai Iiyal 

yurituvchi xodimlar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

УДК: 536.7(075.8) 

IvBK:  31.31ya73

ISBN 978-9943-5815-7-9

© “Ijod-Press” nashriyoti, 2019 

© O.S. Ablyalimov,  M.l. XisrnanilinO .S. A b lyalim ov, М Л.  X isn iatu iin

TERMODINAMIKA

«IJOD-PRESS» iiashrivoti 

Litsenziya A1 >2270

Mtiibarrir: A.Abdujalilov 

Musahiiih: Yu.O‘rinov 

Dizayner:  R.Tashinatov 

Sahifalovehi:  H.Safaralivev

Bosishga  19.12.2019 йил ruxsat berildi.  Qogoz hichimi 

60x84  !/]6  « Fiines New  Roman»  garniturasi. 

Shartli bosma tabog'i  26.0.  Naslir bosma tabog'i 26,2. 

Adadi 200.  Buyurtma № 90

« Dizayn-Print» MChJ  0 ‘IC’hK bosmaxonasida chop etilcl 

100054.  Toshkent shaliri, C ho'pon ota ko'chasi, 28-a uy. 

Telefon:  (71) 273-19-50. 27

З -19-51

Download 57.49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling