O ’zbekiston respublikasi oliy va o ’rta m a X s I s t a ’ lim vazirligi muq1miy nomidagi qo'qon davlat pedagogika instituti


Download 0.68 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana29.05.2020
Hajmi0.68 Mb.
  1   2   3

O ’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY  VA  O ’RTA  M A X S I S   T A ’ LIM

VAZIRLIGI

MUQ1MIY  NOMIDAGI  QO'QON  DAVLAT  PEDAGOGIKA  INSTITUTI

“Tasdiqlandi"

0 ‘quv  ish j^ ri^ 'y ic h a  prorektor

N.S.Jo'rayev

2019 у  a O "  

0 4

'< ^ .1   :

R1VOJLANISH  PSIXOLOGIYAS1  VA  PEDAGOGIK-PSIXOLOGIYA

fanining ishchi  o‘quv dasturi

(1-11-kurslar uchun)

Bilim  soha:

Ta'lim  sohasi: 

Ta'lim  yo'nalishi:

100000 

-   Gumanitar110000 

Pedagogika

5110900 

Pedagogika va psixologiya

Vlashg'ulot  turi

Ajratilgan  soat

II

Semestr


III

IV

Nazariy (ma'ruza)64

28

2412

Amaliy


78

38

2614

Seminar


20

10

64

Mustaqil  ta'lim

164

76

5632

Kurs ishi

-

-

-Jarni auditoriya soatlari

88

7456

30

Umumiy o’quv soatlari164

150


112

62

\Qo  q o n - 2019

Fanning  ishchi o‘quv fan dasturi  0 0 ‘MTV  ning 2018 yil  25  avgustdagi 

744  -sonli  buyrug‘i 

bilan  (buyruqning  2  -  ilovasi)  №BD-  5110900  18.08 

tasdiqlangan  “Rivojlanish  psixologiyasi  va  pedagogik psixologiya”  fan  dasturi  asosida 

tayyorlangan.

Fanning  ishchi  o ‘quv  dasturi  Qo'qon  davlat  pedagogika  instituti  Kengashining 

2019- yil  30 avgustdagi  1- sonli  bayoni  bilan tasdiqlangan.

Tuzuvchilar:

D.  Saliyeva 

Qo'qon 


DPI 

“Pedagogika  va 

psixologiya"

D.Yulchiboveva

kafedrasi 

o’qituvchisi 

psixologiya 

fanlari 


nomzodi, dotsent

Qo'qon 


DPI 

“Pedagogika  va 

psixologiya” 

kafedrasi  o'qituvchisiTaqrizchilar:

Erkaboyeva N. Sh.

Qo'qon  DPI  Pedagogika fakulteti  dekani, 

pedagogika fanlari  doktori, dotsent

Juraev N.

Qo'qon  DPI  “Pedagogika  va  psixologiya" 

kafedrasi 

psixologiya 

fanlari 

nomzodi, 

dotsent

Qo'qon  DPI  Pedagogika fakulteti  dekani:2019 yil

Erkaboyeva N.  Sh.

Pedagogika-psixologiya  kafedrasi  mudiri:

2019 yil


Saliyeva D.  A.

l.O'quv fanini  o'qitilishi  bo’yicha  uslubiy  ko’rsatmalar

Mazkur  fan  shaxs  shakllanishining  psixologik  qonuniyatlarini,  turli  yosh 

davrlarida  ta'lim-tarbiya  berishning  psixologik  tamoyillarini  hamda  o'qituvchi 

shaxsining  psixologik  xususiyatlariga  doir  nazariy  va  amaliy  bilimlarni  qamrab  oladi. 

Ayniqsa,  shaxs  ta’lim  va tarbiyasiga doir  psixologik  bilimlarni  bilishi  va amal  qilishga 

nisbatan  ongli  munosabatni  qaror  toptirish  hamda yetuklik  va  keksalik  davridagi  shaxs 

taraqqiyotiga  doir  qarashlaming  mohiya  tini  tushunishda  talabalami  zarur  bo‘lgan 

bilimlar bilan qurollantiradi.

Rivojlanish  psixologiyasi  va  pedagogik  psixologiya  fani  umumkasbiy  fanlar 

blokiga  kiritilgan  kurs  hisoblanib,  1-2  kurslarda  o'qitilishi  maqsadga  muvofiq. 

Rivojlanish  psixologiyasiva  pedagogik  psixologiya  fani  gumanitar  va  ijtimoiy-iqtisodiy 

fanlar  turkumiga  kiradi  va  barcha  pedagogik  bakalavriat  ta’lim  yo'nalishlarida  ham 

o'qitiladi.  Mazkur  fan  boshqa  psixologik  fanlaming  nazariy  va  uslubiy  asosini  tashkil 

qilib,  o'z rivojlanishida aniq yo'nalishidagi  psixologik  fanlar  uchun  zamin  bo'lib  xizmat 

qiladi.

Fanni  o'qitishdan  maqsad-  talabalarga  shaxs  rivojlanishning  turli  davrlarida yuzaga  keladigan  psixologik,  fiziologik  o'zgarishlar,  qonuniyatlar  hamda  yoshga 

bog'liq  holda  ta'lim  va  tarbiyani  tashkil  qilishning  psixologik  mexanizmlari  borasida 

bilimlarni  hosil  qilish  va  amaliyotga  tatbiq  qilish  ko'nikmasini  tarkib  toptirishdan 

iborat.  Ushbu  maqsadga  erishish  uchun  fan  talabalarni  nazariy  bilimlar,  amaliy 

ko'nikmalar  psixologik  hodisa  va  jarayonlarga  uslubiy  yondashuv  hamda  ilmiy 

dunyoqarashini  shakllantirish  vazifalami  bajaradi.

Fan  bo'yicha  talabalarning  bilim,  ko'nikma  va  malakalariga  quyidagi  talablar 

qo'yiladi.  Talaha:

-rivojlanish  psixologiyasi,  pedagogik  psixologiya,  shaxs  rivojlanishining  psixologik 

qonuniyatlari  to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi;

-rivojlanish  psixologiyasining  asosiy  muammolari.  shaxs  rivojlanishining  turli 

davrlaridagi  psixologik  o'zgarishlar,  qonuniyatlar,  mexanizmlar,  tamoyillarni,  ta’lim- 

tarbiyani  tashkil  qilishning xususiyatlarini  bilishi va ulardan foydalana olislii;

-talaba  shaxs  rivojlanishi  borasidagi  psixologik  hodisa  va  jarayonlarni  tahlil  qilish 

usullarini  qo'llash.  shaxs  kamoloti  borasidagi  muammolar  bo'yicha  yechimlar  qabul 

qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.2.  Ma’ruza  mashg’ulotlari

l-Modul.  Rivojlanish  psixologiyasining asosiy  muammolari 

kursi  bo’yicha  (2-semestr)

1 jadval
Ma’ruzalar mavzulari

Dars

soatla

ri

hajmi

II  semestr

I. 


Rivojlanish  psixologiyasiga  kirish.  Rivojlanish  psixologiyasi  vayosh 

4

davrlar psixologiyasi.  Rivojlanish psixologiyasi  amaliy  psixologiya sohasi. Rivojlanish  psixologiyasining asosiy vazifasi.___  

___ 


j

Rivojlanish  psixologiyasining boshqa fanlar bilan  bog'liqligi 

Rivojlanish  psixologiyasining metodlari.  Rivojlanish  Uishiinchasi.

2.

Rivojlanish  psixologiyasining  hosliqa  fanlar  liilnn  l>og‘lii|ligi  va 

metodlari.  Rivojlanish  psixologiyasining hosliqa  lanlat  bilan  bog'liqligi. 

Rivojlanish  psixologiyasining metodlari  Rivojlanish  lushunchasi.

2

3.

Rivojlanish  psixologiyasini  shakllanlshl.  Rivojlanish  psixologiyasini shakllanishining  tavsifiy  bosqichi.  Rivojlanish  g'oyasini  yu/.aga  kelishi. 

Ta’lim  amaliyoti  bilan  bog'liq  yosli  davrlarini  dillricnsiyasi  1  kspermental 

amaliyot va fan  sifatida rivojlanish  psixologiyasini  shakllanishi.

4

4.Kndogen  va  ek/ogen  yo'nalishlarda  rivojlanish  na/ariyasi.  kamol 

topishning  nazariyasi  ilk  na/ariyasi  к  liyuU-i  ho'yn ha  rivojlanishning  uch 

bosqichli 

na/ariyasi 

X.Verncrning 

orlogcnclik 

konsepsiyasi. 

A.Bnzmanning  rivojlanish 

na/ariyasi 

Kivnjlanixhni 

luslnint irishning

4

biogenetik  yo'nalishi  (S.Xoll  konsepsiyasi)5.

1  ndogen  va ck/ogen  yo'nalishlarda  iivo|lanlsh  na/arlyasl.

Rivojlanish  borasidagi  ladqi(|otlaniing  iiniinaliv  yo'nalishi  (A.Gezell. 

1  lermcn  na/ariyasi).  V.Shlernning  rivojlanishnl  ikki  omilli  honvergensiya 

na/ariyasi, 

Dastlahki 

bixeviori/m 

na/atlyasining  sliarhi 

It.Skinner 

na/ariyasi  S  llqn  va  1)  llaerning rivojlanish na/ailyasi  It  Sirs  na/ariyasi.

4

6.I’sixologlk  niaklalilarda  rivojlanish  na/arlyalai 1.  I’sixoanali/  rivojlanish 

lahjini.  /..1  reydning klassik  psixoanali/i

4

7,

I’sixologik  maklahlarda  rivojlanish  na/arlyalarl,llolalik  psixoanah/ini  •.hakllanisin  Ijtiimiiylashuv  niiianiinosi  kognitiv 

yo'nalishda 

rivojlanish 

psixologivasi 

1 aiixiy  nimlniiiy 

yo'nalishda 

rivojlanish psixologiyasi,

6

Jami ________

28

2-Modul.  Rivojlanishning yosli  hosqirhlarini  psixologik  lalilili  kiirsi  bo'yicha

(3-semestr)

la jadva!Ma’ruzalar mavzulari

Bars

soatlari

hajnii

III  semestr

1.

Go'daklik davri.  Bolalik  fenomeni.  Bolalik chegaralari.  Prenatal 

rivojlanish. Tug'ilishning psixologik jihatlari.  Tug'ilishga nisbatan 

tanqidiy qarash.  Go'daklik  davriga umumpsixologik tavsifnoma.  Yosh 

chegaralari.  Rivojlanishning ijtimoiy  vaziyati. “Jonlanish  kompleksi" va 

uning belgilari. Go'daklik davrida sensor va motor rivojlanish.  Go'daklik 

davrida asosiy psixologik yangilik.  Hayotini birinchi  yilidagi  inqiro/

2

2.Ilk  bolalik davri.  Ilk  bolalik davrida asosiy yangiligi  va rivojlanishining 

ijtimoiy vaziyati.  Predmetli  faoliyatni  shakllanishi.  Ilk  bolalik  duvrida 

bilish jarayonlarini  rivojlanishi.  Bolani  kattalar bilan  miiloqoimi 

rivojlanishi.  O'zini  o'zi  anglash  elementlarini  shakllanishi  Bnl.ming

2


emotsional  sohasi.  Axloqiy xulq-atvor elementlarini  shakllanishi.

3.

Maktabgacha yosh  davri.  Maktabgacha bolalik davomida rivojlanishni 

ijtimoiy vaziyatini  o'zgarishi.  O'yin  va faoliyatning boshqa turlari. 

Kattalar va tengdoshlari  bilan  muloqot.  Maktabgacha tarbiya yoshida 

bilish jarayonlarini  rivojlanishi.  Maktabgacha tarbiya yoshida shaxsini 

rivojlanishi.

2

4.

kichik  maktab  yosh  davri.  Kichik  maktab  yoshida  rivojlanishning umumiy  shart-sharoitlari.  Yetakchi  faolyat  sifatida  o‘quv  faoliyatini 

shakllanishi  va ta'lim  motivatsiyasini  shakllanishi.  Kichik  maktab  yoshida 

bilish jarayonlarini  taraqqiyoti.  Kichik  maktab  yoshi  shaxsini  rivojlanishi. 

Motivatsion-ehtiyojli  sohasini  shakllanishi.  Emotsional-irodaviy  sohasini 

rivojlanish  xususiyatlari.  Reflksiyani  boshlang'ich  shakli.  O'zini  o'zi 

baholashni  shakllanishi.  Axloqiy  rivojlanish  xususiyatlari.  Kichik  maktab 

yoshida  ijtimoiy hayot: o'qituvchilar va tengdoshlari  bilan  muloqot.

2

5.O'smirlik  davri.  O'smirlik  davriga  umumpsixologik  tavsifnoma. 

Psixologiyada  o'smirlik  tadqiqotlari.  O'smirlikda  “kattalik"  va  “bolalik” 

dialektikasi.  Yosh  chegaralari.  O'smirlik  inqirozi.  O'smirlik  davrida 

faoliyatning  asosiy  turlari.  Kattalar  va  tengdoshlari  bilan  muloqot. 

Intellektual  qiziqishlar  va  nazariy  tafakkur  elementlarini  shakllanishi. 

O'smir  shaxsini  xususiyati.  Kattalik  ko'rinishlari.  O'zini  o'zi  anglashni 

shakllanishi.  Psixoseksual  rivojlanish.  Identiklikni  shakllanishi.

4

6.O'spirinlik  davri.  O'spirinlik  inson  hayot  yo'li  tizimidagi  o'rni. 

O'spirinlik  davrini  psixologik  nazariyalari.  Yosh  chegaralari.  Intellektual 

sohani  rivojlanishi.  Dunyoqarashni  shakllanishi.  Emotsional  rivojlanish. 

O'spirinlik  davrida  shaxsini  rivojlanish  xususiyatlari.  “Men-siymosi”  va 

barqaror  o'zini  o'zi  anglashni  shakllanishi.  O'spirinlik  davrida  inqiroz 

niuammosi. O'spirinlik davrida  ijtimoiy  faollik.

4

7.

Yoshlik  davri.  Yoshlik  ijtimoiy-tarixiy  kategoriya  sifatida.  Yosh chegaralari.  Yoshlik  davrida  shaxs  rivojlanishi.  Hayot  mazmunini 

mo'ljalga  olish  va  hayotiy  qadriyatlar  tizimini  namoyon  bo'lishi. 

Individual  hayot  uslubini  shakllanishi.  Yoshlik  davri  inqirozi.  Yoshlik 

davrida ijtimoiy  faollik.  Yangi  ijtimoiy mavqeiga erishishi  va kasbiy o'zini 

o'zi  anglash.

2

8.Yrtuklik  davri.  Yetuklikning  umumpsixologik  tavsifnomasi.  Yosh 

chegarasi.  Yoshga  yoshdan  o'tishdagi  muammolar.  Yetuklik  davridagi 

inqiroz.  Yetuk  shaxs  tavsifnomasi.  Tanlagan  kasbiy  faoliyat  sohasida 

o'zini  o'zi  faollashtirish.  Yetuklik  davrida  mas’uliyat  va  ijtimoiy  faollik 

sohasini  kengayishi.

4


9.

Keksayish  va  keksalik.  Keksayish  va  keksalik  davriga  umumpsixologik 

tavsifnoma.  Yosh  bosqichlari  va  chegaralari.  Gerontogenezning  biologik 

jihatlari.  Keksayish  va keksalikda  psixologik  xavotirlik.  Psixik funksiyalar 

funksiyalashuvidagi  o'zgarishlar.  Keksalik davrida  ijtimoiy  faollik tizimini 

0‘zgarishi.  Yo!g‘izlik  muammosi.  Keksalik  davrida  emotsional  sohaning 

xususiyati.  Keksa  inso  shaxsining  xususiyati.  Keksalikda  shaxsiy 

yangiliklar. 

Motivatsion 

tuzilishini  o'zgarishi. 

Kelajakdagi 

vaqtni 

o‘zgarishi.2

Jami:


24

Jami  24 soat

3-Modul.  Kivojlanishning yosh  hosqirhlarini  psixologik  tahlili  kursi  ho'vicha

(4-semestr)

lb jadval

JVs

Ma'ruzalar mavzulari

Dars

soatlari

hajmi

1.

3-Modul.  Pedagogik  psixologivaning dol/.arh  muammolari Pedagogik  psixologiya  fanining predmeti, maqsad  va  vazifalari

Pedagogik  psixologiya  fanining  predmeti,  vazifasi  va  tuzilishi.  Pedagogik 

psixologiyaning 

tamoyil 


va 

metodlari. 

Pedagogik 

psixologiyani 

rivojlanishini  tarixiy  jihatlari.

2

2.Ta'lim  ijtimoiy  madaniy  fenomen.  Jamiyatning  daslabki  rivojlanishi 

bosqichlarida  bola  shaxsiga  niunosabat  xususiyatlari,  ta'lim  jarayonini 

tuzish  uchun  asos  sifatida  inson  haqidagi  falsafiy-psixologik  tasavvurlar. 

pedagogik  jarayon  kontseptsiyalari  va  uning  psixologik  asoslari,  hozirgi 

zamon  ta'limi:  kognitiv-orinetirovkadan  shaxsiy  orientirovkali  ta'lim 

paradigmalari.

2

3.

Ta'lim  psixologiyasi.  O'quv  faoliyati,  o‘quv  motivlari,  rivojlanuvchi ta'limning  psixologik  asoslari.  dars  jarayonida  o'quvchilami  boshqarish 

texnikasi  va usullari, kompyuterlashtirilgan ta'limning psixologik jihatlari.

2

4.

Tarbiya psixologiyasi. 

Tarbiyaviy 

texnologiyalarning 

psixologik 

aspektlari, 

turli 


yosh 

bosqichlarida 

tarbiya 

xususiyatlari, 

shaxs 

shakllanishiga oilaning ta'siri, shaxs tarbiyasida madaniyat.4

5.

CPqituvchi  psixologiyasi.  Pedagog  faoliyatida  psixologiyaning  o'rni, 

pedagogik  muloqot,  pedagogik  o'zaro harakatlar  psixologiyasi,  pedagogik 

qobiliyatlar,  pedagogik  faoliyatning  individual  uslubi,  pedagog  bilan

2

psixolog faoliyatining modeli. pedagogik jamoa psixologiyasi.Jami

12

Jami  12  soat

Ma'ruza  mashg'ulotlari  texnik  qurilnialnr  bilan  jilto/langaii  auditoriyada  akadem


guruhlar  oqimi  uchun  o’tkaziladi.  Fanning  sohalardagi  imkoniyatlari  va  ularning 

jamiyatdagi  o’mi,  o’quv  faoliyatlariga  oid  axborotlarni  olish  imkoniyati  va  o’qitish 

yuzasidan  umumiy  tavsiyalar  berib  boriladi.  Ma’ruza  mashg’ulotlari 

innovatsion, 

pedagogik texnologiyalar va interfaol  metodlar orqali qo'llanilib o’tiladi.

3.  Seminar mashg'ulotlari 

(2-semestr)

3  jadvalSeminar mashg'ulotlari  mavzulari

Dars

soatlari

hajmi

1  semestr

1.

Rivojlanish  psixologiyasiga kirish.2

2

Rivojlanish  psixologiyasini  shakllanish2

3.

Endogen  va ekzogen yo’nalishlarda rivojlanish  nazariyasi2

4.

Psixologik  maktablarda rivojlanish  nazariyalari4

Jami  10 soat

(3-semestr)

3a jadvalSeminar mashg'ulotlari  mavzulari

Dars

soatlari

hajmi

II  semestr

1

Go’daklik  davri  va  ilk  bolalik  davri,  maktabgacha  va  kichik  maktab yoshi davri

2

1

O’smirlik davri  va o'spirinlik davri. yoshlik davri

2

лYetuklik davri.  Keksayish  va keksalik

2

Jami6

Jami  6 soat

(4-semestr)

3b ja dvalЛ»

Seminar  mashg'ulotlari  mavzulari

Dars 

soatlari 

haj mi

II  semestr

7

Pedagogik  psixologiya fanining predmeti,  maqsad  va vazifalari.  Ta'lim ijtimoiy madaniy  fenomen, ta'lim  psixologiyasi

2

8Tarbiya psixologiyasi  vao'qituvchi  psixologiyasi

2

Jami4

Jami  4 soat

Seminar  mashg’ulotlari  texnik  qurilmalar  bilan  jihozlangan  auditoriyada  har  bir 

akadem  guruhda  alohida  o’tiladi.  Mashg'ulotlar  faol  va  interfaol  usullar  yordamida 

o’tiladi,  “Keys-stadi” texnologiyasi  ishlatiladi,  keyslar  mazmuni  o’qituvchi  tomonidanbelgilanadi.  Ko’rgazmali  materiallar  va  axborotlar  multimediya  qurilmalari  yordamida 

uzatiladi.  Seminar  mashg’ulotlarni  o’qitish  jarayonida  innovatsion,  pedagogik 

texnologiyalar va interfaol  metodlardan foydalanib o’qitiladi.

4.  Amaliy mashg'ulotlar 

(2-semestr)

2 jadval


Vo

Amaliy  mashg’ulotlar mavzulari

Dars

soatlari

hajmi

1  semestr

Rivojlanish psixologiyasining  boshqa fanlar bilan  bog’liqligi va metodlari.

4

1

m  amaliyoti  bilan bog'liq yosh  davrlarini  differensiyasi.  Ekspermental amaliyot va fan sifatida rivojlanish  psixologiyasini  shakllanishi.

4

1kamol topishning nazariyasi  ilk  nazariyasi  K.Byuler bo‘yicha rivojlanishning 

uch  bosqichli  nazariyasi.

2

1

X.Vernerning ortogenetik konsepsiyasi.  A.Buzmanning rivojlanish nazariyasi.

2

)Rivojlanishni tushuntirishning biogenetik yo'nalishi  (S.Xoll  konsepsiyasi).

2

sRivojlanish  borasidagi  tadqiqotlarning  normativ  yo'nalishi  (A.Gezell, 

L.Termen  nazariyasi).  V.Shternning  rivojlanishni  ikki  omilli  konvergensiya 

nazariyasi.

4

7Dastlabki  bixeviorizm  nazariyasining  sharhi.  B.Skinner  ,  S.Biju  va  D.Baer, 

R.Sirs  nazariyasi.

4

8

Psixoanaliz rivojlanish  talqini.4

9

Bolalar bilan  ishlashning amaliy  metodlari:  art-terapiya.4

10.


Bolalar bilan  ishlashning amaliy  metodlari:  o'yin  terapiya.

2

II.Bolalar bilan  ishlashning amaliy  metodlari:  qum  terapiya.

12

.A.Binening intellektual  rivojlanish testi.

4

(3-seniestr)

2a jadvalAmaliy  mashg'ulotlar mavzulariDars

soatlari

hajmi

III  semestr

1. 


Bolalik  giperaktivligi  muammosi.

4

2.Bola rivojlanishini  o'rganishning didaktik tamoyillari.

4

3.Bola shaxsini  psixologik tabiati  haqidagi qarashlarning o'zgarishi.

4

4.Ijtimoiy madaniy  yo'nalish.

4

5.Shaxs psixik rivojlanishini tadqiq  qilishning adekvat  metodlari  muammosi.

4

6.Kichik  maktab yoshidagi  bolalar bilan  munosabat

4

7.O'smirlik va o'spirinlik  davridagi  bolalar bilan  munosabat

2

Jami 26 soat(4-semestr)

2b jadvalAmaliy  mashg’ulotlar mavzulari

Dars

soatlari

hajmi

IV semestr

1.

“Ta'lim"  va  “rivojlanish”  muammosi,  psixik  rivojlanishni  tadqiq  qilishning ikki  paradigmasi.

2

2.Psixik  rivojlanishni  davrlashtirish  muammosini  hal  qilishning  hozirgi  zamon 

an'analari.

4

3.

Tarbiyasi  og'ir bolalar bilan  ishlash4

4.

Past o’zlashtiruvchi  bolalar bilan  ish  olib borish4

Jami  14 soat

Amaliy  mashg'ulotlar  multimedia  qurilmalar  bilan jihozlangan  auditoriyada  bir 

akadem guruhga bir o’qituvchi  tomonidan  o’tkaziladi.

Mashg’ulotlar  faol  va  interfaol  usullar  yordamida  o’tiladi,  “Keys-stadi”  texnologiyasi 

ishlatiladi,  keyslar  mazmuni  o’qituvchi  tomonidan  belgilanadi.  Ko’rgazmali  materiallar 

va 


axborotlar 

multimediya 

qurilmalari 

yordamida 

uzatiladi. 

Laboratoriya 

mashg’ulotlami  o’qitish  jarayonida  innovatsion.  pedagogik  texnologiyalar  va  interfaol 

metodlardan  foydalanib o’qitiladi.5.  Mustaqil  ta'lim

(2-semestr)

4 jadval
Mustaqil  ta'lim  mavzulari Darssoatlari

hajmi

l-semestr

1.

Rivojlanish  psixologiyasining nazariy va amaliy vazifasi.4

2,

Rivojlanish  psixologiyasi  fan  sifatida.  Rivojlanish  psixologiyasining  asosiy tushunchalari.

4

3.Kuzatish va eksperiment rivojlanish  psixologiyasining asosiy  metodi  sifatida.

4

4.Rivojlanish  psixologiyasining shakllanish tarixi.

4

5.XX-asming boshlarida bola rivojlanish  nazariyalari

4

6.Psixik  rivojlanish  omillari  muammolarini  qo’yilishi.  Bolalar  psixologiyasi 

predmetini  aniqlashtirish.

4

7.

Shaxs shakllanishi  sifatida psixik  rivojlanishning psixoanalitik yo’nalishi.2

8,

Z.Freydning klassik psixoanalizida psixik  rivojlanish.  Bolalik psixoanalizi.4

9.

Hozirgi  zamon psixoanalitikasi  bolalarni tarbiyalash  va rivojlanishi  haqida.4

10. E.Eriksonning ega-psixologiyasi.  E.Erikson  ishlarining tadqiqot metodlari.

4


Download 0.68 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling