O ’zbekiton Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi va Oliy va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi


Download 395.74 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/2
Sana20.12.2019
Hajmi395.74 Kb.
  1   2

1

O ’zbekiton  Respublikasi  Xalq  ta’limi  vazirligi  va  Oliy  va  o’rta  maxsus,  kasb-hunar  ta’limi 

markazining  2017  yil  18  avgustdagi  65  sonli  qo’shma  qarori  bilan  tasdiqlangan  namunaviy 

o’quv  rejada  “Davlat  va  huquq  asoslari”  faniga  ajratilgan  soatlar  miqdori:  O’quvchinig 

umumiy yuklamasi 34  soat, shu jumladan mashg’ulot turlari bo’yicha ajratilgan soatlar:

Mashg’ulotturlari

Ajratilgan

soat

Shu jumladan semestrlar bo’yicha

I

IIIII

IV

1Auditoriya jami 

yuklamasi

34

34

2Mavzuni 

o’rganish uchun

30

30

3Amaliy

mashg’ulot

3

3

4Takrorlash

3

35

Seminar


-

-

6Nazorat ishi

1

1Tuzuvchi:

Karimov  A.A. 

TTPU huzuridagi akademik litsey

“Davlat va huquq asoslari” fani o'qituvchisiTaqrizchilar:

Elmurodov J. 

TTPU huzuridagi akademik litsey o’quv

ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari

“Davlat  va  huquq  asoslari”  fanining  ishchi  o’quv  dasturi  ta’lim  muassasasining  2018  yil 

28.08  dagi  pedagogik kengashida muhokama qilindi, tasdiqlashga va o’quv jarayoniga tadbiq 

etishga qaror qilindi.  1-sonli bayonnoma

2


Mundarija

“Davlat va huquq asoslari” o’quv fani (moduli) ning maqsad va vazifalari, o’zlashtirish

natijasi....................................................................................................................................... 4

“Davlat va huquq asoslari” o’quv fani (moduli) ning o'quv mashg'ulotlari uchun dars  soatlari 

taqsimoti ja d v a li........................................................................................................................6

“Davlat va huquq asoslari” o’quv fani (moduli)ning mashg’ulot turlari bo’yicha mavzular

rejasi va m azm uni................................................................................................................... 9

“Davlat  va  huquq  asoslari”  fan  (modul)  ning  o’zlashtirish  darajasini  nazorati  va  baholash 

...............................................................................................................................................  15

O’quvchilarning darsdan tashqari mustaqil ishlari........................................................... 16

Tavsiya etilgan adabiyotlar va saytlar ro’yxati........................................................................17

3


Davlat va huquq asoslari va huquqshunoslik fanlarini o„qitishning maqsad va

vazifalari

Davlat va huquq asoslari va huquqshunoslik fanlarini o„qitishning maqsadi:

davlat va huquq asoslari fani o„quvchilarga huquqiy bilimlar berish orqali ularda huquqiy 

ong va huquqiy tafakkurni shakllantirish;

o„quvchilarda  huquqiy  madaniyatni  yuksaltirish,  ularda  tayanch  va  fanga  oid 

kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

o„quvchilarda  tayanch  huquqshunoslik  faniga  oid  kompetensiyalarni  shakllantirishdan 

iboratdir

Davlat va huquq asoslari va huquqshunoslik fanlarini o„qitishning asosiy vazifasi:

o„quvchilarda  konstitutsiyaviy  burch,  majburiyatlarni  bilish  va  ularga  rioya  qilish 

ko‘nikmasini hosil qilish;

o„quvchilarda  o„z  xatti-harakatlarini  belgilangan  me’yorlar  doirasida  tartibga  solish  va 

boshqara olishni tarbiyalashdan iborat.

O„rta ta’limi muassasalarida davlat va huquq asoslari va o„rta maxsus, kasb-hunar 

ta’limi muassasalarida huquqshunoslik fani bo„yicha ta’lim muassasalari 

bitiruvchilariga qo„yiladigan malaka talablari

1. Huquqiy ongga ega bo„lish kompetensiyasi

O„quvchilarda shakllangan fanga oid kompetensiyalar elementlari:

Huquqiy ongga ega bo„lish kompetensiyasi:

B1

jamiyat,  davlat,  huquq,  huquq  sohalari,  normativ-huquqiy  hujjatlar  mohiyati  va belgilarini tushuntira oladi;

xalqaro  umume'tirof  etilgan  konvensiyalarning  mazmun-mohiyatini  tushuntirib  bera

oladi;

davlat organlari va muassasalariga murojaat qilish tartibi va qoidalarini biladi;tanlagan kasbining huquqiy asoslari haqida ma'lumot bera oladi;

o„z kasbiga oid normativ-huquqiy hujjatlar bilan ishlashni biladi.

Huquqiy madaniyatli bo„lish kompetensiyasi

4


B1

fuqarolik burchlari va majburiyatlarini anglaydi, ularga rioya qiladi;

huquq manbalaridan foydalana oladi;

o„z huquq va manfaatlarini qonuniy himoya qila oladi;

huquqiy voqea va hodisalarga oid to„g„ri xulosa chiqara oladi;

korrupsiyaning  jamiyat  hayotida  salbiy  oqibat  ekanligi  to„g„risidagi  tushunchalarni 

biladi, unga qarshi kurashishga oid huquqiy normalar asosida korrupsiyaga qarshi kurashishni 

his qila olish ko„nikmasiga ega bo„ladi;

jamiyat va davlat hayotidagi siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etadi;

huquq va erkinliklari,  qonuniy  manfaatlarini  amalga  oshirishda to„g„ri  qaror  qabul  qila

oladi.

hokimiyat  va uning  bo„linish prinsiplari,  belgilari,  fuqarolik jamiyati,  huquqiy  davlat va uning asoslarini tushuntira oladi;

O„zbekiston  Respublikasi  fuqarolik,  mehnat,  ma’muriy  va  jinoyat  qonunchiligida 

belgilangan voyaga yetmaganlarga oid huquqlarni va cheklovlarni biladi;

O„zbekiston 

Respublikasining 

protsessual 

qonunchiligida 

belgilangan 

voyaga 

yetmaganlarning huquqlarini biladi;huquq sohalari haqida ma’lumotga ega bo„ladi;

huquqiy voqea va hodisalarni idrok qiladi, tushunadi, tushuntirib bera oladi;

kundalik  faoliyatida  vujudga  keladigan  turli  vaziyatlarni  huquqiy  jihatdan  to„g„ri 

baholab, maqbul qaror qabul qila oladi.

huquqiy voqea va hodisalarni idrok qiladi, tushunadi, tushuntirib beradi.

B1

jamiyat,  davlat,  huquq,  huquq  sohalari,  normativ-huquqiy  hujjatlar  mohiyati  va 

belgilarini tushuntira oladi;

xalqaro  umume’tirof  etilgan  konvensiyalarning  mazmun-mohiyatini  tushuntirib  bera 

oladi;

davlat organlari va muassasalariga murojaat qilish tartibi va qoidalarini biladi;tanlagan kasbining huquqiy asoslari haqida ma’lumot bera oladi;

5

o„z kasbiga oid normativ-huquqiy hujjatlar bilan ishlashni biladi.

2. Huquqiy madaniyatli bo„lish kompetensiyasi 

B1

fuqarolik burchlari va majburiyatlarini anglaydi, ularga rioya qiladi;

huquq manbalaridan foydalana oladi;

o„z huquq va manfaatlarini qonuniy himoya qila oladi;

huquqiy voqea va hodisalarga oid to„g„ri xulosa chiqara oladi;

korrupsiyaning  jamiyat  hayotida  salbiy  oqibat  ekanligi  to„g„risidagi  tushunchalarni 

biladi, unga qarshi kurashishga oid huquqiy normalar asosida korrupsiyaga qarshi kurashishni 

his qila olish ko„nikmasiga ega bo„ladi;

jamiyat va davlat hayotidagi siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etadi;

huquq  va  erkinliklari,  qonuniy  manfaatlarini  amalga  oshirishda  to„g„ri  qaror  qabul  qila 

oladi.

6


FAN MAVZULARI BO„YICHA O‘QITISH REJASI TARKIBI

U m um iy  yu k lam a,  soat

D arslar  tu ri  b o„yicha  soatlar 

ta q sim o tiF anning  b o ‘lim lari

is

Я

am

a

w

(au d ito riy a   yu k lam asi)va  m avzulari

aJ

^   08 


—  N

(Я 


и

N  ~


a a

N m

A

m

a

li

y

S

e

m

in

a

r

h

s

a

lr

о

rk

a

H

ih

s

t

C5

oz

a

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

1-mavzu. Kirish. (B1  1  soat)

1

11

I BO„LIM. OILA HUQUQI

6

6

5

1

2.

2-mavzu:  Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘im.  (B1  1  soat)

1

11

3.

3-mavzu. Nikoh tuzish tartibi va shartlari.  (B1  1  soat)

1

11

4.

4-mavzu.  Er-xotinning shaxsiy huquq va majburiyatlari.

(B1  1  soat)

1

1

15.

5-mavzu.  Er va xotinning mulkiy 

huquqlari.  (B1  1  soat)

1

11

6.

6-mavzu.  Nikoh shartnomasi. (B1  1  soat)

1

11

7.

Amaliy  mashg„ulot.  (B1  1  soat)1

1

17

II BO„LIM. 

JINOYAT HUQUQI

13

13

12

1

8.

7-mavzu:  Jinoyat huquqining maqsadi, vazifasi va tamoyilari. 

(B1  1  soat)

1

1

19.

8-mavzu:  Jinoyat belgilari. 

(B1  1  soat)

1

11

10.


9-10-mavzu:  Jinoiy javobgarlik va 

jazo tizimi.  (B1  2 soat)

2

2

211.

11-mavzu:  Fuqarolarning 

Konstitutsiya va qonunlarda 

mustahkamlab qo„yilgan huquq va 

erkinliklariga qarshi jinoyatlar.

(B1  1  soat)

1

1

112.

12-mavzu:  Oilaga, yoshlarga va 

axloqqa qarshi jinoyatlar.

(B1  1  soat)

1

1

113.

13-mavzu:  Tinchlik va 

xavfsizlikka qarshi jinoyatlar. 

(B1  1  soat)

1

1

114.

14-mavzu.  Iqtisodiyot 

sohasidagi jinoyatlar.  (B1  1  soat)

1

11

15.


15-mavzu:  Boshqaruv tartibiga 

qarshi jinoyatlar.  (B1  1  soat)

1

1

116.

16-mavzu:  Jamoat xavfsizligiga 

qarshi jinoyatlar.  (B1  1  soat)

1

11

17.


17-18-mavzu:  Axborot 

texnologiyalari

2

2

28

sohasidagi jinoyatlar.(B1  2 soat)

18.


Amaliy mashg„ulot (B1  1  soat)

1

11

III BO„LIM. MOLIYA HUQUQI

5

5

5

19.


19-mavzu:  O„zbekistonda 

moliya-kredit tizimi.  (B1  1  soat)

1

1

120.

20-mavzu:  Moliyaviy-huquqiy 

munosabatlar.  (B1  1  soat)

1

11

21.


21-mavzu:  O„zbekiston 

Respublikasi davlat byudjeti va 

byudjet huquqi.  (B1  1  soat)

1

11

22.


22-mavzu:  Davlat daromadlarini 

huquqiy tartibga solish.

(B1  1  soat)

1

11

23.


23-mavzu. Davlat kreditining 

huquqiy asoslari.  (B1  1  soat)

1

1

1IV BO„LIM. EKOLOGIK HUQUQ

3

3

2

1

24.


24-mavzu:  Tabiatni muhofaza 

qilishning huquqiy asoslari. 

(B1  1  soat)

1

11

25.


25-mavzu:  Ekologik tartibbuzarlik 

uchun javobgarlik.  (B1  1  soat)

1

1

126.

Amaliy mashg„ulot (B1  1  soat)

1

1

1V BO„LIM. PROTSESSUAL 

HUQUQ

6

6

5

1

27.


26-27-mavzu:  Jinoyat-protsessual 

qonun hujjatlari.  (B1  2  soat)

2

2

228.

28-mavzu:  Jinoyat protsessi 

ishtirokchilari.  (B1  1  soat)

1

11

9

29.

29-mavzu:  Jinoyat protsessual 

qonunchilikda aniqlanishi lozim 

bo„lgan holatlar.  (B1  1  soat)

1

1

130.

30-mavzu:  O„zbekistonning 

Respublikasining tashqi faoliyat 

konsepsiyasi.  (B1  1  soat)

1

1

131.

Nazoart ishi (B1  1  soat)

1

1

1JAMI:

34

34

30

3

1

10

Davlat va huquq asoslari o„quv fanining mashg„ulot turlari bo„yicha mavzular rejasi va mazmuni

III semestr

Mav­

zular


t/r

O‘quv fani (moduli) mavzusi va mashg‘ulot turlari bo‘yicha mavzular

mazmuni

Ajratil- gan soat

O ‘qitish vositalari

Nazorat

usuli


Tavsiya

etilgan


adabiyot

Didaktik 

material va 

ko‘rgazmali 

qurollar

AKT va 


o‘qitishning 

texnik vositalari

Texnologik jihozlar, 

stendlar, maketlar, 

asboblar, materiallar 

va b.


1

2

34

5

67

8

1.1-m avzu. K irish.  (B1  1  soat)

Huquq -  shaxs va davlat munosabatlarining mustahkam asosi.Naz.ariv 

m ashs‘ulot 

mazmuni: 

O„zbekiston 

Respublikasining

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Test

1,2,3,4,


5,6,7,8,9

Konstitutsiyasi  davlatining  huquqiy  asosi.  O„zbekiston  Respublikasi 

Konstitutsiyasini amalga oshirining huquqiy asosi.

2.

2-m avzu:  O ila jam iy atn in g  asosiy b o ‘g‘ini.  (B1  1  soat)Nazariy mashg‘ulot  mazmuni:  Oila huauanins  konstitutsiyaviy  asosi. 

O„zbekiston  Respublikasining  Oila  Kodeksi.  Oila  to ‘g ‘risidagi 

qonun  hujjatlari  bilan  tartibga  solinadigan  munosabatlar.  Oila 

huquqning  sub'ektlari.  Oilaviy  munosabatlarda  fuqarolarning  teng 

huquqliligi.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4,

5,6,7,8,9

3.

3-m avzu. N ikoh tuzish ta rtib i va sh a rtla ri.  (B1  1  soat)Nazariv m ashs‘ulot  mazmuni: Nikoh tuzish tartibi.  Nikoh tuzishning 

ixtiyoriyligi.  Nikoh  yoshi.  Nikoh  tuzishga  monelik  qiladigan 

holatlar.  Nikohlanuvchi  shaxslarni tibbiy ko„rikdan o„tkazish.  Nikoh 

shartnomasi.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Test

1,2,3,4


4.

4-m avzu. E r-x otin n in g  shaxsiy h u q u q  va m a jb u riy a tla ri.

(B1  1  soat)

Nazariv  m ashs‘ulot  mazmuni:  Er-xotin  huquq  va majburiyatlarining

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor

Yozma ish

1,2,3,4,13

vujudga  kelishi.  Oilada  er  va  xotinning  teng  huquqliligi.  Er  va 

xotinning  familiya tanlash  huquqi.  Er-xotinning  bolalar tarbiyasi  va

11


oila  turmushi  masalalarini  hal  qilishi.  Er  va  xotinning  m ashg‘ulot 

turi,kasb va turar jo y tanlash huquqlari.

atamalar

5.

5-m avzu. E r  va xotinning m ulkiy h u q u q lari.  (B1  1  soat)Naz.ariv  mashg‘ulot  mazmuni:  Er va xotinning umumiy mulki.  Er va 

xotinning umumiy mol-mulkka egalik qilishi,  undan  foydalanishi  va 

uni  tasarruf  etishi.  Er  va  xotinning  har  birining  mulki.  Er  va 

xotinning  shaxsiy  foydalanishidagi  buyumlar.  Er  va  xotinning 

umumiy  mol-mulkini  bo„lish.  Er va xotinning  umumiy  mol-mulkini 

bo„lishda ulushlarni aniqlash.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Muammoli

masala


1,2,3,4,13

6.

6-m avzu. N ikoh  shartn o m asi.  (B1  1  soat)Nazariv m ashs‘ulot mazmuni: Nikoh  shartnomasi.  Nikoh  shartnomasi 

tuzish.  Nikoh  shartnomasining  mazmuni.  Nikoh  shartnomasini 

o„zgartirish  va bekor  qilish.  Nikoh  shartnomasini  haqiqiy  emas  deb 

topish.  Nikohning tugatilish asoslari. Nikohdan ajratish tartibi.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4,18

7.

Amaliy mashg’ulot.1

Tarqatma 

materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4,18

8.

7-m avzu:  Jin o y at  h u q u q in in g   m aqsadi,  vazifasi  va  tam oyilari. (B1  1  soat).

Naz.ariv 

mashg‘ulot 

mazmuni: 

O„zbekiston 

Respublikasi

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4,18

konstitutsiyasi  jinoyat  huquqiing  asosiy  manbai.  O„zbekiston 

Respuyudikasining  Jinoyat  Kodeksi.  Jinoyat kodeksining vazifalari 

va prinsiplari.

9.

8-m avzu:  Jin o y a t belgilari.  (B1  1  soat)Naz.ariv  mashg‘ulot  mazmuni:  Jinoyat  belgilari.  ayb,  ayb  shakllari, 

qasd,  Qilmishni  istesno  etadigan  holatlar.  Ehtiyotsizlik  oqibatida 

jinoyat sodir etish va uning oqibatlari.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord,

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Test

1,2,3,4,1812

filvord, tayanch 

atamalar


10.

9-10-m avzu:  Jinoiy jav o b g a rlik  va jazo tizim i.  (B1  2 soat)Nazariv  m ashs‘ulot  mazmuni:  Fuqarolarnine  jinoiy  javobearliei.

2

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Roli o‘yin

1,2,3,4,18

Qonun  oldida  tenglik  prinsipi.  Jinoiy  javobgarlikka  tortish  yoshi. 

Jinoyatda  ishtrokchilik  tushunchasi.Jazo  tushunchasi  va  uning 

turlari.  Jinoyat uchun javobgarlik va uning  asoslari.  Javobgarlikning 

muqarrarligi.

11.

11-m avzu: F u q a ro la rn in g  

K onstitutsiya 

va 

q o n u n la rd a  m u sta h k a m lab  

qo ‘yilgan 

h u q u q   va  erk in lik larig a   q arsh i 

jin o y a tla r. (B1  1  soat)Nazariv  m ashs‘ulot  mazmuni:  Shaxsning  ozodligi,  sha'ni  va  qadr- 

qimmatiga  qarshi jinoyatlar. 

Fuqarolarning  teng  huquqliligini 

buzish. 


Fuqarolarning  turar  joyi 

daxlsizligini 

buzish. 

Xat- 


yozishmalar,  telefonda  so„zlashuv,  telegraf  xabarlari  yoki  boshqa 

xabarlarning  sir  saqlanishi  tartibini,  Fuqarolarning  murojaatlari 

to ‘g ‘risidagi qonun hujjatlarini buzishning huquqiy oqibati.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Tezkor

so‘rov


1,2,3,4,14

12.


12-m avzu:  O ilaga, yo sh larg a va axloqqa  qarsh i jin o y a tla r.

(B1  1  soat)Naz.ariv  mashg‘ulot  mazmuni:  Voyaga  yetmagan  yoki  mehnatga

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-javob

1,2,3,4,14

layoqatsiz  shaxslarni  moddiy  ta ’minlashdan  bo„yin  tovlash.  Ota- 

onani  moddiy  ta ’minlashdan  bo„yin  tovlash.  Voyaga  yetmagan 

shaxsni g ‘ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish.

13.


13-m avzu:  T inchlik va xavfsizlikka q arsh i jin o y a tla r.  (B1  1  soat)

Naz.ariv mashg‘ulot mazmuni:  Tinchlik va insoniyatning xavfsizligiga 

qarshi jinoyatlar.  O„zbekiston  Respublikasiga  qarshi  jinoyatlar. 

O„zbekiston  Respublikasining  konstitutsiyaviy  tuzumiga  tajovuz 

qilishning huquqiy oqibatlari.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-javob

1,2,3,4,14

14.

14-mavzu. Iqtisodiyot sohasidagi jin o y a tla r.  (B1  1  soat)Nazariv  m ashs‘ulot  mazmuni:  O ‘zsalar  mulkini  talon-taroj  qilish. 

Soxta  tadbirkorlik. 

Soliqlar  yoki  boshqa  majburiy  to„lovlarni 

to„lashdan  bo„yin  tovlash. 

Elektr, 

issiqlik  energiyasi, 

gaz, 

vodoprovoddan foydalanish qoidalarini buzish.1

Tarqatma 

materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor

Savol-javob

1,2,3,4,15Download 395.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling