O ’zbekiton Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi va Oliy va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi


Download 395.74 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/2
Sana20.12.2019
Hajmi395.74 Kb.
1   2

13

atamalar

15.


15-m avzu:  B o sh q aru v  ta rtib ig a  qarsh i jin o y a tla r.  (B1  1  soat)

Naz.ariv  mashg‘ulot  mazmuni:  Korrupsiya  va  uning  belgilari. 

Korrupsiyaga  olib  keladigan  holatlar.  Pora  olish,  pora  olish  va 

berishda vositachilik qilish.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4,11

16.


16-m avzu:  J a m o a t xavfsizligiga  qarsh i jin o y a tla r.  (B1  1  soat)

Nazariv  m ashs‘ulot  mazmuni:  Mehnatni  muhofaza  qilish  qoidalarini 

buzish.  Sanitariyaga  oid  qonun  hujjatlarini  yoki  epidemiyaga qarshi 

kurash qoidalarini buzish. Y ong‘in xavfsizligi qoidalarini buzish.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-javob

1,2,3,4,11

17.

17-18-m avzu:  A xborot texnologiyalari sohasidagi jin o y a tla r.(B1  2  soat)

Nazariv  m ashs‘ulot  mazmuni:  Axborotlashtirish  qoidalarini  buzish. 

Kompyuter 

axborotidan 

qonunga 


xilo f  ravishda 

(ruxsatsiz) 

foydalanish. 

Kompyuter 

tizimidan 

qonunga 


xilof 

ravishda 

(ruxsatsiz) 

foydalanish 

uchun 

maxsus 


vositalarni 

o„tkazish 

maqsadini ko„zlab tayyorlash yoxud o„tkazish va tarqatish.

2

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Og‘zaki

1,2,3,4


18.

A m aliy m ash g ‘ulot (B1  1  soat)

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Og‘zaki

1,2,3,4


19.

19-m avzu:  O ‘zbekisto n d a m oliy a-k redit tizim i.  (B1  1  soat)Nazariv m ashs‘ulot mazmuni:  Konstitutsiya moliya-kredit huquqining 

asosiy manbai.  M oliya va davlat moliyaviy faoliyati.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol va 

topshiriqlar

(Yozma)

1,2,3,4


14

20.

20-m avzu:  M oliyaviy-huquqiy m u n o sa b a tla r.  (B1  1  soat)Naz.ariv  mashg‘ulot  mazmuni:  Moliyaviy-huquqiy  munosabatlar

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Blits so‘rov

1,2,3,4


tushunchasi va ularning o„ziga xos xususiyatlari.  Moliyaviy-huquqiy 

munosabatlarning  turlari.  M oliya  huquqi  sub'ektlari  tushunchasi  va 

tizimi.

21.


21-m avzu:  O ‘zbekiston  R espublikasi  davlat  by ud jeti  va  b y u d jet 

hu q u q i.  (B1  1  soat)Naz.ariv mashg‘ulot mazmuni:  Byudjet huquqi.  Budjet tushunchasi  va 

uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Sud 

jarayoni 

(rolli o‘yin)

1,2,3,4


22.

22-m avzu:  D avlat d a ro m a d la rin i h u q u qiy  ta rtib g a  solish.

(B1  1  soat)

Nazariv  m ashs‘ulot  mazmuni:  M ehnatga  oid  munosabatlarning

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4

Konstitutsiyaviy  asoslari.  Mehnat  to ‘g ‘risidagi  qonun  hujjatlarining 

vazifalari.  M ehnat  huquqining  sub'ektlari.  Mehnatni  muhofaza 

qilish.


23.

23-m avzu. D avlat k red itin in g  h u q u q iy  asoslari.  (B1  1  soat)Nazariv  mashg‘ulot  mazmuni:  Davlat  krediti  tushunchasi.  Davlat

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4

krediti 


sohasidagi 

huquqiy 


munosabatlarning 

o„ziga 


xos 

xususiyatlari.  Davlat ichki qarzlari turlari.

24.

24-m avzu:  T ab iatn i m uhofaza qilishning h u q uq iy asoslari.(B1  1  soat)

Nazariv 

mashg‘ulot 

mazmuni: 

O„zbekiston 

Respublikasi

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4

Konstitutsiyasi  ekologik  huquqning  asosiy  manbai.  Ekologik 

huquqning maqsad-vazifalari va asosiy tamoliyllari.

15


25.

25-m avzu:  E kologik ta rtib b u z a rlik  uch un   javobgarlik.

(B1  1  soat)

Nazariv  m ashs‘ulot  mazmuni:  Ekologik  tartib  buzarlik  tushunchasi. 

O„zbekiston  Respublikasining  A trof  muhitni  muhofaza  qilish 

to ‘g ‘risida”gi qonuni.  Ekologik huquqbuzarlik uchun javobgarlik.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4

26.


A m aliy m ash g ‘ulot (B1  1  soat)

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Og‘zaki

1,2,3,4


27.

26-27-m avzu:  Jin o y at-p ro tsessu al q onun h u jja tla ri.  (B1  2  soat)Nazariv 

mashg‘ulot 

mazmuni: 

O„zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi  protsessual  huquqning  asosiy  manbaii.  Xalqaro 

huquqning  um um e'tirof  etgan  tamoyillari  va  prinsiplarinining 

protsessual  qonunchilikda  e'tirof  etilishi.  Aybsizlik  prezumpsiyasi. 

Jinoyat-protsessual  qonun  hujjatlarining  vazifalari.  O„zbekiston 

Respublikasining 

Fuqarolik 

protsessual 

Kodeksi 

va 


Jinoyat 

protsessual Kodekslari.

2

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4

28.


28-m avzu:  Jin o y a t protsessi ish tiro kchilari.  (B1  1  soat)

Nazariv  m ashs‘ulot  mazmuni:  Protsess  ishtirokchilari  va  ularning 

huquq-majburiyatlari.  protsessda ishtirok etuvchi  boshqa shaxslar va 

ularning huquqlari, majburiyatlari.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4

29.


29-m avzu:  Jin o y at  p rotsessual  qo nunchilikda  aniqlanishi  lozim 

b o ‘lgan h o latlar.  (B1  1  soat)Nazariv m ashs‘ulot mazmuni:  Dalillar va isbot ailinishi  lozim bo„lgan 

holatlar.  Dalillar  va  ularning  turlari.  Isbot  qilishning  umumiy 

shartlari.  So„roq qilish va unning tartibi. Voyaga yetmagan  shaxsnini 

so„roq qilish tartibi, ayb e ’lon qilish  shartlari.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Savol-

javob


1,2,3,4

16

30.

30-m avzu:  O ‘zbekistonning  R espublikasining  tash q i  faoliyat 

konsepsiyasi.  (B1  1  soat)

Nazariv  m ashs‘ulot mazmuni:  “O„zbekiston  Respublikasining  Tashqi 

siyosiy  faoliyati  konsepsiyasini  tasdiqlash  to ‘g ‘risida”gi  Qonunni. 

“O„zbekiston Respublikasi tashqi  siyosiy faoliyati konsepsiyasining” 

mohiyati  va  ahamiyati.  Xalqaro  huquqning  umum  e ’tiro f  etilgan 

norm a va prinsiplari.

1

Tarqatma materiallar, 

jadval, xarita, 

kross-vord, 

filvord, tayanch 

atamalar

Slayd, video, 

multimediyali 

tasvirlar

Kompyuter,

proektor


Og‘zaki

1,2,3,4


31.

N azo art ishi (B1  1  soat)

1

Mavzularni o„rganish uchun1

32.


Amaliy mashg’ulot.

3

Nazorat ishi.1

J a m i:


34

17

“Davlat huquq  asoslari”  fan (modul) ning o’zlashtirish darajasini nazorati va baholash

B a h o la s h   m ez o n i v a  k o ’r s a t k ic h l a r i

K o ’r s a t k ic h l a r

Baholar

5

43

2

T a y a n c h   b ilim la r n i  a n iq la s h :“ 

”usulidagi faolliklari

Berilgan 

mavzu 


b o ’yicha 

o ’z 


bilimlarini  eslaydi 

va 


xatosiz  qayta 

tiklaydi


Berilgan  mavzu 

bo ’yicha 

o ’z 

bilimlarini eslaydi 

va 


ayrim 

xatolar 


bilan 

qayta 


tiklaydi

Berilgan 

mavzu 

bo ’yicha o’z 

bilimlarini  qisman 

eslaydi  va  xatolar 

bilan 


qayta 

tiklaydi


Berilgan 

mavzu 


b o ’yicha 

o ’z 


bilimlarini 

eslamaydi va  qayta 

tiklamaydi

B ilim la r n i  m u s ta h k a m la s h :

“ 

” usulidagi faolliklariBerilgan 

mavzu 


b o ’yicha 

o ’z 


bilimlarini  eslaydi 

va 


xatosiz  qayta 

tiklaydi,  taqdimotni 

amalga oshiradi

Berilgan  mavzu 

b o ’yicha 

o ’z 


bilimlarini 

eslaydi 


va 

ayrim 


xatolar 

bilan 


qayta 

tiklaydi 

taqdimotni 

amalga oshiradi

Berilgan 

mavzu 


bo ’yicha 

o’z 


bilimlarini  qisman 

eslaydi  va  xatolar 

bilan 

qayta 


tiklaydi 

taqdimotni 

amalga oshiradi

Berilgan 

mavzu 

b o ’yicha o ’z 

bilimlarini 

eslamaydi va  qayta 

tiklamaydi 

taqdimotni  amalga 

oshirmaydiJami:

5

43

2

18O’QUVCHILARNING DARSDAN TASHQARI MUSTAQIL ISHLARI

«Davlat  va huquq  asoslari»  o'quv predmeti  bo'yicha  o’quvchilar vaqtining anchagina 

qismi  mustaqil  ishlarni  bajarishga to'g'ri  keladi.  Bunda ular  qo'shimcha ravishda bilish va 

amaliy faoliyat tajribasini egallaydi. Bularning minimumi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-  mavjud xilma-xil axborotlarni tanqidiy o'zlashtirib o'zining mustaqil fikriga ega 

bo'lish va uni ifodalash;

-  nostandart, 

pedagogik 

jihatdan 

moslashmagan 

axborotlarni,

masalan, 

Internetni 

ham 


o'z 

ichiga 


olgan 

zamonaviy 

kommuni- 

katsiya 


vositalari 

yordamida 

turli 

manbalar ustidan 

ishlar: 


tevarak-

atrofda 


yuz 

beradigan 

voqea 

va 


hodisalami 

zamonaviy 

ijtimoiy 

bilish 


usullariga tayangan holda tahlil etish;

-  real 


voqelik 

vaziyatlarini 

moddiylashtiradigan 

ta'limiy


o'yinlarda 

va 


dolzarb 

ijtimoiy 

muammolar 

bo'yicha 

muhokama, 

munozaralarda 

ishtirok 

etish 


hamda 

o'z 


qarashlarini 

mantiqiy 

dalillash;

-  o'quv 

predmetining 

tegishli 

qismlari 

bo'yicha 

kasbiy 

soha- 


lariga bog'lagan holda referatlar tayyorlash va h.k.

19

ADABIYOTLAR:

1.O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI.  -T.:  “O„ZBEKISTON”, 2016

2.O.KARIMOVA. HUQUQSHUNOSLIK -T.:  “SHARQ”, 2016

3.A.KARIMOV HUQUQSHUNOSLIK FANIDAN  MA’RUZALAR  MATNI .  - T.:  2017

4. 

O„ ZBEKISTON RESPUBLIKASI  KONSTITUTSIYASINI O„RGANISH.  O„QUV QO„LLANMA -T.:  “SHARQ” 2014ASOSIY ADABIYOTLAR:

1.  Shavkat Mirziyoyev.  Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.  “O’zbekiston” 2017.

2.  Shavkat  Mirziyoyev.  Qonun  ustuvorligi  va  inson  manfaatlarini  ta’minlash  -   yurt  taraqqiyoti  va  xalq  farovonligining 

garovi.  “O ’zbekiston” 2017.

3.  Shavkat  Mirziyoyev.  Tanqidiy  tahlil,  qat’iy  tartib-intizom  va  shaxsiy  javobgarlik-har  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik 

qoidasi bo’lishi kerak.  “O ’zbekiston” 2017.

4.  Shavkat Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.  “O ’zbekiston” 2017.

5.  Barkamol  avlod  -  O„zbekiston taraqqiyotining  poydevori.  O„zbekiston Respublikasining  "Ta’lim to‘g‘risida"  va  "Kadrlar 

tayyorlash Milliy dasturi to„g„risida"gi qonunlari.  -T.:  «Sharq»,  1998.  -64 b.

6.  I.A.Karimov.  Ozodlik havosidan to’yib nafas olgan xalq o’z yo’lidan hech qachon qaytmaydi. “O\z”

7.  I.A. Karimov.  O„zbekiston XXI asrga intilmoqda.  -T.:  «O„zbekiston»,  1999.

8.  I.A. Karimov.  Bizdan ozod va obod Vatan qolsin.  -T.:  «O„zbekiston»,  1996.

9.  I.A.Karimov.  Donishmand  xalqimizning mustahkam  irodasiga  ishonaman.  -T.: «O„zbekiston»,  2000.

10.I.A. Karimov. Asarlar.  1-7 jildlar.  -T:  «O„zbekiston»,  1996-1999.

11.O.Karimova, X.N.Tuychieva.  «Davlat va huquq asoslari».  O„quv qo„llanma. 

-T.:  «O„qituvchi»,  1996.

12.O„zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksi.  -T.:  «Adolat», 2014.

20


13.O„zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharh.  -T.:  2017.

14.O„zbekiston Respublikasining ma’muriy javobgarlik to„g„risidagi kodeksi-T.:  «Adolat», 2015. 

15.O„zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi.  -T.:  «Adolat», 2015.

16.O„zbekiston Respublikasi Oila kodeksi.  -T.:  «Adolat», 2015.

"O„zbekiston Respublikasi umumiy o„rta ta’lim to„g„risida"gi Nizom. 

-T.:  1998.

17.O„zbekistoning yangi qonunlari.  To„plamlar.  -T.:  «Adolat»,  1995-1999.

18.O„zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi.  I, II jildlar. 

-T.:  «Adolat», 2015.

INTERNET SAYTLARI:

19.  Constitution.uz

20.Lex.uz

21.Norma.uz

22.Gov.uz

23.Referat.uz

24.Arxiv.uz

25.Turin.uz

26.Markaz.uz

27.Toshkent.uz

28. 

Ziyonet.uz21

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

TOSHKENT  SHAHRIDAGI TURIN POLITEXNIKA 

UNIVERSITETI HUZURIDAGI 

AKADEMIK LITSEY

“TASDIQ1 

TTPU huzurud^^21cademil^ 

O ’lB D O ’  ife ln

Akademik  litsey aniq  fanlar y o ’nalishi  II bosqich o ’quvchilari  uchun 

“DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI  ”  fanidan 

2018-2019  o ’quv yili uchun m o’ljallangan

Taqvimiy mavzular rejasi

Kafedra  mudiri:

Z.Choriyeva

T o sh k e n t- 2018


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OILIY VA O  RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN POLITEXNIKA UNIVERSITETI HUZURIDAGI AKADEMIK LITSEY

Karimov Abdusaidning 2018-2019 o'quv yili uchun «Davlat va huquq asoslari »

(II bosqich uchun) o'quv fanidanTAQVIMIY MAVZULAR REJASI

Umumiy ajratilgan vaqt (soat)

T/R

Mutaxassislik va 

guruhlar

Ham-

masi

Auditoriyadagi

Mustaqil

ish

Jami

Nazariy

Amaliy

Takrorlash

Nazorat

ishi

Seminar

1

23

4

56

7

89

10

1.Aniq fanlar

46

3420

3

-1

10

122.

01-03.17


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OILIY VA O  RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN POLITEXNIKA UNIVERSITETI HUZURIDAGI AKADEMIK LITSEY

T/r

Mavzu


A

jr

atil

gava

qt

 (s

o

at)rtu

tlo


s

a

Ma

T3 

£ 

. SH

P

red

m

etla

ra

ro 

aloq


ado

rl

iklar

ial


irte

atm


a

>

rlar


zl

zo

ihji

ala


■S

s

2

o

O

'q

uv

ch

ilar

n

ing

 

aud

it

ori

y

adag

baja

ra

dig

an

 mus

taq


il

 

ishlari

F

oy

d

alan

il

adig

an

 man

bala


r

a

iazv

a

gSa

na

 va

 

guruhlar

Izoh


0

1

-17

0

2-1

7

03

-1

71

2

34

5

67

8

910

11

121.

1 -m a v z u . 

Kirish. 

(B1  1  soat)

1

Aralash


Bumera

ng.


klaster

qorbo’r


on,

akvariu


m,

davra


suhbati

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


1-mavzu.

I  B O ‘L I M .  O I L A  H U Q U Q I

2 -m a v z u . 

Oila  jamiyatning 

asosiy b o ‘g ‘ini.  (B1  1  soat)

1

Aralashakvariu 

m, zig­


zag 

aqliy 


hujum , 

davra 


suhbati

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


2-mavzu.

2.

3 -m a v z u . 

Nikoh 

tuzish 


tartibi va shartlari.

(B1  1  soat)

1

Aralash


Bumera 

ng. 


klaster 

qorbo’r 


on, 

akvariu 


m, zig­

zag


Tarix,

Falsafiy


fanlar,

Milliy


g’oya,

Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 


Kodekslari.

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

3-mavzu.


4 -m a v z u . 

Er-xotinning 

shaxsiy 

huquq 


va 

majburiyatlari.  (B1  1  soat)

1

Aralash


zig-zag

aqliy


hujum

Iqtisod, 

Shaxs va 

jamiyat


O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


4-mavzu.

3

5 -m a v z u . Er  va  xotinning 

mulkiy huquqlari.

(B1  1  soat)

1

Aralashaqliy 

hujum , 


davra 

suhbati


Tarix,

Falsafiy


fanlar,

Milliy


g’oya,

Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 


Kodekslari.

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

5-mavzu.


6 -m a v z u . 

Nikoh 


shartnomasi.  (B1  1  soat)

1

AralashBumera

ng.


klaster

qorbo’r


on

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


6-mavzu.

4.

A m a liy   m a s h g ‘u lo t. (B1  1  s o a t)

1

AmaliyBumera

ng.


klaster

qorbo’r


on

Iqtisod, 

Tarix, 

Shaxs va jamiyat

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 


Kodekslari.

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

1-6-mavzu.I I  B O ‘L I M .  J IN O Y A T  H U Q U Q I

7 -m a v z u . 

Jinoyat 

huquqining maqsadi, 

vazifasi va tamoyilari. 

(B1  1  soat).

1

Aralash


aqliy 

hujum , 


davra 

suhbati


Tarix va 

jamiyat


O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


7-mavzu.

5.

8 -m a v z u . Jinoyat  belgilari. 

(B1  1  soat)

1

Aralash


aqliy

hujum,


klaster

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


8-mavzu.

A m a liy  m a s h g ‘u lo t 

(B1  1  so a t)

1

Amaliyzig-zag

aqliy


hujum

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


7-8-mavzu.

6.

9 -1 0 -m a v z u .Jinoiy  javobgarlik  va  jazo 

tizimi.  (B1  2  soat)

2

Aralash


Bumera

ng.


klaster

qorbo’r


on,

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


9-10-mavzu.

7.

1 1 -m a v z u . Fuqarolarning 

Konstitutsiya  va  qonunlarda 

mustahkamlab 

qo‘yilgan 

huquq 

va 


erkinliklariga 

qarshi jinoyatlar.

(B1  1  soat)

1

AralashTarix,

Falsafiy


fanlar,

Milliy


g’oya,

Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 


Kodekslari.

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

11- mavzu.1 2 -m a v z u . 

Oilaga, 


yoshlarga 

va 


axloqqa 

qarshi jinoyatlar.

(B1  1  soat)

1

Aralashklaster

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


12-mavzu.

8.

1 3 -m a v z u . Tinchlik va

xavfsizlikka

qarshi jinoyatlar.

(B1  1  soat)

1

Aralash


Bumera

ng.


klaster

qorbo’r


on,

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


13-mavzu.

1 4 -m a v z u .

Iqtisodiyot 

sohasidagi jinoyatlar. 

(B1  1  soat)

1

Aralashzig-zag

aqliy


hujum

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


14-mavzu.

9.

1 5 -m a v z u . Boshqaruv 

tartibiga 

qarshi jinoyatlar. 

(B1  1  soat)

1

Aralash


akvariu 

m, zig­


zag 

aqliy 


hujum , 

davra 


suhbati

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


15-mavzu.

1 6 -m a v z u .

Jamoat xavfsizligiga 

qarshi jinoyatlar.

(B1  1  soat)

1

AralashBumera

ng.


klaster

qorbo’r


on,

akvariu


m,

davra


suhbati

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


16-mavzu.

10.


1 7 -1 8 -m a v z u :

Axborot 


texnologiyalari 

sohasidagi jinoyatlar. 

A m a liy  m a s h g ‘u lo t

2

AralashBumera

ng.


klaster

qorbo’r


on,

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

17-18-mavzu.(B1  2  soat)

deklaratsiyasi,

O’zR.

Kodekslari.11.

I I I  B O ‘L I M .  M O L I Y A  H U Q U Q I

1 9 -m a v z u .

O ‘zbekistonda 

moliya-kredit tizimi.

(B1  1  soat)

1

Aralash


akvariu 

m, zig­


zag 

aqliy 


hujum , 

davra 


suhbati

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


19-mavzu.

12.


2 0 -m a v z u .

Moliyaviy-huquqiy

munosabatlar.

(B1  1  soat)

1

Aralash


Bumera

ng.


klaster

qorbo’r


on,

akvariu


m,

davra


suhbati

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


20-mavzu.

2 1 -m a v z u .

O ‘zbekiston 

Respublikasi  davlat byudjeti 

va byudjet huquqi.

(B1  1  soat)

1

Aralash


akvariu 

m, zig­


zag 

aqliy 


hujum , 

davra 


suhbati

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


21-mavzu.

13.


2 2 -m a v z u .

Davlat 


daromadlarini 

huquqiy tartibga solish.

(B1  1  soat)

1

AralashTarix,

Falsafiy


fanlar,

Milliy


g’oya,

Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 


Kodekslari.

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

22-mavzu.2 3 -m a v z u . 

Davlat 


kreditining huquqiy  asoslari. 

(B1  1  soat)

1

Aralash


Tarix,

Falsafiy


fanlar,

Milliy


g’oya,

Prezident

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari

Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


19-mavzu.

asarlari.

Umumjahon

deklaratsiyasi,

O’zR.


Kodekslari.

I V  B O ‘L I M .  E K O L O G I K  H U Q U Q

14.

2 4 -m a v z u .Tabiatni 

muhofaza 

qilishning  huquqiy  asoslari. 

(B1  1  soat)

1

Aralash


Tarix,

Falsafiy


fanlar,

Milliy


g’oya,

Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 


Kodekslari.

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

20-mavzu.2 5 -m a v z u . 

Ekologik 

tartibbuzarlik 

uchun 


javobgarlik.  (B1  1  soat)

1

AralashTarix,

Falsafiy


fanlar,

Milliy


g’oya,

Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 


Kodekslari.

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

20-mavzu.15.

V  B O ‘L I M .  P R O T S E S S U A L  H U Q U Q

2 6 -2 7 -m a v z u . 

Jinoyat- 

protsessual  qonun  hujjatlari. 

(B1  2  soat)

2

Aralash


Tarix,

Falsafiy


fanlar,

Milliy


g’oya,

Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 


Kodekslari.

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

22-mavzu.16.

2 8 -m a v z u . 

Jinoyat  protsessi 

ishtirokchilari.  (B1  1  soat)

1

Aralash


Tarix,

Falsafiy


fanlar,

Milliy


g’oya,

Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 


Kodekslari.

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

23-mavzu.2 9 -m a v z u .

Jinoyat 


protsessual 

qonunchilikda 

aniqlanishi 

lozim  bo ‘lgan  holatlar.  (B1 

1  soat)

1

AralashTarix,

Falsafiy


fanlar,

Milliy


g’oya,

Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 


Kodekslari.

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

24-mavzu.17.

3 0 -m a v z u .

O ‘zbekistonning 

Respublikasining 

tashqi 

faoliyat konsepsiyasi.(B1  1  soat)

1

AralashTarix,

Falsafiy


fanlar,

Milliy


g’oya,

Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 


Kodekslari.

Kross-


vord,

Jadval,


Test,

Prezenta-

siya

O.Karimova. Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.

25-mavzu.Nazoart ishi  (B1  1  soat)

1

Nazoratishi

Tarix,


Falsafiy

fanlar,


Milliy

g’oya,


Prezident

asarlari.

O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitutsiyasi, 

Oliy Majlis 

axborotnomasi, 

Inson huquqlari 

Umumjahon 

deklaratsiyasi, 

O’zR. 

Kodekslari.Kross-

vord,


Jadval,

Test,


Prezenta-

siya


O.Karimova. 

Davlat va huquq 

asoslari.  11-sinf uchun 

T.2018.


26-mavzu.

Tuzuvchi :

A.Karimov

O ’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY VA O ’RTA MAXSUS TA’LIM  VAZIRLIGI 

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN AKADEMIK LITSEYI

KARIMOV ABDUSAIDning

Akademik litsey aniq fanlar  yo’nalishi II bosqich o’quvchilari uchun 

“Davlat va huquq asoslari”fanidan nazariy va amaliy darslar ta’lim texnologiyasi

Kafedra mudiri:

Tuzuvchi:

Z.T.Choriyeva

A.A.KarimovToshkent


Download 395.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling