O 'zsan oatq u rilish b an k


Download 11.2 Kb.
Pdf ko'rish
Sana09.02.2017
Hajmi11.2 Kb.
#28
background image
" O 'zsan oatq u rilish b an k "   A T B   tom on id an  jism on iy  sh axslarn in g xorijiy  valy u ta d a g i  d ep ozitlarini ja lb   qilish  b o'yich a  ta k lif q ilin ayotgan   om on at  turlari va  ularn in g

sh artlari  to 'g 'r isid a   2016  yil  29  iyu l  h olatiga  m a'lum ot.

T/r

O m on atlarn in g  nom i

D ep ozit turi

M u d d ati

B o sh lan g'ich   badaln in g 

m inim al  m iqdori

Izoh

1

T alab  qilib   olinguncha

T alab   qilib olinguncha

M uddatsiz

C hegaralanm agan

O m onatga m ab lag 'lar n aqd va naqdsiz k o 'rin ish d a A Q Sh dollari,  E V R O   va 

funt sterlingda qab u l  qilinadi.  N aq d  v a n aq d siz kirim -chiqim  operatsilari 

cheklovlarsiz am alga oshiriladi.

2

M ultivalyutali (A Q SH   dollari, funt sterling va y evroda qabul 

qilinadi.)

Ja m g 'a rm a   depozit

18  oy


C hegaralanm agan

O m onatga  m ablag'lar naqd  A Q Sh  dollari,  E V R O  va  funt  sterlingda qabul 

qilinadi.  O m onatchining xohishiga kura h isoblangan  foiz darom adlari 

tegishli  valyutalarda  h ar o y d a to'lanadi.

3

O ila KapitaliJa m g 'a rm a  depozit

12  oy


300 A Q SH   dollari

O m onatga m ablag'lar naqd  A Q Sh  d o lla rid a qab u l  qilinadi.  Foizlar h ar oy 

M arKaziv bam oiine  Kursi  b o 'v ic h a   s o 'm d a  to ’lanadi.

4

K apital  (A Q S H   dollarida)M uddatli  depozit

6  oy


500  A Q SH   dollari

O m onatga m ablag'lar naqd A Q Sh  d o lla rid a qab u l qilinadi.  F oizlar har oy

to 'la n ad i.

5

E ’tiro f

Ja m g 'a rm a  depozit

4  oy


100  A Q SH   dollari

O m onatga m ablag'lar naqd 

A Q Sh  dojlarida  qabul  qilinadi.  Foizlar h ar o y  MarKaziv  Ь а п к т п е  Kursi  b o 'v ic h a   so 'm d a  to'lanadi.

6

SayohatJa m g 'a rm a   depozit

6  oy


100  A Q SH   dollari

O m onatga m ablag'lar naqd A Q Sh  d o lla rid a qabul  qilinadi.  Foizlar har oy 

M arnaziy  bam m ing  Kursi  b o 'y ic h a  s o 'm d a  to 'lan ad i.

7

Sam arali

Ja m g 'a rm a   depozit

12  oy


100  A Q SH   dollari

O m onatga m ablag'lar n aqd A Q Sh  dollarida,  shuningdek,  m azkur ja m g 'arm a 

k assadagi  saqlash  m uddati tugagan ja m g 'a rm a  v a m uddatli om onatlam i 

qayta rasm iylashtirish orqali  qabul  q ilinadi.  F oizlar h ar oy to 'lan ad i.Download 11.2 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling