Odam fiziologiyasi


m aium   bir  muvozanatda  b o iish i  muhim  ahamiyatga  ega.  Havoning  nisbiy


Download 5.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet18/70
Sana28.11.2017
Hajmi5.32 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   70

m aium   bir  muvozanatda  b o iish i  muhim  ahamiyatga  ega.  Havoning  nisbiy 

namligi  40-45%,  harorati  4 8 -2 0 °   boiish i  odam  organizmi  uchun  eng  qulay 

sharoit  hisoblanadi.

Havo  quruq  boisa, 

arterial  qon  bosimi  ortadi.  Shuning  uchun  qon 

osimi  bor  odamlar  bunday  sharoitda  o ‘zini  yomon  his  qiladi.  Havo  namligi 

ganda  bod  kasalligi  xuruj  qiladi,  kasal  odamning  bo‘g ‘imlari,  boshi 

‘riydi,  uyqu  bosadi,  kayfiyati  pasayadi,  oyoq-qullarida  og ‘riq  paydo 

‘ladi,  yurak  urishi  tezlashadi.

www.ziyouz.com kutubxonasiJismoniy tarbiyaning yurak-qon tomirlari  faoliyatiga ta’siri

Qon 

aylanishi  organizm  hayotida  muhim  rol  o 4ynaydi. 

Ayrim 

a’zolaming  qon  bilan  yetarlicha  ta’min  qilinmasligi,  hatto  qisqa  vaqt  ichida 

yetishmasligi  ularning  faoliyatini  jidddiy  buzilishlarga  olib  keladi.

Yurak  va  qon  tomirlar  tizimida  umumiy  qon  aylanishining  buzilishi 

deb,  shu  tizimning  ko‘pgina  boiimlarini  o ‘z  ichiga  olib,  unga  qonning 

normal  aylanishiga  to‘siqlik  qiladigan  buzilishlariga  aytiladi.

Yurak  va  qon  tomirlar  tizimining  biror  boiim ida  ro‘y  bergan  ayrim 

buzilishlar  qon  aylanishining  umumiy  buzilishlariga  olib  kelishi  mumkin. 

Shuning  uchun  qon  aylanishidagi  yetishmovchilik  bir  necha  xil  ko‘rinishda 

boiishiga 

qaramasdan, 

turli 

kasalliklar 

(yurak 

porokida, 

miokardit, 

perikardit,  kardioskleroz,  o ‘pkaning  surunkali  kasalliklari  va  hokazolar) 

asosiy 

alomatlari 

bir  xil  boiadi. 

Shuning 

uchun 

yurak-qon 

tomir 

kasalliklarining  oldini  olishda  yuqorida  ko‘rsatilgan  sabablami  bartaraf  etish, 

organizmni  chiniqtirish,  jismoniy  mehnat,  sport  bilan  muntazam  ravishda 

shug‘ullanish  maqsadga  muvofiqdir.

Yurak-qon 

tomir 

tizimini 

chiniqtirishda 

eng 

oddiy 

harakat 

mashg‘ulotlari 

boigan 

yurish 

va  yugurish, 

nafas 

olish 

gimnastika 

mashg‘ulotlarini  bajarish  muhim  ahamiyatga  ega.  Har  bir  yosh  kishi  har 

kuni  o ‘rtacha  20-25  ming  qadam  (12-15km)  katta  odamlar  esa  kamida  10- 

12  ming  qadam  (8-10  km)  yurish  yoki  yugurishi  kerak.  Jismoniy  chiniqqan 

odamning  yuragi  morfo-fiziologik  jihatdan  bir  qator  ijobiy  xususiyatlarga 

ega  boiadi.  Masalan,  miokardda  qon  aylanishining  kuchayishi,  uning  oziq 

moddalar  va  kislorod  bilan  ta’minlashining  yaxshilanishi  natijasida  mushak 

tolalari 

y o ‘g ‘onlashadi, 

yurak 

devori 

qalinlashadi, 

uning 

klapanlari 

mustahkamlanadi  va  hajmi  kattalashadi.  Bu  o ‘zgarishlar  natijasida  yurakning 

qisqarish  kuchi  ortadi.  Yurak  mushaki  qanchalik  kuchli  b oisa,  vaqt 

birligida  ichida  u  tomirlar  tizimiga  shunchalik  ko‘p  qon  chiqarib  beradi.

Jismoniy  mashq  bilan  shug‘ullanish  yurakning  tuzilishiga  qanday  ta’sir 

k o‘rsatishini  tushunib  olish  uchun  32-rasmni  ko‘zdan  kechirib  chiqing.  Unda 

jismoniy  mashqlar  bilan  shug‘ullangan  (I)  va  shug‘ullanmagan  (II)  odamlar 

yuragining  umumiy  tuzilishi  ko‘rsatilgan.

www.ziyouz.com kutubxonasiBunday  odamlar  jismoniy  mashq  bajarganda  yuragining  sistolik  hajmi 

120-140  ml  gacha  ko‘payadi  (tinch  holatda  65-70  ml  b o ‘ladi).  Yurakning 

daqiqali  hajmi  25-30  litrgacha  ko4payadi  (tinch  holatda  5  1).  Yurakning 

qisqarish  tezligi  (puls  soni)  150-20Ю  martagacha  ortadi  (tinch  holatda  70 

marta). 

Yurak 

faoliyatining 

kuchayishi, 

undan 

arteriya 

tomirlariga 

chiqariladigan  qon  miqdorining  ortishi,  organizmda  qon  aylanishining 

tezlashuvi  barcha  to‘qimalar  hamda  yurak  mushaklari  oziq  moddalar, 

gormonlar,  vitaminlar,  kislorod  bilan  ta’minlashini  yaxshilaydi.

Shuni  ta’kidlash  kerakki,  yurak-qon  tomir  tizimini  jismoniy  mashqlar 

bilan  shug‘ullanib  chiniqtirish  asta-sekin  olib  borilishi  zarur.  Chiniqishning 

boshlanishida  jismoniy  mashqlar  hajmi  kam  bo‘lib,  asta-sekin  ko‘paytirilishi 

кегак.  Har  bir  odam  bajaradigan  mashqining  hajmi,  ya’ni  har  kuni 

yuradigan  va  chopadigan  masofasi,  harakat  tezligi  uning  yoshini,  jismoniy 

rivojlanish  darajasini,  sog‘lig ‘ini  e ’tiborga  olgan  holda  belgilanishi  kerak. 

Aks  holda,  yurak  zo ‘riqishi  natijasida  har  xil  kasalliklar  yuzaga  kelishi 

mumkin.  Shuning  uchun  jismoniy  mashqlar  bilan  chiniqishga  ahd  qilgan 

odam  shifokor  bilan  ish  k o‘rishi  lozim.

Limfa  va uning  aylanisbi

Odam  organizmida  qon  aylanish  tizimi  bilan  bir  qatorda  limfa  ham 

mavjud. 

Limfa 

tizimi 

mikrosirkulator 

tizimining 

bir 

qismi 

b o‘lib 

kapillarlardan,  tomirlardan  va  limfatik  to‘gunlardan  tashkil  topgan.  Limfa 

kapillarlari  limfa  tomirlariga  quyiladi,  bulaming  ichidagi  suyuqliq  - 

limfa 

ikkita  yirik  limfa  yo‘liga  -  b o‘yin  va  k o‘krak  limfa  yo‘llariga  oqib  boradi, 

bu  yoilar  o ‘mrov  osti  venalariga  quyiladi  (33,  34  rasmlar).

Limfatik  kapillarlar  limfatik  tizimining  boshlang‘ich  qismi  hisoblanadi 

va  q o‘yidagi  xususiyatlarga  ega:  ular  berk  kapillarlaming  sertarmoq  to‘ridan 

boshlanadi; 

devorlari 

yuksak 

darajada 

o ‘tkazuvchan 

b o iib , 

kolloid 

eritmalami  so ‘rib  oladi;  qon  tomirlarida  qon  tana  to ‘qimalariga  oqib  borsa 

va  ulardan  oqib  ketsa,  limfatik  kapillarlari  esa  limfaning  oqib  ketishi  uchun, 

ya’ni  to‘qimalarga  kelgan  suyuqlikning  qonga  qaytishi  uchun  xizmat  qiladi. 

Limfatik  kapillarlaming  diametri  15-75  mkm  gacha  o ‘zagaradi,  uzunligi  esa 

100-150  mkm  gacha  yetadi.

Limfatik 

tomirlarining 

ichki 

qavatida 

bir 

biriga 

qarama-qarshi 

joylashgan  juft  chuntaksimon  klapanlar  mavjud.  Ular  orqali  limfaning  bir 

tomonga  oqishi  (ko‘krak  va  o ‘ng  limfatik  yoilariga)  ta’minlanadi.  Masalan, 

skellet  mushaklari  qisqarganda  kapillarlar  devorini  mexanik  tarzda  qisadi, 

shu  bois  limfa  venoz  limfaning  teskariga  qarab  harakatlanish  tomirlarga 

qarab  harakat  qiladi.  Biroq  shu  klapan  apparati  borligi  tufayli  amalga 

oshirolmaydi.

www.ziyouz.com kutubxonasi33-rasm.  O dam ning  lim fa  tizimi.

1-o‘pka;  2-limfa  tizimi;  3-vena  tizimi;  4-arterial  tizim;  5-to‘qimalar

34-rasm .  M ahalliy  lim fa  tugunlarining jo yla sh ish i.

1-tirsak  chuqurchasi;  2 -b o ‘yin   qism i;  3 -q o lltiq  osti  chuqurchasi;  4-chov 

sohasi;  5-taqim   osti  chuqurchasi

.

T o ‘qimalardan  qaytib  ketayotgan  limfa  venalarga  borib  turib  biologik 

filtrlar  -   limfa  tugunlari  orqali  o ‘tishi  g ‘oyat  muhim,  chunki  organizmga 

kirgan  ba’zi  yot  narsalar  masalan,  bakteriyalar,  chang  zarrachalari  va  h.k. 

limfa  tugunlarida  ushlanib  qoladi  va  qonga  o ‘tmaydi.  Limfa  kapillarlarining 

devori  qon  tomir  kapillarlarining  devoriga  nisbatan  ko‘proq  o ‘tkazuvchan

www.ziyouz.com kutubxonasibo‘lgani  uchun,  organizmga  yot  zarralar  qon  tomir  kapillarlariga  emas,  balki 

limfa  kapillarlariga  o ‘tadi.

Katta  yoshdagi  odamlarda  nisbatan  tinch  hplatda  bir  daqiqa  davomida 

ко‘кгак  limfa  y o ‘llaridan  o ‘mrov  osti  venaga  1,10'3  1  limfa  (1  ml)*  bir 

kecha  kunduz  davomida  esa  1,2  1  dan  1,6  1  gacha  oqib  o4adi.

Limfa  -   rangsiz,  tiniq  suyuqlik  boladi.  Limfada  fibrinogen  borligidan, 

u  ivib,  g ‘ovak,  sarg‘ish  laxta  hosil  qila  oladi.

Limfatik  tomirlarda  limfaning  harakat  tezligi  0,4-0,5  m/s  tashkil  qiladi.

Limfaning  kimyoviy  tarkibi  qon  plazmasiga  yaqin,  biroq  farqi 

shundaki,  limfa  tarkibida  oqsil  moddalar  kamroq  uchraydi.  Uning  tarkibiga 

oqsillardan-protrombin  va  fibrinogen  kiradi,  shu  bois  u  ivish  qobiliyatiga 

ega,  lekin  limfaning  bu  qobiliyati  qonga  nisbatan  pastroq  bo‘ladi.

Limfaning  M  0‘9  nrr  (lm m 3)  tarkibida  2  dan  20000  gacha  limfotsitlar 

borligi  aniqlangan  bo‘lib,  katta  yoshdagi  kishilarda  bir  kechayu  kunduz 

davomida  k o ‘krak  limfa  yo‘llaridan  venoz  qon  tizimiga  35  mlrd.  ga  yaqin 

limfotsitlar  limfa  oqimi  bilan  o ‘tadi.  ^

Hazm  vaqtda  limfada  oziq  moddalar  miqdori  oshadi,  shu  jumladan 

yog‘  miqdori  ham  oshib  ketadi.  Ovqat  yegandan  keyin  6  soat  davomida 

yog‘ning  limfadagi  miqdori  me’yorga  nisbatan  bir  necha  marta  oshadi,  shu 

sababli  limfaning  tarkibi  a’zolar  va  to‘qimalarda  o ‘tayotgan  moddalar 

almashinuvi  jarayonini  ko‘rsatib  beradi.

Ba’zi  bir  moddalarning  qondan  limfaga  o ‘tishi  uning  diffuzion 

qobiliyatiga, 

umumiy  tomirlarga  o ‘tish  tezligiga  va  qon  kapillarlari 

devorlarining 

yarim 

o ‘tkazuvchanlik  qobiliyatlariga  bog‘liq. 

Limfaga 

zaharlar  va  bakteriyaviy  toksinlar  zudlik  bilan  o ‘tadi.

Limfaning  hosil  boMishi. 

Limfaning  asosiy  manbasi-to‘qimalararo 

suyuqligi  hisoblanadi,  shu  bois  limfa  hosil  b o ‘lishida  turli  ishtirok  etuvchi 

omillarga  alohida  e ’tibor  berish  lozim  b o‘ladi‘  Ma’lumki,  to‘qimalararo 

suyuqlik  qondan  hosil  b o‘ladi,  u  orqali  hujayralar  o ‘zlari  uchun  kerakli  oziq 

moddalar  va  kislorodni  qabul  qilib  oladi,  *  ayni  holda,  to‘qimalararo 

suyuqliqga  moddalar  almashinuvi  natijasida  parchalangan  moddalar  va  C 0 2 

ni  yetkazib  beradi.

Hozirgi  kunda  to‘qimalararo  suyuqlikning  hosil  b oiish   mexanizmlarini 

tushuntirib  berish  uchun  zarur  b oigan   q o‘yidagi  ikki  nazariya  mavjud: 

filtratsiya 

va 

sekretor 

nazariyalari.  ”  .

1. 

Filtrasion  nazariya. 

Limfa  hosil  b o iish   mexanizmini  o ‘tgan  asming 

50-yillarida  K.Ludvig  birinchi  marta  tushuntirib  bergan.  Uning  fikricha,  bii 

jarayon  suyuqlikning  kapillarlar  devori  orqali  filtrlanishidan  kelib  chiqadi. 

Qon  tomir  kapillarlarining  ichidagi  va  sirtidagi  gidrostatik  bosimlar  farqi 

filtratsiyaning  harakatlantiruvchi  kuchi  hisoblanadi.

Hozirgi  tasavvurlarga  ko‘ra  qon  tomir  kapillarining  devori  yarim 

o ‘tkazuvchan  membranadan  iborat.  Ana  shu  membranadagi  ultramikroskopik 

teshiklar  orqali  filtratsiya  ro‘y  beradi.  Kapillarlarda  gidrostatik  bosimning 

ortishi  suyuqlikning  tomirlardan  to‘qimalararo  bo‘shligiga  filtr  qilinishi 

uchun  asos  b o ia   oladi.  Bu  bosimning  pasayishi-aksincha,  suyuqlikning

www.ziyouz.com kutubxonasito‘qimalararo  bo‘shlig‘idan  tomirlarga  filtratsiya  boiish i  uchun  sabab 

boiadi.  Kolloid-osmatik  bosim  filtrlanish  jarayoniga  to‘siq  boiadi,  shu 

sababli  to‘qimalararo  suyuqlikning  hosil  qiladigan  filtratsion  bosimni 

aniqlash  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.

Nisbiy  fiziologik  tinch  holatda  a’zo  va  organizmda  to‘qimalararo 

suyuqlikning  filtratsiyasi  kapillarlaming  arterial  qismida  o ‘tadi,  chunki  bu 

yerda  gidrostatik  bosim  kolloid-osmotik  bosimiga  nisbatan  ancha  kuchliroq. 

Shu  vaqtning  o ‘zida  kapillarlaming  venoz  qismida  teskari  hodisa  го‘у 

beradi,  ya’ni  suyuqlik  to‘qimalar  bo‘shlig‘idan  kapillarlarga  o ‘tadi,  chunki 

bu  yerda  kolloid-osmotik  bosimi  gidrostatik  bosimga  nisbatan  kuchliroq. 

Organizmning  faollik  davrida  esa  gidrostatik  bosimining  ortib  ketishi 

natijasida  to‘qimalararo  suyuqlik  kapillarlaming  hamma  qismlarida  ham 

hosil  boiaveradi.  Bu  holatda  to‘qimalararo  suyuqlikning  ko‘p  miqdori  limfa 

tomirlariga  o ‘tadi.

2. 

Sekretor  nazariya. 

Bu  nazariyani  quvvatlaydigan  olimlaming 

fikricha,  limfa  hosil  b o iish i  kapillarlar  devorini  tashkil  etgan  hujayralaming 

zo ‘r  berib  sekret  chiqarish  natijasidir,  masalan,  me’da  shirasi  qanday  hosil 

b oisa,  limfa  ham  ushanday  hosil  b oiad i,  deb  hisoblaydilar.  S o ‘ngi  yillarda 

filtratsion  nazariya  tarafdorlari  ko‘paymoqda,  lekin  bu  bilan  birga  kapillarlar 

devorining 

hujayralari 

ba’zi 

moddalami 

o ‘tkazib, 

ba’zi 

moddalami 

o ‘tkazmasdan  faol  rol  o ‘ynaydi,  deb  e ’tirof qilinmoqda.

Shish 

turli  sabablar  bilan  paydo  boiadi:  limfa  tomirlari  bekilib  yoki 

bosilib  qolib  limfaning  oqib  ketishi  qiyinlashadi;  venalar  teshigi  bekilib 

qolib,  qon  yurishmay,  limfa  ko‘proq  hosil  boiganda;  qondagi  oqsillar 

kamayganda;  ko‘pincha  zaharli  hayvonlar  va  hasharotlaming  kishini 

tishlashi 

yoki 

chaqishi 

natijasida 

kapillarlaming 

o ‘tkazuvchanligi 

o ‘zgarganda,  badan  kuyganda  va  shunga  o ‘xshash  hollarda  shish  kelib 

chiqadi. 

4

Limfaning  harakati. 

Limfaning  limfatik  tomirlari  b o‘ylab  harakat 

qilishiga  bir  qator  omillar  ta’sir  qiladi.  Limfaning  harakat  doimiyligi 

to ‘qimalararo 

suyuqlikning 

muntazam 

ravishda  hosil 

boiish i 

uning 

to ‘qimalararo  bo‘shligiga  o ‘tishi,  hamda  uning  limfatik  tomirlarga  o ‘tishi 

bilan  bogiiqdir.  Limfaning  harakati  uchun  a’zolaming  faolligi,  limfatik 

tomirlaming  qisqarishi  alohida  ahamiyat  kasb  etadi.

Limfa  harakatini  amalga  chiqaruvchi  yordamchi  omillar  quyidagilar: 

k o ‘ndalang  targ‘il  va  yordamchi  mushaklaming  qisqarish  faoliyati,  yirik 

venalarda  va  ко‘кгак  bo‘shligida  manfiy  bosimning  hosil  b oiish i,  nafas 

olish  paytda  ko‘krak  qafasining  kengayishi  va  shu  bilan  birga  limfatik 

tomirlardan  limfaning  haydalanishi.

Limfaning  siljib  harakatlanishida  ba’zi  limfa  tomirlar  devorining  ritmik 

qisqarishlari  muayyan  rol  o ‘ynaydi.  Bu  qisqarishlar  bir  daqiqada  8-10  va 

hatto  22  marta  го‘у  beradi.

Tuban  umurtqalilardan  ba’zilari,  masalan,  baqaning  limfa  tizimda 

maxsus  a’zolar  - 

limfatik  yuraklar 

bor,  bular  limfaning. siljib  borishini 

ta’minloychi  nasoslar  vazifasini  o ‘taydi.

www.ziyouz.com kutubxonasiOdamda  ko4krak  y o 4li  orqali  bir  kecha  kunduzda  qariyb  1200-1600  ml 

limfa  qonga  qaytib  keladi.

Limfaning  oqish  tezligi  juda  kam:  masalan,  otning  b o4yin  limfa 

tomirida  limfa  bir  daqiqaga  27-30  sm  у о 41  bosadi.

Limfatik  tugunlar.  Limfa  kapillardan  markaziy  tomirlarga  va  undan 

limfa  yoilarga  muntazam  harakat  qilib,  bir  yoki  bir  necha  limfa 

tugunlaridan  o 4tib  ketadi.  Katta  yoshdagi  odamlarda  500-1000  limfa 

tugunlari 

mavjud 

va 

andozalari 

turlicha 

bo‘ladi. 

Limfa 

tugunlari 

organizmning  turli  qismlarida  joylashib  quyidagi;  muhim  funksiyalami 

bajaradi:  gemopoetik,  immunopoetik,  filtratsion,  metabolik  hamda  rezervuar 

(o4tkazuv).  Limfa  tizimi  umumiy  qilib  aytganda  to4qimlarda  limfa  oqishini 

ta’minlaydi  va  uni  tomirlarga  yetkazib  beradi.

Nazorat 

uchun 

savollar.

1.  Qon  aylanish  tizimi  qaysi  boiimlardan  tashkil  topgan?

2.  Qatta  qon  aylanish  doirasi  nima  va  uning  ahamiyati  nimadan  iborat?

3.  Kichik  qon  aylanish  doirasi  nima  va  uning  ahamiyati  nimadan 

iborat?

4.  Yurak  qaysi  boiimlardan  iborat?

5.  Yurakning  qaysi  klapanlarini  bilasiz?

6.  Yurakning  klapan  apparatining  ahamiyati  nimadan  iborat?

7.  Yurak  mushakining  qaysi  fiziologik  xususiyatlarini  bilasiz?

8.  Refrakterlik  davri  nima?  AbsoJyut  (mutlaq)  va  nisbiy  refraktelik 

davrlarining  farqi  nimadan  iborat?

9.  Yurak  avtomatiyasi  nima?  Uning  sabablari  nimadan  iborat?

10.  Yurakning  o ‘tkazuvchanlik  tizimining  qismlarini  aytib  bering?

11.Yurakning  tkazuvchanlik  tizimini  qaysi  tajriba  bilan  isbotlab 

berish  mumkin?

12.  Yurak  sikli  qaysi  fazalardan  tashkil  topgan?

13.  Yurak  faoliyatida  sistola,  diastola  va  kompensator  ,pauzalarnmg 

ahamiyati  nimadan  iborat?

14.  Ekstrasistologiya  nima?

15.  Kompensator  pauza  nima?  Uning  hosil  b oiish   mexanizmini  aytib 

bering?

16.  Yurak  faoliyatida  qanday  tovushlar  (tonlar)ni  aniqlash  mumkin?

17.  Elektrokardiogramma  nima?  Uning  tishlari  va  intervali  nimani 

ko‘rsatadi?

18.  Yurakning  qisqarishiga  qaysi  omillar  ta’sir  yetkazadi?

www.ziyouz.com kutubxonasi19.  Yurakning  daqiqaviy  hajmi  nima?  Uning  ahamiyati  nimadan  iborat?

20.  Yurak  faoliyati  qanday  boshqariladi?

21.  Simpatik  va  adashgan  asablar  yurak  faoliyatiga  qanday  ta’sir 

ko‘rsatadi?

22.  Yurak 

faoliyatining 

reflektor 

boshqarilishi 

qanday 

amalga 

oshiriladi?

23.  Yurak 

faoliyatining 

gumoral 

boshqarilishi 

qanday 

amalga 

oshiriladi?

24.  Koronar  (yurak)  qon  aylanishining  qaysi  xususiyatlarini  bilasiz?

i  25.  Qoiming  qon  tomirlaida  hardcatlanishini  qaysi  qonuniyat  bilan 

ifodalanadi?

26.  Gemodinamika  qonuni  nima?

27.  Qon  bosimi  nima?  Unga  qaysi  omillar  ta’sir  etadi?

28.  Qon  aylanishining  turli  boiimlarda  qon  bosimi  qanday  o ‘zgaradi?

29.  Qon  bosimining  qaysi  turlarini  bilasiz?

30.  Sistolik,  diastolik  va  o ‘rtadinamik  bosimlarining  xususiyatlarini 

belgillab  bering.

31.  Odamning  arterial  qon  bosimi  qanday  aniqlanadi?

32.  Arterial  puls  nima  va  qanday  uni  aniqlash  mumkin?

33.  Mikrosirkulatsiya  nima?

34.  Kapillarlaming  fiziologik  xususiyatlarini  aytib  bering

35.  Venalarda  qon  qanday  oqadi?

36.  Qon  aylanishining  umumiy  vaqtini  belgilab  bering

37.  Qon  aylanishining  chiziqli  va  hajmiy  tezligi  nima?

38.  Qon  tomirlarining  innervatsiyasini  aytib  bering

39.  Qon  tomirlari  tonusiga  qanday  omillar  ta’sir  qiladi?

40.  Qon  aylanishlaming  reflekslarini  belgilab  bering.


Download 5.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   70
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling