Odam fiziologiyasi


shunday  tuzilganligidan


Download 5.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet66/70
Sana28.11.2017
Hajmi5.32 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70

shunday 

tuzilganligidan 

endolimfa 

tebranma  harakat  qila  oladi.  Endolimfa  siqilmaydi,  shuning  uchun  uzangi 

oval  darcha  pardasini  bosib,  uni  ichiga  botirganda  yumaloq  darcha  pardasi 

endolimfaning 

ta’siri 

ostida 

b o ‘rtib 

chiqadi, 

natijada 

endolimfaning 

tebranishi  uchun  sharoit  vujudga  keladi.

179-rasm Chig ‘anoq  lcanallari.   rta   va  ichki  quloq  (P.Lindsey  va 

D.Norman,  1977  b o ‘yicha):  1-bolg‘acha;  2-sandon;  3-oval  darcha;  4- 

uzangi;  5-yumaloq  darcha;  6-nog‘ora pardachi;  7-bazal  (asosiy)  membrana;

8-chig*anoqning  uch  kanali.

180-rasm.  Eshituv  analizatorining  umumiy  ko ‘rinishi.  1-eshituv  retseptori,  2- 

eshituv  asabi,  3-bosh  miya po^stlogHning  eshituv  mintaqasi.

www.ziyouz.com kutubxonasiS o ‘nggi  yillarda  har  xil  tezlikdagi  tovushlami  sezish  haqida  yangi 

ma’lumotlar  olinadi.  Masalan,  past  tezlikdagi  tovush  tebranishlari  c h ig ‘anoq 

kanallarining  jami  perilimfasini  tebrantiradi.  Bu  tebranishlar  o ‘z  navbatida 

asosiy  membrananing  tebranma  hakatlariga  sabab  b o 4ladi.  A sosiy  membrana 

bilan  birgalikda  sezuvchi  hujayralarning  barcha  tolachalari  ham  tebranadi. 

Ular  tebranganda  ro‘y  beruvchi  o ‘zgarishlar  q o ‘z g ‘alishni  vujudga  keltiradi, 

bu  q o ‘z g ‘alish  eshituv  asabi  orqali  bosh  miyaning  tegishli  markazlariga 

boradi.

Fast  tovush  tebranishlari  perilimfaning  hammasini  emas,  faqat  bir 

qismini 

tebranma  harakatga  keltiradi. 

Natijada  asosiy 

membrananing 

tebranishlari  ham  kichkina  joy  bilan  cheklanib,  tolalachalarning  faqat  bir 

qismida  q o ‘z g ‘alish  vujudga  keladi.  A sosiy  membrananing  tebranadigan 

qismlarining  kattaligiga  va  qayerda  ekanligiga  qarab,  har  xil  tezlikdagi 

lovushlar  seziladi.

Odam 

q u log‘ining 

tovushni 

sezadigan 

muayyan 

chegaralari 

bor. 

Boshqacha  aytganda,  havo  bir  soniyaga  16  martadan  20000  martagacha 

tebranganda  ©dam  quk>g‘i  btmi  sezadi.  Eshituvning  yuqori  chegarasi  yosh 

u lg‘aygan  sayin  o 4zgaradi.  Odam  qancha  keksa  b o ‘lsa,  q ulog‘i  shuncha  kam 

tebranishni  sezadi.  Odam  35  yoshda  havoning  k o ‘p  deganda  15000  marta 

tcbranishini,  50  yoshida  esa  hatto  13000  marta  tebranishini  seza  oladi.

Hayvonlarda  eshituv  chegaralari  odamdagidan  xiyla  katta  b o ‘ladi. 

Masalan,  it  bir  soniyada  35000  tebranishni  eshitadi,  odam  esa  buncha 

tebranishni  mutloqo  eshitmaydi.  Shu  xususiyat  borligidan  odam  tamomila 

tinch  deb  hisoblaydigan  joylarda  ham  it  tovushni  eshitadi.  It  shu  xususiyati 

borligidan  soqchilik  xizmati  uchun  juda  qimmatli  hayvon  hisolanadi.

Tana vaziyatini  va harakatlarini sezish

Tana  yoki  undagi  ayrim  qismlarning  fazodagi  vaziyatini  bilish  uchun 

odam 

avvalo 

k o ‘zidan 

foydalanadi. 

Ammo, 

bunda 

k o ‘ruv 

a’zoning 

qatnashishi  shart  emas.  Odam  k o ‘rmasdan,  y a ’ni  k o ‘zini  yumib  turib  ham 

o ‘ziningtana  vaziyatini  biladi.  K o‘zdan  qolgan  kishilar  o ‘z  tanasining 

vaziyatini  bemalol  va  bexato  biladilar.  Buning  sababi  shuki,  tana  yoki 

undagi  qismlam ing  vaziyati  teridagi  bosh  retseptorlari  va  mushak,  b o ‘g ‘im, 

paylardagi  proprioretseptorlar  bilan  seziladi.

Tanamizning  qanday  b o ‘lmasin  bir  qismining  vaziyati  o ‘zgarganda 

(q o‘l  bukilganda,  yozilganda  yoki  bir  oz  aylantirilganda)  bir  yoki  bir  necha 

b o ‘g ‘im  siljiydi,  muayyan  mushak  guruhlari  taranglashadi  va  b o ‘shashadi, 

shuningdek 

terining 

tarangligi 

ham 

o ‘zgaradi. 

Proprioretseptorlarning 

ta’sirlanishi  natijasida  markaziy  asab  tizimiga  impulslar  borib  turishi  tufayli 

gavda  vaziyati  bemalol  bilinadi.  Odam  xoh  o ‘tirgan  b o ‘lsin,  xoh  yotgan 

b o lsin ,  k o ‘zini  yumib  turib,  o ‘zining  vaziyatini  bemalol  aniqlay  oladi. 

Buning  sababi  shuki,  terining  muayyan  qismlaridagi  bosimning  o ‘zgarishi, 

mushak  va  paylarning  taranglanish  darajasi  tana  vaziyati  haqida  signal  berib 

turadi.

www.ziyouz.com kutubxonasiTananing  vaziyatini  va  harakatini  aniqlashda,  shuningdek  harakat 

tezligining 

o ‘zgarganini 

bilishda 

teri 

sezgisining 

retseptorlari 

bilan 

proprioretseptorlardan  tashqari 

vestibular  apparatning 

faoliyati  ham  katta 

rol  o ‘ynaydi.  Bu  apparat  tananing  fazodagi  vaziyatini  va  harakatini  sezish, 

shuningdek  muvozanatni  saqlash  a’zosidir.  Tana  muvozanatining  har  bir 

0 ‘zgarishi  tufayli  vestibular  apparatning  retseptorlari  ta'sirlanadi,  shuning 

oqibatida  tanani  rostlashga  yordam  beradigan  muayyan  mushak  guruhlari 

refleks  y o ‘li  bilan  qisqaradi  yoki  b o ‘shashadi.

Vestibular  apparat  ikki  qismdan: 

dahliz 

va 

yarim  doira  kanallardan 

iborat.

Dahliz 

endolim fa  bilan  to ‘la.  Bu  suyuqlikda 

otolitlar 

yoki 

statolitlar 

deb  ataladigan  maxsus  tuzilmalar  bor,  ular  kalsiy  fosfat  tuzlaridan  iborat. 

Gavda  vaziyati  o ‘zgarganda,  jumladan  boshning  vaziyati  o ‘zgarganda  dahliz 

retseptorlardagi  statolitlaming  vaziyati  o ‘zgaradi.  Bu  retseptorlar  eshituv 

asabining  vestibular  tolalari  bilan  b o g ‘langan.

181-rasm.  Vestibular  apparat.  1-yarim  halqa  kanali;  2-chig'anoq.

182-rasm.  Vestibular  apparatning  reseptiv  maydonlari.  1-vestibular  apparat.

2-bosh  miya po*stlog4dagi  markazlari.

Statolitlarning  bosim  darajasi 

o ‘zgarganda  retseptorlar 

ta’sirlanib, 

q o ‘z g ‘alish  bilan  javob  beradi.  Dahliz  retseptorlarning  q o ‘zg ‘alishi  natijasida 

ayrim  mushak  guruhlarining  tonusi  refleks  y o ‘li  bilan  o 4zgaradi.

www.ziyouz.com kutubxonasiYarim  halqa  kanallar  uchta  b o‘lib,  o ‘zaro  perpendikular  uch  tekislikda 

turadi  (181-rasm).  Har  bir  kanalning  uchi  kengayib,  y o ‘g ‘on  tortadi, 

ampula 

dcb  shuni  aytiladi.  Ampulada  maxsus  tuzilmalar  bor.  Eshituv  asabining 

vcstibular  tolalari  shu  yerda  tugaydi.  Endolimfa  aylanma  harakat  qilganda 

o ‘zining 

inertligi 

va 

yopishqoqligi 

tufayli 

yarim 

halqa  kanallarning 

devorchalaridan  bir  muncha  uzoqlashadi,  shuning  natijasida  retseptorlarning 

bosilishi  o*zgaradi.  Endolimfa  bosimining  o ‘zgarishi  darajasi  vestibular 

asabning 

retseptoriga 

ta’sir  etadi. 

Vestibular 

apparatdagi 

retseptorlar 

q o ‘z g ‘alganda  bir  qancha  reflektor  reaksiyalar  kelib  chiqadi.  Tana,  q o ‘l- 

oyoq,  b o‘yin  va  k o ‘z  mushaklarining  tonusi  refleks  y o ‘li  bilan  o ‘zgaradi, 

ularning  qisqarishi  tufayli  bosh  muayyan  vaziyatda  tutiladi  va  butun  tana 

vaziyati  o ‘zgaradi  (182-rasm).

Ko‘ruv analizatori

K o‘ruv  informatsion  tizimi  boshqa  sensor  tizimlar  orasida  alohida  o ‘rin 

tutadi.  K o‘ruv  a’zosi  g ‘oyatda  sezgir  a’zo  b o ‘lib,  uning  yordamida  odam 

tevarak-atrofidagi  buyumlaming  tuzilishi,  rangi,  shakli,  hajmi,  bir-biridan 

farqini  ajratadi.  Odam  tashqi  dunyoni  k o ‘ruv  a’zosi  yordamida  90% 

axborotlarni  idrok  etadi.  Bundan  tashqari,  k o ‘ruv  analizatori  organizmda 

fotoretseptorlarga  (yorug‘likni  sezuvchi  retseptorlarga)  ega  b o‘lgan  yagona 

tizimdir.  Bu  tizim  orqali  organizm  kunning  tunga  o ‘tgani  to ‘g ‘risida,  uzoq- 

yaqin  jismlarning  tashqi  qiyofasi  to‘g ‘risida  axborot  oladi.  Atrofdagi  turli- 

tuman  manzaralami,  narsalarni  k o‘rishimizning  sababi  shundaki,  qaysi  bir 

manbadan  (quyosh,  elektr  lampa)  ularga  tushgan  nur  qaytarilib,  k o ‘zga 

tushadi  va  fotoretseptorlarda  q o ‘z g ‘alish  hosil  b o ‘ladi.  K o‘ruv  obrazining 

shakllanishi  aks  ettirilgan  nurlarni  k o ‘z  optik  tizimiga  -   to ‘r  pardaga  aniq 

proyeksiyalashdan  boshlanadi  va  analizatorning  p o‘stloq  markazida  k o ‘ruv 

doirasida  qanday  jism   borligi  to ‘g ‘risida  xulosa  qilish  bilan  tugaydi.

Ko‘zning tuziiishi

Ko*ruv  a’zosi  ikki  qismdan: 

asosiy  qism 

(k o ‘z  soqqasi)  va 

yordamchi 

a'zolardan 

iborat. 

Ko*z  soqqasi 

sut  em izuvchi  hayvonlarda  va  odamda 

yumaloq  b o ‘Iib,  k o ‘z  kosasi  chuqurligida  joylashgan.  Uning  ustki  qavati 

oqsil  parda-sklera  b o ‘lib,  bu  parda  old  tomonda  shox  moddaga  aylanadi. 

Shox  parda  bilan  oqsil  parda  orasida  venoz  kanal  joylashgan.

K o‘z-k o ‘z  soqqasidan,  k o ‘rish  asabi  va  yordamchi  qismlardan  (k o ‘z 

soqqasini  harakatlantiruvchi 

tnushaklar  va  ularning  asablari,  qovoq  va 

kipriklar,  yosh  bezlari,  qon  tomirlari  kabilardan)  iborat  (183-rasm).

www.ziyouz.com kutubxonasi183-rasm.  Odam  ko'zining  tuzilishi.  1-ko‘ruv  asabi;  2-ko‘ruv  asabining 

s o ‘r g ‘ichi;  3-ko‘z  olmasining  tomirli pardasi;  4-sklera  (fibroz  qavatning 

orqa  qismi)  5 -to ‘r parda;  6-optik  o ‘qi;  7-kiprikli  o ‘simtalar;  8-kiprikli  tana;

9-ko‘z  olmasining  kamerasi  (bo'limi)  10-ko‘z.  olmasining  oldingi  kamerasi 

(bo‘limi);  11-gavhar;  12-randor parda;  13-shox parda;  14-kon'yuktiva;  15- 

kiprikli  tana  mushaki;  16-sinoval  boylami;  17-ko‘rish  o ‘qi;  18-shishasimon 

tana;  19-markaziy  chuqurcha;  20-sariq  d o g ‘.

K o‘z  soqqasi  tashqi  va  ichki  qismlardan  iborat.  Tashqi  qismi  uch 

qavat:  tashqi-fibroz,  o ‘rta-qon  tomir  va  ichki-to‘rsimon  pardadan  tashkil 

topgan.  Ichki  qismiga  k o ‘z  ichi  suyuqligi,  k o ‘z  gavhari  va  shishasimon  tana 

kiradi.  K o‘z  soqqasining  tashqi 

fibroz  pardasi 

ikki  qismga  b o lin a d i.  Uning 

oldingi  qismi 

shox  parda 

deyilib,  u  shishadek  tiniq,  y o ru g lik   nurlarini 

sindirish  xususiyatiga  ega.  Tashqi  fibraz  pardaning  yon  va  orqa  qismi 

k o ‘zning 

oq  pardasi  (sklera) 

deyiladi.  K o‘z  soqqasining  qon  tomir  qavati 

nomiga  monand,  qon  tomirlariga  boy  b o ‘lib,  k o ‘z  to ‘qimalarini  oziq 

moddalar  va  kislorod  bilan  ta’minlaydi.  Bu  qavatning  oldingi  qismi 

rangparda 

dcyilib,  uning  rangi  hammada  har  xil  (qora,  k o ‘k,sarg‘imtir  va 

hokazo)  b o ‘ladi.  Bu  pardaning  o ‘rtasida  yumalog*  teshikcha  b o‘lib,  u 

ko‘z 

qorachigMdir. 

Teshikcha  atrofida  k o ‘z  qorachig‘ini  kengaytiruvchi  va 

toraytiruvchi  mushaklar  bladi.

K o‘z  soqqasining 

ichki-to‘rsimon  pardasi 

ayniqsa  muhim  ahamiyatga 

ega,  chunki  uning  orqa  qismida  yoru glik n i,  ranglami  qabul  qiluvchi 

retseptorlar  joylashgan.  Ulaming  maxsus  asab  hujayralari  bo*lib, 

tayoqcha

www.ziyouz.com kutubxonasiva  kolbacha  shaklidadir. 

T o ‘rsimon 

pardaning  orqa  qismida 

ko*ruv 

asabining  tolasi  kiradigan  teshikda  b o‘lib,  u  orqali  k o ‘ruv  asabi  to ‘rsimon 

pardaga 

o ‘tadi 

va 

mayda 

tolachalarga 

b o ‘linib, 

tayoqchasimon 

va 

kolbachasimon  retseptorlarga  tutashadi.

K o‘z  soqqasining  ichki  qism i-ko‘z 

gavhari, 

ko‘z 

ichi  suyuqligi 

va 

shishasimon  tanadan 

iborat.  Bularning  hammasi  tiniq,  shishasimon  b o ‘lib, 

ko‘zga  tushadigan  yorug‘lik  nurini  sindirish  xususiyatiga  ega.

K o‘zning  yordamchi  qismlariga  k o ‘z  soqqasini  harakatlantiruvchi  oltita 

mushak  va  ularning  asablari,  k o‘z  yosh  bczlari  va  ulaming  kanalchalari, 

ko‘z  yosh  bezi  hamda  qovoq  va  kipriklar  kiradi.  Mushaklar  k o ‘z  soqqasini 

harakatlantirib, 

k o ‘rish 

doirasini 

kengaytiradi. 

K o‘z 

yosh 

bezlaridan 

ajraladigan  suyuqlik  k o ‘zning 

shox  pardasini 

namlab,  uni  changdan  yuvib 

turadi. 

Qovoqlar  va  kipriklar 

k o‘z  soqqasini  tashqi  muhitning  noqulay 

ta’sirlaridan  him oya  qiladi.

Ko‘zning optik tizimi

K o‘zga  kiradigan  yorugMik  nurlari  to‘r 

pardaga  tushisHdan  otdin  ппг 

sindiruvchi  bir  necha  yuzalar  -   shox  parda,gavhar  va.shishasim on  tananing 

oldingi  va  orqa  yuzalaridan  o ‘tadi.  Nurlarning  o ‘tadigan  y o ‘li  shox  parda, 

gavhar  va  shishasimon  tana  yuzasining  nur  sindirish  k o ‘rsatkichlariga  va 

egrili  kradiuslariga  b o g ‘liq.  K o‘z  optik  tizimining 

nur  sindiruvchi  kuchini 

dioptriya  (D)  -   fokus  masofasi  100  sm  b o ‘lgan  linzaning  nur  sindiruvchi 

kuchidir.  Nur  sindiruvchi  kuch  oshganda  fokus  masofasi  kamayadi.  Fokus 

masofasi  50  sm  b o ‘lganda  linzaning  nur  sindiruvchi  kuchi  2  D  ga,  fokus 

masofasi  25  sm  b o ‘lganda  nur  sindiruvchi  kuch  4  D  ga  teng  va  hokazo.

Uzoqdagi  narsalarga  qaraganda  k o ‘z  optik  tizimining  nur  sindiruvchi 

kuchi  umuman  59  D  chamasida  b o ‘ladi.  Shox  pardaning  nur  sindiruvchi 

kuchi  4 3 * 0 ,5D ,  gavhaming  nur  sindiruvchi  kuchi  uzoqdagi  narsalarga 

qaraganda  19*1  1D  va  yaqindagi  narsalarga  qaraganda  esa  33*0,6  ga  teng.

Ko‘z akkomodatsiyasi

Odam  k o ‘zidan  uzoqdagi  va  yaqindagi  narsalami  bir  xilda  ravshan 

k o‘ra  olmaydi.  Narsani  yaxshi  k o‘rish  uchun  o ‘sha  narsadan  sochiluvchi 

yorug‘lik  nurlari  to ‘r  pardada  to ‘planishi  kerak.  Yorug‘lik  nurlari  to ‘r 

pardaga  tushgandagina  narsaning  ravshan  ta’sirini  ko‘ramiz.  K o‘zning  uzoq- 

yaqin  turgan  narsalami  ravshan  k o‘rishga  m oslashuvi 

akkomodatsiya 

deb 

ataladi.  Agar  uzoqdagi  narsa  k o‘zga  sekin-asta  yaqinlashtirilsa,  65-70  m 

masofada  akkomodatsiya  boshlanadi.  Narsa  k o ‘zga  yana  yaqinlashtirilgan 

sayin  akkomodatsiya  kuchi  oshadi  va  10  sm  masofada  tugab  qoladi. 

Shunday  qilib,  yaqindan  k o ‘rish  nuqtasi  10  sm  masofada  b o ‘ladi.  Yosh 

ulg‘aygan  sayin  gavhaming  elastikligi  asta-sekin  kamayadi,  binobarin, 

akkomodatsiya  qobiliyati  ham  o ‘zgaradi.  Yaqindan  ravshan  k o ‘rish  nuqtasi

www.ziyouz.com kutubxonasi10  yashar  bolada  7  sm,  20  yoshli  kishida  33  sm,  60  yoshli  kishida  1  m,  70 

yoshli  kishida  5  m  b o la d i,  75  yoshda  esa  akkomodatsiya  qobiliyati  deyarli 

y o ‘qoladi  va  yaqindan  ravshan  k o ‘rish  nuqtasi  cheksiz  nariga  suriladi.

K o‘zda  nur  sinishi 

(refraksiya) 

ning  ikkita  anomaliyasi  (noto‘g ‘rilik, 

odatdagi  holatdan  chetga  chiqish,  nuqson): 

yaqindan  ko‘rish  (miopiya) 

va 

uzoqdan  ko‘rish  (gipermetropiya) 

mavjud.  Bu  n o ‘qsonlar  odatda  nur 

sindiruvchi  muhitlaming  kamchiligiga  b o g ‘liq  b o ‘lmay,  k o ‘z  soqqasining 

g ‘ayri  m e’yoriy  uzunligidan  kelib  chiqadi.  Yaqindan  va  uzoqdan  k o ‘rish 

tug‘ma  bo  lishi,  shuningdek  hayot  davrida  kelib  chiqishi  mumkin.  Yaqindan 

k o‘radigan  odamlarda  narsaning  tasviri  to‘r  pardada  hosil  b o ‘lmay,  asosiy 

fokus  to ‘r  parda  yaqinida  b o ‘ladi,  natijada  narsaning  tasviri  ravshan 

b o ‘lmay,  yoyilib  ketadi.

Yorug‘lik  nurlari  to ‘r  pardada  to ‘planmay,  yaqinroqda  to ‘planishi 

shunga  b ogliq k i,  k o ‘zning  uzun  o ‘qi  haddan  tashqari  ch o ‘zilib  ketadi, 

chunki  k o‘z  soqqasining  uzunligi  haddan  tashqari  oshib  ketadi  (184-rasm).

Yaqindan  k o ‘ruvchi  odarnlarning  narsani  ravshan  ko*rishi  uchun  uni 

ko‘zlariga  yaqin  tutishig  sababa  shudir.  Bunday  kishilarda  uzoqdan  k o ‘rish 

nuqtasi  k o ‘zga  yaqinlashadi  va  undan  bir  oz  narida  b o ‘ladi.  Yaqindan 

k o ‘radigan  kishilarga  ikki  tomoni  botiq  k o ‘z  oynak  buyuriladi.

Uzoqdan  k o ‘rishning  sababi  shuki,  k o ‘zning  uzunasiga  ketgan  o ‘qi 

kalta  b o ‘lib  qoladi.  Natijada  yorug‘lik  nurlari  to ‘r  pardada  to‘planmay, 

uning  orqasida  to ‘planadi.  A sosiy  fokusning  to ‘r  parda  orqasiga  to‘g ‘ri 

kelishi  tufayli  narsaning  tasviri  ravshan  b o ‘lmaydi.  Uzoqdan  k o‘radigan 

odamlarga  ikki  tomoni  qabariq  ko*zoynak  buyuriladi.

K o‘z 

ichiga 

tushadigan 

hamma 

yorug‘lik 

nurlarini 

rang 

parda 

markazidagi  teshik  o ‘tkazadi,  shu  teshik 

qorachiq 

dcb  ataladi.  Rangparda

Miopiyani  tuzatisb. 

(botiq kzoynak)

Emmctropiya 

(m e’yoriy ko’rish)

Miopiya 

(yaqindan fco’rish)

G ipcrmctropiy an i 

tuzatish.

(ikki tomonlama 

qavariq  ko’zoynak)

184-rasm.  Yaqindan  va  uzoqdan  ko'rish  refraksiyasi.

Qorachiq  va uning refleksi

www.ziyouz.com kutubxonasimushaklarida  qorachiqni  o 4rab  turuvchi  mushak  tolalarning  ikki  turi  bor: 

bir-turi 

halqasimon  mushaklar 

k o ‘zni  harakatlantiruvchi  asabning  adashgan 

(sayyor)  tolalaridan  inncrvatsiya  oladi,  ikkinchisi 

csa-radial  mushaklar 

simpatik  asablardan  innervasiyalanadi.

Halqasimon  mushaklar  qisqarganda  qorachiq  lorayadi,  radial  mushaklar 

qisqarganda  esa,  qorachiq  kengayadi.  Shunga  o 4xshab, 

adrenalin 

qorachiqni 

kengaytiradi, 

atsetilxolin 

bilan 

ezerin 

esa,  qorachiqni  toraytiradi.

Qorachiqlar  asfiksiya  (b o ‘g ‘ilish)  da  ham  kengayadi.  Shu  sababli 

chuqur  narkozda  qorachiqlaming  kengayishi  asfiksiya  boshlanayotganini 

k o ‘rsatadi  va  narkozni  kamaytirish  zarurligi  paydo  b o ia d i.

S o g ‘lom  odamning  ikkala  k o ‘z  qorachig‘i  bir  xilda  kengaygan  yoki 

toraygan  b o ‘ladi.  Bir  k o ‘zga  yorug4  tushirilganda  ikkinchi  k o ‘z  qorachig‘i 

ham  torayadi;  bunday  reaksiya 

hamjihatlik  reaksiyasi 

dcb  ataladi.  B a’/an 

ikkala  k o ‘z  qorachiqlari  katta-kichik  b o ‘ladi 

(anizatropiya). Download 5.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling