Odam fiziologiyasi


Download 5.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet67/70
Sana28.11.2017
Hajmi5.32 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Bir  tomondagi 

simpatik  asabning  zararlanishi  natijasida  qorachiq  torayadi 

(mioz) 

va  ayni 

vaqtda 

k o ‘z 

yorig‘i 

ham 

torayadi 

(Gorner 

simptomi). 

Ko‘zni 

haiakatlantiruvchi  a s abning  -fetej-be*4ishi  natijasida  bir  qorac h ig ‘i  kengayishi 

mumkin 

(midriaz).

То‘г pardaning tuzilishi  va funksiyalari

T o ‘r  pardada  k o ‘ruv  retscptorlarining  fotorctseptorlari  joylashgan.  Bu 

retseptorlar  ko‘ruv  asabining  oxiri-yorug‘ni  sezuvchi  qism i  hisoblanadi.  T o ‘r 

parda  murakkab  tuzilgan  b o ‘lib,  mikroskopda  k o ‘rilganda  10  qavatdan 

tuzilganligi  aniqlangan  (185-rasm).  T o ‘r  pardadagi  asab  hujayralari  bir- 

biriga  bogian gan   uchta  neyrondan  iborat.  Bu  neyronlar 

tayoqcha 

va 

kolbacha 

shaklida  b o ia d i.  Odam  k o‘zida  tayoqchasimon  ncyronlar  soni  130 

ml  gacha  yetadi,  ular  qorong‘ida  k o ‘radi.  Kolbachasimon  neyronlar  esa  9  ml 

ga 

yaqin 

b o iib , 

ular 

kunduzi 

(yorug  da) 

k o ‘radi 

(rangn 

ajratadi). 

Tayoqchasim on,  kolbachasimon  retseptorlarda  qabul  qilingan 

impulslar 

ikkinchi  neyronga,  ulardan  uchinchi  ncyronga  o ‘tadi.

Uchinchi  neyron  neyrit  (akson)  lardan  iborat  k o ‘ruv  asabini  hosil 

qiladi,  u  k o ‘zning  orqa  qismidan  chiqadi  va  k o ‘ruv  y o ii n i  hosil  qilib, 

tizzasimon  tanachaga  boradi.  T o ‘r  pardaning  yoru g‘ni  eng  yaxshi  sezuvchi 

qism i-sariq 

dog‘ 

deyiladi,  u  k o ‘zning  orqa  qutbida  joylashgan.  Sariq 

d o g ‘ning  o ‘rtasi 

bir 

oz  chuqurlashgan  b o iib ,  u 

markaziy  chuqurcha 

deyiladi.  K o‘zning  oldingi  qutbi  bilan  markaziy  chuqurcha  orasidagi  chiziq 

k o ‘zning 

optik  o‘qi 

deyiladi.  K o‘zning  optik  moslamalariga  shox  parda, 

oldingi  kamera  suyuqligi,  k o ‘z  gavhari  va  shishasimon  tana  kiradi.

www.ziyouz.com kutubxonasi185-rasm.  To‘r pardaning  tuzilishi.  l-pigment  qavati;  II,  Ill-tayoqchalar  va 

kolbachalar;  IV-tashqi  to ‘r  qavati;  V-gorizontal  hujayralar  qavati;  VI,  VII- 

ichki  yadroli  qavat;  VHI-ichki  to ‘r  qavati;  IX-ganglionar  hujayralar  qavati;

X-ganlionar  hujayralar  qavati;  qizil  strelka  bilan  yorug4ik  ta'siri 

ко ‘rsatilgan.

K o‘rish  asabining  k o 4z  soqqasidan  boshlanadigan  qismi 

ko‘r  dog* 

deyiladi. 

Т о ‘г 

pardaning 

bu 

qismida 

yorug‘ni 

sezuvchi 

retseptorlar 

b o ‘lmaydi.  Bu  yerdan  to ‘r  pardani  oziq  moddalar  va  kislorod  bilan 

ta'm inlovchi  g ‘on  tomirlari  o ‘tadi.

Т о ‘г  pardaning  eng  tashqi  qavati  pigmentli  epiteliydan  tuzilgan,  unda 

ftiksin 

degan  pigment  bor.  Bu  pigmet,  fotoapparat 

ichki 

devorlarining  qora 

rangiga  o ‘xshash 

yoru giik n i  yutib, 

uning  qaytishiga  va  sochilishiga 

to ‘sqinlik  qiladi  va  shu  bilan  k o ‘ruv  sezgisining  ravshan  chiqishiga  imkon 

beradi.

B a’ zi 

tungi  hayvonlarda 

fotoretseptorlar  bilan  pigment  hujayralar 

o ‘rtasida  yoru giik n i  aks  ettiiuvchi  qavat  bor,  bu  qavat  maxsus  kristallardan 

yoki  iplardan  tuzilgan.  Ulardan  y o ru g iik   qaytishi  tungi  hayvonlar  k o ‘zining 

tashqi  yorug‘da  nur  sochishiga  sabab  b o ia d i.  Y orugiikni  qaytaradigan 

qavat  borligidan  tikka  y o ru g iik   nurlarigina  emas,  qaytgan  y o ru g iik   nurlari 

ham  fotoretseptorlarga  ta’sir  etadi,  bu  esa  y o ru g iik   kam  sharoitda  y o r u g iik  

sezish  imkoniyatini  oshiradi.

Fotoretseptorlar 

hujayralar 

qavatidan 

ichkari 

tomonda 

bipolyar 

neyronlar 

qavati  bor,  bu  neyronlarga  ichkari  tomondan 

ganglionar  asab

www.ziyouz.com kutubxonasihujayralari 

qavati  taqalib  turadi.  Tayoqcha  va  kolbachalar  tashqi  qavatda 

yotganligi,  ganglionar  hujayralar  esa  to ‘r  pardaning  ichki  (shishasimon 

tanaga  taqalib  turgan)  qavatini  hosil  qilganligi  uchun  yorug‘lik  shishasimon 

tana  orqali  to ‘r  pardaga  tushganda  fotoretseptorlarga  yetishdan  oldin  to ‘r 

pardaning  hamma  qavatlaridan  o ‘tishi  kerak.

Ganglionar  neyronlaming  o ‘siqlari  k o ‘ruv  asabining  tolalarini  tashkil 

etadi.  Shunday  qilib,  yorug‘lik  ta’sirida  fotoretseptorlarda  vujudga  kelgan 

q o ‘z g ‘alish  ikkita  asab  hujayrasi  -   bipolyar  va  ganglionar  neyronlar  orqali 

k o ‘ruv  asabining  tolalariga  o ‘tadi.  Ana  shu  asablarining  oxirlarida  sinapslar 

hosil  b o ‘ladi. 

Bu 

sinapslarda 

xolinesteraza bor, 

shuning 

uchun  bir 

neyrondan  ikkinchi  neyronga  impulslar  o ‘tganda 

atsetilxolin ajralib  chiqadi.

Bir 

ganglionar 

neyronga 

birlashgan 

fotoretseptorlar 

ganglionar 

neyronning  retseptiv  maydoni 

hosil  qiladi.  turli  ganglionar  hujayralarning 

retseptor  maydonlari  bir-birini  yopib  o ‘tadi  va  o ‘zaro  b o g ‘lanadi.  Buning 

asosiy  sababi  shuki,  to‘r  pardada 

gorizontal (yulduzsimon)  va 

amakrin 


neyronlar  bor,ulardan  tarmoqlanuvchi  o ‘siqlar  chiqadi,  bu  o ‘siqlar  bipolyar 

Va 


gangtioirar hujayralami  birlashtirad i.  Shu  sabahli  bitta  ganglionar  hujayra 

bir  necha  o ‘ng  ming  fotoretseptorlar  bilan  b o g ‘lanishi  mumkin.

Markazga  intiluvchi  tolalardan  tashqari,  k o ‘zda  markazdan  qochuvchi 

asab  tolalari  ham  topilgan,  bu  tolalar  markaziy  asab  tizimidan  k o ‘z  to ‘r 

pardasiga  impuls  olib  keladi.  Markaziy  asab  tizimi  to‘r  parda  neyronlari 

o ‘rtasidagi  sinapslarning  o ‘tkazuvchanligini  o ‘sha  (markazdan  qochuvchi) 

tolalar  yordamida  zgartira  oladi  va  q o ‘z g ‘alish  jarayoniga  tortilgan 

neyronlar  sonini  shu  tariqa  boshqara  oladi,  deb  hisoblashadi.  T o ‘r  pardadagi 

markazdan  qochuvchi  asab  tolalarining  ikkinchi  tipi-tomir  harakatlantiruvchi 

tolalardan  iborat.  Markaziy  asab  tizimi  to ‘r  parda  tomirlarining  diametrini 

shu  tolalar  yordamida  o ‘zgartira  oladi.  Т о ‘г  pardaning  o ‘ziga  xos  murakkab 

asab  apparati  k o ‘ruv  axborotini  tahlil  qilish  va  qayta  ishlab  chiqishda 

qatnashadi.  K o‘z  to ‘r  pardasi  fotoretseptorlar  joylashgan  anchayin  bir  joy 

emas;  u  markaziy  asab  tizimining  g o ‘yo  periferiyaga  chiqarib  q o ‘yilgan  bir 

qismi  hamdir.

Tayoqcha  va  kolbachalarning  turli  funksiyalari  haqidagi  tasavvurga 

ikki 


yoqlama  Qazariya 

b o ‘lgan.  Bu  nazariyani  tasdiqlaydigan  bir  talay  dalillar 

mavjud.  Nftsalan,  tungi  hayvonlar  -   boyqush  va  k o‘rshapalak  to ‘r  pardasida 

tayoqchalar  k o ‘proq  b o ‘lsa,  kunduzgi  hayvonlar  -   kaptar,  tovuq,  kaltakesak 

k o ‘zining 

to ‘r 

pardasida 

kolbachalar 

ortiqroq. 

Tayoqchalaming 

sezuvchanligiga  nisbatan  kolbachalar  sezuvchanligi  k o ‘p  marta  kam.  Shu 

sababli  g ‘ira-shirada  “qosh  qoraygan”  vaqtda  to ‘r  parda  markazidagi 

kolbachalar  bilan  k o ‘rish  keskin  daiajada  susayib,  to ‘r  parda  periferiyasidagi 

tayoqchalar  bilan  k o ‘rish  ustun  turadi.  Tayoqchalar  ranglarni  sezmagani 

uchun 

g ‘ira-shirada 

odam 

ranglaming 

farqiga 

bormaydi 

(“tunda 

mushuklarning  hammasi  ham  kul  rang  b o ‘ladi”-degan  ibora  shundan  kelib 

chiqqan).

Tayoqchalar 

funksiyasi 

buzilganda  (masalan,  ovqatda  vitamin  A 

yetishmaganda  shunday  b o ‘ladi)  g ‘ira-shirada  k o‘rish  funksiyasi  buziladi-

www.ziyouz.com kutubxonasishabko‘rlik 

kelib  chiqadi;  bunday  odam  kunduzi  bemalol  k o ‘radi-yu,  qosh 

qorayganda  k o ‘zi  hyech  narsani  k o‘rmaydi.  Kolbachalar  zararlanganda  esa, 

aksincha, 

yoruqqa  qarab  bo‘lmaydi-bunday odam  xira  yorug‘da  yaxshi 

k o‘radi-yu,  ravshan  yorug‘da  k o ‘zi  hyech  narsani  k o ‘rmaydi. 

Bu 


holda 

ranglami  mutloqo  k o ‘rmaslik  -  

axromaziya kelib  chiqadi.

XX  asming  80-yillarida  hayvonlar  k o ‘zining  to ‘r  pardasida 

yorug‘likka 

sezgir  pigmentlar 

kashf  etilgan  va  bu  moddalar  yorug‘da  rangsizlanib 

qolishi  k o ‘rsatib  berilgan 

edi. 

Ammo, 

bu  pigm entlam ing  eng  k o ‘p 

uchraydigan 

vakili 

rodopsin 

avval 

Yu.A.Ovchinnikov 

(1982 

yilda), 

keyinchalik 

amerika  olimlari 

(D .X oggnes, 

Dj.Natans,1989) 

tomonidan 

mukammalroq  o ‘rganib  chiqildi.

Ularning 

fikriga 

k o ‘ra, 

to ‘r 

parda 

fotoretseptorlari 

membranasi 

fotolipidlardan  tuzilgan  b o ‘lib,  fosfatidilxolin  (40% ),  fosfatidiletanolamin 

(38%)  va  fosfatidilserin 

(13%) 

ni 

tashkil  etadi. 

Fotoretseptorlardagi 

taxminan  95%  oqsillar  tarkibi  rodopsinning  pigmenti  tarkibiga  mos  keladi. 

rodopsinning  polipeptid  zanjiri  348  aminokislotadan  tarkib  topgan.

Rodopsin  vitamin  A  aldegidi-retinen  va 

opsin 

oqsilidan  tarkib  tcpgan 

yuksak  molekulali  birikmalardir.  Y orug‘lik  ta’sirida  rodopsin  bir  qancha 

kimyoviy  o ‘zgarishlarga  uchraydi.  Retinen  yorug‘likni  yutib,  o ‘zining 

geometrik 

izomeriga 

o ‘tadi.  Bu  izom em ing  xarakterli  belgisi  shuki,  uning 

yon  zanjiri  to ‘g 4rilanib,  retinen  bilan  opsin  o ‘rtasidagi  aloqa  uziladi.  Ayni 

vaqtda 

avval 

b a’zi 

oraliq 

moddalar-batorodopsin, 

lumirodopsin 

va 

metarodopsin  hosil  b o ‘ladi,  s o ‘ngra  opsin  va  trans-retinal  va  vitamin  A  hosil 

b o ‘ladi  (186-rasm).

Rodopsin 

Lumirodopsin  j

I

Yoralik |

+ i 


Opsin 

Metarodopsin  |.... Izomeraza, .  .

[ П -Sis-retinal )'  'Trans-retinal+Opsipi

A lkogoldegidro- 

|

J

__ _ _   jgenaza+NAD 

^  л  ^   |

Dis-retinol  ! 

ь  j  Trans-rctmoi  i

В 

'^  ....

186-rasm,  Rodopsin  pigmentining  hosil  b o lish   tasviri.

Т о ‘г  pardadagi  fotokim yoviy  jarayonlar  g ‘oyat  tejamli  b o ‘ladi,  ya’ni 

hatto  juda  ravshan  yorug4  ta’sir  etganda  ham  tayoqchalardagi  rodopsinning 

faqat 

ozgina 

qismi 

parchalanadi. 

Masalan, 

G.Uold 

ma’lumotlariga 

qaraganda,  100  lyuks  intensivlikdagi  yorug‘lik  ta*sir  etganda  5  soniyadan 

keyin  har  bir  tayoqchadagi  18  mln.  rodopsin  molekulasidan  atigi  1200  ta*i 

parchalanadi,  ya’ni  k o ‘ruv  purpurining  qariyb  0,005% i  yemiriladi.

www.ziyouz.com kutubxonasiK o‘ruv  pigmenti  (rodopsin)  ning  yorug‘lik  yutishi  va  parchalanishi 

unga  ta’sir  etuvchi  yorug‘lik  nurlarining  to ‘lg ‘in  uzunligiga  b o g ‘liq.  Odam 

k o ‘zining  to ‘r  pardasidan  ajralib  chiqadigan  rodopsin  to ‘lqin  uzunligi  qariyb 

500  mmk  boMgan  yorug‘lik  nurlarini,  ya’ni,  spektming  yashil  qismidagi 

nurlami  maksimal  darajada  yutadi.  Qorong‘ida  xuddi  ana  shu  nurlar 

ravshanroq  tuyiladi.

Ranglami sezish

YorugMik  nuri  prizmadan  o ‘tib  parchalanganda  bir  necha  rangga 

b o ‘linadi.  Bu  ranglar  muayyan  tartib  bilan  joylashadi.  Turli  ranglaming  shu 

tariqa  joylashuvi  va  ulaming  q o ‘shni  rangga  o ‘tishi 

yorug‘lik  spektri 

deb 

ataladi.  Turli  narsalardan  qaytadigan,  to‘lqin  uzunligi  400  dan  800  mmk 

gacha  b o ‘lgan  yorug‘lik  nurlarini  odam  k o ‘radi.  T o ‘lqin  uzunligi  har  xil 

b')  lgan  nurlar  har  xil  rangli  nurlar  deb  idrok  qilinadi.  T o lq in   uzunligi  800 

ф.тк  dan  ortiq  (infraqizil)  va  400  mmk  dan  kam  (ultrabinafsha)  nurlar 

ko‘zga  k o ‘rinmaydi.

Ranglarni  turii  usullar  bilan,  masalan  aylanuvchi  doira  (M aksvell  diski) 

vordamida  aralashtirish  mumkin.  Doiraga  rang-barang  q og‘ozchalar  shunday 

yopishtiriladiki,  har  bir  rang  istagan  miqdordagi  sektomi  egallaydi.  Doira 

yetarli  tezlik  bilan  aylantirilganda  qandaydir  bir  rangga  tekis  b o ‘yalganday 

tuyuladi. 

Shunday 

doiraga  spektming 

barcha 

ranglari 

surilsa, 

doira 

aylantirilganda  kul  rang  b o ‘lib  k o ‘rinadi  (b o‘yoqlar  odatda  bir  qadar  iflos 

b o ‘lgani  uchun  oq  k o ‘rinmaydi,  kul  rang  b o ‘lib  tuyuladi).  Spektrdagi  barcha 

ranglaming  y ig ‘indisi  b o ‘yoqsiz  sezgisini  beradi.

B o kyoqsiz  sezgisini  hosil  qilmoq  uchun  spektming  barcha  ranglarini 

q o ‘shishning  hojati  y o ‘q;  k o ‘rsatilgan  ranglardan  istagan  bir  juftini  olish 

kifoya:  1)  qizil,  yashil  va  binafsha;  2)  sarg‘ish  va  havo  rang;  3)  sariq  va 

k o ‘k;  4)  sariq,  yashil  va  binafsha;  5)  yashil  va  qizil.

Shu  ranglardan  har  bir  jufti  aralashtirilganda  oq  yoki  kul  rang  b o ‘lib 

k o‘rinadi.  Shu  sababli  ular  bir-birini  toMdiruvchi  ranglar  deb  aytiladi.

MaMumki,  spcktrdagi  8  rangning  o ‘rtasida  juda  k o ‘p 

oraliq 

ranglar 

bor.  Bizning  ko*zimiz  200  ga  yaqin  oraliq  rangni  ajratadi.

T o ‘r  pardaning  rang  sezuvchi  hujayralari  kolbachalardir.  Tayoqchalar 

esa  narsaning  rangini  sezm aydi.  Shuning  uchun  ham  kechasi,  faqat 

tayoqchalar  yordami  bilan  k o ‘rganimizda  hamma  narsalar  bir  xilda  kul  rang 

b o ‘lib  k o ‘rinadi.

Rang  sezish  haqida  turli-tuman  nazariyalar  mavjud. 

Uch  komponentli 

nazariya 

umumiy  qabul  qilingan  nazariya  hisoblanadi.  Bu  nazariyaga  k o ‘ra, 

to*r  pardada  rangni  sezadigan  uch  xil  kolbachalar  bor.  Kolbachalarda 

maxsus  kim yoviy  modda  b o la d i.  B a’zi  kolbachalarda  qizil  rangni  sezadigan 

modda,  ikkinchi  xil  kolbalarda  yashil  rangni  sezadigan  modda,  uchinchi  xil 

kolbachalarda  binafsha  rangni  sezadigan  modda  bor.  Bu  nazariyani  avval 

M . V  

Lomonosov,  keyinchalik  T.Yung  va  G .G clm gols  ta’riflab  bergan  edi. 

Iictr  bir  rang  kolbachalardagi  rang  sezuvchi  elem entlaming  uchala  turiga 

fjrlichf» 

ta’sir 

k o ‘rsatadi. 

Rang 

sezuvchi 

moddalarning 

parchalanishi

www.ziyouz.com kutubxonasinatijasida 

asab 

oxiri 

ta’sirlanadi. 

Miya 

p o ‘stlog‘iga 

yetib 

borgan 

q o ‘z g 4alishlar  bir-biriga  q o ‘shilib,  m a’lum  bir  rang  sezgisini  beradi.

Shunday  qilib, 

uchta  asosiy  rangga  yarasha  uch  xil  kolbacha  -  

hujayralar  bor.  Hujayralarning  har  bir  turida  shu  ranglarning  bittasini  juda 

ham  sezadigan  modda  b o ‘ladi.  T o ‘r  pardaning  reaksiya  k o ‘rsatuvchi  bunday 

elementlari 

dominantlar 

deb  ataladi.  T o ‘r  pardaning  boshqa  ganglionar 

hujayralarida  esa  to ‘lg ‘in  uzunligi  faqat  muayyan  miqdorda  b o ‘lgan  nurlar 

tushurilgandagina  impulslar  kelib  chiqadi.  T o ‘r  pardaning 

modulatorlar 

degan  elementlari 

shunday  reaksiya  k o ‘rsatadi. 

R.Granitning 

fikricha, 

to‘lg ‘in  uzunligi  har  xil  (400  dan  600  mmk  gacha)  b o ‘lgan  nurlarga 

reaksiya  k o ‘rsatuvchi  7  modulyator  bor.

Daltonizm (rang ko‘rlik)

Odamda  k o ‘zning  muayyan  bir  nuqsoni  bor,  bu  ranglami  qisman  yoki 

tamomila  sezm aydigan  b o ‘lib  qolishdir  (rang  k o ‘rlik).  Bunday  nuqson 

(daltonizm)  yoki  rang  ajratolmaslik  ham  deyiladi.  Bunday  kasallikka 

uchragan  kishi  hyech  qanday  kasallik  belgisini  sezmaydi.  Uning  k o ‘ziga 

hamma  narsa  faqat  bir  tusda  -   kul  rang  b o 4lib  k o ‘rinadi.  Daltonizmni 

birinchi  marta  ingliz  kimypgari  Dalton  aniqlagan,  shuni  uchun  bu  kasallikka 

shunday  nom  berilgan.

Daltoniklar  odatda  qizil  va  yashil  ranglami  ajratmaydilar.  Daltonizm 

ancha  tarqalgan  kasallikdir.  Erkaklarning  taxminan  8%  va  ayollam ing  0,5% 

bu  kasallikka  mubtalodir.

Rang  ajratolmaslikning  ikki 

turi-protanopiya 

va 

deyteranopiya 

k o‘proq 

uchraydi.  Aslida  qizil  rangni  ajratolmaydigan  kishilar  -   protanoplarni 

daltoniklar  deb  atashadi,  ulaming  nazarida  spektr  qizil  tomondan  qisqargan, 

to‘lqin  uzunligi  490  mmk  b o ‘lgan  qismi  (k o‘k-havo  rang  nurlar)  esa  rangsiz 

tuyuladi.

Yashil  rangni  ajrata  olmaydigan  kishilar-deyteranoplar  yashil  ranglami 

to‘qqizil,  kul  rang,  sariq  ranglarga  aralashtirib  yuborishadi;  havo  rangni 

binafsha  rangdan  ajratisha  olm aydi.  Ulaming  nazarida  spektr  qisqargan 

emas,  balki  rangsiz  nuqta  spektrning  qizil  tomoniga  yaqin  b o ‘ladi  (500 

mmk  ga  yaqin).

Binafsha 

rangni 

ajrata 

olmaydigan 

kishilar-tritanoplarga 

spektr 

binafsha  tomonidan  qisqargan  tuyuladi.  Lekin  tritanopiya  kam  uchraydi.

Tamomila  rang  ajrata  olm aslik  ham  uchraydi,  bunda  narsalar  xuddi 

rangsiz  rasmga  o ‘xshaydi.  E.Gering  nazariyasi  daltonizmni  to ‘r  pardada 

tegishli  modda  y o ‘qIigi  bilan  izohlaydi,  ammo  uning  turlari  -   protanopiya 

va  deyteranopiyani  tushuntirib  bera  olmaydi.  Yung-Gelmgols  nazariyasiga 

muoffiq,  rang  k o ‘rlik  hodisalari  qizil,  yashil  yoki  binafsha  rangga  reaksiya 

k o‘rsatadigan  tegishli  elemcntlar  to ‘r  pardada  y o ‘qligi  bilan  izohlanadi.

www.ziyouz.com kutubxonasi


1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling