Odam fiziologiyasi


bering. 30.  Kamqonlik  deb  nimaga  aytiladi?


Download 5.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/70
Sana28.11.2017
Hajmi5.32 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   70

bering.

30.  Kamqonlik  deb  nimaga  aytiladi?

www.ziyouz.com kutubxonasiIII. QON  AYLANISH FIZIOLOGIYASI 

Qon aylanishning fiziologik ahamiyati

Qon  aylanish  tizimiga  yurak,  arteriya,  vena,  kapillarlar  va  lim fa  tizimi 

kiradi.  Yurak  va  tomirlar  faoliyati  tufayli  odam  organizmida  qon  to ‘xtovsiz 

harakatlanib  turadi va turli-tuman tashilish  funksiyalarini  bajaradi.

Yurak  qon  tomirlar  tizimining  markaziy  a’zosi  b o‘lib,  asab  va  gormonlar 

boshqaruvining  ta^sirida  doimo  bir  maromda  qisqarib  va  kengayib  turadi. 

Buning  natijasida organizmdagi  qon  suyuqligi  har xil  kattalikdagi  qon  tomirlari 

yordamida  hujayralarga  va  to%

qimalarga  oziq  moddalarni  olib  boradi  va  turli 

qon  tomirlar  orqali  yurakka  qaytib  keladi.  Shuning  uchun  barcha  qon  tomirlar 

ikki turga b o

4

linadi:

1

)  markaziy  a’zo  b o ‘lmish  yurakdan  chiqib,  butun  tanaga  tarqaladigan 

hamma  qon  tomirlariga  (ichidagi  oqayotgan  qonning  qandayligidan  qat’iy 

nazar)  arteriya  qon  tomirlari  deyiladi; 

2

)  hujayralardan,  to ‘qimalardan 

markaziy  a’zo  hisoblangan  yurakka  qon  olib  keladigan  tomirlami  esa  vena 

qon  tomirlari  deb  yuritiladi.

Yurakdan  chiqadigan  arteriya  qon  tomirlari 

(aorta,  o ‘pka  arteriyalari) 

markazdan 

uzoqlashgan  sari  tolalar,  tarmoqchalar  chiqarib,  asta-sekin 

kichiklasha  boradi.  Nihoyat,  a’zolar  devorida  mikroskop  ostida  krinadigan 

juda  ham  ingichka  arteriya  tolalari  -   arteriolalar  kapillar  soch  tolasiga 

xshagan  qil  tomirlardir,  ulaming  uzunligi  Q‘rta  hisobda  0,5  mm,  kengligi 

3-3,5  mk,  y a ’ni  odam  tukining  diametridan  5 0   marta  kichik  va'  devori  juda 

yupqa  b o

4

ladi.  Shu  sababli  ularda  qon  sekin  oqadi,  natijada  hujayralar, 

to ‘qimalar  va  oraliq  moddalaming  yashashi  va  ishlashiga  zarur  kislorod 

hamda  boshqa  moddalaming  qondan  to ‘qimalarga  diffuziya  y o ‘li  bilan 

o ‘tishiga  imkoniyat  yaratiladi.  T o ‘qimalarga  esa  karbonat  angidridni  va 

modda 

almashinuvi 

natijasida 

vujudga 

kelgan 

boshqa 

moddalami 

kapillarlarga  beradi.

Shunday  qilib,  arterial  qon  kapillarlar  orqali  venoz  qonga  aylanadi. 

Venoz  kapillar  tomirlar  esa  asta-sekin  yiriklashib,  oxirida  ikkita  (yuqorigi  va 

pastki)  kavak 

vena  qon 

tomimi 

tashkil 

qiladi 

va  yurakning 

o ‘ng 

b o4lmachasiga  q o ‘yiladi.  Qon  o ‘ng  b o 4lmachadan  o ‘ng  qorinchaga,  undan 

o 4pka  arteriyalari  orqali  o 4pkaga  boradi. 

0

’pka  arteriyasining  tarmoqlari 

pirovardida  kapillarlarga  aylanadi  va  nafas  alvebialari  (pufakchalar)ni  o ‘rab 

oladi.  Kapillyarlar  esa  nafas  jarayonida  karbonat  angridni  chiqaradi  va 

kislorodga  boyiydi.  Kislorodga  boy  b o ‘lgan  qon  o 4pka  venalari  orqali 

yurakning  chap  bolm achasiga  quyiladi.  Undan  chap  qorinchaga  o

4

tib,  aorta 

orqali  butun  organizm  b o 4ylab  tarqaladi.  Qon  organizmga  harakatlanar  ekan, 

qon  aylanishining  katta  va  kichik  doirasi  kabi  murakkab  y o ‘lni  bosib  o

4

tadi. 

Katta  qon  doirasi  yurakning 

chap  qorinchasidan  boshlanib,  aorta,  undan

www.ziyouz.com kutubxonasichiqqan 

arteriyalami, 

uiaming 

barcha 

tarmoqlarini, 

butun 

gavdadagi 

arteriolalar,  kapillarlar,  venalam i  o ‘z  ichiga  oladi  va  yurakning  o ‘ng 

b o ‘lmasida  tugaydi.  Qon  aylanishining  kichik  (o ‘pka)  doirasi  yurakning 

o ‘ng  qorinchasidan  boshlanib,  o ‘pka  arteriyasi  va  uning  barcha  tarmoqlarini, 

o ‘pka  arteriolalari,  kapillarlar,  venalami  o ‘z  ichiga  oladi  va  yurakning  chap 

b o ‘lmasiga  quyiladigan  o ‘pka  venalari  bilan  tugaydi.

Katta  va  kichik  qon  aylanish  doiralaridan  tashqari,  uchunchi,  ya'ni 

yurak  qon  aylanish  doirasi  ham  bor,  bu  doira  arteriya  va  vena  qon 

tomiriaridan  tuzilgan.  Yurak  devorining  venalari  to ‘g ‘ridan-to‘g ‘ri  yurakning 

o ‘ng  b o ‘lmasiga  quyiladi.

Shunday  qilib,  yurak-qon  tomir  tizimi  eng  muhim  hayotiy  vazifani 

bajaradi.  Agar  yurak  qisqa  vaqt  to ‘xtab  qolsa,  odamning  hayoti  ham 

to‘xtaydi.

Yurak-qon  tomir  tizim i  bir  necha  qismlardan  iborat.  Bu  tizimning 

faoliyatini  mukammal  o 4rganish  uchun  uning  har  bir  qismining  tuzilishi  va 

vazifasi  bilan  tanishish  maqsadga  muvofiqdir.

Yurak  fiziologiyasi

Odam  yuragining  rtacha  o g ir lig i  erkaklarda  300  g,  ayollarda  esa  bir  oz 

kamroq  -  200-250  g  b o la d i.  Yangi  tug‘ilgan  chaqaloq  yuragi  yumaloq  shaklda 

b o iib ,  birmuncha  yuqori  joylashgan,  o g ir lig i  23-27  g,  sakkiz  oyli  bolalarda 

yurakning 

o g ir lig i  ikki  barovar,  2-3  yashar  bolalarda  uch  barovar  va  16 

yoshda  o'n  bir  marta  ortadi. 

0

’rta yoshdagi  odamlarda  yurakning  uzunligi  13- 

14,5  sm  eng  serbar  qismi  (ko*ndalangiga)  9-10,5  sm,  oldingi  sathi  bilan  orqa 

sathining  uzunligi  6-7  sm  ga  teng.  Yurak  og*irligi  butun  tana  o g ‘irligiga  1:200 

yoki  1:75 nisbatda b o ia d i.

Yurak  qon  aylanish  tizimining  markaziy  qismi  b o iib ,  mushaklardan 

tashkil  topgan  g ‘ovak  a’zodir.  Hai  bii  odam  yuragining  hajmi  mushtiga 

yaqin  b o ia d i.  Jismoniy  tarbiya  va  sport  bilan  shug‘ullanuvchi  kishilarda 

yurakning  mushaklari  yaxshi  rivojlanib,  uning  hajmi  boshqalar  yuragining 

hajmiga  nisbatan  kattaroq  b o ia d i  (16-rasm).

16-rasm.  Jismoniy  tarbiya  bilan  shug‘ullanadigan  (I)  va  shug‘ullanmaydigan 

(И)  odamlarning  yuragi.

www.ziyouz.com kutubxonasiYurak  devori  uch  qavatdan: 

ichki-endokard,  o ‘rta-mushak>  y a ’ni 

miokard  va  tashqi  epikarddan  iborat.  Tashqi  pardasi-perikard  ikki  qavat 

b o iib ,  ichki  qavati  yurak  mushagiga  yopishib  turadi,  tashqi  qavati  esa  xalta 

sifatida  yurakni  o 4rab  turadi.  Ikkala  qavat  o ‘rtasidagi  b o‘shliq  va  suyuqlik 

b o iib ,  yurakning  qisqarish  va  kengayish  harakatlariga  qulaylik  tug‘diradi 

(17-rasm).

Yurakning  asosiy  ishi  nasos  singari  vena  qon  tomirlaridagi  qonni 

s o ‘rib,  arteriya  qon  tomirlariga  o ‘tkazishdan  iborat.  Yurakning  bu  ishi  uning 

b oim ach a  va  qorinchalari 

devoridagi 

mushaklaming  ritmik 

ravishda 

qivsqarishi  (sistolasi)  va  kengayishi  (diastolasi)  orqali  amalga  oshadi. 

Yurakning  b oim ach a  va  qorinchalarining  bir  marta  qisqarib-bo‘shashishi 

yurakning  bir  ish  sikli  (davri)  deyiladi.  Ulam ing  har  bir  ish  sikliga  0,8 

soniya  sarflanadi.  Jumladan,  boim achalarning  qisqarishiga  -  0,1  s o n iy a ;! 

kengayishiga 

0,7 

soniya, 

qorinchalarning 

qisqarishiga 

0,3 

soniya, 

kengayishiga  0,5  soniya  sarflanadi.  Qorinchalar  diastolasining  oxirida,  uning 

tamom  b o iish ig a  

0,1

  soniya  qolganda  (kompensator  pauza)  b oim alam in g 

yangi  sistolasi  го‘у  beradi  va  yurakning  ish  sikli  yangidan  boshlanadi.

B oim alar  va  qorinchalar  qisqarishining  o ‘zaro  b o g iiq lig i  va  izchilligi 

q o ‘z g ‘alish  yurakning  qayerida  paydo  b o iish ig a   va  qanday  tarqalishiga 

b o g iiq .

Yurakning  sistolik  va  daqiqalik  hajmi

Yurak  qorinchalari  har  bir  qisqarganida  60-70  ml  qonni  arteriya 

tomirlariga  haydaydi.  Bunga  yurakning  sistolik  hajmi  deyiladi.  Tinch  turgan 

holatda  katta  odamning  yuragi  bir  daqiqada  70-72  marta  qisqarib  -  

kengayadi.  Har  bir  qisqarganida  undan  haydalgan  qon  miqdori  uning  bir 

daqiqada  qisqarib-kengayishi  soniga  k o ‘paytirilsa,  yurakning  daqiqalik  hajmi 

kelib  chiqadi.  Masalan:  bir  marta  qisqarganda  o ‘rtacha  70  ml  qon  haydalsa, 

uni  bir  daqiqadagi  qisqarib  -   kengayish  soniga,  ya’ni  7 0   ga  k o ‘paytirilsa, 

yurakning  daqiqalik  hajmi  kelib  chiqadi.  U  4 ,9  litrga  teng  b o ia d i.  (70  ml  x 

70  marta  =  4 ,9   l).Bir  kechayu  kunduzda  yurak  o ‘rtacha  100  ming  marta 

qisqarib  -   kengayadi  va 

10

  tonna  qonni  arteriya  tomirlariga  haydaydi.

Yuqorida  aytib  oigan im izd ek ,  yurak  ritmik  ravishda  uzluksiz  ish 

bajaradi.  Uning  bir  kecha  -   kunduzda  bajargan  ish  massasi  64   kg  yukni  300 

m  balandlikka  k o ‘tarishga  teng.  Odamning  o ‘rtacha  umr  k o ‘rishi  7 0   -   80  yil 

deb  olinsa,  shu  davr  ichida  yurak  aorta  tomiriga  chiqargan  qon  miqdori 

hisoblansa,  u  5  km  uzunlikdagi  kanalni  toid irib ,  unda  paroxod  yurishi 

mumkin  b o ia d i.

www.ziyouz.com kutubxonasi17-rasm.  Qon  aylanish  a’zolari.  Yurakning  tuzilishi.

1-yurak,  2-qon  tomirlari,  3-yurakning  tashqi  ko*rinishi,  4-yarimoysimon 

klapanlar,  5-aorta, 

6

- o ‘ng  b o ‘lmacha,  7-chap  b o im ach a, 

8

-ikki  tabaqali 

klapan,  9 -o ‘ng  qorincha,  10-chap  qorincha

Jismoniy  mehnat,  sport  mashqlari  bajarganda  yurakning  qisqarib  -  

kengayish  soni  m ashg‘ulotning  sekin  yoki  tez  bajarilishiga  k o ‘ra  bir? 

daqiqada  100  martadan  200  martagacha  k o ‘payishi  mumkin.  Demak,  uning 

daqiqali  hajmi  ham,  tinch  holatdagiga  nisbatan  1,5-3  marta  ortishi  mumkin. 

Jismoniy 

mehnatda 

chiniqqan 

sportchilarda 

mashq 

bajargan 

vaqtda 

yurakning  sistolik  hajmi  65  -   7 0   ml  o ‘m iga  100-150  ml  gacha  ortadi  va  bir 

daqiqada  yurakning  qisqarib-kengayish  soni 

100-200

  martaga  yetadi,  ya*ni 

ularda  yurakning  daqiqalik  hajmi  15-30  1.  gacha  ortishi  mumkin.  Chang‘i 

sportida 

8

  soat  davomida  100  km  masofani  o ‘tgan  sportchining  yuragi  35 

tonna  qonni  arteriya  tomirlariga  haydaydi.

Yurakda  q  z g ‘alishning  kelib  chiqishi

Yurakning  mushak  tolalari  tuzilishi  va  vazifasiga  k o ‘ra  ikki  turga 

b oiin ad i: 

1

.  b oim alar  va  qorinchalaming  ishchi  tolalari,  ular  yurak 

mushakning 

asosiy 

massasini 

tashkil 

qilib, 

yurakning 

qon 

haydash 

faoliyatini  amalga  oshiradi; 

2

.  q o ‘zg'alish  jarayonini  o ‘tkazishda  ritm 

yetakchisi  vazifasini  va  o ‘tkazish  tizim ini  tashkil  qiluvchi  atipik  tolalar.  Bu 

tolalar  q o ‘z g ‘alishni  ro‘yobga  chiqaradi  va  uni  miokardning  ishchi  tolalariga 

yetkazadi.

Yurak 

mushagi 

(miokard) 

q o ‘z g ‘aluvchanlik, 

o ‘tkazuvchanlik, 

qisqaruvchanlik,  avtomatiya  xossalariga  ega.

Miokardning  skelet  mushaklaridan  farqi  shuki,  u  funksioanl  birlik 

(sinsitiyadan)  iborat.  Q o ‘z g ‘alish  miokardning  qaysi  bir  nuqtasida  vujudga 

kelmasin,  butun  miokardga  tarqalib,  tolalam i  hammasini  q o ‘z g ‘atadi.  Buning 

sababi 

shundaki, 

miokardning 

ishchi 

tolalari 

oraliq 

disklar-neksuslar 

yordamida  o ‘zaro  bogian gan .

www.ziyouz.com kutubxonasiN eksuslam ing  elektr  oqim iga  k o ‘rsatadigan  qarshiligi  juda  kam.  Ular 

orqali  q o ‘z g ‘alish  qarshilikka  uchramay,  tez  tarqaladi.  Shuning  uchun  ham 

yurak  yakka  tola  singari  «bor  yoki  yo‘q»  qonuniga  bo‘ysunadi.  Bu  qonunga 

k o ‘ra,  yurak  ta*sirlanuvchi  omillarga  o ‘zining  butun  ishchi  mushak  tolalari 

bilan  javob  beradi,  yoki  ta’sirot  b o ‘sag‘asi  past  b o‘lgan  holda  bejavob 

qoladi  (18-rasm ).

18-rasm.  Yurak  mushagining  qisqarish  xususiyati  (A)  va  skelet  mushaklari  (B) 

1-qisqarish  balandligi;  II-ta'sirlovchi  kuch  («bor yoki  yo'q»  qonuni).

Yurakning  oH kazuvchi  tizim ida  o ‘tkazadigan  tolalar  to ‘p -to ‘p  b o ‘lib 

turadi  va  asosan  uchta  tugun  hosil  qiladi  (  19-rasm).

Birinchi  tugun  yurakning  o ‘ng  b o ‘lmasida,  yuqori  va  paski  qavak 

venalaming  (1,2)  quyiladigan  joylari  oralig‘ida  b o ‘lib,  sinoatrial  yoki  Keyt- 

Flek  tuguni  (3)  deb  ataladi.  Ikkinchi  tugun  ham  o ‘ng  b o ‘lmada,  ammo 

atrioventrikular  to‘siqning  oldida  b o ‘ladi.  Bu  tugun  Ashoff-Tovar  tuguni, 

yoki  atrioventrikular  tuguni  (4)  deb  yurtiladi.  Ashoff-Tovar  tugunidan  bitta

www.ziyouz.com kutubxonasitutam  boshlanadi,  bu  tutam,  atrioventrikulyar  to‘siqdan  o*tib,  o ‘ng  qorincha 

bilan  chap  qorincha  o ‘rtasidagi  to ‘siq  orqali  qorinchalarga  tushadi.  Bu  tugun 

Giss  tuguni  (5)  deb  ataladi.  Giss  tuguni  atrioventrikulyar  to ‘siq  orqali  оЧш* 

ekan,  ikki  tarmoqqa  b o iin a d i,  biri  o ‘ng  qorinchaga,  ikkinchisi  chap 

qorinchaga  boradi.  Shuning  uchun  ham  bu  tarmoqlar  Giss  tugunining  o ‘ng 

va  chap  tarmoqlari  yoki  oyoqlari  deb  ataladi  (

6

).

Yurak  ritmini  boshqaruvchi  tugun 

sinoatrial 

tugunidir  (3).  U  yurak 

qisqarishini 

vujudga  keltiruvchi  va  yurak  ritmining 

birlamchi. 

(bosh) 

peysmekeri 

hisoblanadi,  ya’ni  q o ‘z g ‘alish  birinchi  marta  sinoatrial  tugunda 

paydo  b o ia d i.  Undan  q o ‘z g ‘alish  jarayoni  o ‘ng  va  chap  boim alarning 

mushak  tolalariga  o ‘tadi.  Q o ‘z g ‘alish  boim alar  mushaklari  b o ‘ylab  tarqalib, 

yurakning  o ik a zu v ch i  tizimidan  bir  qismi  b o ig a n   atrioventrikular  tuguniga 

boradi.  Yurakning  o ‘tkazuvchi  tizimi  q o ‘z g ‘alishni  boim alardan  qorinchalar 

miokardiga  o ‘tkazish  vazifasini  o ‘taydi.

Q o‘z g ‘alish 

Kcyt-flek 

tugunidan 

tarqalib, 

Asvhoff-Tovar 

yoki 

atrioventrikular  tugunga  o ‘tadi  va  s o ‘ngra  Giss  tutamining  o ‘ng  va  chap 

oyoqchalari 

orqali 

yurakning 

o ‘ng 

va 

chap 

qorinchalariga 

o ‘tadi. 

Atrioventrikular  tugun  yurak  ritmining 

ikkilamchi  peysmekeri 

hisoblamJi

0

’tkazuvchi  tizimning  oxirgi  tarmoqlari  Purkine  tolalarining  Ю‘гюап 

iborat.  Bu  tolalar  endokard  ostida  joylashgan  b o ia d i.  Purkine  tolalari 

miokardning  mushak  tolalari  bilan 

anastomoza 

(birikish)  hosil  qiladi. 

Q o‘z g ‘alish  o ‘tkazuvchi  tizimning  tarmoqlari  b o‘ylab  yurak  m^shagining 

hammasiga  yetib  boradi  va  uning  qisqarishiga  sabab  b o ia d i.

Shundav  qilib,  yurakni  qisqartiruvchi  impuls  sinoatrial  tugunda  paydo 

b o iib ,  o ‘ng  va  chap  boim alarning  qisqaruvchi  miokardi  b o ‘ylab  tarqaladi 

va  atrioventrikular  tugunga  beriladi.  Impulslar  bu  tugundan  Giss  tutami 

b o ‘ylab  o ‘ng  va  chap  qorinchalarga  o ‘tadi,  ulaming  sistolasiga  sabab 

b o‘ladi.  Impulslarning  retrograd  (teskarisiga)  o ‘tkazilishi  mumkin  emas.

Yurak avtomatiyasi

Yurak  mushaklariga  xos  b o ig a n   yana  bir  xususiyat 

ularning 

avtomatiyasidir. 

Agar  baqa  yoki  boshqa  biror  hayvonning  yuragini  ajralib 

olib,  fiziologik  critmaga  solib  q o ‘yilsa,  u  tanadan  va  asab  tizimidan 

ajartilganligiga  qaramay,  m aiu m   vaqt  davomida  qisqarib-kengayib  ishh*b 

turadi. 

Yurakning 

o‘z-o‘zidan 

bunday 

ishlash 

xususiyati 

yurak 

avtomatiyasi  deyiladi. 

Odam  tanasidagi  boshqa  a’zolam ing  birortasi  bundav 

xususiyatga  ega  emas.

Yurakda 

avtomatiyaning  gradiyent  qonuni 

mavjud.  Odam  yuragida 

sinoatrial  tugun  ritm  yetakchisi  rolini  o ‘ynaydi.  Bu  tugun  bir  daqiqada  70 

ga  yaqin  impulsni  vujudga  keltira  oladi.  Q o‘z g ‘alish  sinoatrial  tugunga  yetib 

kelib,  shularda  bir  oz  vaqt  (0.02-0.04  s)  to ‘xtalib  qoladi.  Q o ‘z g ‘alish 

atrioventrikular  tugundan  yurakning  o ‘tkazuvchi  tizimi  b o ‘ylab  yuqori 

tezlikda 

(2

  m/s)  tarqaladi,  shuning  uchun  ham  qorinchalarning  hamma  qismi 

deyarli  bir  vaqtda  q o ‘z g ‘alib,  qisqaradi.

www.ziyouz.com kutubxonasiYurakning 

avtomatik 

ravishda 

qisqarishi 

faqat 

sinoatrial 

tugun 

faoliyatigagina  b ogiiq   emas.  Uning  oikazuvchi  tizimining  boshqa  qismlari 

ham  o ‘z-o4zidan  impuls  vujudga  keltirish 

imkoniyatiga  ega. 

Ammo, 

o ‘tkazuvchi  tizimning  qaysi  bir  qismi  sinoatrial  tugundan  qancha  uzoq 

b o isa ,  unda  hosil  b oigan  impulslarning  soni  shuncha  kam  boiadi. 

Atriovehtrikular  tugun  bir  daqiqada  40-60  impuls  vujuaga  keltira  olsa,  Giss 

tutami  30-40  impuls  paydo  qiladi.  Purkine  tolalari  esa  faqat  20  impuls  hosil 

qilishi  mumkin.

Yurakning  ish  faoliyati  organizmning  massasi  va  metabolizm  darajasiga 

b ogiiq .  Kam  harakatlanuvchi  hayvonlarda  boshqalarga  qaraganda  yurakning 

qisqarish  tezligi  kamroq  boiadi.  Masalan:  yurak  qisqarishi  kichik  qushlarda 

I  daqiqada  200-300  ga  teng,  uy  hayvonlarida  150-300,  sichqonda  300-500, 

quyonda-  200,  mushukda  -125,  itda-80,  otda  va  filda  25-40.

Yurakning  ishchi  hujayralar  membranasi  qutblangan  b oiib ,  uning 

tashqi  sathida  musbat  ionlar  va  ichki  sathida  manfiy  ionlar  mavjud. 

Membrananing  qufbtarga  ajratishmmg  sababi  Na+  va  K+  ionlaming 

assimetrik  (tengsiz.)  taqsimlanishi  hisoblanadi.  K+  ionlarning  diffuziyasi 

natijasida  membrananing  tashqi  sathida  musbat  zaryadlar  miqdori  oshadi, 

ammo  uning  ichki  sathida  manfiy  zaryadlar  paydo  boiaveradi.  Tinch 

holatda  issiq  qonli  hayvonlar  miokardida  potensiallaming  tafovuti  60-80  mV 

ni  tashkil  etadi.  Q o‘z g ‘algan  paytda  esa  Na+  ionlari  hujayra  ichiga  kira 

boshlaydi,  ammo  membrananing  tashqi  sathida  manfiy  elektrik  zaryadlar 

paydo 

boiadi 

va 

potensialning 

farqi 

boshlanadi. 

Bu 

holda  ta’sir 

potensialining  amplitUdasi  100  mV  ga  yetadi.

Ishlayotgan  yurakning  sistola  siklida  elektrik  tok  bilan  ta’sir  qilsak, 


Download 5.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   70
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling