Odam fiziologiyasi


parchalangan  moddaning  tiklanishiga  chambarchas  ulanib  ketadi.  Navbatdagi


Download 5.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet46/70
Sana28.11.2017
Hajmi5.32 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   70

parchalangan  moddaning  tiklanishiga  chambarchas  ulanib  ketadi.  Navbatdagi 

har  bir  reaksiya  shuning  uchun  zarur  energiyani  beradi  (104-rasm ).

Tinch turgan  mushak103-rasm.  Miozinning  qisqarish  tasviri.

www.ziyouz.com kutubxonasiMushakda  го‘у  beradigan  kim yoviy  reaksiyalar  ikki  fazaga  b o ‘linadi: 

kislorod  кегак  b o ‘lmaydigan  birinchi  faza,  ya’ni 

kislorodsiz  faza va 

ikkinchi  faza,  ya’ni 

kislorodli  faza.

Kislorodsiz  (anaerob)  faza. 

Mushakning  qisqarishi 

uchun 

zarur 

energiya  anaerob  fazada  b o ‘shab  chiqadi.  Bu  fazada  mushakdagi  fosforli 

birikmalar  parchalanadi.

Bunday  birikmalarga  adenozintrifosfat  kislota  (А ТҒ)  kiradi.  Reaksiyalar 

ATFning  adenil  va  fosfat  kislotalarga  parchalanishidan  boshlanadi.  Bu 

reaksiyada  ancha  energiya  ajralib  chiqadi,  mushaklar  ish  bajarish 

uchun 

ana 

shu  energiyadan  foydalanadi. 

ATF  parchalangandan  keyin  kreatin- 

fosfat  kislota  kreatin  bilan  fosfat  kislotaga  parchalanadi.  Kreatinfosfat 

kislota  parchalanganda  b o ‘shab  chiqadigan  energiya 

adenil  va  fosfat 

kislotalardan  yana  ATF  sintez  qilinishiga  sarf  b o ‘ladi.  Kreatinfosfat  kislota 

parchalangandan  keyin  glikogen  bilan  fosfat  kislota  birikmasi-geksofosfat 

parchalanib,  sut  kislotasi  bilan  fosfat  kislota  hosil  b ladi. 

Bunda  ajralib 

chiquvchi  energiya  kreatinfosfat  kislotaning  qaytarilishiga  sarf  b o ‘ladi. 

Shunday  qilib,  ketma-ket  keluvchi  shu  reaksiyalar  natijasida  ATF  va 

kreatinfosfat  kislota  qaytariladi,  faqat  glukozaning  o ‘zi  sut  kislotasigacha 

parchalanadi.

Shu  kim yoviy  o ‘zgarishlar  zanjiri  aniqlanib,  asosiy  energiya  mambalari

-  ATF  va  kreatinfosfat  kislota  tamomila  qaytarilishi 

maMum  b o ‘lgandan 

keyingina  kislorodsiz  muhitda  baqa  mushakning  1500  marta  qisqara  olish 

sababi  ochib  berildi.  Anaerob  sharoitda  baqa  mushakining  bunday  k o ‘p 

qisqarish 

sababi 

shuki, 

adenozintrifosfat 

va 

kreatinfosfat 

kislotalar 

qaytarilishi 

uchun 

kislorod  bo‘lishi 

shart 

emas. 

Ammo 

keyinchalik 

mushakning  ish  qobiliyati  baribir  kamayadi,  provardida  mushak  ishlamay 

q o ‘yadi.  Keyingi  reaksiyalar  uchun  kislorod  zarurligi,  navbatdagi  reaksiyalar 

esa  kislorodli  (yoki  aerob)  fazada-kislorod  ishtirokidagina  yuzaga  chiqishi 

ma’lum  b o ‘ldi.

Kislorodli  (aerob)  faza. Kislorod  ishtirokida  sut  kislotasi  parchalanib, 

suv  va  karbonat  angidrid  hosil  b o‘ladi.  Ammo  sut  kislotasining  hammasi 

ham 

suv 

bilan 

karbonat 

angidriga 

parchalanmay, 

faqat 

1/3 

qismi 

parchalanadi.  Bu  reaksiyada  ham  energiya  ajralib  chiqadi.

www.ziyouz.com kutubxonasiGlikogen

Encrgiya

НЯ) va CO

2

  gacha sut  kislotasining

oksidlanishi

104-rasm.  Mushak  qisqarishida  energiyaning  hosil  bo'lish jarayoni.

Sut 

kislotasining 

1/3 

qismi 

oksidlanganda 

b o ‘shab 

chiqadigan 

cnergiyadan  foydalanib,  qolgan  2/3  qism i  yana  glikogcnga  aylanadi.

Shunday  qilib,  bir  qancha  juda  murakkab  kim yoviy  o ‘zgarishlar  ro‘y 

berishiga  qaramay.  mushaklarning  qisqarishiga  organizmning  qiladigan  sarfi 

faqat  bir  qism   glikogenni  y o ‘qotishidan  iborat  b o ia d i.

Odam  va  hayvonlarning  mushaklari  qisqarish  va  ish  bajarish  uchun 

zarur  energiyani  kim yoviy  reaksiyalar  natijasida  oladi  va  bu  energiyani 

mexanik  energiya  bilan  issiqlik  energiyasiga  aylantiradi.

Kimyoviy  reaksiyalar  natijasida  b o ‘shab  chiqadigan  energiyaning  k o ‘p 

deganda  30 

%  ini  mushaklar  ishlata  oladi.

Shunday  qilib,  mushak  qisqarishidagi  asosiy  hodisa  mushak  tolasining 

qisqarishidan  iborat.  Ayni  vaqtda  tolaning  tabiiy  uzunligi  kamayib,  mushak 

mcxanik  ish  bajaradi.  Yuqorida  aytganimizdek,  mushak  qisqarish  uchun 

ATFning 

parchalanishidan  energiya  oladi. 

Mushakning  qisqarishi 

esa 

mushak  oqsili-m iozin  molekulasining  qisqarishi  hisobiga  го‘у  beradi.

Mushakka  kelgan  q o ‘z g ‘olish  to‘lqini  mushak  tolalarida  fizikaviy  va 

kim yoviy  o ‘zgarishlami  vujudga  keltiradi,  jumladan  tola  ichidagi  kaliy 

ionlari 

miqdori 

kamayadi, 

kalsiy 

ionlari 

miqdori 

esa 

oshadi. 

Bu 

oVgarishlarning  sababi  miozin  molekulasining  qisqarishidadir.  M iozinning 

yana  bir  xossasi  bor:  4  adenozintrifosfat  kislotaning  hosil  b o‘lishiga  imkon 

bcradi.

Jismoniy  ish  vaqlida odam  mushaklarida 

bo‘ladigan  kimyoviy  o‘zgarishiar

Yuqorida  tasvir  etilgan  kim yoviy  jarayonlar  garchi  ajartib  olingan 

mushak 

ustida  tekshirilgan  b o ‘lsa-da, 

odam  va  hayvonlaming  butun 

organizimida  ham  sodir  b o ‘lib  turadi.  Odam  ba’zan  juda  qisqa  vaqt  ichida 

anchagina  katta  ish  bajaradi.  Yuguruvchi  kishi  10-11  soniyada  100  m 

masofani  bosib  o ‘tadi,  o g ‘ir  atletikachi  5-7  soniyada  juda  katta  yukni 

yuqoriga  k o ‘taradi  (vazni  100  kg  keladigan  va  undan  ham  oshadigan 

shtangani  k o ‘taradi)  va  hokazo.  Faoliyatning  ana  shu  hamma  turlarida  bir

www.ziyouz.com kutubxonasinecha  soniyaga  talaygina  energiya  sarf  b o kladi.  Qisqa  vaqt  ichida  k o‘pgina 

energiya  hosil  qilish  uchun  oksidlanish  jarayonlarini  juda  ham  kuchaytirish 

kerak.  Bu  esa  nafas  olish,  yurak-tomirlar  tizimi  faoliyatining  o ‘zgarishiga 

b og‘liq 

va  hokazo.  Albatta,  bunday  o ‘zgarishlar  bir  necha  soniyaga  ro‘y 

berishi  mumkin  emas,  ular  hiyla  kechroq  boshlanadi.  Ishning  dastlabki 

fazasida  qon  bilan  yetkazib  beriladigan  kislorod  ehtiyojiga  qaraganda 

g ‘oyatda  kam  b o ‘lganligidan,  parchalanish  mahsulotlarining  k o ‘pchilik, 

qismi  oksidlanmay,  mushakda  y ig ‘ilib  turadi.  Ularni  oksidlanish  uchun 

qo‘shimcha  kislorod  kerak.  Ish  boshlangandan  keyin  bir  muncha  vaqt 

o lg a c h   nafas  va  yurak-tomir  tizimlari  organizmning  o ‘sgan  ehtiyojlariga 

moslashib,  o ‘z  faoliyatini  o ‘zgartiradi.  Endi  oksidlanish  jarayonlari  uchun 

kislorod  yetarli  b o ‘lib  qoladi.  Shu  moddalarning  oksidlanishi  uchun  talab 

qilinadigan 

kislorodga  q o ‘shimcha  o ‘laroq  kerak  b o ‘ladigan  kislorod 

miqdori 

kislorod  qarzi deb  ataladi.  Kislorod  qarzi  ish  to ‘xatilgandan  kcyin 

qoplanib  ketadi.

Mushaklarning  charchashiMushakka  maksimal  darajada  qisqartira  oladigan  ta’sirot  berib  va 

mushakga  turli  yuklarni  osib,  uning  k o ‘tara  olmaydigan  yuk  miqdori 

aniqlanadi.  Ana  shu  yuk  miqdori  mushakning  kuchini  k o ‘rsatib  bcradi. 

Ammo  taqqoslash  uchun  mushakning 

mutlaq  kuchi degan  miqdordan 

foydalanadi.

Mushakning  mutlaq  kuchi  uning  funksional  holatiga  (charchashiga)  va 

yukning  o g ‘irligiga  b o g ‘liq.  Butun  organizm,  a’zo  yoki  to‘qima  ishlaganidan 

keyin  ish  qobiliyati  ya'ni  mutlaq  kuchi  vaqtincha  pasayadi, 

charchash ro‘y 

beradi. 

Odamning 

charchashi 

ergograf  degan 

asbob 

yordami 

bilan 

tckshiriladi.  Ergograf  tekshiriladigan  kishining  bilagi,  panjasi,  II 

va  IV 

barmoqlarini  mahkam  tutib  turadigan  asbobdir.

105-rasm.  Ergogramma. 

106-rasm.  Talabalardan  sinov  olinguncha  va

olingandan  keyin  6  soat  mobaynida  yozib 

olingan  ikkita  charchash  egri  ch izig ‘i 

(Mossodan,  1972).

www.ziyouz.com kutubxonasiIsh  ritmini,  yukning  o g ‘irligini  yoki  ikkalasini  o ‘zgartirib,  odamning 

turli  sharoitda  qay  tariqa  charchashini  tekshirish  mumkin.  Shunga  hosil 

b o‘ladigan  cgri  chiziq 

ergogramma deb  ataladi.  (105-rasm)

Ishdagi  harakatlami  tekshirish  uchun  ba'zi  olimlar  maxsus  erograf 

yasab  mushak  charchashini  tushuntirish  uchun  bir  nccha  nazariya  bayon 

qilgan.  Ularning  fikricha,  charchashning  asosiy  sababi  shundan  iboratki,  ish 

natijasida  energiya  zaxiralari  tugashi,  parchalanish  mahsulotlari  mushakni 

to‘ldirib  yuborishi,  charchashga  sabab  b o ‘ladi.  Ammo  bayon  qilingan 

nazariyalardan  birontasi  ham  charchash  hodisasini  mukammal  tushuntirib 

berolmadi.  Mushak  z o ‘r  berib  ishlaganda  unda  haqiqatan  ham  parchalanish 

mahsulotlari,  jumladan  sut  kislotasi  hosil  b o ‘ladi  (sut  kislotasi  ishlayotgan 

mushakning  charchashiga  ancha  ta’sir  etadi), 

energiya  zaxiralari  sarf 

b o la d i  va  hokazo,  lekin  shu  jarayonlardan  birontasi  ham  ayrim  holda 

charchashni  tushuntirishga  asos  b o ‘laolmaydi.  Bu  nazariyalaming  hammasi 

ham  charchashda  asab  tizimining  rolini  e ’tiborga  olm aydi.  Xolbuki,  ish 

qobiliyatining  uzoq  saqlanishida  va  charchashning  boshlanishida  markaziy 

asab 

tizimi 

hal 

qiluvchi 

rol 

o ‘ynashini 

I.M .Sechenov, 

I.P.Pavlov, 

N.Ye.V vedenskiy  va  A .A.U xtom skiylar  o ‘z  tekshirishlarida,  shuningdek 

talabalarda 

sinovdan 

oldin 

va 

undan soat 

keyin 

mushakning 

crgogrammasini  yozib  k o ‘rsatib  berishgan  (106-rasm).

Mushakning 

refleks 

y o ‘li 

bilan 

ta’sirlanib 

charchashni 

N.Ye.V vedenskiy  maxsus  tajribada  k o ‘rsatgan.  U  markazga  intiluvchi  ikki 

turli 

asabni  ta’siiiab, 

mushakni  qisqartirish 

ustida 

tajriba  o ‘tkazgan. 

Markazga  intiluvchi  asablardan  bir  xilini  ta’sirlash  natijasida  mushak 

charchagan. 

Mushakning 

charchaganligi 

ma’lum 

b o ‘lgach, 

markazga 

intiluvchi  asablarning  ikkinchisiga 

ta’sir  etilgan.  Mushak  shu  ta’sirotga 

javoban  avvalgidek  kuch  bilan  qisqargan.  Shunga  asoslanib,  avvalo  mushak 

cmas,  markaziy  asab  tizimi  charchaydi  deb  xulosa  chiqarilgan.

Odam  q o ‘lining  mushaklari  charchaganda  dam  olish  vaqtida  ikkinchi 

q o ‘l  bilan  ish  bajarilsa,  yuk  k o ‘tarishda  charchagan  qul  mushaklarining  ish 

qobiliyati  tcz  tiklanishini  birinchi  marta  I.M .Sechenov  (1903)  k o ‘rsatib 

bcrdi.  Charchagan  q o ‘l  mushaklarining  ish  qobiliyati  harakat  faolligining 

boshqa  turlarida,  masalan,  oyoqning  turli  mushaklari  ishlaganda  ham  tez 

tiklanishi  mumkin.  I.M .Sechenov  bunday  dam  olishni  anchayin  tinch 

turishdan  farq  qilib, 

faol  dam  olish deb  atagan  edi.  Sechenov  bu  dalillarga 

avvalo  asab  markazlarining  charchashini  k o ‘rsatuvchi  dalil  deb  qaragan  edi.

Ishontirish 

ustidagi 

tajribalar 

butun 

organizmdagi 

charchash 

jarayonining  kelib  chiqishida  asab  markazlari  holatining  o ‘zgarishi  katta  rol 

o ‘ynashini  k o ‘rsatuvchi  ishonchli  dalil  b o‘la  oladi.  Masalan,  tekshirilayotgan 

kishiga  yengilgina  savat  k o ‘tarib  turibsan  deb  ishontirilsa,  u  o g ‘ir  qadoq 

toshli  savatni  uzoq  k o ‘tarib  tura  oladi.  Yengil  savatni  k o ‘tarib  turgan 

kishiga  o g ‘ir  qadoq  tosh  tutqazildi  deb  ishontirilsa,  aksincha,  u  tez 

charchaydi.  Ayni  vaqtda  puls,  nafas  olish  va  gazlar  almashinuvi  odamning 

haqiqatda  qilayotgan  ishiga  emas,  balki  ishontirib  aytilgan  gapiga  b o g ‘liq 

b olad i.

www.ziyouz.com kutubxonasiL.A.Orbeli  -   A.G.Ginesinskiy fenomeni

Organizmda  mushakning  uzluksiz  qon  olib  turishi,  binobarin,  qon  bilan 

muayyan  miqdorda  oziq-moddalar  (glyukoza,  aminokislotalar)  ni  kelib 

turishi  va  modda  almashinuvi  tashlandiqlarining  bo*shab  chiqishi,  mushak 

tolalarining  m o ‘*tadil  hayot  faoliyatini  izdan  chiqarishdagina  emas,  aksincha 

asosiy  tafovut  shundaki,  organizmda  asabdan  mushakga  q o ‘z g ‘atuvchi 

impulslar 

kelib 

turadi. 

Asab-mushak 

birlashmasi 

mushak 

tolalariga 

qaraganda  tezroq  charchaydi,  shu  munosabat  bilan  asabdan  mushakga 

q o ‘z g ‘alishlar  o ‘tmay  qolishi  sababli  mushak  uzoq  ishlab  toliqishdan 

saqlanadi.  Butun  organizmda  asab  markazlari  ish  vaqtida  asab-mushak 

birlashmalaridan  ham  ilgariroq  charchaydi.

Charchashga  vegetativ  asab  tizimi,  jumladan  simpatik  asab  tizimining 

ta’sir  etishini  akademiklar  L.A.Orbeli  va  A.G.Ginesinskiy 

k o ‘rsatib 

berganlar.  Baqaning  mushaki  charchatilgandan  keyin  simpatik  asab  tizimiga 

ta'sir  etilganda 

mushakning 

ish 

qobiliyati 

tiklanganligini 

k o ‘rganlar. 

Simpatik  asab  ta’sirlaganda  mushakdagi  modda  almashinuv  jarayonlari 

o ‘zgaradi,  shuning  natijasida  ish  qobiliyati  tiklanadi.

Shunday  qilib,  skelet  mushaklarida  ro‘y  beruvchi  jarayonlarga  vegetativ 

asab  tizimi  ta’sir  etishi  birinchi  marta  isbot  etilgan.

Silliq  mushaklar xossalariTurli  a’zolardagi  silliq  mushaklar  funksiyasi.  Odam  organizmdagi  silliq 

mushaklar,  ichki  a’zolar,  tomirlar  va  terida  b o ‘ladi.  Silliq  mushaklar  bir 

qadar  sekin  harakat  qiladi  va  uzoq  tonik  qisqarishlarga  qodir  b o ‘ladi.

Kavak  a’zolar:  m e’da,  ichak,  hazm  bezlarining  y o ‘llari,  qovuq  (siydik 

pufagi),  o ‘t  pufagi  va  boshqalar  devoridagi  silliq  mushaklaming  k o ‘pincha 

ritm  bilan  bir  qadar  sekin  qlsqarishi,  o ‘sha  kovak  a’zolar  ichidagi 

suyuqlikning  siljib  borishini  va  tashqariga  chiqarilishini  ta’minlaydi.  Ichak 

mushaklarining  mayatniksimon  va  peristaltik  harakatlari  bunga  misol  b o ‘la 

oladi.

Silliq 

mushaklaming 

uzoq 

tonik  qisqaiishlari 

kavak 

a’zolam ing 

sfinkterlarida  ayniqsa  yaqqol  k o ‘rinadi:  ularning  tonik  qisqarishi  a’zo 

ichidagi  suyuqlikning  chiqib  ketishiga  to ‘sqinlik  qiladi.  Bu  esa  o ‘t  pufagiga 

o ‘tning  va  .qovuqda  siydikning  to ‘planishi, 

to ‘g ‘ri 

ichakda  axlatning 

shakllanishi  va  shunga  o ‘xshashlar  uchun  zarur  shartdir.

Qon  tomirlari,  ayniqsa  arteriyalar  va  arteriolalaming  devorlaridagi  silliq 

mushaklarda  ham  ro‘y-rost  tonus  bor.  Arteriyalar  devoridagi  mushak 

qavatining  tonusi  arteriyalar  diametrining  kattaligini  idora  etadi,  shu  bilan 

qon  bosimining  darajasini  va  a’zolarning  qon  ta’minotini  tartibga  soladi.

Silliq  mushaklar  tonusi  va  harakat  funksiyasini  vegetativ  asab  tizimi 

orqali  keluvchi  impulslar  va  gumoral  ta’sirotlar  boshqaradi.

www.ziyouz.com kutubxonasiSilliq  mushaklarning  plastildigi.  Silliq  mushakning  juda  plastikligi, 

ya’ni  o‘z  tarangligini  o6zgartirmay  cho‘zilishdan  keyingi  uzunligini  zo‘r 

bermasdan  saqlay  olish  qobiliyati  uning  muhim  xossasidir. 

Plastikligi  karn 

skclet 

mushagi  bilan  ro4y-rost  plastik  silliq  mushak  o ‘rasidagi  tafovutni 

aniqlash  uchun  ularni  avvaliga  sekin-asta  ch o ‘zib,  keyin  shu  ch o ‘zuvchi 

yukni  olib  q o ‘yish  kifoya.  Yuk  olingandan  keyin  skelet  mushaki  darhol 

kaltalanadi.  Bunga  qarama-qarshi  o ‘laroq,  silliq  mushak  biron  ta’sirot  tufayli 

faol  ravishda  qisqarmaguncha  yuk  olingandan  keyin  ham  ch o ‘zilganicha 

qolaveradi.

Plastiklik  xossasi  kavak  a’zolar,  masalan,  qovuq  devoridagi  silliq 

mushaklarning  m o ‘tadil  faoliyati  uchun  juda  katta  ahamiyatga  egadir,  qovuq 

devorlaridagi  silliq  mushaklar  plastik  b o ‘lgani  uchun  qovuq  ozm i-ko‘pmi 

to‘lganda  ichidagi  bosim   nisbatan  kam  o ‘zgaradi.

Silliq  mushakning qo‘zg‘aluvchanligi  va qo4zg(alishiSilliq 

mushaklar 

skelet 

mushaklariga 

qaraganda 

kamroq 

q o ‘z g ‘aluvchan:  ularning  ta’sirlanish  b o ‘sag‘alari  ortiqroq,  xronaksiyasi  esa 

u/unroq.  Aksari  silliq  mushak  tolalarining  harakat  potensiallari  kichik 

amplitudali  (skeletning  k o ‘ndalang  targ‘il  mushak  tolalarida  120  mv  o ‘m iga 

60  mv  chamasi)  b o ‘lib,  uzunligi  ham  ortiq,  y a ’ni  1-3  soniya  davom  etadi.

Odam 

tanasida 

silliq 

mushaklaming 

k o ‘pgina  turli-tuman 

tiplari 

mavjud.  Tanamizdagi  kavak  a’zolarning  k o 4pchiligini  sinsitiy  tipida  tuzilgan 

silliq  mushaklar  qoplangan.  Bunday  mushaklarning  ayrim  tolalari  bir-biriga 

jips  taqalib  turadi,  shu  sababli  ular  m orfologik  jihatdan  yaxlit  bir  butun 

dcgan 

tassurot 

tug‘iladi. 

Ammo  mushak  sinsitiysining  ayrim  tolalari 

o ‘rtasida  membrana  va  protoplazmatik  uzluksiz  emasligi:  ular  ingichka 

(200-500A°) 

yoriq 

bilan 

ajralganligi 

elektron 

mikroskopda 

tekshirib 

aniqlangan.  “Sinsitiydan  tuzilish”  tushunchasini  hozir  morfologik  tushuncha 

deyishdan  k o ‘ra,  fiziologik  tushuncha  deyish  to 4g 4riroq  b o 4ladi. 

Sinsitiy  - harakat  potensiallarining  va  qutbsizlanish  sust  to ‘lqinlarining  bir  toladan 

ikkinchi  tolaga  bemalol  tarqalishini  ta’minlaydigan  funksional  tuzilmadir. 

Asab  oxirlari  sinsitiy  tolalarining  ozgina  bir  qismida  bor.  Lckin  q o ‘z g ‘alish 

(asab  impulsi)  mushak  tolalarining  ozgina  bir  qism iga  o ‘tsa,  q o ‘z g ‘alishning 

bir  toladan  ikkinchi  tolaga  beto‘xtov  tarqalishi  tufayli  butun  mushak 

reaksiyasiga  tortilishi  mumkin.

B a’zi  silliq  mushaklarda,  masalan,  k o ‘zning  kipriksimon  mushagida 

yoki  rangdor  pardaning  radial  mushagida  tolalar  alohida-alohida  joylashgan 

(diskret  tipda  tuzilgan) b o ‘lib,  har  birining  skelet  mushagi  tolalariga 

o ‘xshash  mustaqil  innervatsiyasi  bor.

Silliq  mushakning  qisqarishi. Yakka  ta’sirot  kuchi  katta  boMganda 


Download 5.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   70
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling