Odam fiziologiyasi


Download 5.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet60/70
Sana28.11.2017
Hajmi5.32 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   70

harakat 

vujudga  keladi.  Shu  bilan  birga 

har 

bir 


harakat 

vaqtida 


miya 

p o ‘stlog‘iga 

harakat 

apparatining 

proprioretseptorlaridan,  shuningdek  mazkur  harakat  natijalarini,  ya’ni  ish 

samaralarini  idrok  etishda  qatnashuvchi  k o ‘pgina  tana  retseptorlaridan 

afferent  impulslar  oqishi  kelib  turadi.

Bosh  miya  p o ‘stlog‘idagi  harakat  (motor)  mintaqa  neyronlari  bilan 

boshqa 

turli 


mintaqalardagi 

neyronlarning 

q o ‘z g ‘alishi 

takror 


qo\shilavergach  (harakat  va  uning  natijasida  kelib  chiqadigan  afferent 

impulslar  urli  mintaqalarga  boradi),  vaqtincha  aloqalar  vujudga  keladi.  Bu 

aloqalar 

ixtiyoriy  harakatlarni, 

y a’ni  muayyan  natijaga  erishish  y o ‘lidagi 

harkatlarni  bajarish  imkoniyatini  tu g ‘diradi.

Hayvonlar  va  odam  yashaydigan  tabiiy  sharoitda  harakat  malakalari 

ko  pincha 

sinab  ko‘rish  va  yanglishish  usuli 

bilan,  ya’ni  sinab  qidirish

www.ziyouz.com kutubxonasi


harakatlari  natijasida  hosil  b o ‘ladi.  G ’oyat  muhimi  shuki,  har  bir  yangi 

vazifani  hal  qilishda  avvalo  ilgari  hosil  qilgan  harakat  malakalaridan  yoki 

ularni  tashkil  etuvchi  ayrim  komponentlaridan  foydalanadi.

Odamda  ham  ko ‘pgina  harakat  malakalari  sinash-qidirish  harakatlari 

yordamida  vujudga  keladi.  Bolada  harakatlarning  rivojlanishini  k o ‘zdan 

kechirib,  bunga  bemalol  ishonish  mumkin.  Bola  hayotining  4-5  oyida 

buyumni,  masalan,  k o ‘z  oldiga  osib  q o ‘yilgan  ravshan  rangli  o ‘yinchoqni 

ushlab  olishga  urinadi.  Dastlab  bu  urinishlar  betartib  (xaotik)  boMadi, 

chunki 

bolaning miya 

po‘stlog‘ida 

k o ‘z 

va 


q o i  

harakatlarini 

uyg‘unlashtiradigan 

vaqtincha 

funksional 

aloqalar 

hali 

y o ‘q. 


Bola 

o ‘yinchoqqa  tikiladi,  q o iin i  uzatadi,  ko‘p  marta  q o ii  yetmaydi  va  kafti 

o ‘yinchoqqa  tegib,  uni  ushlab  olmaguncha  shu  ahvol  davom  etadi.  Bunday 

harakatlarda  dastlab  butun  tana  va  yuz  mushaklari  qatnashadi.

Bola  mashq  qilgan  sayin  harakatlari  tobora  aniq  b o iib   qoladi.  U 

yanglish  harakatlarni  kamroq  qilib,  o ‘yinchoqqa  q o iin i  tekizadi  va  nihoyat, 

bola  buyumga  birinchi  galdayoq  q o ‘1  tekizishga  o ‘rganadi.  Ammo,  buy  ,rnni 

ushlash  uchun  kaft  va  barmoqlarni  o ‘sha  buyumga  nisbatan  to ‘g ‘ri  ushlash 

kerak.  Ammo,  bolada  bunday  mahorat  hali  y o ‘q.  Bu  gal  ham  zarur  harakat 

malakasi  vujudga  kelmaguncha  sinov-qidiruv  harakatlarining  yana  bir  butun 

seriyasi  namoyon  b o ia d i.  Kichkina  buyumlami  bosh  barmoq  bilan  ishora 

barmoqni  qarama-qarshi  q o ‘yib  ushlab  olish  qobiliyali  bolada  kechroq 

taraqqiy  etadi.

Bolaning  barqaror  tikka  turish,  yurish,  yugurish  va  shunga  o ‘xshash 

harakat  malakalarini  hosil  qilishida  ham,  sinov-qidiruv  harakatlarini  bajarish 

y o ii  bilan  vaqtincha  aloqalar  hosil  qilish  mexanizmi  muhim  rol  o ‘ynaydi. 

Tana 

muvozanati xalal 

beradigan 

yoki 

tananing siljishiga  yordam 

bermaydigan  harakatlar  esa  tormozlanadi.

Harakatning  o ‘zi  yoki  natijasi  vujudga  keltiradigan  afferent  impulslar 

sharti  q o ‘zg‘alishni  avtomatik  ravishda  mustahkamlab  turar  ekan,  vaqtincha 

aloqalar  saqlanaveradi.  Harakat  biron  sabab  bilan  avvalgiday  foydali  natija 

bermasa,  shartli  q o ‘z g ‘alish  shartsiz  ta’sirot  bilan  mustahkamlanmasa,  faqat 

shundagina  vaqtincha  aloqalar  tormozlanadi.

Xilma-xil  ixtiyoriy  harakatlarni  tahlil  qilish  shunday  xulosaga  olib 

keladi:  harakatning  istalgan  natijasi  olinganda  afferent  impulslar  boradigan 

po‘stloq 

neyronlarining 

ansambli 

ixtiyoriy 

harakatlaming 

har 

biri 


boshlanishidan  shartli  reflektor  y o ii  bilan  q o ‘zg ‘aladi.  Neyronlaming  shu 

ansambliga  P.K.Anoxin harakat  akseptori, 

deb  nom  bergan.  Bu  g ‘oyaga 

k o ‘ra  murakkab,  ixtiyoriy  haraktlami  vujudga  keltiruvchi  tizim 

funksional 

harakat  tizimi 

hisoblanadi.

Harakat  akseptori  yoki  harakat  funksional  tizimi  neyronlaming  shartii 

reflektor  y o ii 

bilan 

q o ‘zg‘alishga  harakat  natijasini oldindan 

bilib


www.ziyouz.com kutubxonasi

bcradigan,  kelajakni  oldindan  k o ‘rsatadigan  fiziologik  mexanizm  deb  qarash 

mumkin.  Harakat  natijasi  olinganda  harakat  akseptori  neyronlariga  afferent 

impulslar 

kelishi 


esa 

qanoatlanish, 

rag‘batlanish, 

maqsadga 

yetish 

hissiyotlarining  fiziologik  asosini  tashkil  etadi.  Bu  holda  emotsional-ijobiy reaksiyalarni  yuzaga  chiqarish  bilan  bog‘langan  muayyan  po‘stloq  osti 

tuzilmalari  ham  reaksiyaga  tortiladi.Odam  oliy  asab  faoliyati 

Birinchi  va  ikkinchi  signal  tizimlar

Hayvonga  k o ‘ruv,  eshituv  retseptorlarining  va  organizmdagi  boshqa 

rcseptorlarning 

maxsus 


hujayralariga  bevosita  keluvchi 

ta’sirotlar  va 

ularning  katta  yarim  sharlardagi  izlari  deyarli  faqat  shular  voqelik  haqida 

signal  beradi.  Bu  -   voqyelikning birinchi  signal  tizimi 

b o ‘lib,  bizda  va 

hayvonlarda  umumiydir.  Ammo  odamda  butun  hayvonot  dunyosiga  qarama- 

qarshi  o ‘laroq nutq 

-   so‘z  alohida  ahamiyat  kasb  etadi. So‘z  ikkinchi  signal 

tizimidir. 

Odamning  ijtimoiy 

taraqqiyot  jarayonida,  mehnat  faoliyati 

natijasida 

miyaning 

ishlash 


mexanizmlariga 

favqulodda 

q o ‘shimcha 

q o ‘shildi.  Nutq  signallari,  nutq  bilan  b o g ‘langan  ikkinchi  signal  tizimi 

shunday  q o ‘shimcha  b o ‘lib  qoldi.  Signal  berishning  bu  yuksak  darajada 

mukammal  tizimi  eshittirib  yoki  eshittirmasdan  aytiladigan,  eshitiladigan 

yoki  c ‘qiganda  k o ‘riladigan  so ‘zlami  idrok  etishdan  iborat.

Ikkinchi  signal  tizimining  taraqqiy  etishi  odamning  oliy  asab  faoliyatini 

misli  k o ‘rilmagan  darajada  kengaytirib  va  sifat  jihatidan  o ‘zgartirib 

yuboradi.  Nutq  signallarining  kelib  chiqishi  katta  yarim  sharlar  faoliyatiga 

yangi 

tamoil 


kiritdi. 

«Tevarak-atrofdagi 

olamga 

doir 


sezgi 

va 


tasavvurlarimiz  degan  edi  I.P.Pavlov,  -  biz  uchun  voqelikning  birinchi 

signallari,  mushaxas  signallar  b o ‘lsa,  nutq,  avvalo  nutq  a ’zolaridan  miya 

p o ‘stlog‘iga  boruvchi  harakatlantiruvchi  ta’sirotIar  ikkinchi  signallardir, 

signaliarning  signalidir».

Odamning  gapirish  xususiyati  evolutsiya  davomida  taxminan  500  ming 

yil  ilgari  paydo  b o ‘la  boshlagan.  Ibtidoiy  ajdodlarimiz  yashash,  o ‘zini 

himoya  qilish  uchun  oldingi  oyoqlardan  q o ‘l  sifatida  foydalana  boshlab, 

ularning  gavdasi  vertikal  holatda  yurishga  o ‘ta  boshlagan.  Shundan  s o ‘ng 

ularda  bir-birlari  bilan  so ‘z  orqali  munosabatda  boMish  zarurati  tu g ‘ilgan. 

Asta-sekin  gapirish  xususiyati  paydo  b o ‘lgan.  Shunday  qilib,  mehnat  qilish 

q o ‘lning  rivojlanishiga,  gavda  shaklining  o ‘zgarishiga  va  nutq  vujudga 

kelishiga  imkon  beradi.  Nutqning  rivojlanishi  esa  odam lam ing  bir-biriga 

munosabatini  osonlashtirib, 

mehnat  turlari  yanada  ko ‘payishiga, 

ong 


rivojlanishiga  sabab  b o ‘ldi.  I.P.Pavlov  “nutq  bizni  odam  qildi” ,  -  degan  edi.

Odamda  birinchi  va  ikkinchi  signal  tizimlari  bir-biriga  mahkam 

bogiangan  b o iib ,  o ‘zaro  ta ’sir  etib  turadi.  S o ‘zning  signal  sifatidagi

www.ziyouz.com kutubxonasiahamiyati 

oddiy 


tovush  bilan 

emas, 


balki 

so ‘zning 

ma’nosi 

bilan 


boglangandir.  Itda  va  yuqori  darajadagi  boshqa  hayvonlarda  so ‘zga  (“оГ*, 

“ket”  va  shu  kabi  so ‘zlar)  yoki  butun  boshli  bir  jum laga  (“oyog‘ingni  ber” 

va  shu  kabi  jumlalarga)  javoban  shartli  refleks  hosil  qilish  mumkin,  ammo 

hayvonlarda  bu  shartli  refleksning  hosil  b o ‘lishi  so ‘zning  m a’nosiga  bog‘liq 

boim ay,  uning  muayyan  tovushlardan  iborat  ekanligiga  bogiiqdir.  Agar 

0‘xshash  tovush  chiqaradigan  so ‘zlar  tanlab  olinsa,  it  bunday  so ‘zlaming 

ma’nosi  garchi  boshqacha  boiish ig a  qaramay,  bir  xilda  reaksiya  bilan  javob 

beradi.

M aium ki,  odamning  bosh  miya  yarim  sharlar  p o ‘stlog‘ida  shartli aloqalaming  vujudga  kelishida  nutq  ayniqsa  muhim  rol  o ‘ynaydi.  Masalan, 

og‘zaki  va  yozma  nutq  bosh  miya  p o ‘stlog‘idagi  asab  markazlarida  shartli 

reflekslar  hosil  qilish  xossasiga  ega.  Nutq  yordamida  biz  tashqi  muhitning 

rang-barang  ekanligini  anglaymiz,  boshqalar  bilan  muloqotda  boiam iz, 

atrofdagi  voqealarni  qabul  qilib,  ular  haqida  fikrlaymiz  va  o ‘z  flkrimizni 

boshqalarga  bayon  etamiz.  Nutq  yordamida  bilim  olamiz,  kasb  va  himar 

o ‘rganamiz.  Nutq  va  fikrlash  bir-biriga  chambarchas  b o g iiq ,  chunki 

boshqalar  nutqini  qabul  qilib,  uning  ma’nosiga  qarab  bizda  fikrlash  vujudga 

keladi,  o ‘z  fikrimizni  esa  nutq  orqali  bayon  etamiz.

Oliy  asab  faoliyati  haqidagi  ta iim o t  ikkinchi  signal  tizimining  ishlash 

qonuniyatlarini  olishga  imkon  berdi.  Q o‘zg ‘alish  va  tormozlanishning  asosiy 

qonanlari  birinchi  va  ikkinchi  signal  tizimlari  uchun  umumiy  qonuniyatlar 

ekanligi  aniqlandi.  Odam  katta  yarim  sharlar  p o ‘stlog‘ining  har  bir  nuqtasi 

nutqni  eshitish  va  ifodalash  mintaqalari,  y a’ni  nutqning  sensor  va  motor 

markazlari  bilan  bogiangan  holda  q o ‘zg‘aladi.

Shunday  qilib,  odamda  shartli  refleks  shartsiz  ta’sirlovchi  bilan 

mustahkamlash  asosida  hosil  b o iish   bilan  birga  nutq  yordami  bilan  ham 

hosil  b o iis h i  mumkin.  Nutq  asosida  shartli  refleks  hosil  b o iish i  odamdagi 

oliy  asab  faoliyatining  sifat  xususiyatidir.

Bolada signal  tizimlarining  rivojlanishi

Nutq  ikkinchi  signal  tizimi  sifatida  bolaning  yoshligida  birinchi  signal 

tizimi  asosida  paydo  b o iib   rivojlanadi.  Bolaning  bir  oyligida  bosh 

miyasining  eshitish  markazida  tovushlarga  nisbatan  shartli  reflekslar  paydo 

b o ia   boshlaydi.  Binobarin,  to ‘qqiz  oylik  bola  atrofidagi  odamlaming 

so‘zlarini  qabul  qilib,  ularni  takrorlay  boshlaydi.  Shundan  keyin  asta-sekin 

bolada  so ‘zlash  qobiliyati  rivojlanadi.

Yetuk  tu g ‘ilgan  bola  bosh  miyasining  p o ‘stlog‘ida  birinchi  signal 

tizimining  vaqtincha  aloqalami  shakllantirish  qobiliyati  tu g ‘ilishdan  bir 

necha  kun  keyinroq  namoyn  b o ia d i.  7-10  kunlik  bolada  dastlabki  shartli 

reflekslami  hosil  qilish  mumkin.  Bola  emizila  boshlagach,  o g ‘ziga  emchak

www.ziyouz.com kutubxonasisolishdan  ilgariyoq  lablarining  tamshanish  (s o ‘rish)  harakatlari  yuzaga 

chiqadi.  Hayotining  birinchi  oyi  oxiriga  yaqin  tovush  signallariga,  ikkinchi 

oyida  esa  yorug‘lik  signallariga  ham  shartli  reflekslar  hosil  qilish  mumkin.

6-oylik  bolalarda  tevarak-atrofdagi  kishilarning  nutq  tovushlari  unga 

alohida  ahamiyatli  b o ‘lmaydi;  boshqa  har  qanday  tovushlar  kabi  bu 

tovushlar  ham  eshituv  analizatorining  ta’sirlovchisi  hisoblanadi.  Ikkinchi 

signal  tizimi  taraqqiy  etilayotganligining  dastlabki  belgilari  bola  hayotining 

ikkinchi  yarim  yilida  paydo  b o ‘ladi.  Ikkinchi  signal  tizimi  aloqalarining 

shakllanishi  uchun  kishilar  va  buyumlarning  s o ‘zlar  shaklidagi  ifodasi 

ularning 

mushahas 

tasvirlari 

bilan 

birga  q o ‘llanilishi 

zarur. 

Qanday 

b o‘lmasin  kishi  yoki  buyum  k o ‘p  marta  tilga  olinsa  va  k o ‘rsatilsa,  tegishli 

so ‘z  aytilishi  bilan  bola  reaksiya  k o‘rsatadi.  Masalan,  “ona”  s o ‘zi  aytilganda 

bola  onasiga  qarab  yalt  etib  qaraydi.  Keyinchalik,  bola  ba’zi  s o ‘zlarni  taniy 

boshlagach,  buyumlarning  nomini  ayta  boshlaydi.  Nihoyat,  yanada  kechroq, 

hotet boshqa  kishilarga  ta\4r  o ‘tkazishi  uchun  o ‘zi  bilgan  s o ‘zlar  zaxirasidan 

foydalana  boshlaydi.  Masalan,  q o ‘n g ‘iroqni  olgisi  kelsa-yu,  q o ‘li  yetmasa,  to 

olib  berilmaguncha  tobora  qattiqroq  o voz  bilan  aytaveradi.  Ikkinchi  signal 

tizimi  bolaning  boshqa  kishilar  bilan  faol  aloqa  qilish  vositasi  b o iib ,  xizmat 

qila  boshlaydigan  darajada  rivojlangani  shundan  k o ‘rinib  turadi.

Odamning  ikkinchi  signal  tizimi  ta iim   jarayonida  uzluksiz  rivojlanib 

va  takomillashib  boradi.  Har  qanday  ta iim   va  har  qanday  ijodiy  faoliyat 

ikkinchi  signal  tizimining  uzluksiz  takom illashuviga  b o g iiq .  Ikkinchi  signal 

tizimi  tabiat  va  jamiyat  qonunlarining  bilish  jarayonida  taraqqiyotning 

yuksak  bosqichiga  k o ‘tariladi.

Uyqu  fiziologiyasiUyqu  odam  uchun  murakkab,  k o ‘p  bosqichli  va  qaytarib  b oim ayd igan  

ehtiyojdir.  Mutaxassislar  fikriga  к о ‘га,  odam  umrining  uchdan  bir  qismi 

uyquda 

o 4tadi. 

Uyqu 

vaqtida 

markaziy 

asab 

tizimining, 

xususan 

neokorteksning 

faolligi 

susayadi, 

mushaklar 

tonusi, 

retseptorlarning 

sezgirligi  pasayadi.  Shartsiz  reflekslar  kuchsizlanadi,  shartli  reflekslar  esa 

tormozlanadi.

Odam  organizmida  ikki  xil  biologik  holat: 

uyg‘oqlik va 

uyqu 


holatlari 

uzluksiz  o ‘rin  almashib  turadi.  U y g ‘oqlikda  bosh  miya  markazlarining  k o ‘p 

qismi  m o ‘4adil  ishlab  turadi,  organizm ning  tashqi  olam  bilan  aloqasi 

odatdagidek  tez  va  zudlik  bilan  amalga  oshiradigan  reaksiyalar  orqali  o ‘tadi. 

Odam  tashqi  muhitining  har  bir  ta’sirini  vaqtida  qabul  qila  oladi  va  unga 

tezlik  bilan  javob  qaytaradi.  Binobarin,  bedor  odam  tevarak-atrofdagi 

o ‘zgarishlarni,  voqealarni  sezadi,  ular  to ‘g ‘risida  fikr  yuritadi  va  La’sirning 

mazmuniga  k o ‘ra  xulosa  chiqaradi.  Shartsiz  va  shartli  rcflekslar  hosil  b o iib  

turadi  va  hokazo.

www.ziyouz.com kutubxonasiUyqu  markaziy  asab  tizimida  hosil  b o ‘ladigan  murakkab  fiziologik 

holatdir.  Uyqu  vaqtida  na  faqat  shartli  reflektor,  balki  odamning  hissiyoti, 

xotirasi,  fikr  yuritishi  va  boshqa  turli  oliy  asab  faoliyati  mexanizmlari 

vaqtincha  tormozlanadi.  Bu  haqda  uyqu  vaqtida  kuzatilgan  neyrofiziologik 

va 

neyrokim yoviy 

o ‘zgarishlar 

dalolat 

beradi. 

Masalan, 

elektroensefalogrammada  bedorlik  holatiga  xos  b o lg a n   ildam  beta-ritm 

o ‘rniga  yuksak  amplitudali  alfa,  tetta  va  dclta-tcbranishlar  paydo  b o la d i. 

Ammo  keyinchalik  chuqur  uyqu  hosil  b o ‘lganda  elektroenefalogrammada 

sekin  ritmlar  o ‘m iga  past  amplitudali,  yuksak  chastotali  tebranishlar  paydo 

b o ‘ladi,  bu  tebranishlar  esa  bedorlik  vaqtidagi  tebranishlarga  o ‘xshaydi 

(157-rasm).

Chuqur  uyqu  vaqtida  mushak  tonusining  pasayganligi  yaqqol  k o ‘rinadi. 

Uxlab  yotgan  kishining  aksari  mushaklari  tamomila  b o ‘shashgan  b o ia d i. 

O iirgan  holda  uxlab  qolgan  kishining  uyqudan  ilgari  q o iid a   ushlab  turgan 

narsalari  q oiid an   tushib  ketishiga,  boshi  k o ‘kragiga  engashib  qolishiga, 

tanasi  esa  pastga  tushishiga  sabab  shu.

Tungi  uyqu  vaqtida  odamning  tana  harorati  pasayadi,  ammo  bu, 

uyquning  to*g‘ridan-to*g‘ri  uning  o ‘ziga  xos  ta’siriga  bevosita  b o g iiq  

ei*vas. 

Odam  tana  haroratining  kecha-kunduzlik  o ‘zgarishlari-kechasi  pasayishi  va 

kunduzi  k o ‘tarilish  uyqu  kelmaganda  yoki  tartibi  buzilganda,  ya’ni  odam 

kunduzi  uxlab,  kechasi  uxlamaganda  kuzatiladi.

Uyqu 

neokorteks 

qismidagi 

asab 

markazlarining 

tormozlanishi 

natijasida 

hosil 

b oiad igan  

fiziologik 

holatdir. 

Uyqu 

vaqtida 

analizatorlaming  faoliyati  pasayadi  yoki  butunlay  y o ‘qoladi,  ya’ni  k o ‘rish, 

eshitish,  hid  va  ta’m  bilish,  harakatlanish,  terining  issiq-sovuqni  his  qilish, 

kuchsiz  o g ‘riqni  sezish  xususiyatlari  deyarli  y o ‘qoladi.  Uxlagan  odamda  oliy 

asab  faoliyati  xos  b o ig a n   boshqa  jarayonlar  b oim ayd i.  Uyqu  vaqtida  shartli 

reflekslar  tormozlangan.  Bu  reflekslaming  ta’sirot  b o ‘sag‘alari  ancha  oshadi, 

latent  davri  uzayadi.  Uyqu  manzarasida  sensomotor  o ‘zgarishlar  vegetativ 

funksiyalarining  o ‘zg

2u*ishiga  nisbatan  ustun  b o iib   chiqadi.

Tinch  chuqur  uyqu  vaqtida  nafas  olish  tezligi  kamayadi,  asosiy 

almashinuv,  shu  jumladan  gazlar  almashinuvi  bir  muncha  susayadi,  yurak 

urishi  siyraklashadi,  arterial  qon  bosimi  pasayadi,  buyraklarda  siydik 

kamroq  hosil  b o ia d i.

Uyqu  turlariUyquning  bir  necha  turlari  bor:  1)  davriy  kecha-kunduzlik  uyqu; 

2) 

davriy  mavsumiy  uyqu  (hayvonlaming  qishki  yoki  yozgi  uyqusi);  3)  turli 

kimyoviy  yoki  fizik  ta’sirlovchilar  ta’sirida  kelib  chiqadigan  narkotik  uyqu; 

4)  gipnotik  uyqu;  5)  patologik  uyqu.

Uyquning  dastlabki  turi-fiziologik  uyqu  turlari,  qolgan  uch  turi  esa 

organizmga  maxsus  nofiziologik  ta’sirlar  oqibati  hisoblanadi  (157-rasm).

www.ziyouz.com kutubxonasi' 

ГДмквТ 


y 

,

/4

.

157-rasm.  Odam  uyqusining  elektroensefalografik  stadiyalari.  (Lumisdan).

A-bedorlik;  B,C-yuzaki  uyqu;  D,E-chuqur  yoki  sekin  uyqu;  P-paradoksal

yoki faol  uyqu.

Gipnotlk  uyqu boshqa  odam  yoki  gipnozchining  har  xil  s o ‘zlari  va 

harakatlari  ta’sirida  yuzaga  keladi.  Bunda  gipnozlangan  odamning  bosh 

miya  p o ‘stlo g ‘i  qismidagi  asab  markazlarining  hammasi  em as$  balki  ma’lum 

qismi  tormozlanadi.  Shuning  uchun  gipnoz  holatidagi  odamda  fikrlash,  ong 

kabi  oliy  asab  faoliyatiga  xos  xususiyatlari  vaqtincha  tormozlanadi,  lekin 

harakatlanish,  gapirish  qobiliyati  saqlanadi.  U  gipnozchining  buyruqlarini, 

topshiriqlarini  bajaraveradi,  ya’ni  yur  desa  yuradi,  o ‘tir  desa  o ‘tiradi  va 

hokazo.

Gipnozlash  usuli  bilan  ba’zi  ruhiy  kasalliklami  davolash  mumkin.

Narkotik  uyqu. Har  xil  kim yoviy  dori  moddalari  ta'sirida  bosh  miya 

ncyronlarida 

tom iozlanish 

holati 

yuzaga  kelishi 

bilan 

xarakterlanadi.

www.ziyouz.com kutubxonasiNarkotik  uyquning  davom  etish  muddati,  uning  yuzaki  yoki  chuqur  b o ‘lishi 

q o ‘llanilgan  narkotik  moddalarning  miqdoriga  va  kim yoviy  xususiyatiga 

b o g ‘liq. 

Narkotik 

uyqu 

tibbiyotda 

har 

xil 

jarrohliklar 

o ‘tkazishda 

q o ‘llaniladi.

Davriy  kecha-kunduzlik  uyqu har  kuni  tundagi  m e’yoriy  uyqudir. 

Odam  organizmining  tabiiy  fiziologik  uyquga  ehtiyoji  yoshga  qarab  turlicha 

b o ‘ladi.  Chaqaloqlarda  bir  kecha-kunduzda  21-22  soat,  1  yoshli  bolalarda

16-17  soat,  6-7  yoshda  12-13  soat,  13-14  yoshda  9-10  soat,  katta  bolalarda 

8  soat.  Voyaga  yetgan  odamda  uyquning  m onofazli  tipi  (bir  kecha-kunduzda 

bir  marta)  yoki  kamdan-kam  hollarda 

bifazali (bir  kecha-kunduzda  ikki 

marta)  tipi  kuzatiladi;  bolada  uyquning  polifazli  tipi  uchraydi.  Uzoq  vaqt  3- 

5  kecha-kunduz  mobaynida  tamomila  uyqudan  qolish  tufayli  uyquga  ehtiyot 

tug‘iladi,  bu  uyqu  istagini  ixtiyoriy  ravishda  qaytarib  b o ‘lmaydi:  faqat 


Download 5.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   70
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling