Odam fiziologiyasi


Download 5.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet65/70
Sana28.11.2017
Hajmi5.32 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70

te/ligin i 

simpatik 

asab 

tizimi 

idora 

ctadi; 

sinipatik 

asab 

tolalari 

q o ‘z g 4alganda  hid  biluv  asabidagi  impulsasiya  hid  ta'sirida  keskin  darajada 

oshadi,  bu  esa  simpatik  asab  tizimi  adaptatsion  funksiyasini  o 4taydi,  degan 

L.A.Orbcli  nazariyasiga  mos  keladi.  eslatib  o ‘tamiz,  bu  nazariyaga  m uvofiq, 

simpatik 

asab 

tizimi 

modda 

almashinuvini 

va 

q o ‘z g ‘aluvchanligini 

boshqaradi.  Adaptatsion-trofik  funksiyaning  biologik  ahamiyati  shuki,  u 

organizmning  faoliyatiga  muayyan  ravishda  moslashishni  ta’minlaydi.

Umurtqali  hayvonlaming  hid  bilish  retseptorlari  ularning  filogenetik 

rivojlanishi  va  ekologik  ixtisoslashganiga  qaramay  umumiy  bir  tamoil 

asosida  tuzilgan.  Hid  bilish  retseptorlarining  faoliyati  ta’sirlovchining  fizik- 

kim yoviy  xususiyatlari  bilan  b o g ‘liq;  ikkinchisi  sustroq  va  uchinchisi  esa 

retseptor  faoliyatiga  tormozlovchi  om il  sifatida  ta'sir  etadi.

M a’lumki,  umurtqali  hayvonlarda  ham,  odamda  ham  bir  juft  hid  bilish 

piyo7rhalari  ham  bor.  Bu,  hid  bilish  piyozchalar  5  qavatdan  iborat:

I-flbroz  qavati hid  bilish  neyronlar  toTaTaridan  iboTaT. 

Bu 


toteter 

oxirlari 

hid 

bilish 

retseptorlarining 

q o ‘z g ‘aluvchi 

va 

torm ozlovchi 

sinapslarini  hosil  b oiish id a  qatnashadi.

II-glomerula  qavati asab  tolalarining  oxiri  (terminal)  b o iib ,  hid  bilish 

analizatorining  birlamchi  neyronlarini  tashkil  etadi.  Piyozchalari  murakkab 

asab  tugunlar  paydo  qiladi.

III 

va 


IV  

tashqi  va  ichki  to‘rsimon  qavatlar; Ill-chi  qavatda  k o ‘p 

miqdorda  sinapslar  joylashgan;  IV-chi  qavatda  esa  neyronlarning  tanalari 

joylashgan  b o 4lib,  Ш-chi  qavat  bilan  vcrtikal  va  gorizontal  asab  tolalari 

orqali  b o g ‘langan.

V  qavat  (donali  qavat)  da hid  sezuvchi 

donali  neyronlar  zich 

joylashgan.

Umurtqali  hayvonlarda  hid  bilish  piyozchasidan  asab  tolalari  oldingi 

miyaga: 

hid  bilish  tepachasi,  oldingi  hidlov  yadrosi,  prepiriform  va 

preatfeigdalyar  p o ‘stloqqa  hamda  p o ‘stloq  ostidagi  bodomsimon  yadrolarga 

yetib  boradi.

Zamonaviy 

tadqiqotlar 

xemoretscpsiya 

y o ila r i 

adekvat 

ta’sirlovchiIaming  birlamchi 

adsorbsiyasi 

va  ularning 

xemoretscptorlar 

membranasiga  ta’sir  etish  m exanzm iga  asoslanadi.

Hid  sezish  analizatorining  m exanizm i  holigacha  aniq  b o 4lmagan  b o ‘lsa 

ham  uning  afferent  va  efferent  y o ila r i  markaziy  asab  tizim ining  eng 

qadimiy  tuzilmasi-hidlov  miya  markazi  orqali  o ‘tishiga  hech  bir  shubha 

y o 4q  (174-rasm).

www.ziyouz.com kutubxonasiTa’m  bilish analizatori

Ta’m  bilish  retseptorlari  tilda  qisman  yumshoq  tanglaydi  joylashgan 

b o lib ,  o g ‘izga  kirgan  moddalar  haqida  ma’lumot  beradi.  Ta’m  bilish 

retseptorlarining  ta’sirlanishi  hazm  a’zolarini  ishga  soladigan  k o ‘pgina 

shartsiz  reflekslam ing  q o ‘z g ‘atuvchisi  hisoblanadi.

Eng  k o ‘p  uchraydigan  retseptorlar-ta’m  bilish  s o ‘rg‘ichlaridir.  Ta'm 

bilish  s o ‘rg‘ichlari 

ipsimon,  bargsimon,  zamburug(simon va 

tarnovsimon b o ‘ladi.  Bitta  s o ‘rg ‘ichda  250  tagacha  retseptor  joylashgan.

III


\ Ш

- Ф г г

: . 2 z L i

175-rasm.  Til,  ta ’m  bilish  retseptorlarining  k o ‘rinishi.

I-ta’m  bilish  so*rg'ichi;  II-ta’m  bilish  retseptorlari,  111-tildagi  ta ’m  bilish 

retseptorlarining joylashuvi;  1-shirin;  2-sho‘r;  3-nordon;  4-achchiq. 

Ta’m  sezgilarini  shirin,  achchiq,  sh o ‘r  va  nordon  deb  to‘rt  guruhga 

b o ‘lish  mumkin.  Shu  to ‘rtta  asosiy  sezgining  aralashmasidan  iborat  b o ig a n  

boshqa  ta’m  sezgilari  ham  anchagina  bor.  Modda  ta’m  biluvchi  retseptorga 

ta’sir  eta  olishi  uchun  suyuqlikda  erigan  b o iis h i  kerak.

www.ziyouz.com kutubxonasi176-rasm.  Tildagi  ta'm  bilish  mintaqalari;  J-shirin;  2-achchiq;  3-nordon;  4-

sho*r.

Ta’m  bilish  sezgisining  kelib  chiqishi  uchun  haroratning  ahamiyati  juda 

katta.  Qaynoq  va  sovuq  ovqat  ta’m  bilish  sezgilarini  susaytiradi.  Buni 

kundalik  turmushda  k o ‘rish  mumkin.  Qandli  choy  qaynoq  b o ‘lsa,  deyarli 

ma/asi  y o ‘qqa  o ‘xshab  tuyiladi.  Shuningdek  o g ‘izda  bir  chaqmoq  qand 

solib,  sovuq  suv  bilan  ichib  yuborilsa,  shirin  mazasining  deyarli  hech  bir 

se/ilrnasligi  ham  ma’lum.

T aTm  biEsh  analizatorining  uchta  neyroni  farq  qilinadi. 

Birinchi  neyron tilning  shilliq  qavatidagi  ta’m  bilish  s o ‘rg‘ichlarida  tilning  ildiz  qismi  va 

yutqum  sohasida  joylashgan  b o iib ,  uzunchoq 

miyaga  borib  tugaydi. 

Ikkinchi  neyron uzunchoq  miyaning  birinchi  neyron  tamom  b o ig a n   joyidan 

boshlanib,  talamusda  (k o ‘ruv  d o‘m bog‘ida  )  tugaydi. 

Uchinchi  neyron talamusdan  boshlanib,  ta’m  bilish  a’zosining  miya  p o ‘stlo g ‘idagi  markazida, 

ya’ni  orqa  marka/iy  pushtaning  pastki  uchida  tugaydi.

Ta’m  bilish  sezgisini  yuzaga  chiqaruvchi  bir  nechta  ta’sirlovchi  bir 

vaqtda  yoki  ketma-ket  qoilanilganda,  ta’m  bilish  kontrasti  va  ta’mlaming 

aralashib  ketishi  mumkin. 

Ta’m  bilish  kontrasti shundan  iboratki,  ta’m 

bilish  sezgisini  yuzaga  chiqaruvchi  boshqa  bir  ta’sirlovchi  ta’sirida  qanday 

b o im a sin   bir  ta’mni  sezish  ortadi.  Masalan,  shirin  sezgisini  yuzaga 

chiqaradigan  ikki  yoki  uch  ta’sirlovchi  bir  vaqtda  ta’sir  etganda  ba’zan 

yangi  ta’m  sezgisining  kelib  chiqishi 

ta’mlarning  aralashib  ketishi deb 

ataladi;  yangi  ta’m  bilish  sezgisi  o ‘z  komponentlariga  o ‘xshamaydi.

Eshituv  va muvozanat analizatori.  Eshituv analizatorining  tuzilishiOdamning  umri  butunlay  uzluksiz  tovushlar  dunyosining  ta’siri  ostida 

o ‘tadi:  hayvonlar  va  odamlar  ovozi,  musiqa  ohanglari,  texnika  vositalarining 

tovushi-bularning  barchasi  odamning  eshituv  a’zosiga  ta’sir  qiladi  va  tovush 

sifatida  qabul  qilinadi.

Quloq  murakkab  ikki  funksiyani  bajaradi.  Eshituv  sezgilarini  hosil 

(jilishga  yordam  beradigan  eshituv  a’zosi  va  bundan  tashqari,  tanamizning 

muvozanatini  saqlaydigan  maxsus  apparat  ham  quloqqa  q o ‘shiladi.

www.ziyouz.com kutubxonasiQuloq  tuzilishi  jihatidan  uchta  asosiy  qismlarga  b o ‘linadi:  1) 

tashqi 


quloq 

quloq  suprasi  bilan  tashqi  cshituv  y o ‘lidan  iborat; 

2)o‘rta  quloq- n o g ‘ora  b o‘shlig‘idan  iborat  b o ‘lib,  u  chakka  suyagining  ichida  turadi  va 

uchta  eshituv  suyakchasini  o ‘z  ichiga  oladi;  3) 

ichki 


quloq-cshituv 

a’zosining  cng 

muhim  qismidir.  Ichki  quloqda  ikkita  mustaqil  a’zo  bor. 

Bulardan  biri 

tovushni  sezadigan  a’zo va  ikkinchisi  muvozanat  a’zosi- 

yarim  doira  kanallar. Ichki  quloq  chakka  suyagining  tosh  qismida 

(piramidasida)  turadi.

Tashqi  quloq quloq  suprasi  va  tashqi  tovush  yo'lidan  iborat  b o ‘lib, 

quloq  suprasi  hayvonlarda  tovushni  tutishga  yordam  beradi,  u  harakatchan 

b o ‘ladi.

Odam  quloq  suprasining  mushaklari  yaxshi  rivojlanmagani  uchun 

harakat  qilmaydi.  Istisno  tariqasida  odamlarda  quloq  suprasining  qimirlashi 

kuzatiladi.  Quloq  suprasi  egiluvchan  to g ‘aydan  tuzilgan  teri  bilan  qoplangan 

(177-rasm).  Uning  ichida  burmalar  b o 4lib,  ular  tovush  to 4lqinlarining 

y o 4nalishiga  yordam  beradi.

177-rasm.  Odam  qulog‘ining  tuzilish  sxemasi.  1-quloq  suprasi;  2-tashqi 

eshituv  y o ‘li;  3-quloqning  nog‘ora  pardasi;  4-eshituv  suyaklari;  5-ichki

quloq.

Tashqi  eshitish  y o ‘li  2-5sm   uzunlikda  b o 4lib,  biroz  qiyshiq  kanaldan 

iborat.  Kanalning  ichi  tukli,  bezli  epiteliy  bilan  qoplangan.  Tuklar  himoya 

vazifasini  bajaradi,  bezlar  esa  sariq  suyuqlik  ishlab  chiqaradi.

0 ’rta  quloq b o‘shliq  bo*lib,  tashqi  quloqdan  n o g ‘ora  parda  bilan 

ajralgan.  N og‘ora  parda  yupqa,  pishiq  b o 4lib,  asab  tolalari  va  qon  tomirlari 

bilan  ta’minlangan.  U  egiluvchan  pishiq  biriktiruvchi  to ‘qimadan  tuzilgan, 

diametri  9-11  mm,  qalinligi  0,1  mm,  asab  va  qon  tomirlariga  boy  b o ‘ladi.

www.ziyouz.com kutubxonasiN o g 4ora 

parda 

mushaklar  yordamida  tarang 

tortilgan 

h o lib , 

tovush 

tolq in in i  o ‘zgartirmay  o ‘tkazadi.

0 ’rta  quloq  b o ‘sh lig‘i 

nog‘ora  bo‘shliq deyiladi,  uning  hajmi  0,75  ml 

ga  teng  keladi.  s o ‘rg‘ichsimon  b o ‘shliqlar  o ‘rta  quloq  orqali  halqum  bilan 

tutashadi.  0 ’rta  quloq  Yevstaxiyev  nayi  4  sm  uzunlikda  b o ‘lib,  tashqi  quloq 

bilan  o ‘rta  quloqdagi  bosimning  muvozanatlashishida  ishtirok  etadi.  0 ’rta 

quloq  b o 4sh lig ‘ida  uchta  cshitish  suyakchasi: 

bolg‘acha,  sandon,  uzangi, joylashgan  b o ‘lib,  boylamalar  yordamida  bir-biriga  birikkan  b o ‘ladi  (178- 

rasm).

178-rasm.  0 'rta   va  ichki  quloqning  tuzilishi.  Eshituv  suyaklarning  tasviri.  1- 

quloq  suprasi;  2-tashqi  eshituv  yo4i;  3 -o ‘rta  quloq;  4-eshituv  suyakchalari;

5-ichki  quloq;  6-ichki  quloqning  alohida  tasviri;  7-bolg(acha;  8-sandon;  9-

uzangi.

Bolg‘acha dastasi  bilan  nog‘ora  pardaga,  boshchasi  bilan  sandonga 

tushayotgan  b o 4ladi. 

Sandon 


o ‘sig ‘i  bilan  uzangiga  tutashadi.  Bu  suyaklar 

odamning  butun 

hayoti  davomida  o 4smaydi. 

0 ’rta  quloqdagi  mayda 

mushaklar  qisqarishi  bilan  suyakchalar  harakatga  kclib,  tovush  to 4lqinlarini 

ichki  quloqqa  o ‘tkazadi.

Ichki  quloq labirent  murakkab  tuzilgan  b o4lib,  eshituv  analizatorining 

eng  muhim  qismidir.  Ichki  quloqda 

eshitish va 

vetibular  apparatning retseptorlari  joylashgan.  Vetibular  apparat  retseptorlari  odam  kallasining  va 

butun  tanasining  o ‘zgarishidan  hosil 

b o ‘ladigan  ta’sirni,  proprioretseptiv 

retseptorlardan  kelayotgan  ta’sirni  sezadi.

Ichki  quloq,  ya’ni  laberint  uch  qismdan:  quloq  dahlizi,  yarim  aylana 

kanallar  va  c h ig 4anoqdan  iborat. 

Labirint murakkab  tuzilgan  b o ‘lib,  parda 

labirint  va  suyak  labirintdan  iborat. 

Suyak  labirint tashqarisida 

perelimfa, 

parda  labirint 

ichida 

endolimfa suyuqliklari  b o la d i.  Labinnt  dahlizi  oval 

shakldagi  b o 4shliq  b o 4lib,  yettita  teshigi  bor.  Ovalsimon  teshik  bilan  o 4rta 

qulnqqa,  yumaloq  tcshik  bilan  ch ig ‘anoqqa  va  qolgan  5  ta  teshik  bilan 

yarim  doirakanallarga  birikadi.  Yarim  aylana  kanallar  endolimfa  suyuqligi 

bilan  to ‘la,  ichida  otolit  toshlari  b o4ladi.

www.ziyouz.com kutubxonasiC hig‘anoq-shilliq  qurt  ch ig ‘anog‘iga  o ‘xshash  gajakdor  suyak  kanaldir. 

C hig‘anoqning 

2  1/2 


buramasi  bor.  Uning  ichida 

Kortiy  a’zo  turadi. Kortiy 

a’zo  tovushni  sezadigan  a’zodir.  Eshituv  asabining  shoxchalari  shu  a’zoda 

joylashgan.  Kortiy  a’zo  k o‘pgina  ingichka  tolalardan  iborat.  Bu  tolalar  arfa 

degan  musiqa  asbobining  tolalariga  o ‘xshash  tortilgandir.  Har  bir  tola 

eshituv  asabining  tolalariga  tutashgan.  Kortiy  a’zoning  tolalari 

24000 


ta 

b o‘ladi.

Turli 


tovushlar 

eshituv 

analizatorining 

adekvat 

ta’sirlovchilari 

hisoblanadi.  Tovush  havoning  tebranishidan  iborat.  Havo  turlicha  tezlik  va 

davrda  tebranadi,  shunga  qarab,  biz  biror  tovushni  sezamiz.

Barcha  tovushlar  ikki  guruhga  b o ‘linadi: 

l)ohangli  tovushlar  va 

2)shovqinli  tovushlar.  Ularning  bir-biridan  farqi  shuki,  ohangli  tovushlar 

havoning  ma’lum  davr  va  tezlik  bilan  tebranishidan  iborat.  Shovqinli 

tovushlar  esa  havoning  har  xil  tezlik  va  davr  bilan  noto‘g ‘ri  tebranishidan 

iborat.

Tovushning  balandligi  va  kuchi  farq  qilinadi. 

Tovushning  balandligi havoning  bir  soniyada  necha  marta  tebranishiga  b o g iiq . 

Baland  tonlar (ingichka  tovush  va  ovozlar)  havoning  tez-tez  tebranishidan  kelib  chiqsa, 

past  tonlar (dag‘al,  d o ‘rillagan  tovushlar  va  ovozlar)  havoning  kam 

tebranishidan  kelib  chiqadi.

Tovushning 

kuchi 

havo 

zarralarining 

tebranish 

amplitudasiga 

(balandligiga) 

b o g iiq . 

Havo 

tebranishi 

qancha 

keng 

b o is a , 

tovush 

o ‘shancha  kuchli  b o ia d i.

Tovushning  yana  bir  sifati 

tembr 


hisoblanadi.  Tembr  tovushning 

shunday  xususiyatiki,  biz  shunga  asoslanib,  har  xil  musiqa  asboblarining 

tovushini,  masalan,  skripka  va  pianino  tovushini  hatto  birday  kuch  va 

balandlikda  b o ig a n d a   ham  bir-biridan  ajratamiz.

Tovush signailarining  fizik tavsifiAkustikada 

barcha  tcbranishlurni 

uch 

guruhga 

b o iin ish i 

odatga 

aylangan.

)tovushgacha  tebranishi yoki 

infratovush  tebranishi -   200  Gs  dan 

past  darajali  tovushlar;

2)tovushli  yoki 

xususiy tovushlar tebranishi -20 Gs  dan 

20 


kGs  gacha 

(20000  Gs);

3)tovushdan  yuqori yoki 

ultratovush  tebranishi  -20 kGs  dan  yuqori 

darajali  tovushlar.

K o‘rsatilgan  tovush  guruhlarining  tebranish  jarayonlari  odam  eshituv 

analizatorining 

fiziologik 

xususiyatlariga 

va 

tovush 

qabul 

qilish 

diapazonlariga  b o g iiq .  Masalan,  fizika  nuqtai  nazaridan Gs  yoki 

50 

kGs 

tebranishlar  boshqa  diapazondagi 

20 


Gs  yoki 

20 


kGs  tebranishlardan  farqi 

y o ‘q.  Lekin 

tovushning  tarqalish  tezligi muhitning  fizik  xossalaridan- 

harorat,  havo  bosim i  va  boshqa  omillarga  b o g iiq .

www.ziyouz.com kutubxonasiHavo  harorati  18°  S  b o 4lganda  tovushning  tarqalish  tezligi  taxminan 

340m /soniyaga,  dengiz  suvida  esa  (harorat  0° S  bolganda)  1550  m /soniyaga 

tcng  b o la d i.

Odam  cshituv  a'zosi  tomonidan  qabul  qiladigan  minimal  tovush  bosim i 

2 * 1 0 s  N/m2  ga  teng.  Kishi  erkin  gapirayotganda  tovush  darajasi  0,1  N/m 2 

va  o g ‘riq  vaqtida  chiqargan  tovushning  bosimi  30  N/m2  ga  teng.

Tovushning 

erg/sm2 

soniya 

bilan 

ifodalanadigan 

obyektiv 

intcnsivligidan  tovushning  jarangdorligini  sezish  kabi  subyektiv  sezgini 

ajratish  mumkin.

Tovush  jarangdorligi  (qattiqligi)  ning  hozir  keng  tarqalgan  birligi-bel—  

ta’sir  etuvchi  tovush  intensivligi  1  ning  b o ‘sag‘a  intensivligi  I0  ga 

nisbatining  o ‘nlik  logarifmidan  iborat.  Amaliyotda  aksari  detsibel,  ya*ni  0,1 

iu i,  boshqacha  aytganda  10  lg I0I/l0  jarangdorlik  birligi  sifatida  q oilaniladi.

detsibel jarangdorlikka  ega  b o im o q   uchun  lg,0I/l0 

0 J   ga  teng 

4 'lis h i  kcrak.  bundan  anglashiladiki, 

1  detsibel jarangdorlikda 

I/I)0 


nisbati 

:< 26  ga  teng  b o iish i  lozim.  Demak, 

1  detsibel jarangdorlikka  ega  b o im o q  

ttchtm 

\  tovush  b o‘sag‘a  mtensivligidan  26%  ortiq  intensivlikka  ega  bo^lishi 

kcrak.

Tovush  jarangdorligining  maksimal  darajasida  tovush  o g 4riq  sezgisiga 

aylanadi,  bu  maksimal  daraja  130-140  desibelga  barobar  (tovush  kuchi 

b o ‘sag‘a  kuchidan  10,2-1 0 14  baravar  ortiq).

Klinika 

amaliyotida 

muayyan 

subyektdagi 

eshituv 

o ‘tkirligining 

pasayish  darajasini  aniqlash  muhim.  Eshituv  o ‘tkirligining  pasayishini 

dcsibelda  ifodalash  mumkin.  B o ‘sag‘a  eshitilishining  yuqori  chegarasidan 

140  detsibel  farq  qiladi,  shuning  uchun  t o ia   karlikda  eshituv  o 4tkirligi  140 

detsibel  pasayadi.

Tovushlam ing  balandligi  va  kuchini  idora  etishga  imkon  beradigan 

tovush 

gencratorlari-audiometrlar 

eshituv 

o ‘tkirligini 

aniqlab 

beradi. 

Tekshirilayotgan  kishining  “eshitayapman”  degan  s o ‘ziga  yoxud  javob 

reaksiyalariga  qarab,  uning  tovush  sezgisi  haqida  fikr  yuritiladi.  Tovush 

ta’sirida  teri-galvanik  refleksning  paydo  b o iish ig a   qarab  tovush  sezishni 

aniqlash  usulini  G.V.Gershuni  ishlab  chiqgan.

Eshituv sezgilarining paydo boiishi

Eshituv 

sczgilari 

havo 

toiqinlarining 

n og‘ora  pardasiga 

urilishi 

natijasida  kclib  chiqadi.  Havoning  tebranishi  tashqi  eshituv  y o ila ri  orqali 

n o g ‘ora  pardasiga  borib,  uni  tebrantiradi.  N o g ‘ora  pardasining  tebranishi 

cshituv  suyakchalarida  takrorlanadi  va  uzangining  serbar 

tomoni  orqali 

ichki  quloqning 

oval  darchasidagi  pardaga  o ‘tadi.  Perilimfa  esa  tebranib 

cndolimfaning  tebranishiga  sabab  b o ‘ladi.  Endolimfa  tebranar  ekan,  Kortiy 

a  zosidagi  tuklarni  tebrantiradi  va  shu  bilan  eshituv  asabining  oxirlarini 

q o ‘7g ‘aydi.  Eshituv  asabining  retseptorlarida  kelib  chiqqan  q o ‘z g ‘alish  bosh 

f:*i\a   p o‘stlog‘iga  eshituv  analizatorining  miyadagi  mintaqasiga  (u l,  u2

www.ziyouz.com kutubxonasimaydon)  yetib  boradi,  natijada  biz  tovushni  sezam iz  (179,  180,  182- 

rasmlar).

Ichki  quloq  devorchasida  ikkita  darcha  borligi  fiziologik  jihatdan  katta 

ahamiyatga 

egadir, 

chunki 

quloq 


Download 5.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling