Odam fiziologiyasi


Limfa va  uning aylanishi


Download 5.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet69/70
Sana28.11.2017
Hajmi5.32 Mb.
#21120
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70

106

Limfa va  uning aylanishi...............................................................................  

107

IV. N A FA S OLISH  FIZIOLO G IYASI..................................................  

113

Nafas haqida tushuncha.................................................................................... 

113

Nafas apparatining tuzilishi........................................................................... 

113

Nafas olish  mexanizmi......................................................................................  

114

Nafas chiqarish  m exanizmi..............................................................................  

115

Plevra bo‘shlig*idagi  manfiy bosim .............................................................. 

117

Nafas olish, nafas chiqarish va alveolalar havosining tarkibi............. 

118

0 ‘pka havosining hajmi................................................................................... 

119

0 ‘pkaning tiriklik s ig ‘im i................................................................................... 

119

Qoldiq  havo......................................................................................................... 

119

Pnevmotoraks......................................................................................................  

120

0 Apka ventilatsiyasi.............................................................................................  

120

Nafas olish  tiplari.............................................................................................  

121

Gazlaming qonda tashilishi..........................................................................  

121

Qonning gaz tashish  funksiyasi........................................................................  

121

Gazlaming parsial  bosimi  va tarangligi........................................................ 

122

Qonning kislorod tashish  funksiyasi............................................................... 

123

Qonning karbonat angidrid  tashish  fiinksiyasi............................................  

124

0 ”pka va urqimalarda gaz almashinuvi....................................................... 

126

T o‘qimalarda gaz almashinuvi........................................................................  

127

Nafasning boshqarilishi.................................................................................  

129

Turli  sharoitdagi  nafas va organizmning kislorod bilan ta’minlanishi

xususiyatlari.  Jismoniy  ish  paytidagi  nafas..................................................  

132

Pasaygan  atmosfera bosimida nafas olish....................................................  

134

Yuqori  atmosfera bosimida nafas olish..........................................................  

136

Gipoksiya..............................................................................................................  

137

Sun ’ iy  nafas oldirish........................................................................................  

138

V..O VQAT HAZM  QILISH  FIZIOLOGIYASI................................... . 

141

M e’da -  ichak y o iin in g   funksiyalari.........................................................  

141

I.P.Pavlov -  ovqat hazm  qilish  haqidagi  hozirgi zamon taiim otining

asoschisi...............................................................................................................  

145

Ovqatning o g iz d a  hazm  b o iis h i...................................................................  

148

Chaynash................................................................................................................. 

148

S o ia k b e z la r .......................................................................................................  

148

Soiak n in g tarkibi  va xossalari....................................................................... 

149

S o ia k  fermentlari..............................................................................................  

149

Bosh  miyada s o ia k  ajratish  markazlari  va reflektor tabiati................... 

151

Ovqatni  yutish.....................................................................................................  

152

Ovqatning m e’dada hazm  b o iish i.................................................................  

153

M e’da shirasining tarkibi  va xossalari........................................................ 

153

www.ziyouz.com kutubxonasiM e’da shirasining  miqdori  va tarkibiga turli  oziq  moddalaming

ta’siri................................................................................................................ ........... 155

M e’da  shirasining ajralish  mexanizmi................................................................157

M e’daning  harakat (motor)  funksiyasi................................................................ 158

Q usish.................................................................................................................... ......159

Ovqatning m e’dadan  ichakka o %

tishi  va berkituvchi refleksning

aham iyati............................................................................................................ ....... 159

0 ’n  ikki  barmoq  ichakda ovqat hazm  b o iis h i.................................................. 160

M e’da osti  bezi  shirasining tarkibi  va xossalari................................................ 161

M e’da osti  bezi  shirasi  tarkibining ovqat sifatiga bog‘liqligi............... .........162

M e’da osti  bezi  sekresiyasining  boshqarilish  mexanizmlari..........................162

0 4  safroning hosil  b o lish i, ajralib chiqishi va ovqat hazm  qilish

jarayonida qatnashishi........................................................................................ .....164

0 ’t -  safroni  ajralib c h iq ish i.......................................................................... .......165

0 ’n  ikki  barmoq  ichak shilliq pardasining bezlari.................................... ....... 166

Ingichka ichakda ovqat hazm  b o ‘lishi............... ....... ......................................... 166

Ichak shirasining tarkibi,  xossalari  va ovqat hazm  qilishda aham iyati. 

166

Ichak  bezlari  faoliyatini  qo*zg‘atuvchilar........................................................... 167

Y o ‘g ‘on  ichakda ovqatning hazm  bo‘lishi.................................................. ....... 168

Ichak devorida (membranada) ovqat hazm  boMishi............................... ......... 168

Ingichka  ichakning harakat faoliyati.................................................................... 171

Ovqatning y o ‘g ‘on  ichakda hazm  b o iis h i................................................... ......172

Defekatsiya (najas)......................................................................................... ..........174

S o ‘rilish................................................................................................................... ....174

So*rilish  mexanizm i............................................................................................. .... 175

Oqsillaming so ‘rilishi...............................................................................................176

Karbonsuvlaming so*rilish......................................................................................176

Y o g ia m in g  so ‘rilishi...................................................................................... .........177

Suv va mineral  tuzlaming s o ‘rilishi........................................................... .......... 177

Jigar va uning funksiyalari.............................................................................. ....... 177

Ovqat hazm  qilish  markazining  funksional joylashishi  haqida

zamonaviy g ‘oyalar............................................................................................ ...... 178

Chanqov................................................................................................................. ......180

Jismoniy  mashqlaming ovqat hazm qilish tizim iga ta  siri...................... ....... 181

VI.  M ODDA  VA  ENERGIYA A LM ASH INU VI.  OVQATLANISH.. 

184

Modda va energiya almashinuvi  yoki  m etabolizm ........................................... 184

Oqsillar almashinuvi................................................................................................. 185

A zotbalansi.......................................................................................................... ...... 186

Karbonsuvlar almashinuvi.......................................................................................189

Karbonsuvlar almashinuvining asosiy  bosqichlari................................. ..........189

Qondagi  shakar-ichki  muhit kiritmasi  sifatida........................................... ........191

Qondagi  shakar miqdorining boshqarilishida asab tizimi  va

www.ziyouz.com kutubxonasigormonlaming ahamiyati............................................................................... ....... 191

Lipidlar almashinuvi....................................................................................... ....... 195

Yog*  almashinuvining boshqarilishi.......................................................... ........ 196

Y o g ‘  almashinuvining asab boshqarilishi................................................. ........ 196

Yog*  almashinuvining  gormonal  boshqarilishi........................................... .....197

Yog*  almashinuvi  boshqarilishini  yoshga bog‘liqIik xususiyatlari.... 

197

Organizmda suvning ahamiyati........................................................................... 198

Suv-tuz almashinuvi  boshqarilishining asab mexanizmlari...................... ....200

Suv-tuz almashinuvining yoshga  b o g iiq lik   xususiyatlari........................ .... 200

Moddalar va energiya  almashinuvining asosiy  bosqichlari.......................... 201

Energiya balansi................................................................................................... ....203

Moddalar almashinuvining avtomatik  boshqarilishi................................ ...... 204

Modda va energiya almashinuvining asab-gumoral  boshqarilishi......... .....205

Vitaminlar almashinuvi................................................................................... ...... 207

Vitaminlaming tavsifi....................................................................................... ..... 20 9

Energiya almashinuvi.  Energiyaning hosil  b o iish i  va sarflanishi........ ......220

Energiya sarfmi  o ic h a sh   usullari  (bilvosita va bevosita kalorimetriya).

N afas icoeffisienti............................................................... ......................................221

Gazlar almashinuvi  -   organizm  bioenergetikasining ko^rsatkichi........ ...... 222

A sosiy almashinuv  va uning ahamiyati.............................................................. 223

Jismoniy  mehnat vaqtida energiya almashinuvi....................................... ....... 224

Jismoniy  mashqlar va sport vaqtida energiya almashinuvi...................... .....226

Ovqatlanish............................................................................................................. ...226

Ovqat ratsionini  tuzish............................................................................................227

Issiqlik hosil  b o iish i  va  uning tashqariga chiqarilishi

(termoregulatsiya).  Issiqqonli  va  sovuqqonli  organizmlar........................ ....229

Kimyoviy termoregulatsiya................................................................................... 232

Fizikaviy  termoregulatsiya..................................................................................232

Jismoniy  mehnat vaqtida termogulatsiyaning xususiyatlari..........................234

Termoregulatsiyaning asab  va gormonal  mexanizmlari.................................234

Chiniqtirish................................................................................................................ 237

VII. AJRATUV  FIZIOLOGIYASI..................................................................... 239

Buyrakning tuzilishi......................................................................................... .......239

Nefron-buyraklaming  morfologik  va  funksional  birligi.................................241

Buyraklaming qon  bilan  ta'minlanishi...................................................... .........242

Buyraklaming  innervatsiyasi........................................................................... ..... 243

Yukstaglomerular kompleks......................................................................... ........ 243

Siydik  hosil  b o iish   mexanizmi............................................................................ 243

Koptokchalardagi  filtratsiya............................................................................. .... 244

Kanalchalardagi  reabsorbsiya......................................................................... ...... 245

Buyraklar faoliyatining boshqarilishi.  Asab  tomonidan  boshqarilishi 

247

Siydikning solishtirma o g ir lig i............................................................................ 248

www.ziyouz.com kutubxonasiSiydikning tarkibi........................................................................................ ........248

Siydik chiqarish....................................................................................................250

Teri  va uning ajratuv vazifasi. Тег bezlari. Тег chiqarish............................. 251

Siydik va ter ajralishga jismoniy  ishning ta’siri..............................................252

VIII.  ICHKI  SEKRESIYA (ENDOKRIN)  BEZLARI

FIZIOLOGIYASI................................................................................................ 254

Ichki  sekretsiya  bezlarining  umumiy 

254

tavsifi................................................# ............

Gormonlarning fiziologik ahamiyati.................................................................255

Gipofiz...................................................................................................................256

Gipotalamo-gipofizar tizimi......................................................................... ..... 258

Gipotalamo-neyrogipofiz tizimi........................................................................ 259

Gipotalamo-adenogipofiz tizimi.  Adenogipofizning gipotalamus

tomonidan  nazorat qilishi.......................................................................... .........259

Gipofiz oldingi b oiagi gormonlari................................................................... 261

Gonadptropj>ormonlar........................................................................................263

Gipofiz oraliq boiagining gormoni.... ........................................................ .....264

Epifiz (g ‘uddasimon bez)....................................................................................265

Qalqonsimon bez ichki  sekretsiyasi.................................................................. 266

Qalqonsimon  bez gormonlarining tashilishi.................................................... 266

Qalqonsimon bez funksiyasini  boshqarilishi................................................... 267

Qalqonsimon  bez gormonlarining fiziologik ahamiyati................................ 268

Qalqonsimon  bez giperfunksiyasi.............................................................. ....... 269

Qalqonsimon bez gipofunksiyasi................................................................ ......271

Qalqonoldi yoki  paratireoid bezi............................................................... ........273

Paratireoid bezi gormonlari........................................................................ ........273

Ayrisimon  bez............................................................................................... ....... 274

Ayrisimon  bezning fiziologik ahamiyati................................................... .......275

Ayrisimon  bezning boshqarilishi....................................................................... 276

M e’da osti  bezi.............................................................................................. .......276

M e’da osti  bezining gormonlari.........................................................................276

Insulin sekretsiyasining boshqarilishi............................................................... 278

Glukagon................................................................................................................ 279

Lipokain........................................................................................................... ...... 280

Buyrak usti  bezlarining ichki  sekretsiyasi................................................. ...... 280

Buyrak usti  bezlarining mag‘iz  qavati (miya moddasi)..................... ...........280

M agiz  qavati gormonlar hosil  boiishining boshqarilishi........................... 281

Buyrak usti bezlarining po‘s tlo g i............................................................ ......... 282

Buyrak usti  bezlari po‘stlog‘ining gormonlari....................................... ......... 282

Glukokortikoidlsir........................................................................................... ...... 282

Mineralokortikoidlar........................................................................................ .... 283

Buyrak usti  bezi  po‘stIoq  qavatining jinsiy  gormonlari....................... ..........284

www.ziyouz.com kutubxonasiAdaptatsion sindrom rivojlanishida buyrak usti  bezlarining ahamiyati. 

284

Jinsiy bezlar ichki  sekretsiyasi.................................................................... 

285

Jinsiy gormonlaming fiziologik ahamiyati................................................ 

285

Jinsiy bezlar funksiyasining boshqarilishi................................................. 

286

Jismoniy mehnatda ichki  sekresiya bezlarining ahamiyati................... 

287

IX.  HUJAYRA  FIZIOLOGIYASI.............................................................  

290

Asab hujayrasining umumiy fiziologiyasi...........................................  

291

Asablaming umumiy  tuzilish  tiplari......................................................  

291

Glial hujayralar............................................................................................  

295

Asab hujayralarining funksiyasi................................................................  

295

Sinapslar fiziologiyasi..................................................................................  

296

Sinaptik mediatorlaming umumiy tavsifi.................................................. 

300

Mediatorlaming molekular nishonlari........................................................  

303

Bioelektrik hodisalar....................................................................................  

304

Neyronning membrana tinchlik potensiali  (MTP)..................................  

305

Natriy -  kaliy nasosi.....................................................................................  

307

Membrana tinchlik potensialining kelib chiqish  nazariyasi.................... Download 5.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling