Odam fiziologiyasi


Membrana tinchlik potensialining funksiyasi


Download 5.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet70/70
Sana28.11.2017
Hajmi5.32 Mb.
#21120
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70
308

Membrana tinchlik potensialining funksiyasi...........................................  

308

Qo‘zg‘alanishdagi  potensiallar va transmembrana toklari. Ta’sir yoki

harakat potensiali.......................................................................................... 

308

Ta’sir potensialining mexanizmi..................................................................  

309

Ta’sirotning foydali  vaqti (kuch-vaqt yoki  giperbola qonuni)...........  

312

Refrakterlik..................................................................................................... 

313

Labillik (funksional harakatchanlik).......................................................... 

314

Parabioz haqida tushuncha...........................................................................  

314

Ta’sirotning qutb qonuni..........................................................................  

315

X.  MUSHAK  FIZIOLOGIYASI..............................................................  

319

Odam ko‘ndalang-targ‘il  mushaklarini  tuzilmasi va ulaming 

319

innervatsiyasi...................................................................................................

Miografiya.........................................................................................................  

322

Mushakning yakka va tetanik qisqarishi.................................................. 

323

Funksional  motor birliklar...........................................................................  

324

Mushakning qisqarish mexanizmi.......................................................... 

325

Jismoniy  ish vaqtida odam mushaklarida boMadigan kimyoviy 

327

o ‘zgarishlar...................................................................................................

Mushaklaming charchashi...........................................................................  

328

L.A.Orbeli -  A.G.Ginesinskiy  fenomeni.....................................................  

330

Silliq mushaklar xossalari.............................................................................  

330

Silliq mushaklaming tiziologik xususiyatlari......................................... 

331

Silliq  mushakning qo*zg‘aluvchanligi  va qo‘zg‘alishi.............................. 

331

Silliq  mushaklaming ta^sirlovchilari.........................................................  

332

Jismoniy mashq qilish (trenirovka)..........................................................  

333

www.ziyouz.com kutubxonasiXI. ASAB TIZIMINING  UMUMIY  FIZIOLOGIYASl......................... ......336

Asab tizimining funksiyalari...............................................................................336

Neyronlar tasnifi................................................................................................... 336

Asab tolasining xossalari............................................................................ ........ 337

Neyronlarning reflektor faoliyati........................................................................338

Reflekslaming turlari..................................................................................... ......339

Reflektoryoy.........................................................................................................341

Asab markazlari............................................................................................. .......342

Markaziy asab tizimining uyg^unlashtiruvchi  ahamiyati........................ ...... 346

XII.  MARKAZIY  ASAB TIZIMI  FIZIOLOGIYASI............................... .... 353

Orqa miya (meduila spinalis)....................................................................... ...... 353

Orqa miya ildizlarining  funksiyalari................................................................. 353

Orqa miyada qo‘zg‘alishning o ‘tishi........................................................... ......354

Orqa miyaning reflektor faoliyati  va markazlari........................................ .....355

Mushakjaming reflektor tonusi.................................................................... ...... 356

Orqa miya reflekslari  (spinal reflekslar).................................................... ...... 356

Orqa miya o ‘tkazuvchi yoMlarining funksiyalari............................................357

Keyingi  miya.................................................................................................... .....362

0 ’rta miya....................................................................................................... ...... 365

0 ’rta miya ftinksiyalari.................................................................................. ..... 366

Deserebratsion rigidlik................................................................................... .....367

Miya  ustunining  toriik  va  statik  reflekslari............................................... .... 368

Miya ustunining to‘rsimon formasiyasi............................................................ 369

Miyacha..................................................................................................................370

Oraliq  miya va po‘stloq ostidagi yadrolar........................................................374

Talamus funksiyalari............................................................................................375

Talamusning spetsifik yadrolari.........................................................................375

Pallidum (oqimtir yadro)..................................................................................... 380

Ctriatum (targ‘il tana).................................................................................. ........381

Bosh miya yarim  sharlari po‘stlog‘i........................................................... .......383

Katta yarim  sharlar po‘stlog‘ining hujayra tuzilishi (sitoarxitektonikasi)  384

Katta yarim  sharlar po‘stlog‘ining neyronlari  va mintaqalari............ ..........385

Yurish................................................................................................................ .... 387

Yugurish................................................................................................................ 387

Tikka turish..................................................................................................... ......387

Katta yarim  sharlar po‘stlog‘ining assotsiativ  mintaqalari.................... ....... 389

Katta yarim  sharlar po‘stlog‘idagi  elektr hodisalari.

Llektroensefalografiya....................................................................................... 390

Bosh  miya asablari......................................................................................... .....391

Lnnbika (gumbaz) tizimi.  Limbik tizimining tuzilishi.................................. 393

l  imbika tizimining flmksiyalari........................................................................ 394

www.ziyouz.com kutubxonasiXIII.  VEGETATIV  (MUXTOR) ASAB TIZIMI  FIZIOLOGIYASI.... 

398

Vegetativ  asab tizimi  haqida umumiy tushuncha................................ ......... 398

Vegetativ asab tizimining asosiy  fiziologik xossalari................................... 398

Parasimpatik asab tizimi.....................................................................................400

Simpatik asab tizimi...................................................................................... ..... 401

Metasimpatik asab tizimi....................................................................................403

Vegetativ asab tizimi  sinapslari  va mediatorlari........................................ .... 404

Vegetativ  reflekslar............................................................................................. 407

Jismoniy  mashg*uIotlarda vegetativ  asab tizimining ishtiroki..................... 407

XIV. OLIY  ASAB  FAOLIYATI  FIZIOLOGIYASI................................ .... 410

Shartli va shartsiz reflekslaming tafovuti.................................................... ....411

Shartli reflekslami  hosil qilish qoidalari..................................................... .... 413

Shartli refleks ta’sirlovchilari........................................................................ ....414

Vaqtincha aloqaning hosil bo‘lishi...................................................................415

Shartsiz va shartli  reflekslar tasnifi.............................................................. .... 420

Iz shartli  reflekslari..............................................................................................421

Vaqtga doir shartli reflekslar........................................................................ .....422

Bosh miya po‘stlog‘ida qo‘zg‘alish va tormozlanish jarayonlarining

harakati........................................................................................................... ..... 422

Shartli tormoz....................................................................................................... 424

Shartli reflekslaming kechikishi........................................................................424

Ichki  tormozlanishning biologik  ahamiyati.....................................................425

Irradiatsiya, konsentratsiya va induksiya................................................... ..... 425

Bosh miya po‘stlog4ida ta’sirotlami  analiz va sintez qilinishi..................... 426

Dinamik stereotip............................................................................................ .... 428

Oliy asab  faoliyati tiplari....................................................................................429

01 iy asab  faoliyati patologiyasi............................................................. ....... ....431

Jismoniy malakalami  hosil  qilish  fiziologik mexanizmlari..................... .... 434

Odam oliy asab  faoliyati.  Birinchi  va ikkinchi  signal tizimlar.......... .......... 437

Bolada signal tizimlarining rivojlanishi..................................................... ..... 438

Uyqu fiziologiyasi.......................................................................................... .... 439

Uyqu turlari.......................................................................................................... 440

XV.  ANALIZATORLAR FIZIOLOGIYASI............ .................................   452

Retseptorlaming qo^zg^alish mexanizmi..................................................... ... 455

Analizatorlaming umumiy tuzilishi................................................................. 456

Retseptorlaming adaptatsiyasi (moslashuvi)...................................................457

Sensoryo‘llari...................................................................................................... 458

Somatik sensor tizimi..................................................................................... ....461

Og‘riqni  sezuvchi retseptorlar........................................................................... 462

Og‘riqni  o‘tkazuvchi  y o ila r.......................................................................... ... 463

Harorat resepsiyasi.............................................................................................. 465

Termoretseptorlar adaptasiyasi......................................................................... 467

www.ziyouz.com kutubxonasiTaktil  (tegish,  tarqalish)  va  bosim  retsepsiyasi  .............................................. .......467

Hid  bilish  analizatori.............................................................................................. ........469

Ta’m  bilish  analizatori.............................................................................................. .... 472

Eshituv  va  muvozanat  analizatori.  Eshituv  analizatorining  tuzilishi............ ....473

Tovush  signallarining  fizik  tavsifi..............................................................................476

Eshituv  sezgilarining  paydo  b o ‘lishi................................................................... ...... 477

Tana  vaziyatini  va  harakatlarini  sezish..................................................................... 479

K o‘ruv  analizatori...................................................................................................... .....481

K o4zning  tuzilishi...................................................................................................... ..... 481

K ofczning  optik  tizim i................................................................................................ ....483

K o‘z  akkomodatsiyasi.............................................................................................. ......483

Qorachiq  va  uning  refleksi...........................................................................................484

T o ‘r  pardaning  tuzilishi  va  funksiyalari............................................................. ......485

Ranglarni  sezish...............................................................................................................489

D«iltonizm  (rang  k o‘rlik)......................................................................................... ..... 490

Kzning  adaptatsiyasi............................................................................................. ......491

K ruv  analizatorining  markazlari........ .....................................................................492

Mundarija................................................................................................................. ......... 496

,/T

www.ziyouz.com kutubxonasiESHON  NURITDINOV

ODAM 

FIZIOLOGIYASI

Muharrir: Sobirxonova  Yu. 

Badiiy muharrir: M o‘minov  T. 

Sahifalivchi: X o‘layeva  V.

www.ziyouz.com kutubxonasiDownload 5.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling