Odam fiziologiyasi


kattalashtiradi.  Eritrosit  -   hujayra  asosi


Download 5.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/70
Sana28.11.2017
Hajmi5.32 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   70

kattalashtiradi.  Eritrosit  -   hujayra  asosi 

stroma 

va  yuza  qavat  -  

qobiqdan 

iborat.  Eritrotsit  q obig‘i  lipoid-oqsil  komplekslaridan  tuzilgan  b o iib ,  kaliy 

va  natriy  ionlarini  o ‘tkazmaydi,  ammo  xlor  anionlarini,  shuningdek  H*  va 

OH  ionlarini  bemalol  o ‘tkazadi.

Eritrotsitlar  va  plazmaning  mineral  tarkibi  bir  xil  '  emas,:  odam 

eritrotsitlari  yadrosiz  b o ia d i.  1  mm

3

  qonda  4-6   tnilion,  o ‘rtacha  5  million 

dona  eritrotsitlar  b o ia d i.  Yangi  tug‘ilgan  chag‘aloqlarda  eritrotsitlar  katta 

odamlarga  nisbatan  k o ‘p  b o ia d i.

Qondagi  eritrotsitlar  miqdori  o ‘zgarib  turadi.  Masalan,  barometrik 

bosim   past  b o ig a n d a   (balandlikka  k o ‘tarilganda),  jism oniy  m ashg‘ulotlar 

vaqtida, 

emosional 

holat 

davrida, 

shuningdek 

organizm 

k o ‘p 

suv 

y o ‘qotganda 

eritrotsitlar 

miqdori 

oshib 

ketadi. 

Qondagi 

eritrotsitlar 

miqdorining  k o ‘payishi  turlicha  vaqt  davom  etishi  mumkin.  Lekin  bu 

organizmda  eritrotsitlaming  umumiy  miqdori  ortib  ketganligidan  dalolat 

beravermaydi,  chunki  qattiq  terlash  oqibatida  k o ‘p  suv  y o ‘qotilganda  qon 

qisqa  vaqt  quyuqlashadi.  Shu  sababli  organizmdagi  eritrotsitlaming  mutlaq 

miqdori  garchi  o ‘zgarmasa  ham,  hajm  birligidagi  eritrotsitjar  soni  k o ‘payadi.

Turli  hissiyotlar  jarayonida,  sport  bilan  shug‘ulianish  paytida  va 

jism oniy  ish  vaqtida  qondagi  umumiy  eritrotsitlaf  miqdori  k o ‘payadi. 

Eritrositlar  miqdorining  ortib  ketishi 

haqiqiy  eritrotsitoz, 

kamayib  ketishi 

esa 

eritropeniya 

deb  ataladi.  eritrotsitlaming  soni  va  ular  tarkibidagi 

gem oglobin 

miqdorining 

kamayishiga 

kamqonlik  (anemiya) 

kasalhgi 

deyiladi.

-  Eritrositlarlarning  hosil  b o iis h i  va  soni  m e’yor  miqdorda  b o iis h i 

kishining 

s o g iig ig a , 

ovqatlanishiga, 

jism oniy 

mashqlar 

bilan 

shug‘ullanishiga,  quyoshning  ultrabinafsha  nurlarini  yetarli  qabul  qilishiga

www.ziyouz.com kutubxonasib o g ‘liq.  Ayniqsa,  ovqat  tarkibida  oqsillar,  temir  moddasi,  B  guruhga 

kiruvchi  vitaminlar  yetarli  miqdorda  b o ‘lishi  zarur.

Suyak  k o ‘migidan  hosil  b o

4

lib,  qonga  o ‘tgan  eritrotsitlar  120  kun 

atrofida  yashaydi.  S o ‘ngra  ular  jigarda  va  taloqda  parchalanib  temir  moddasi 

suyak 

k o 4migida 

yosh 

eritrotsitlar 

hosil 

b o ‘lishi 

uchun 

sarflanadi. 

Parchalangan  eritrotsitlaming  gem oglobini  tarkibidagi  gem  moddasi  jigarda 

bilirubin  moddasiga  aylanib,  ut  suyuqligi  (pegmenti)  hosil  b o 4lishi  uchun 

sarflanadi.

Eritrositlaming  asosiy 

vazifasi  organizmning  barcha  hujayralarini 

kislorod  bilan  ta’minlashdan  iborat.  Ular  tarkibidagi  gem oglobin  o 4pka 

alveollaridan  kislorodni  o 4ziga  biriktirib  oksigem oglobin  (H b 0 2)  hosil  qiladi 

va  hujayralarga  yetkazadi,  ularda  moddalar  almashinuvi  natijasida  hosil 

b o ‘lgan  karbonat  angidridni  (bikarbonatlarhi)  hosil  qiladi  va  yana  o ‘ziga 

biriktirib  o 4pkalarga  olib  boradi.

Shuhday 

qilib, 

qonda 

eritrotsitlar 

juda 

k o ‘p 

b o ‘ladi. 

Hamma 

eritrotsitlaming  umumiy  sathi  3500m 2  dir.  Eritrositlami  qondan  ajratib  olib, 

zanjirga  o 4xshatib  chizilsa,  ular  kurrai  zaminni  ekvatori  b o 4ylab  uch  marta 

aylantirib  olishga  yetgan  ЬоЧиг  edi.  Bu  misol  odamdagi  eritrotsitlar  miqdori 

haqida  bir  qadar  tasavvur  beradi. 

Eritrositlar  taxlab  chiqilsa,  6200  km 

balandlikdagi  ustun  vujudga  keladi.

Gemoglobin

Gemoglobin 

(

1 1

-rasm) 

murakkab 

kim yoviy 

birikma 

(molekular 

o g 4irligi  64458)  b o

4

lib,  bir  eritrotsitda  400  mln.  gem oglobin  molekulasi 

mavjud.  Gem oglobinning  tarkibiga  96%  oddiy  oqsil-globin  va  4%  pigment 

guruhi  -  

gem 

kiradi.  Har  bir  gem oglobin  molekulasi  tarkibiga  4  ta  bir 

guruhga  mansub  b o 4lgan  gem   kiradi.  Globin  albuminga  o 4xshagan  oqsildan 

iborat  b o iib ,  aminokisiotali  tarkibi  turli  hayvonlarda  xilm a-xil  b o 4ladi  va 

shu  sababli  gem oglobin  turli  xossalarga  ega.  Gemning  tuzilishi  esa  turli 

hayvonlarda  bir  xil  b o iib   uning  tarkibiga  ikki  valentli  temir  kiradi.

Gemoglobin  qon  plazmasida  erigan  holda  b o im a y ,  eritrotsitlar  ichida 

ekanligi  muhim  fiziologik  ahamiyatga  ega: 

1

.  shuning  natijasida  qonning 

yopishqoqligi  kamayadi.  Hisoblashlar  shuni  k o

4

rsatadiki,  qon  plazmasida 

shuncha  gemoglobinning  erishi  qonning  yopishqoqligini  bir  necha  marta 

oshirar,  yurakning  ishini  va  qon  aylanishni  qiyinlashtirar  ekan; 

2

.  Qon 

plazmasining  onkotik  bosimi  kamayadi,  bu  esa  (to4qima  suvining  qon 

plazmasiga  o ‘tishi  oqibatida)  to 4qimalaming  suvsizlanishiga  y o ‘l  q o ‘ymaslik 

uchun  muhim  ahamiyatga  ega;  3.  Eritrosit  ichida  maxsus  kim yoviy  muhit 

borligidan  gem oglobinning  kislorod  biriktirishi  uchun  keng  sharoit  vujudga 

keladi.

Kislorod  bilan  birikkan  gem oglobin 

oksigemoglobin 

(H b 0 2),  kislorodni 

to ‘qima  va  hujayralarga  bergan  gem oglobin  esa 

qaytarilgan  gemoglobin 

deb  ataladi.

www.ziyouz.com kutubxonasi11-rasm.  Gemoglobinning  molekulasi  va  uning  shakli.

Gemoglobinning spektral  tahltti

Gem oglobin,  oksigem oglobin,  karbooksigem oglobin  va  uning  boshc(a 

birikmalari  spektr  nurlarini  yutib,  maxsus  chiziqlam i  beradi.  Masaldn, 

yorug‘lik  nurrarihi  oksigerhoglobin  eritmasi  orqali  o ‘tkazib,  spektming  sariq- 

yashil  qismida,  D   Va  E  chiziqlari  orasida  ikkita  qoramtir  chiziqni  aniqlalsh 

mumkin.  Spektming  sariq-yashil  qism idagi  bir  keng  qora  chizi^'qaytarilg:ari  ‘ 

gem oglobin  uchun  xarakterlidir.

Oksigem oglobin  gemoglobindan  rangi  bilan  birmuncha  farqlanadi, 

shuning 

uchun 

oksigem oglobinli 

arterial  qon 

qip-qizil  b o ‘ladi. 

Qon 

kislorodga  qancha  к о 4р  to ‘yingan  b o ‘lsa,  qizil  rangi  shuncha  ravshan 

k o‘rinadi.  Vena  qonida  esa,  qaytarilgan  gem oglobin  kproq,  bunday  qon 

to‘q  olcha  rangida  b o ‘ladi.

Katta  yoshli  kishilar  qonida  o ‘rta  hisob  bilan 

14%  gem oglobin 

konsentratsiyasi  mavjud  b o ‘lib,  umumiy  miqdori  esa  600  g  ga  teng.  Oxirgi 

m aium dtlarga  к о ‘га  1  g  gem oglobinda  3,5  m g  temir  mavjud  va  shunday 

qilib  odam  organizmining  hamma  eritrotsitlarida 

uning  miqdori  2500  mg 

dan  oshmaydi.

Gemoglobin, 

mioglobin, 

gemeretin, 

xlorkruorin 

tarkibida 

temir, 

gemotsianinda-mis  gemovanadinda  esa-vanadiy  elementlari  bor.  Gem oglobin 

pigmentlari  orasida  eng  muhimi  xromproteinlardir.

Odam  organizmida  eritrotsitlarning  hosil  b o iis h i  va  parchalanishiga 

yiarasha  gem oglobin 

k o ‘mikning  eritroblastlarida  (yosh  eritrotsitlarida) 

sintezlanadi.  Bir  kechayu  kunduzda  qariyb 

8

  g,  ya ’ni 

1

%  dan  sal  k o ‘proq 

gemoglobin 

parchalanadi 

va 

o ‘t 

pigmentlariga 

(bilirubin, 

biliverdin) 

aylanadi.

Oksigemoglobindan  tashqari,  qonda  gem oglobin  karbonat  angidrid  bilan 

birikib, 

karboksigemoglobin  (НЬС02) 

hosil  qiladi.  Bu  birikma  modda 

almashinuvi 

natijasi 

b o ig a n  

C 0

2

 

tashilish 

shakllaridan 

biri. 

Karboksigemoglobin 

oksigem oglobinga 

qaraganda 

mustahkamroq

www.ziyouz.com kutubxonasibirikmadir.  Gem oglobin  is  gazini  sekinlik  bilan,  anchagina  uzoq  vaqt 

davomida  va  toza  havodan  nafas  olib  turilgan  taqdirdagina  beradi.  Shuning 

uchun  ham  is  gazidan  zaharlanish  hayotga  xavf  solishi  mumkin,  is  gazidan 

zaharlangan  kishiga  beriladigan  birinchi  yordam  uning  o*pkasini  toza 

havoga  yolchitishidan  iborat.  Kisloroddan  nafas  olinganda  gem oglobindan  is 

gazining  chiqib  ketishi  15-20  baravar  tezlashadi.

M etgem oglobin  (metHb)  gem oglobinning  mustahkam  birikimasidir. 

M etgemoglobin  hosil  b o ig a n d a ,  tem im ing  valentligi  o ‘zgaradi:  gem oglobin 

molekulasidagi  ikki  valentli  temir  uch  valentli  temirga  aylanadi.  Qonda 

metgemoglobin  k o ‘p  y ig ilib   qolganda,  qon  tqimalarga  ki&lorod  bera 

olmaydi  va  organizm  b o ‘g ‘ilib  o i i b   qoladi.

M etgem oglobin  jigar  rangi  va  spektming  qizil  qismida  yutish  c h iz ig i 

borligi  bilan  gemoglobindan  farq  qiladi.  Kuchli  oksidlovchilar:  ferritsionid 

(qizil  qon  tuzi),  kaliy  permanganat,  amilnitrit  va  propilnitrit,  anilin,  bertoll 

tuzi,  fenatsetin  ta’sir  etganda,  metgem oglobin  hosil  bladi.

M ioglobin  -   mushak  gem oglobini  skelet  va  yurak  mushaklarida 

uchraydi.  Uning  oqsilsiz  (prostetik)  guruhi-gem  gem oglobin  molekulasidagi 

shunday  guruhga  o ‘xshaydi,  oqsil  qismi-  globin  esa  gem oglobin  oqsiliga 

qaraganda  kamroq  molekular  o g ‘irlikka  ega.

Odam  m ioglobini  organizmdagi  jam i  kisloroddan  14%  ni  biriktira 

oladi.  M ioglobinning  bu  xossasi  ishlayotgan  mushakni  kislorod  bilan 

ta*minlashda  muhim  rol  o ‘ynaydi.  Mushak  qisqarganda  kapillarlari  qisilib, 

mushakning  ba’zi  qismlarida  qon  yurishi  txtasa  ham,  m ioglobin  bilan 

birikkan  kislorod  borligi  tufayli,  mushak  tolalari  bir  qadar  vaqtgacha 

kislorod  bilan  ta’minlanib  turadi.

Eritrotsitlaming cho4kish  tezligi  (ECHT)

Bu  hodisani  tekshirish  uchun  qonga  antikoagulyantlar  (ivishning  oldini 

oladigan  moddalar)-natriy  sitrat  aralashtirib,  millimetrlarga  b o iin g a n   shisha 

kapillar  naychaga  olinadi.  Muayyan  vaqt  ichida  hosil  b o ig a n   yuqorigi  tiniq 

qavatning  balandligi  hisoblanadi.  M e’yorda  eritrotsitlaming  c h o ‘kish  tezligi 

erkaklarda  soatiga  5-9  mm  ga,  ayollarda  soatiga  8-10  mm  ga  teng.  Yangi 

tu gilgan   bolalarda  ECHT  soatiga  atigi  0,5  mm  ni  tashkil  etadi.  Homilador 

ayollarda,  sil  bilan  o g ‘rigan  kasallarda,  y a llig ia n ish   jarayonlarida  va 

organizm  holatining 

boshqa  ba’zi  bir  o ‘zgarishlarida  globulinlar  va 

fibrinogen  miqdorining  oshishi  sababli  ECHT  ham  oshadi.  Bu  k o ‘rsatkich 

og*ir  jism oniy  mashqlar  vaqtida,  ayniqsa  homiladorlik  davrida  20-45 

mm/soatni  tashkil  qiladi.

Leykotsltlar

Leykotsitlar,  yoki  oq  qon  tanachalari  yadroli  va  sitoplazmali  rangsiz 

hujayralar  b o iib ,  qizil  ko*mikda,  limfa  tugunlarida  va  taloqda  hosil  b o ia d i.

Odamning mm

3

  qonida  6000-8000  leykotsitlar  b o ia d i,  ya*ni 

eritrotsitlarga 

qaraganda  600-800  baravar  kamroq.  U lam ing  miqdori  kun

www.ziyouz.com kutubxonasib  yi  o ‘zgarib  turadi. 

Ovqat  yegandan  keyin  jism oniy  ish 

vaqtida, 

shuningdek,  ba’zi  bir  kasalliklarda  leykotsitlar  miqdori  ancha  oshib  ketadi. 

U lam ing  kpayib  ketishi 

leykotsitoz, 

kamayib  qolishi  esa 

leykopeniya 

deb 

ataladi  (

12

-rasm).

12-rasm.  Qonda  ieykotsitlar  miqdorining o ‘zgarishi.

Leykositoz  bir  qancha 

patologik  jarayonlar  (y a llig ia n ish )  uchun 

xarakterli,  biroq  s o g io m   odamlarda  (ovqat  hazm  qilishda,  sport  bilan 

shuullanishda, 

jism oniy 

mehnatda, 

o g criq 

kuchayganda, 

kuchli 

hissiyotlarda) 

ham 

kuzatiladi. 

Masalan, 

qiyin 

imtjhonlar 

paydda 

talabalardagi  leykotsitlar  ИООО  tagacha  yetgani  qayd  qilingan.

Leykotsitlar  organizmdagi  him oya  va  tiklanish  jarayonlarida  muhim  rol 

o ‘ynaydi.  Ulam ing  asosiy  vazifalari:  fagositoz  (grekcha  «fageo»-yem oq 

demakdir),  antitelalar  ishlash  (organizm  uchun  yot  b o ig a n   oqsil  moddalarini 

sun’iy  ravishda  yuborish  y o i i   bilan  qonda  tegishli  mikroblar  y,a  oqsil 

tanachalarini  zararlantirish  va  parchalash  qobiliyatiga  ega  b lgan  moddalar 

paydo  qilish),  oqsil  tabiatli  toksinlam i  parchalash  va  chiqarib  tashlashdir 

(13-rasm),

Leykotsitlar 

ikkita 

katta 

guruhga 

boiinadi: 

donall  leykotsitlar 

(granulositlar) 

va 

donasiz leykotsitlar  (agranulositlar).

Granulotsitlar 

(lazinofillar, 

eozinofinlar, 

bazofillar, 

neytrofillar) 

kmikdagi 

miyeloblastlardan 

rivojlanadi. 

Eozinofinlar 

(barcha

www.ziyouz.com kutubxonasileykotsitlaming  1-4%  ini  tashkil  qiladi)  kislotali  b o ‘yoqlar  (eozin)  bilan 

b o ‘yaladi.  Ular  oqsil  tabiatli  toksinlarni  va  yot  oqsillarni  parchalash  hamda 

zararsizlantirishda  rol  o ‘ynaydi.  Y ot  oqsillar  ta’sirida  qondagi  eozinofinlar 

soni  k o ‘payadi.

B azofillar  (jami  leykotsitlarning  1%)  asos  b o ‘yoqlar,  masalan,  metilen 

k o ‘ki 

va 

shu 

kabilar 

bilan 

b o ‘yaladi. 

Ularning 

sitoplazmasidagi 

donachalarida-  granulalarida  geparin  moddasi  mavjud.

Neytrofillar 

(barcha  leykotsitlaming  70%)  neytral  b o ‘yoqlar  bilan 

b o ‘yaladi.  Bu  hujayralaming  asosiy  funksiyasi-fagositoz  qilish  va  antitelalar 

ishlashdir.

T o ‘qimalar  shikastlangan  va  mikrob  kirgan  joyda  neytrofillar  k o ‘plab 

to ‘planadi. 

Ancha  yirik  b o ‘lgan  bu 

hujayralar  kapillarlar  devoridagi 

endoteliy  orqali  kirib,  to ‘qimalarda  mikroblar  kirgan  joyga  qarab  faol 

harakat  qila  oladi.  Neytrofillar  amyoba  singari  harakat  qiladi,  ularning 

harakat  tezligi  bir  daqiqada  40  mkm  ga  yetadi.  Neytroflllar  mikroblar  bilan 

to‘qnashib,  ulami  o ‘rab  oladi,  hazm  qiladi  va  y o ‘qotadi.  Neytrofillarning  bu 

xossasini  atoqli  rus  olim i  I.I  M echnikov  aniqlagan.

M e’yorda  qonda  yetilgan  (segmentlangan)  neytroflllargina  emas,  balki 

ularning 

yetilmagan 

shakllari: 

tayoqchasimon  yadroli 

(3-5%), 

yosh 

neytroflllar 

(

1

%)  singari  o ‘tmishdoshlari  ham  muayyan  miqdorda  b o ia d i. 

Neytrofil  leykotsitozda  yetilmagan  bu  shakllar  soni  k o ‘payadi.  Ayni  vaqtda 

yosh  neytrofillaming  oim ishdoshlari-m iyelotsitiar  paydo  b o iis h i  mumkin.

Agranulositlarga  monositlar 

va 

katta-kichik 

limfotsitlar 

kiradi. 

Monositlar  barcha  leykotsitlam ing  2-10%  ni  tashkil  etadi.  U lam ing  yadrosi 

katta  b o iib , 

donalari 

sitoplazmaning 

yupqa 

qavati 

bilan 

o ‘ralgan. 

Monotsitlar  asosan  taloq  bilan  jigarda  ishlanib  chiqadi.  Ular  qondan 

y alligiangan  joyga  o ‘tib,  makrofaglarga  aylanadi.  Bular  fagositoz  qiladigan 

qonning  katta  hujayralariga  kiradi.

L im fotsitlar  ham  donasiz  leykotsitlarga  kiradi.  Ular  yirik  yadroli, 

kichkina  hujayralar  b o iib ,  ularning  yadrosini  donasiz  sitoplazmaning  yupqa 

qavati  o ‘rab  turadi.  Limfotsitlar  barcha  leykotsitlaming  20-40  %  ni  tashkil 

etib,  asosan  limfa  tugunlarida,  taloqda,  ayrisimon  bez  (timus)da  va  shilliq 

pardalarda  rivojlanadi.  Bu  hujayralar  yalligianishdan  keyingi  tiklanish 

(reperativ)  jarayonlarda  qatnashadi.

Odam  qonida  bir  necha  xil  limfotsitlar  uchraydi.  Ular  k o ‘mikdagi 

limfoid  hujayralardan  rivojlanib,  qon  orqali  o ‘zlari  yetiladigan  to ‘qimalarga 

yetkaziladi.  Limfotsitlarning  bir  qism i  ayrisimon  bezda  (timusda)  joylashib, 

k o ‘paya  boshlaydi.  Timusda  yetiigan  limfotsidar  T-limfotsitlar  deb  ataladi. 

ular  qondagi  lim fositlam ing  60%  ni  tashkil  qiladi.  T-limfotsitlar  o ‘z 

navbatida 

T-killerlar 

va 

T-xelperlarga 

b o iin a d i. 

T-killerlar 

«qotil» 

hujayralar  ham  deyiladi.

Oxirgi  m aium otlarga  k o ‘ra  odam  organizmi  fagositoz  y o i i   bilangina 

emas,  balki  gumoral  omillar  yordami  bilan,  ya’ni  mikroblami  va  ulam ing 

hayot  faoliyati  natijasida  vujudga  keladigan  mahsulodarni  zararsizlantiruvchi 

moddalami  hujayralarda 

hosil  qilish  y o i i   bilan  infeksiyalardan  saqlanadi.

www.ziyouz.com kutubxonasiMasalan,  mikroblar  q o lz g ‘aydigan  ba  zi  kasalliklarda  (yuqumli  kasalliklarda) 

organizm 

bakteriya 

zaharlari-toksinlarini 

biriktirish 

y o ‘li 

bilan 

zararsizlantiruvchi-antitoksinlar  ishlab  chiqaradi.  Qonga  toksinlar  qayta- 

qayta  yuborilgandan  so'ng  organizmda  tegishli  antitoksinlar  to*planadt 

bunday  qon  zardobi  kasalliklarni  davolash  maqsadida  ishlatiladi.

Leykotsitlarning  ayrim  turlari  o ‘rtasidagi  nisbati 

leykotsitar  formula 

deb  ataladi  (3>jadval).

3-jadval

Leykotsitar  formula 

(%  hisobida)

Bazo-

Eozino-

Yosh

!  Tayoqcha  |  SegmentJamiLimfo-

Mono-fillar


Download 5.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   70
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling