Oliy matematika kafedrasi


 Tekislikning kesmalar bo’yicha tenglamasi


Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/5
Sana09.02.2020
Hajmi0.64 Mb.
1   2   3   4   5

 

4. Tekislikning kesmalar bo’yicha tenglamasi. 

0

=+

+

+D

Cz

By

Ax

              (1) 

tenglamada 

D

C

B

A

,

,,

  koeffisiyentlar  hammasi  0  dan  farqli  bo’lsa,  tekislik 

koordinat  o’qlaridan   

OLON

  va 

OP

  kesmalar  ajratadi(13.2-chizma).  (1) 

tenglamani quyidagicha o’zgartiramiz: 

1

//

/

,=

++=

++

C

D

z

B

D

y

A

D

x

D

Cz

By

Ax

Oxirgi tenglamada  a

A

D

=/

,   


b

B

D

=/

,    


c

C

D

=/

  

belgilash kiritsak,                 

1

=+

+

cz

b

y

a

x

 

  

 

tenglama  kelib  chiqadi.  Bu  tenglamaga  fazoda  tekislikning  kesmalarga nisbatan tenglamasi deyiladi. 

    2-misol. Tekislikning 

0

6

23

=+

+

zy

x

 umumiy tenglamasi berilgan, bu 

tekislikni yasang. 

    Yechish.  Tenglamani    tekislikning  kesmalarga  nisbatan  tenglamasiga 

keltiramiz: 

  

13

2

6,

6

23

=

++

=

++

z

y

x

z

y

x

.  


 

 

  

                 

 

 

 

15 


 

 

  

 

  

                    13.2-chizma                                                  13.3-chizma 

 

 

Oxirgi tenglamadan ma’lumki, tekislik koordinat o’qlaridan mos ravishda 6, 2, 3  kesmalar  ajratadi.  Bu  kesmalarning  oxiridan  tekislikni  o’tkazamiz  (13.3-

chizma).  

5. Berilgan uchta 

)

;;

(

11

1

zy

x

A

)

;;

(

22

2

zy

x

B

 va 

)

;;

(

33

3

zy

x

C

 

 nuqtalardan o’tuvchi tekislik  tenglamasi 

           

0

13

1

31

3

12

1

21

2

11

1

=

z

z

y

y

x

x

z

z

y

y

x

x

z

z

y

y

x

x

   


 

     (4) 

ko’rinishda  bo’lib,  uchta  vektorning  komplanarligidan  kelib  chiqadi. 

)

,,

(

zy

x

M

  tekislikdagi  ixtiyoriy  nuqta.

AC

AB

AM

,

,  vektorlar 

komplanardir.  

6. Ikki tekislik orasidagi burchak va ularning parallellik va 

perpendikulyarlik shartlari. 

    


,

0

11

1

1=

+

++

D

z

C

y

B

x

A

 

    0

2

22

2

=+

+

+D

z

C

y

B

x

A

 

tekisliklar  orasidagi  burchak,  ularning  normal 1n

    va   

2n

2n

    vektorlari 

orasidagi burchakka teng bo’lib, 

2

22

2

22

2

12

1

21

2

12

1

21

cos


C

B

A

C

B

A

C

C

B

B

A

A

+

++

++

+

=ϕ

   


 

(5) 


 formula o’rinli bo’ladi. (5) ga ikkita tekislik orasidagi burchak kosinusini 

topish formulasi deyiladi. 

1

n  va  

2n

 normal vektorlar kollinear bo’lsa, 

 

2

12

1

21

C

C

B

B

A

A

=

=  

16 


bo’libbu ikki tekislikning parallellik sharti deyiladi.

1n

  va  


2n

 

 

normal vektorlar perpendikulyar bo’lsa,  

0

21

2

12

1

=+

+

CC

B

B

A

A

 

bo’lib, bu ikki tekislikning perpendikulyarlik sharti bo’ladi.           3-misol. 

0

43

2

=+

+z

y

x

  va   


0

8

32

=

++

+

zy

x

  tekisliklar 

orasidagi burchakni toping. 

     Yechish. 

)

3

,2

,

1(

1n

va 


)

1

,3

,

2(

2

n

mos 

ravishda berilgan 

tekisliklarning normal vektorlari bo’lganligi uchun (5) formulaga asosan, 

1

0

22

2

22

2

0569

,

145

1

32

3

21

1

)3

(

32

2

1cos

=+

++

+++

ϕϕ

 

bo’ladi.     4-misol. 

0

42

2

=+z

y

x

  va 


0

8

22

=

zy

x

  tekisliklarning 

parallelligini ko’rsating va ular orasidagi masofani toping. 

    Yechish.  Berilgan  tekisliklarning  normal  vektorlari 

)

2

,1

,

2(

1

n

  va 


)

2

,1

,

2(

2

n

  parallellik  shartini  qanoatlantiradi,  demak  berilgan 

tekisliklar  ham  paralleldir.  Endi    birinchi  tekislikda  biror  nuqtani  aniqlab 

undan ikkinchi tekislikkacha  bo’lgan  masofani  topamiz. 

0

=

=z

x

  bo’lsa, 

birinchi tekislik tenglamasidan 

4

=y

 bo’lib, 

)

0

;4

;

0(

0

M

 nuqta birinchi 

tekislikdagi nuqta bo’ladi. (6) formulaga asosan, 

             

4

312

)

2(

)

1(

2

80

2

41

0

22

2

2=

=++

±

=d

Demak, parallel tekisliklar orasidagi masofa 4

=

d

 bo’ladi. 

 

7. Nuqtadan tekislikkacha bo’lgan hamda parallel tekisliklar orasidagi 

masofalar. 

  

(

)0

0

00

,

,z

y

x

M

  nuqtadan 

0

=

++

+

DCz

By

Ax

  tekislikkacha bo’lgan 

masofa,   

               

2

2

20

0

0C

B

A

D

Cz

By

Ax

d

+

+±

+

++

=

                

          (6) 

formula bilan topiladi.  

4-misol. 

0

4

22

=

+

zy

x

  va 


0

8

22

=

zy

x

  tekisliklarning 

parallelligini ko’rsating va ular orasidagi masofani toping. 

    Yechish.  Berilgan  tekisliklarning  normal  vektorlari 

)

2

,1

,

2(

1

n

 

va )

2

,1

,

2(

2

n

  parallellik  shartini  qanoatlantiradi,  demak  berilgan 

tekisliklar ham paralleldir. Endi  birinchi tekislikda biror nuqtani aniqlab 

undan  ikkinchi  tekislikkacha  bo’lgan  masofani  topamiz. 

0

=

=z

x

 

bo’lsa,  birinchi  tekislik  tenglamasidan 4

=

y

  bo’lib, 

)

0;

4

;0

(

0M

 


 

17 


nuqta birinchi tekislikdagi nuqta bo’ladi. (6) formulaga asosan, 

             

4

3

12)

2

()

1

(2

8

02

4

10

2

22

2

==+

+±

=

d

Demak, parallel tekisliklar orasidagi masofa 4

=

d

 bo’ladi. 

 

13.5-ilova 

 

“Fazoda tekislik tenglamalari” mavzusi bo‘yicha test topshriqlari 

 

I darajali testlar 

1.    Fazodagi  berilgan 

)

,,

(

11

1

zy

x

A

  va 


)

,

,(

2

22

z

y

x

B

  nuqtalar  orasidagi  d  masofa 

qanday formula yordamida topiladi? 

A)   


2

1

22

1

22

1

2)

(

)(

)

(z

z

y

y

x

x

d

++=

     


B)   

2

12

2

12

2

12

)

()

(

)(

z

z

y

y

x

x

d+=

 

D)   2

1

22

1

22

1

2)

(

)(

)

(z

z

y

y

x

x

d

+

++

+

+=

 

E)   2

1

22

1

22

1

2)

(

)(

)

(z

z

y

y

x

x

d

+

=

 

 2.    Fazodagi  nuqtalar  berilgan 

)

,,

(

11

1

zy

x

A

  va 


)

,

,(

2

22

z

y

x

B

  berilgan.  AB  

kesmani 

CB

AC :

=

λ  nisbatda  bo’luvchi   

)

,,

(

zy

x

C

  nuqtaning  koordinatlari 

qanday formulalar yordamida topiladi? 

A) 


λ

λ

λλ

λ

λ+

+

=+

+

=+

+

=1

,

1,

1

21

2

12

1

zz

z

y

y

y

x

x

x

 

B) λ

λ

λλ

λ

λ+

=+

=+

=1

,

1,

1

21

2

12

1

zz

z

y

y

y

x

x

x

  

D)λ

λ

λλ

λ

λ+

=+

=+

=1

,

1,

1

21

2

12

1

zz

z

y

y

y

x

x

x

 

E)   λ

λ

λλ

λ

λ2

1

21

2

1,

,

zz

z

y

y

y

x

x

x

+

=+

=

+=

                       

3. 

)

,,

(

00

0

0z

y

x

M

 nuqtadan o’tib, 

+

+=

k

C

j

B

i

A

N

  vektorga perpendikulyar  

tekislikning  tenglamasini toping. 

A)  


0

)

()

(

)(

0

00

=+

+

z

z

C

y

y

B

x

x

A

 

В0

)(

)

()

(

00

0

=+

+

++

+

zz

C

y

y

B

x

x

A

 

D) 0

)

()

(

)(

0

00

=z

z

C

y

y

B

x

x

A

     


E)  

1

=+

+

cz

b

y

a

x

                               

18 


 

4. Tekislikning umumiy tenglamasini toping 

A) 

0

=+

+

+D

Cz

By

Ax

  

В0

)(

)

()

(

00

0

=++zz

C

y

y

B

x

x

A

 

D)  1

=

++

c

z

b

y

a

x

 

E)0

)

()

(

)(

0

00

=

++

+

++

z

z

C

y

y

B

x

x

A

 

 5. Tekislikning 

0

=+

+

+D

Cz

By

Ax

 umumiy tenglamasida 

0

=

D bo’lsa, uning 

fazodagi holati qanday bo’ladi? 

 

A) 


0

=

D

 bo’lsa, 

0

=+

+

CzBy

Ax

 bo’lib, tekislik koordinatlar boshidan o’tadi 

В0=

D

 bo’lsa, 

0

=

++

Cz

By

Ax

 bo’lib, tekislik koordinatlar boshidan o’tmaydi 

D) tekislik  OY  o’qiga parallel bo’ladi 

E) tekislik  OX  o’qiga parallel bo’ladi 

 

6. Tekislikning 0

=

++

+

DCz

By

Ax

 umumiy tenglamasida 

0

=

C bo’lsa, uning 

fazodagi holati qanday bo’ladi? 

A) 

0

=C

 bo’lsa, 

0

=

++

D

By

Ax

 bo’lib, tekislik OZ  o’qiga parallel bo’ladi 

В0=

C

 bo’lsa, 

0

=

++

D

By

Ax

 bo’lib, tekislik OÓ  o’qiga parallel bo’ladi 

D) 

0

=C

 bo’lsa, 

0

=

++

D

By

Ax

 bo’lib, tekislik OÕ  o’qiga parallel bo’ladi 

E) 

0

=C

  bo’lsa, 

0

=

++

D

By

Ax

  bo’lib,  tekislik  OZ   o’qiga  perpendikulyar 

bo’ladi 

 

7.  Tekislikning 0

=

++

+

DCz

By

Ax

  umumiy  tenglamasida 

0

=

=C

Â

  bo’lsa, 

uning fazodagi holati qanday bo’ladi? 

A)   


0

=

=Ñ

B

,  bo’lsa, 

0

=

+D

Ax

  bo’lib,  tekislik    YOZ   koordinat  tekisligiga 

parallel bo’ladi 

В0

=

=Ñ

B

,  bo’lsa, 

0

=

+D

Ax

  bo’lib,  tekislik  YOÕ   koordinat  tekisligiga 

parallel bo’ladi 

D) 


0

=

=Ñ

B

,  bo’lsa, 

0

=

+D

Ax

  bo’lib,  tekislik    ÕOZ   koordinat  tekisligiga 

parallel bo’ladi 


 

19 


E) 

0

==

Ñ

B

,  bo’lsa, 

0

=

+D

Ax

  bo’lib,  tekislik  ÓOZ   koordinat  tekisligiga 

perpendikulyar bo’ladi 

 

8.  Tekislikning 0

=

++

+

DCz

By

Ax

  umumiy  tenglamasida 

0

=

==

D

C

В

 bo’lsa, uning fazodagi holati qanday bo’ladi? 

A) 


0

=

==

D

C

B

  bo’lsa, 

0

=

Ax  bo’lib, 

YOZ

  koordinat  tekisligi  bilan  ustma-

ust tushadi, ya’ni 

0

=x

, YOZ

 koordinat tekisligining tenglamasi bo’ladi 

 

В0

=

==

D

C

B

  bo’lsa, 

0

=

Ax  bo’lib, 

YOZ

  koordinat  tekisligi bilan ustma-

ust tushadi, ya’ni 

А

x

=

, YOZ

 koordinat tekisligining tenglamasi bo’ladi 

D) 

0

=x

bo’lib, 

ХOZ

 koordinat tekisligining tenglamasi bo’ladi 

E) 

0

=x

bo’lib, 

Х

OУ

 koordinat tekisligining tenglamasi bo’ladi Download 0.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling