Oliy matematika kafedrasi


Download 0.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/5
Sana09.02.2020
Hajmi0.64 Mb.
1   2   3   4   5

II darajali testlar 

9. Tekislikning kesmalar bo’yicha tenglamasini toping. 

A) 

1

=+

+

cz

b

y

a

x

 

 В

0)

(

)(

)

(0

0

0=

++z

z

C

y

y

B

x

x

A

 

D)  0

=

++

+

DCz

By

Ax

 

E)0

)

()

(

)(

0

00

=

++

+

++

z

z

C

y

y

B

x

x

A

 

 10. Ikki tekislikning parallellik shartini toping. 

A) 


2

1

21

2

1C

C

B

B

A

A

=

= 

 

В0

21

2

12

1

=+

+

CC

B

B

A

A

 

D) 0

2

12

1

21

=

++

C

C

B

B

A

A

   


E) 

2

12

1

BB

A

A

=

 11. Ikki tekislikning perpendikulyarlik shartini toping.  

A) 


0

2

12

1

21

=

++

C

C

B

B

A

A

   


В

)

21

2

12

1

CC

B

B

A

A

=

= 

D) 


0

2

12

1

21

=

++

C

C

B

B

A

A

 

 E) 

0

21

2

12

1

=

CC

B

B

A

A

 

12. )

0

,5

,

2(

A

 va 


)

12

,1

,

5(

B

 nuqtalar orasidagi masofani toping. 

A)  13 

 

В)  169 

 

D)  13

 

 E)  

189


 

13. 


)

4

,7

,

3(

A

  va 


)

3

,2

,

8(

B

  nuqtalarni  tutashtiruvchi  AB   kesmani 

3

:

2=

λ

 nisbatda bo‘luvchi 

)

,,

(

zy

x

C

 nuqtani toping.  

20 


A) 

)

6,

3

;5

;

5(

C

 

B) )

6

,3

;

5;

25

(C

  D) 


)

6

,3

;

25;

5

(C

  E) 


)

18

;5

;

5(

C

 

14. )

2

;3

;

2(M

  nuqtadan  o‘tib, 

)

3,

4

,5

(

N

  vektorga  perpendikulyar  bo‘lgan 

tekislik tenglamasini toping. 

A)  

0

43

4

5=

++

z

y

x

   


B) 

0

103

4

5=

++

z

y

x

 

D) 0

12

34

5

=+

+

+z

y

x

  

E) 0

16

34

5

=+

+z

y

x

 

15.  0

6

32

=+zy

x

 tekislikning kesmalar bo‘yicha tenglamasini toping. 

A)   

1

62

3

=+

+z

y

x

 

 B) 

1

62

3

=+

+z

y

x

 

D) 1

6

23

=

++

z

y

x

   


 

E)  


0

6

23

=

++

zy

x

  

 III darajali testlar 

16.  OX  o‘qiga parallel va 

)

2

;0

;

4(P

)

7,

1

,5

(

Q

 nuqtalardan o‘tuvchi tekislik 

tenglamasini toping. 

A)  

0

29

=

z

y

  

 B) 

0

27

=

z

y

 

D) 0

2

=

zy

   


 

E) 


0

2

29

=

z

y

 

17.   OZ  o‘qdan va )

4

,3

,

2(

Ì

 nuqtadan o‘tuvchi tekislik tenglamasini toping. 

A) 

0

23

=y

x

 

B) 0

2

3=

+

yx

 

D)0

=By

Ax

 

E) 0

=

+By

Ax

 

18. YOZ  koordinat tekisligiga parallel va )

4

;5

;

2(M

 nuqtadan o‘tuvchi tekislik 

tenglamasini toping. 

 

A) 


0

5

2=x

 

B) 


0

4

=

x

  

D) 0

2

=+

x

 

E)   0

2

=

x

 

19. 0

4

22

=

+

zy

x

 va 


0

8

22

=

zy

x

 parallel tekisliklar orasidagi masofani 

toping. 

A)   4  


В

)  -4  


D)  

3

8        E) 

3

12 

20. 


)

6

,5

,

3(

A

 va 


)

4

,7

,

5(B

 nuqtalar berilgan.   nuqtadan o‘tib,  À  vektorga 

perpendikulyar tekislik tenglamasini toping. 

A) 

0

336

=

+

zy

x

 

 B) 

0

666

=

+

zy

x

 

D) 0

78

6=

+

z

y

x

   


E) 

0

336

=

++

+

zy

x

 “Fazoda tekislik 

tenglamalari” mavzusi bo‘yicha test topshriqlari 

 

21 


 

I darajali testlar 

1.    Fazodagi  berilgan 

)

,

,(

1

11

z

y

x

A

  va 


)

,

,(

2

22

z

y

x

B

  nuqtalar  orasidagi  d  masofa 

qanday formula yordamida topiladi? 

A)   


2

1

22

1

22

1

2)

(

)(

)

(z

z

y

y

x

x

d

++=

     


B)   

2

12

2

12

2

12

)

()

(

)(

z

z

y

y

x

x

d+=

 

D)   2

1

22

1

22

1

2)

(

)(

)

(z

z

y

y

x

x

d

+

++

+

+=

 

E)   2

1

22

1

22

1

2)

(

)(

)

(z

z

y

y

x

x

d

+

=

 

 2.    Fazodagi  nuqtalar  berilgan 

)

,,

(

11

1

zy

x

A

  va 


)

,

,(

2

22

z

y

x

B

  berilgan.  AB  

kesmani 

CB

AC :

=

λ  nisbatda  bo’luvchi   

)

,,

(

zy

x

C

  nuqtaning  koordinatlari 

qanday formulalar yordamida topiladi? 

A) 


λ

λ

λλ

λ

λ+

+

=+

+

=+

+

=1

,

1,

1

21

2

12

1

zz

z

y

y

y

x

x

x

 

B) λ

λ

λλ

λ

λ+

=+

=+

=1

,

1,

1

21

2

12

1

zz

z

y

y

y

x

x

x

  

D)λ

λ

λλ

λ

λ+

=+

=+

=1

,

1,

1

21

2

12

1

zz

z

y

y

y

x

x

x

 

E)   λ

λ

λλ

λ

λ2

1

21

2

1,

,

zz

z

y

y

y

x

x

x

+

=+

=

+=

                       

3. 

)

,,

(

00

0

0z

y

x

M

 nuqtadan o’tib, 

+

+=

k

C

j

B

i

A

N

  vektorga perpendikulyar  

tekislikning  tenglamasini toping. 

A)  


0

)

()

(

)(

0

00

=+

+

z

z

C

y

y

B

x

x

A

 

В0

)(

)

()

(

00

0

=+

+

++

+

zz

C

y

y

B

x

x

A

 

D) 0

)

()

(

)(

0

00

=z

z

C

y

y

B

x

x

A

     


E)  

1

=+

+

cz

b

y

a

x

                              

 

4. Tekislikning umumiy tenglamasini toping A) 

0

=+

+

+D

Cz

By

Ax

  

В0

)(

)

()

(

00

0

=++zz

C

y

y

B

x

x

A

 

D)  1

=

++

c

z

b

y

a

x

 

E)0

)

()

(

)(

0

00

=

++

+

++

z

z

C

y

y

B

x

x

A

 

  

22 


5. Tekislikning 

0

=+

+

+D

Cz

By

Ax

 umumiy tenglamasida 

0

=

D bo’lsa, uning 

fazodagi holati qanday bo’ladi? 

 

A) 


0

=

D

 bo’lsa, 

0

=+

+

CzBy

Ax

 bo’lib, tekislik koordinatlar boshidan o’tadi 

В0=

D

 bo’lsa, 

0

=

++

Cz

By

Ax

 bo’lib, tekislik koordinatlar boshidan o’tmaydi 

D) tekislik  OY  o’qiga parallel bo’ladi 

E) tekislik  OX  o’qiga parallel bo’ladi 

 

6. Tekislikning 0

=

++

+

DCz

By

Ax

 umumiy tenglamasida 

0

=

C bo’lsa, uning 

fazodagi holati qanday bo’ladi? 

A) 

0

=C

 bo’lsa, 

0

=

++

D

By

Ax

 bo’lib, tekislik OZ  o’qiga parallel bo’ladi 

В0=

C

 bo’lsa, 

0

=

++

D

By

Ax

 bo’lib, tekislik OÓ  o’qiga parallel bo’ladi 

D) 

0

=C

 bo’lsa, 

0

=

++

D

By

Ax

 bo’lib, tekislik OÕ  o’qiga parallel bo’ladi 

E) 

0

=C

  bo’lsa, 

0

=

++

D

By

Ax

  bo’lib,  tekislik  OZ   o’qiga  perpendikulyar 

bo’ladi 

 

7.  Tekislikning 0

=

++

+

DCz

By

Ax

  umumiy  tenglamasida 

0

=

=C

Â

  bo’lsa, 

uning fazodagi holati qanday bo’ladi? 

A)   


0

=

=Ñ

B

,  bo’lsa, 

0

=

+D

Ax

  bo’lib,  tekislik    YOZ   koordinat  tekisligiga 

parallel bo’ladi 

В0

=

=Ñ

B

,  bo’lsa, 

0

=

+D

Ax

  bo’lib,  tekislik  YOÕ   koordinat  tekisligiga 

parallel bo’ladi 

D) 


0

=

=Ñ

B

,  bo’lsa, 

0

=

+D

Ax

  bo’lib,  tekislik    ÕOZ   koordinat  tekisligiga 

parallel bo’ladi 

E) 


0

=

=Ñ

B

,  bo’lsa, 

0

=

+D

Ax

  bo’lib,  tekislik  ÓOZ   koordinat  tekisligiga 

perpendikulyar bo’ladi 

 

8.  Tekislikning 0

=

++

+

DCz

By

Ax

  umumiy  tenglamasida 

0

=

==

D

C

В

 bo’lsa, uning fazodagi holati qanday bo’ladi? 

A) 


0

=

==

D

C

B

  bo’lsa, 

0

=

Ax  bo’lib, 

YOZ

  koordinat  tekisligi  bilan  ustma-

ust tushadi, ya’ni 

0

=x

, YOZ

 koordinat tekisligining tenglamasi bo’ladi  

23 


 

В0

=

==

D

C

B

  bo’lsa, 

0

=

Ax  bo’lib, 

YOZ

  koordinat  tekisligi bilan ustma-

ust tushadi, ya’ni 

А

x

=

, YOZ

 koordinat tekisligining tenglamasi bo’ladi 

D) 

0

=x

bo’lib, 

ХOZ

 koordinat tekisligining tenglamasi bo’ladi 

E) 

0

=x

bo’lib, 

Х

OУ

 koordinat tekisligining tenglamasi bo’ladi Download 0.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling