Oliy matematika


Download 0.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana26.03.2020
Hajmi0.58 Mb.
1   2   3   4

        4-misol. 

2

xy

  parabolaga  

9

;3

M

  nuqtasida  o’tkazilgan  urinmaning  burchak 

koeffitsienti topilsin. 

Yechish. 

0

x

=3, 

 


 

9

33

2

0

f

x

f

 0

0

2'

x

x

f

 edi.  Demak,  k= 

 


6

3

23

'

f Murakkab funksiyaning hosilasi 

    


Murakkab funksiyani differensiallash qoidasi bilan tanishamiz. 

)

(uf

y

,  )

(xu 

murakkab funksiyani qaraymiz.       

Teorema. 

)

(uf

y

  va )

(xu  differensiallanuvchi  funksiyalar  bo’lsin. 

Murakkab   

)

(uf

  funksiyaning  erkli  o’zgaruvchi    х    bo’yicha  hosilasi  bu  funksiyaning 

oraliq argumenti  u  bo’yicha hosilasi 

'

uy

 ning oraliq argumentning erkli o’zgaruvchi  х  

bo’yicha hosilasi 

)

(x

u

 ga ko’paytmasiga teng, ya‘ni  x

u

x

u

y

y        Isboti. 

)

(xufunksiya 

0

xx

  nuqtada, )

(uf

y

  funksiya  esa  bu  nuqtaga  mos   )

(

00

x

u  nuqtada  differensiallanuvchi  bo’lsin.  U  holda   

 


0

0

limu

f

u

y

u

    chekli  limit mavjud.  Bundan 

)

(

'0

u

f

u

y

    yoki u

u

u

f

y

)

('

0

  kelib  chiqadi,  bu  yerdagi 0

,

u

  da  cheksiz  kichik  funksiya.  So’nggi  tenglikni  har  ikkala  tomonini   x

  ga bo’lsak      

x

u

x

u

u

f

x

y)

('

0

   hosil bo’ladi. Bunda  0x

 da limitga o’tib  

0

lim


lim

,

lim,

lim


0

0

'0

'

0u

x

x

x

x

x

u

x

u

y

x

y

    ekanini  hisobga  olsak  isbotlanishi  lozim 

bo’lgan 

 


   

0

00

'

''

x

u

u

f

x

y  yoki 

x

u

x

u

y

y

    kelib  chiqadi.  Biz  bu  yerda 

differensiallanuvchi  

)

(xu

 funksiya uzluksiz va 

0

x

 da 


0u

 ni hisobga oldik.  

 Teskari funksiya va uning hosilasi 

      


 

b

a;

 kesmada aniqlangan o’suvchi yoki kamayuvchi 

)

(xf

y

 funksiyani qaraymiz.  

c

a

f 

d

b

f

  bo’lsin. Aniqlik  uchun )

(xf

y

  funksiya 

b

a;

  kesmada  o’suvchi  deb 

faraz  qilamiz. 

 


b

a;

  kesmaga  tegishli  ikkita  har  xil 

1

x

va 


2

x

nuqtani olamiz. O’suvchi 

funksiyaning ta‘rifidan agar 

2

1x

x

  va   

1

1x

f

y 

2

2x

f

y

bo’lsa, 2

1

yy

   bo’ladi.      Demak,  argumentning  ikkita  har  xil 

1

x

va 

2

xqiymatlariga  funksiyaning  ikkita  har 

xil 


1

y

 va 


2

y

qiymatlari mos keladi. Buning teskarisi ham to’g’ri, ya‘ni 

2

1

yy

   bo’lib,  

1

1x

f

y 

2

2x

f

y

bo’lsa, o’suvchi funksiya ta‘rifidan 2

1

xx

 bo’lishi kelib chiqadi.  Boshqacha  aytganda    х    ning  qiymatlari  sohasi 

 


b

a;

  kesma  bilan    у    ning 

qiymatlari  sohasi 

 


d

c;

  kesma  orasida  o’zaro  bir  qiymatli  moslik  o’rnatiladi.      у    ni 

argument,    х    ni  esa  funksiya  sifatida  qarab    х    ni  у    ning  funksiyasi  sifatida  hosil 

qilamiz:   

)

yx    


Bu  funksiya  berilgan   

)

(xf

y

  funksiyaga  teskari  funksiya  deyiladi. Kamayuvchi funksiya uchun ham shunga o’xshash mulohaza yuritish mumkin.                 

Shuni aytish lozimki, 

)

(xf

y

 funksiyaning qiymatlari sohasi   

d

c;

 unga teskari 

)

yx  funksiyaning  aniqlanish  sohasi  bo’ladi  va  aksincha. 

)

yx  funksiya  uchun 

)

(xf

y

  funksiya  teskari  funksiya  bo’lgani  uchun )

yx  va 

)

(xf

y

  funksiyalar o‟zaro teskari funksiyalar deb ataladi. 

   


)

(xf

y

  funksiyaga  teskari  funksiya )

(xf

y

  tenglamani    х    ga  nisbatan  yechib topiladi.  O’zaro  teskari  funksiyalarning  grafigi    0ху  tekisligidagi  bitta  egri  chiziqni  

ifodalaydi.          5-misol. 

3

xy

 funksiyaga teskari funksiya topilsin. Yechish.  Bu  funksiya  butun  sonlar  o’qida  aniqlangan  va  o’suvchi.  Tenglikni    х  

ga nisbatan yechsak berilgan funksiyaga teskari 

3

y

x

 funksiya hosil bo’ladi.    

Har qanday funksiya  ham teskari funksiyaga ega bo’lavermaydi. Masalan 

2

x

y

 funksiya ,

 intervalda teksari funksiyaga ega emas, chunki  у  ning har bir musbat 

qiymatiga    х    ning  ikkita 

y

x    va   

y

x

  qiymatlari  mos  keladi.  Agar 2

x

y

 funksiyani 0

, intervalda qaralsa funksiya y

x teskari funksiyaga ega, chunki  у  

ning  har  bir  musbat  qiymatiga    х    ning  yagona 

2

x

y

  tenglikni  qanoatlantiradigan qiymati mos keladi. 

  Shuningdek 

2

x

y

  funksiyani ,

0

  oraliqda  qarasak  unga  teskari y

x

  funksiya mavjud bo’ladi. 

    


Izoh

)

(xf

y

 funksiyaga teskari )

yx funksiyaning argumentini odatdagidek  

х    bilan,  funksiyani  esa    y    bilan  belgilasak  va 

)

(xf

y

  hamda )

(xy  funksiyalarni 

grafigini  bitta  koordinatalar  sistemasida  chizsak  grafik  birinchi  koordinatalar 

burchagining bissektrisasiga nisbatan simmetrik bo’ladi.  

     

Teorema.  Agar  o’suvchi  (kamayuvchi) 

)

(xf

y

  funksiya  

b

a;

  kesmada 

uzluksiz, shu bilan birga 

 


c

a

f 

d

b

f

 bo’lsa, u holda unga teskari )

yx funksiya 

 


d

c;

(

 c

d;

) kesmada aniqlangan monoton va uzluksiz bo’ladi. 

   Endi 

)

yx  teskari  funksiyani  hosilasini  bilgan  holda   

)

(xf

y

  funksiyaning hosilasini topish imkonini beradigan teoremani isbotlaymiz. 

     

Teorema.  Agar 

)

yx  funksiya  biror  intervalda  monoton  bo’lib  shu 

intervalning  y  nuqtasida  noldan  farqli 

)

(

yhosilaga  ega  bo’lsa,  bu  nuqtaga  mos    х  

nuqtada teskari  

)

(xf

y

 funksiya ham hosilaga ega bo’lib,  )

(

'1

)

('

y

x

f 

tenglik o’rinli bo’ladi.      

Isboti.  Shartga  binoan 

)

yx  funksiya    monoton  va  differensiallanuvchi  

bo’lgani uchun u uzluksiz hamda unga teskari monoton va uzluksiz  

)

(xf

y

 funksiya mavjud.    х    ga 

0

x

  orttirma  bersak   

)

(xf

y

  funksiya y

  orttirma  oladi  va uzluksizligini nazarga olsak 

0

x

 da   


0y

. Natijada  

)

(

'1

lim


1

1

limlim

)

('

0

00

y

y

x

y

x

x

y

x

f

y

x

x

 

Bu formulani y

x

x

y1

  ko’rinishda yozish ham mumkin. Shunday  qilib,  teskari  funksiyaning  hosilasi  shu  funksiya  hosilasiga  teskari 

miqdorga teng ekan. Asosiy elementar funksiyalarning hosilalari 

 

.O‟zgarmas funksiyaning hosilasi           Teorema.  O’zgarmas  funksiyaning  hosilasi    nolga  teng,  ya‘ni 

0

'

C

,  bunda  C-

o’zgarmas son. 

         Isboti. 

C

x

f

у)

(

  desak  х  argument x

  orttirma  olganda  у  funksiya 0

)

()

(

C

C

x

f

x

x

f

у

 orttirma oladi. 

 

Demak, 


x

y

C

x

0

lim


'

=

00

lim


0

xx

. Shunday  qilib  

0

'C

 Masalan,  

 


  0

87ln

20

225

0

18

tg. Logarifmik funksiyaning hosilasi 

Teorema

x

ln

 lagorifmik funksiyaning hosilasi х

1

 ga teng.        Isboti  у=lnx funksiyani qaraymiz. x     ∆х orttirma olganda funksiya   

у=xxln

-

x

ln

=

х

х

хln

=

x

x

1

ln  orttirma oladi. 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

y1

ln1

1

ln1

1

ln1

 

nisbatni tuzamiz. 

х

х

 

deb belgilasak ∆х→0 da α→0.  

 

Demak, 

xe

x

x

x

x

x

у

x

x

x

1

ln1

1

lnlim

1

1ln

1

lim1

0

0

,  ya‘ni 

x

x

1

)(ln.            Bu  

yerda 


e

1

0)

1

(lim

   ikkinchi ajoyib limitdan foydalanildi. 

 

Shunga o’xshash a

x

a

x

a

x

x

a

ln

1ln

)

(lnln

ln

)(log

 kelib chiqadi (bunda а>0, а≠1). 

 

Agar   у=u

ln

 bo’lib, bunda,  

x

u

u

 differensiallanuvchi funksiya bo’lsa,  u holda murakkab funksiyani differensiallash  

qoidasiga binoan  uu

иln

  tenglikka ega bo’lamiz. Xususan, 

agar 


)

(

,log

х

u

и

и

у

a 

bo’lsa, 


holda  


 и

a

и

u

a

a

и

и

aln

lnln

1

lnln

log


  bo’ladi. 

Darajali funksiyaning hosilasi 

Teorema. х

α

 darajali funksiyaning hosilasi 1

х

 ga teng, bunda               α-o’zgarmas 

son. 

 

Isboti.  у=хα

  funksiyani  qaraymiz.  Uni    е  asosga  ko’ra  logarifmlab   x

y

ln

ln tenglikka ega bo’lamiz .   у  ni  х  ning funksiyasi hisoblab, tenglikning ikkala qismini x 

bo’yicha differensiallaymiz: х

у

у

1

          Bundan  

1

1

1

х

х

х

х

у

у

 Shunday  qilib 1

х

х

. Teorema  isbotlandi. 

 

Agar 
и

у

  bo’lib,  

x

u

u

  differensiallanuvchi  funksiya  bo’lsa,  u  holda murakkab funksiyani differensiallash qoidasiga binoan   

и

и

и

1

)(  bo’ladi. 

 


Download 0.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling