Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi


Download 53.46 Kb.
Sana25.09.2020
Hajmi53.46 Kb.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

O’RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA’LIMI MARKAZI

QASHQADARYO VILOYATI

O’RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA’LIMI BOSHQARMASI

Muborak sanoat kasb-hunar kolleji
TASDIQLAYMAN”

Muborak sanoat kasb-hunar kolleji direktori ___________ R.Baratov.

“_____”- avgust, 2016-yil.


MATEMATIKA”FANIDAN


Muborak sh

MATEMATIKA”FANI ISHCHI O’QUV DASTURI
Ishchi dastur matematika fanining 2016-yil “15”-avgustdagi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 332.1-sonli buyro’g’i bilan tasdiqlangan,____- raqam bilan ro’yxatga olingan namunaviy o’quv dasturi asosida ishlab chiqildi.

O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi direktori tomonidan 2016yil,25-avgustda tasdiqlangan namunaviy o’quv rejada Matematika faniga ajratilgan soatlar miqdori:

O’quvchining umumiy o’quv yuklamasi .190soat, shu jumladan mashg’ulot turlari bo’yicha ajratilgan soatlar:Mashg’ulot turlar

Ajratil-gan soat

Shu jumladan semestr bo’yicha

I

II

III

IV

V

VI

1.

Auditoriya jami yuklamasi

190

80

40

40

10

20
2.

Nazariy mashg’ulot

56

24

10

12

4

6
3.

Amaliy mashg’ulot

134

56

30

28

6

14
4.

Seminar


5.

Laboratoriya mashg’uloti


6.

Kurs ishi (loyihasi)


7.

Yakka tartibli mashg’ulot


8.

O’quvchining mustaqil ishi

85

36

18

18

4

9
Tuzuvchi:Muborak sanoat kasb-hunar kolleji “Matematika” fani o’qituvchisi:

Xushvaqtova Gulshan Xayrullayevna

Universiteti dotsenti: A.Yu.Hamrayev

Matematika fanining ishchi o’quv dasturi va ekspert guruhining xulosasi ta’lim muassasasining 2016-yil, “___”-avgustdagi Pedagogik kengashida muhokama qilindi, tasdiqlashga va o’quv jarayoniga tadbiq etishga qaror qilindi.

Bayonnoma № __.2016-2017 o’quv yilining fan mavzulari bo’yicha o’qitish rejasi

T/r


Fanning bo’limlari


Umumiy yuklama, soat

Mustqil ish

Hammasi

Darslar turi bo’yicha soatlar taqsimoti, audito- riya yuklamasi.


Jami

Ixchamlangan

soatlar

Nazary (ma’ruza)

Amaliy

Nazariy

Amaliy
1

To’plamlar nazariyasi elementlari

10

62

4

4

2

Haqiqiy sonlar

16

122

10

4

3

Bir o’zgaruvchili ko’phadlar

26

184

14

8

4

Stereometriya aksiomalari va uning sodda natijalari

6

42

2

2

5

Trigonometriya

26

184

14

8

6

To’g’ri chiziq va tekislikning o’zaro joylashishi

12

86

2

4

7

Ko’rsatkichli funksiyalar

14

102

8

4

8

Logarifmik funksiyalar

30

202

18

10

9

Hosila va uning tadbiqlari

34

2410

14

10

10

Integral va uning xossalari

26

184

14

8

11

Fazoda vektorlar

8

62

4

2

12

Ko’pyoqlar

12

82

6

4

13

Ko’pyoqlar yon va to’la sirtlarining yuzlari

12

84

4

4

14

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika elementlari

12

82

6

4

15

Aylanish jismlari

8

64

2

2

16


Aylanish jismlari yon va to’la sirtlarining yuzlari

8

4


4

4

17

Fazoviy jismlarning hajmlari

10

8

26

2

18

Umumlashgan takrorlash

6

42

2

1
JAMI:

275

190

2
54

134

86

Fan mavzulari bo’yicha 1-bosqich talabalarini o’qitish rejasi

T/r


Fanning bo’limlari


Umumiy yuklama, soat

Mustaqil ish

Hammasi

Darslar turi bo’yicha soatlar taqsimoti, audito- riya yuklamasi.


Jami

Ixchamlangan

soatlar

Nazariy (ma’ruza)

Amaliy
Nazariy

Amaliy
1

To’plamlar nazariyasi elementlari

10

64

4

4

2

Haqiqiy sonlar

16

122

10

4

3

Bir o’zgaruvchili ko’phadlar

26

1818

14

8

4

Stereometriya aksiomalari va uning sodda natijalari

6

44

2

2

5

Trigonometriya

26

182

14

8

6

To’g’ri chiziq va tekislikning o’zaro joylashishi

12

82

2

4

7

Ko’rsatkichli funksiyalar

14

104

8

4

8

Logarifmik funksiyalar

30

204

18

10

9

Hosila va uning tadbiqlari

34

244

14

10
JAMI:

150

10040

60

50


Fan mavzulari bo’yicha 2-bosqich talabalarini o’qitish rejasi

T/r


Fanning bo’limlari


Umumiy yuklama, soat

Mustaqil ish

Hammasi

Darslar turi bo’yicha soatlar taqsimoti, audito- riya yuklamasi.


Jami

Ixchamlangan

soatlar

Nazariy (ma’ruza)

Amaliy
Nazariy

Amaliy
1

Integral va uning xossalari

26

184

14

8

2

Fazoda vektorlar

8

62

4

2

3

Ko’pyoqlar

12

82

6

4

4

Ko’pyoqlar yon va to’la sirtlarining yuzlari

12

84

4

4

5

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika elementlari

12

82

6

4

6

Umumlashtirilgan takrorlash

4

22


JAMI:

72

5016

34

22


Fan mavzulari bo’yicha 3-bosqich talabalarini o’qitish rejasi

T/r


Fanning bo’limlari


Umumiy yuklama, soat

Mustaqil ish

Hammasi

Darslar turi bo’yicha soatlar taqsimoti, audito- riya yuklamasi.


Jami

Ixchamlangan

soatlar

Nazariy (ma’ruza)

Amaliy
Nazariy

Amaliy
1

Aylanish jismlari

10

62

2

2

2

Aylanish jismlari yon va to’la sirtlarining yuzlari

8

4


4

4

3

Fazoviy jismlarning hajmlari

10

8

26

2


4

Umumlashgan takrorlash

6

22

2

2
JAMI:

28

20

2
4

14

10


Mundarija:

1. Kirish…………………………………………………………………….….______

2. Fanning maqsad va vazifalari…………………………………………….

3. Fanning o’quv rejadagi boshqa fanlar bilanbog’liqligi………………….

4.Fanning uslubiy jihatdan uzviyligi va ketma-ketligi……………………….

5. Fanni o’qitishda foydalaniladigan zamonaviy axborot va pedagogik

texnologiyalari…………………………………………….…………………...6. Fanning mashg’ulot turlari bo’yicha mashg’ulot rejasi va mazmuni……….___

7. Mustaqil ishlar va amaliy mashg’ulotlar………………………………

8.Fanning moddiy texnikta’minoti………………………………………...….

9. Fanning o’zlashtirish darajasini nazorati va baholash………………………

10.Tavsiya etilgan adabiyotlar va saytlar ro’yxati……………………...……..

1.Kirish.

Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi obro’-e’tibor avvalambor farzandlarimizning unib-o’sib , ulg’ayib, qandayinson bo’lib hayotga kirib borishiga bog’liqdir. Biz bunday o’tkir haqiqatni hech qachon unutmasligimiz kerak.

Bizning xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo’lmasligi farzandlarimizning bizdan ko’ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo’lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada ma’naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi. Agar biz bu masalada hushyorlik va sezgirligimizni, qat’iyat va mas’uliyatimizni yo’qotsak, bu o’tamuhim ishnio’z holiga , o’zibolarchilikka tashlab qo’yadigan bo’lsak, muqaddas qadriyatlarimizga yo’g’rilgan va ulardan oziqlanadigan ma’naviyatimizdan tarixiy xotiralarimizdan ayrilib, oxir-oqibat o’zimiz intilgan umumbashariy taraqqiyot yo’lidan chetga chiqib qolishimiz mumkin.

Shuni unutmasligimiz kerakki kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi,boshqacha aytganda xalqimizning ertangi kuni qanday bo’lishi farzandlarimizning bugun qanday ta’lim va tarbiya olishiga bog’liq.

Buning uchun har qaysiota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko’rishi zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo’lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish ta’lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo’lishi lozim, deb qabul qilishimiz kerak.Bu esa ta’lim-tarbiya ishini uyg’un holda olib borishni talab etadi.

Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo’lmaydi. Bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi.

(Yuksakma’naviyat -yengilmas kuch) I. A. Karimov2. Fanning maqsad va vazifalari:

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida matematikani o’qitishdan ko’zda tutilgan asosiy maqsad quyidagilardan iborat:

    • - O’quvchilarni kundalik hayotda, mehnat faoliyatida, shuningdek, kelgusida bilim olishni davom ettirish uchun zarur bo’ladigan matematik bilim va malakalar sistemasini chuqur va ongli ravishda o’zlashtirishini ta’minlash;

    • - O’quvchilarda izchil ,mantiqiy fikrlashni shakinlashtirib borish natijasida ularning aql- zakovat rivojiga, tabiat va jamiyatdagi muammolarini hal etishning maqbul yo’llarini topa olishga ko’maklashish;

    • -O’quvchilarda vatanparvarlik, milliy g’ururni tarkib toptirishni rivojlantirish;

    • -O’quvchilarni qomusiy olimlarimizning matematika rivojiga qo’shgan ulkan xissalaridan xabardor qilish;

    • - Jamiyat taraqqiyotida matematikaning ahamiyatini his qilgan holda umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida matematika to’g’risidagi tasavvurlarini shakllantirish.

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida matematika ta’limining vazifalari:

  • akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o’rta umumiy ta’limning bevosita davomi bo’lgani uchun ham bu yerda matematika o’qitishda o’quvchilarning ilgari olgan bilimlarini chuqurlashtirish, amaliyotga tadbiq qilishda abstrakt va mantiqiy fikrlashni o’stirish;

 • o’quvchilarni funksiya va ularning xossalarini matematik analiz tushunchalari vositalari yordamida tekshirishga o’rgatish;

 • tenglama va tengsizliklarni yechishdagi matematik usullarning mohiyatini sistemali ravishda o’rganish;

 • fazoiy jismlarning xossalarini o’rganish va bu xossalarni amaliyot masalarini yechishga tatbiq etish ko’nikmalirini shakllantirish;

 • o’quvchilarga faqatgina tushunchalar berib qolmasdan, ularda masalalar yechish yordamida mustaqil mantiqiy fikrlash, erkin matematik mushohada yurita olish, ma’lum qarorlar qabul qila olish kabi xislatlarni shakllantirishdan iborat.

3. Fanning o’quv rejadagi boshqa fanlar bilan bog’liqligi.

 • 1. Metematika fani fizika, astronomiya, informatika, kimyo, geografiya fanlari bilan chambarchas bog’liq.

 • 2. Matematika hayotning barcha: havo yo’llari, temir yo’llari, kimyo sanoatida, burg’ulashda, elektrotexnikada , alpenizmda, qurilishda va boshqa sohalarida juda katta ahamiyatga ega.

 • Dasturning tarkibi va mazmuni shu davrgacha amal qilib kelingan o’n bir yillik umumta’lim maktablarining matematika dasturi va tarkibiga yaqindir. Bunda VI-IX sinflarda o’rgatilgan matematik bilimlarning akademik litsey, kasb-hunar kollejlarida aynan takrorlanmasligiga ,ta’lim mazmunining uzluksizligi va uzviyligiga alohida e’tibor qaratiladi.

4. Fanning uslubiy jihatdan uzviyligi va ketma-ketligi.

Yuqoridagimaqsadlarnie’tiborgaolganholdaushbuuzviylashtirilgandasturnituzishdaquyidagiomillarniasosqilibolindi:

    • uzviylik va uzluksizlikni ta’minlash;

    • mavzu va boblarni mantiqiy ketma-ketligini saqlash;

    • o’quvchilarni uzluksiz ta’limni akademik litsey yoki kasb-hunar kollejlarida davom etirishga tayyorlash umumiy o’rta ta’lim maktabining asosiy vazifasi ekanligi;

    • mavzularni ta’lim turlarida bir xil talqinda takrorlanishiga yo’l qo’ymaslikka erishish;

    • matematika fanini o’zlashtirishning yagona va effiktiv yo’li: masala va misollar yechishga alohida e’tibor berishdan iboratligi.

Fanning uslubiy jihatdan uzviyligi va ketma-ketligida quyidagi g’oyalar asos qilib olindi:

 • Umumiy o’rta ta’limning 6-9-sinflarida matematikaning ma’lum darajada mantiqan yakunlangan kursining yuzaga kelganligi, bu bosqich bitiruvchilarining akademik litsey, kasb-hunar kollejlarida matematika predmetidan bilim olishining uzluksizligi va uzviyligini ta’minlash zaruriyati;

 • O’quvchilarni hozirgi zamon matematika bilimlari bilan qurollantirish,uning amaliy tadbig’iga doir misol, masalalar yechish tabiatda kechadigan matematik jarayonlar mohiyatini bilishga ularning tatbiqlarini o’rganishlari zarurligi;

 • Matematika kursini o’qitishning hozirgi zamon talablari darajasiga ko’tarish va rivojlangan mamlakatlar andozasiga yaqinlashtirish kerakligi;

 • Metematika fanining fizika, astronomiya, informatika, kimyo fanlari bilan chambarchas bog’liqligini o’rganishlari zarurligi;

 • Matematikani hayotning barcha: havo yo’llari, temir yo’llari, kimyo sanoatida, burg’ulashda, elektrotexnikada va boshqa sohalarida juda katta ahamiyatga ega ekanligini bilishlari zarurligini.

 • Dasturning tarkibi va mazmuni shu davrgacha amal qilib kelingan o’n bir yillik umumta’lim maktablarining matematika dasturi va tarkibiga yaqindir. Bunda VI-IX sinflarda o’rgatilgan matematik bilimlarning akademik litsey, kasb-hunar kollejlarida aynan takrorlanmasligiga ,ta’lim mazmunining uzluksizligi va uzviyligiga alohida e’tibor qaratiladi.

5.Fanni o’qitishda foydalaniladigan zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalari.

O’QITISH USULLARI:

Og’zaki, amaliy, ko’rgazmali, multimediava boshqalar.

ESLATMA.O’qituvchi mavzuning xusiyatidan kelib chiqqan holda dars o’tish uslublarini o’zi tanlaydi hamda yangi uslub qo’llash huqiqiga ega.

Dars shakli tashkil etilishiga qarab:

 • Jamoaviy;

 • Guruhli;

 • Individual bo’lishi mumkin.

Fanni o’qitishda o’qitishning pedagogik texnologiyalaridan mavzuga moslab tanlaymiz.

1

Verbal(lot.t.Verbalis-og’zaki)

34

Bir savolga uch javob

2

Ma’ruza

35

“Aniqlashtirish va isbot”

3

Hikoya

36

“Sinetika”

4

Tushuntirish

37

Ish tariqasidagi o’yinlar

5

Namoyish

38

Musobaqa- tanlov

6

Illyustratsiya

39

Qor uyumi

7

Videousul

40

POPS

8

Laboratoriya usuli

41

Shartnoma

9

Mashq

Mashqlarning quyidagi turlari mavjud: • maxsus; -sharhlangan;

- yozma; - og’zaki;

- ishlab chiqish-mehnat;

- laboratoriya-amaliy.


42

Kartochka

10

Kitob bilan ishlash

43

6х6

11

Suhbat

44

Ajurli arra

12

Munozara

45

O’z o’rningni top


13

Miyaga hujum


46Klaster( axborotni yoyish) usuli

14

Pinbord (inglizchadan:pin-mustahkamlash;board-daska)

47

Sinkveyin(axborotni yig’ish) usuli

13

Ishbilarmonlik yoki rolli vaziyatli o’yinlar

48

“Menyu” usuli

14

Muammoli vazifalar usuli

49

“Debatlar” usuli

15

Individual (alohida) usul

50

“Tanqidiy fikrlash” usuli

16

Loyihalar usuli

51

Fikriy hujum

17

To’rt pogonali usul

52

Dumaloq stol

18

Aqliy hujum usuli

53

Ruchka stol o’rtasida

19

Kichik guruhlarda ishlash usuli

54

Ротация (айланма)

20

Davra suhbati usuli

55

Davralar

21

Ishbop o’yin usuli

56

Galeriyani aylanish

22

Rolli o’yin

57

Sindikat

23

Bahs-munozara

58

Akvarium

24

Muammoli vaziyat

59

Baxtli tasoddif

25

Yo’naltiruvchi matn

60

“Bilaman. Bilishni xoxlayman. Bilib oldim.”

26

Uchinchisi ortiqcha

61

Aql charxi

27

Munozara

62

“Nima uchun”

28

To’g’ri top

63

“Baliq skeleti”

29

Kim ko’p biladi

64

“Yeychim daraxti”

30

5 daqiqa

65

“Shajara daraxti”

31

Nimaga v anima uchun

66

“Piramida” usuli

32

Hayoliy sayohat

67

“Qanday?” iearxiya diagrammasi

33

Pochta usuli

68

Insert(tahlil) usuli
Download 53.46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling