Omar abdalla adam tasinifu iliyowasilishwa kwa ajili ya kutimiza sharti pekee la kutunukiwa digrii ya uzamivu


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/15
Sana13.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

2.7  
Muhtasari 
Katika sehemu hii tumepitia kazi tangulizi ambazo zimehakiki na kutafiti vipengele 
vya  kifani  katika  riwaya  ya  Kiswahili.Vipengele  vya  kifani  ambavyo 
vimeshughulikiwa na watafiti watangulizi ni vile vya matumizi  ya lugha, mandhari, 
muundo,  mtindo,  na  wahusika.  Tafiti  tangulizi  hizi  zimekuwa  muhimili  mkubwa 
katika  kukuza  maarifa  na  uelewa  wetu  juu  ya  vipengele  vya  kifani  kama 
vinavyotumiwa  na  kujitokeza  katika  riwaya  za  Kiswahili.  Maarifa  tuliyoyapata 
kutoka katika kupitia kazi tangulizi tumeyachukua na kuyafanyia kazi katika uhakiki 
na kuchambua riwaya za Kuli na Vuta N’kuvute za Shafi Adam Shafi. 
 
2.8 
Kazi Tangulizi Juu ya Riwaya za Shafi Adam Shafi 
Katika  sehemu  hii  tunapitia  kazi  tangulizi  juu  ya  riwaya  za  Shafi  Adam  Shafi  ili 
kubaini  watafiti  na  wahakiki  watangulizi  wamezungumza  nini  kuhusu  kazi  hizo  na 
kisha  kubainisha  pengo  la  kiutafiti  ambalo  linahitaji  kujazwa  na  utafiti  huu 
tulioufanya.  Kimsingi, wapo watafiti  na wahakiki kadhaa ambao wamechunguza na 
kueleza  juu  ya  kazi  za  Shafi  Adam  Shafi  kwa  namna  mbalimbali  kulingana  na 
madhumuni  ya  kazi  zao.    Khatibu  (1983)  alifanya  uhakiki  wa  riwaya  ya  Kuli  na 
kueleza kuwa dhamira kuu katika riwaya hiyo  ni ukombozi wa kitabaka. Ukombozi 
huu  ulikuwa  unafanywa  na  watu  wa  tabaka  la  chini  dhidi  ya  tabaka  la  juu  kuhusu 

 
 
49
mgawanyo sawa na sahihi wa rasilimali za taifa. Mhakiki anaeleza kwamba, serikali 
ya kikoloni iliwatesa na kuwatumikisha wananchi wa Zanzibar kwa masilahi mapana 
ya Wakoloni huku wananchi wakiishia kuwa katika maisha duni kabisa.  
 
Khatibu  (ameshatajwa)  hakuchambua  kwa  kina  juu  ya  dhamira  za  riwaya  hii  na 
badala  yake  ameishia  kutaja  tu  na  kueleza  kwa  ufupi.  Hata  hivyo,  maelezo  yake 
kuwa, “ukombozi ulikuwa unafanywa na watu wa tabaka la chini kuwashusha watu 
wa  tabaka  la  juu”,  yamekuwa  na  umuhimu  mkubwa  katika  kutufahamisha  ni  ipi 
dhamira kuu katika riwaya ya Kuli na kutuwia rahisi sisi kufanya uchambuzi wa kina 
kuhusu dhamira hii katika riwaya husika. 
 
Mulokozi  (1990)  aliandika  makala  juu  ya  utunzi  wa  riwaya  ya  Kihistoria  ya 
Kiswahili  na  kueleza  mambo  mbalimbali  ya  kifani  na  kimaudhui  yanayoipamba 
riwaya  hiyo.  Katika  harakati  zake  za  kukamilisha  lengo  hili  alimtaja  Shafi  Adam 
Shafi  kuwa  ni  miongoni  mwa  waandishi  ambao  anatunga  riwaya  ya  Kihistoria. 
Amelisema  hili  kwa  kutolea  mfano  kuwa  ujenzi  wa  wahusika  katika  riwaya  za 
mtunzi huyu zinaashiria kwamba, yeye ni mtunzi wa riwaya za Kihistoria.  
 
Kimsingi,  mfano  unaotolewa  na  Mulokozi  (ameshatajwa)  tunakubaliana  nao  kwani 
hauna shaka kuwa riwaya karibu zote za mtunzi huyu zimendikwa katika muktadha 
wa Kihistoria.  Kwa mantiki hiyo, mafunzo tuliyoyapata katika makala ya Mulokozi 
yametufungua  macho  ya  kuzielewa  vizuri  riwaya  za  Shafi  Adam  Shafi  kuwa  ni  za 
Kihistoria  na  pale  tunapozichambua  tunalizingatia  hili.    Hata  hivyo,  maelezo  ya 
Mulokozi  ni  ya kiudokezi tu na  hajazama katika kina kirefu cha uhakiki wa riwaya 
hizo.  Utafiti  huu  umefanywa  kwa  kuzama  ndani  zaidi  na  kuchambua  mambo 

 
 
50
mbalimbali katika riwaya za Vuta N’kuvute  na Kuli za Shafi Adam Shafi.  Njogu  na 
Chimerah  (1999)  waliandika  kitabu  ambacho  walikiita  Ufundishaji  wa  Fasihi 
Nadharia  na  Mbinu  ambacho  kimesheheni  hazina  kubwa  ya  masuala  ya  fasihi  ya 
Kiswahili na ile ya makabila mengine ya Kiafrika.  
 
Katika  kitabu  hiki  wametoa  darasa  la  kutosha  kwa  walimu,  wahadhiri  na  wote 
wanaohusika na ufundishaji wa fasihi juu ya namna bora ya kufundisha kazi za fasihi 
katika ngazi hizo wanazofundisha. Kwa mfano, kila kipengele kiwe ni cha kifani au 
kimaudhui  kimeelezwa  vile  kinavyopaswa  kufundishwa  darasani  ili  wanafunzi 
waweze  kuelewa.  Katika  kutoa  mifano  mbalimbali  ya  kukamilisha  hoja  zao, 
wamekuwa wakitolea mifano riwaya za Shafi Adam Shafi hususani Kasiri ya Mwinyi 
Fuadi na Kuli. Mifano hiyo imekuwa ikihusu vipengele vya kifani na kimaudhui.  
 
Kimsingi, maelekezo ya ufundishaji wa fasihi darasani yanayotolewa na wawili hawa 
yamekuwa  na  umuhimu  mkubwa  katika  kupeleka  mbele  utafiti  wetu.  Mawazo  yao 
yametusaidia sana katika kufanikisha uchambuzi  na uhakiki tulioufanya katika sura 
ya  tano  ya  tasinifu  hii.  Mtaalamu  mwingine  aliyeandika  kuhusu  riwaya  za  Shafi 
Adam  Shafi  ni  Wamitila  (2002)  ambapo  alieleza  kuwa  Shafi  Adam  Shafi  ni 
mtaalamu sana katika matumizi ya mbinu ya kueleza sifa za wahusika wake pamoja 
na  wasifu  wao.  Anaeleza  kwamba,  mbinu  hii  ni  nzuri  sana  kwa  sababu  humfanya 
msomaji  kuwaelewa  vizuri  wahusika  wa  riwaya  hizo  na  kisha  kuweza  kuhusisha 
vyema  matendo  yao  na  wasifu  wao.  Hili  linapotokea  inakuwa  ni  rahisi  sana  kwa 
msomaji kuipata dhamira  iliyokusudiwa  na  mwandishi.  Katika kusisitiza  hoja  yake, 
Wamitila  (ameshatajwa)  anatolea  mfano  namna  Shafi  Adam  Shafi  anavyompamba 
Yasmini  kwa  sifa  mbalimbali  za  uzuri  kwa  kutaja  wasifu  wake  ambao  unapatikana 

 
 
51
katika  ukurasa  wa  kwanza  wa  riwaya  ya  Vuta  N’kuvute.  Kwa  hakika  maelezo  ya 
Wamitila (2002) yamekuwa na mchango thabiti wa kupeleka mbele utafiti wetu kwa 
kule kutufahamisha kwamba, kumbe kumtaja  mhusika na kumpamba kwa  sifa zake 
ni mbinu ya kisanaa ya mtunzi kuwasilisha dhamira mbalimbali kwa hadhira yake.  
 
Mbinu hii tumeona kwamba ni muhimu nasi tukaieleza na kuifafanua kwa kina kama 
inavyojitokeza  katika  riwaya  husika  kama  sehemu  ya  kukamilisha  dhumuni 
mahususi la tatu la utafiti wetu. Tofauti na alivyoeleza Wamitila (ameshatajwa) kwa 
kugusia tu mbinu hii, sisi tumeitafiti na kuitolea maelezo ya kutosha kabisa kiasi cha 
kumfanya msomaji kuielewa kwa undani zaidi. 
 
Pia, Wamitila (2008) aliandika kitabu adhimu katika taaluma ya fasihi na kukipa jina 
la Kazi ya Fasihi. Katika kitabu hiki amehudhurisha vipengele mbalimbali ambavyo 
vinajenga  kazi  mbalimbali  za  fasihi  na  namna  ya  kuvichambua  au  kuvihakiki 
vipengele  hivyo  kitaaluma.  Vilevele,  ametaja  na  kutoa  ufafanuzi  kuhusu  mbinu 
mbalimbali  za  usomaji  wa  kazi  za  fasihi  ili  kuwawezesha  wasomaji  kupata  yale 
wanayoyahitaji  kama  wanavyoyahitaji  kutoka  katika  kazi  mbalimbali  za  fasihi 
ambazo  watazisoma  kwa  makusudio  mbalimbali.  Kazi  hii  ya  Wamitila 
(ameshatajwa)  ni  muhimu  sana  katika  kupeleka  mbele  utafiti  huu  wetu  ambao 
umechunguza  dhamira  na  vipengele  vya  kifani  katika  riwaya  za  Kuli  na  Vuta 
N’kuvute.  
 
Maelezo  ya  mtaalamu  huyu  yametusaidia  kufahamu  namna  ya  kuzipata  dhamira 
katika  kazi  za  riwaya  pamoja  na  namna  ya  kutambua  vipengele  mbalimbali  vya 
kisanaa  vinavyotumiwa  na  watunzi  wa  kazi  za  fasihi  katika  kuwasilisha  ujumbe 

 
 
52
uliokusudiwa  kwa  hadhira  iliyokusudiwa.  Tunasema  hivi  kwa  sababu  katika  kutoa 
mifano  ya  kuthibitisha  mawazo  yake  Wamitila  (2008)  amekuwa  akirejelea  hapa  na 
pale  riwaya  za  Shafi  Adam  Shafi  hususani  Kasiri  ya  Mwinyi  Fuad,  Kuli,  Vuta 
N’kuvute  na  Haini.  Kutokana  na  kuzitaja  riwaya  hizi  na  kuonesha  namna  mbinu 
mbalimbali za kisanaa zinavyojitokeza imekuwa ni rahisi kwetu kuzipata mbinu hizo 
na  kisha  kufanyia  uchambuzi  wa  kina  tofauti  na  yeye  alivyofanya  katika  kitabu 
chake. 
 
Diegner  (2011)  alifanya  mazungumzo  na  Shafi  Adam  Shafi  kuhusu  uandishi  wake 
wa  riwaya  tangu  alipoanza  mpaka  hapa  alipofikia.  Katika  mazungumzo  yao 
alimuuliza maswali mengi kuhusu mambo yaliyomsukuma mpaka akaandika riwaya 
alizoziandika. Bila choyo Shafi Adam Shafi amejibu maswali aliyoulizwa kwa ustadi 
mkubwa  kiasi  cha  kumwezesha  msomaji  au  mtafiti  kupata  mambo  mengi  kuhusu 
utunzi wa riwaya uliofanywa na Shafi Adam Shafi.  
 
Kwa  mfano,  aliulizwa  swali  kwamba,  anauelezeaje  utunzi  wa  Kuli  na  ule  wa  Vuta 
N’kuvute?  Jibu  alilolitoa  ni  kwamba,  Kuli  ndiyo  riwaya  yake  ya  kwanza  kupata 
kuitunga kwa hivyo hakuwa ameiva katika sanaa ya utunzi wa riwaya hali  ya kuwa 
alipotunga  Vuta  N’kuvute  alikuwa  ameiva  kiasi  na  hivyo  kutoa  riwaya  imara 
iliyopata tuzo ya uandishi bora nchini Tanzania. 
 
Kimsingi,  mazungumzo  baina  ya  Diegner  (ameshatajwa)  na  Shafi  Adam  Shafi  ni 
muhimu  sana  katika  kupeleka  mbele  utafiti  wetu  kwa  namna  mbalimbali.  Kwanza, 
kupitia mazungumzo haya tumepata data za kutosha kumuhusu mwandishi na hivyo 
kutokuwa na haja ya kufanya mahojiano na mtunzi wa riwaya tulizoshughulikia kwa 

 
 
53
sababu  kila  tulichokihitaji  tumekipata.  Hivyo  basi,  muda  ambao  tulikuwa  tuutumie 
kufanya  mahojiano  na  mtunzi  tuliutumia  kufanya  jambo  jingine  na  hivyo  kuweza 
kukamilisha lengo letu kuu la utafiti huu kwa muda muafaka.  
 
Pili,  mazungumzo  ya Shafi  Adam Shafi  na Diegner (ameshatajwa)  yamesaidia sana 
kupata data na kukazia au kukamilisha zile ambazo tumezipata kwa kudondoa katika 
riwaya husika na hivyo kujibu maswali yetu ya utafiti kwa uhakika na ufasaha zaidi. 
Jambo  hili  pia  linaufanya  utafiti  wetu  kuonekana  kuwa  ni  hai  kutokana  na  kuwepo 
kwa  maelezo  dhahiri  ya  mtunzi  wa  riwaya  tulizozishughulikia  na  hivyo  kumfanya 
msomaji kuamini uchambuzi wa data tulioufanya katika tasinifu hii.  
 
Upatanisho  wa  kile  kinachosemwa  na  mwandishi  katika  riwaya  yake  na  kauli  zake 
halisi kuhusiana  na riwaya zake  ni kitu  muhimu  sana katika kuuchambulisha utafiti 
husika  na  kuufanya  utafiti  wowote  ule  wa  kitaaluma  kuaminiwa  na  wanataaluma 
pamoja  na  wasomaji  wengine  wote  kwa  ujumla  wao.  Kwa  hakika,  mazungumzo 
baina  ya  watu  hawa  wawili  yamekuwa  na  umuhimu  mkubwa  sana  katika 
kukamilisha utafiti huu kama unavyoonekana hivi sasa. 
 
Si  hivyo  tu  bali  pia  Walibora  (2013)  ameandika  makala  kuhusu  riwaya  mpya  ya 
tawasifu iliyoandikwa na Shafi Adam Shafi juu ya maisha yake. Pamoja na mambo 
mengi  aliyoyaeleza,  kubwa  ni  kumsifu  Shafi  Adam  Shafi  kuwa  ni  miongoni  mwa 
watunzi wajasiri ambao ameweza kueleza mambo mbalimbali, waziwazi yanayohusu 
maisha yake bila kificho. Anasema kwamba, si jambo la kawaida kwa mwandishi wa 
kazi  ya  fasihi  inayomuhusu  yeye  mwenyewe  na  kisha  akataja  mambo  ambayo  kwa 
mtazamo wa wengi yanaweza kuwa yanamuaibisha mbele za wasomaji wake. Shafi 

 
 
54
Adam  Shafi,  ametaja  mambo  hayo  bila  woga  wowote  na  hivyo  kumfananisha  na 
Shaaban  Robert  alipoandika  Wasifu  wa  Siti  Binti  Saad  na  tawasifu  ya  maisha  yake 
iliyoitwa Maisha Yangu na Baada ya Miaka Hamsini.   
 
Mawazo  haya  yanamchango  mkubwa  katika  kupeleka  mbele  utafiti  wetu  hususani 
katika kujibu  maswali  matatu ya utafiti wetu. Kwanza, suala  la  mwandishi kutunga 
riwaya  ya  tawasifu  na  kisha  kueleza  kila  kitu  hadharani  limetufundisha  jambo. 
Kumbe  katika  kipindi  hiki  cha  utandawazi  ambapo  mambo  huelezwa  waziwazi 
kimefika mpaka katika riwaya ya Kiswahili, jambo linalodhihirisha kwamba, riwaya 
inasawiri hali halisi ya maisha katika jamii.  
 
Hata  hivyo,  kwa  maoni  yetu tunaona kwamba, si sahihi kwa kazi  ya  fasihi kueleza 
kila jambo kwa uwazi kwa sababu si kila jambo linapaswa kuanikwa mbele za watu. 
Kwa mfano, suala la Shafi Kueleza kwamba, alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na 
wanawake  kadhaa  huko  Sudan  wakati  wa  ujana  wake  halikupaswa  kutokea  katika 
riwaya  yake  hiyo  ya Tawasifu  inayoitwa Mbali na Nyumbani. Hakuna asiyefahamu 
kwamba, kijana anapobaleghe huwa anakuwa katika hali gani na kwa vyovyote vile 
atatafuta njia ya kujihifadhi.  
 
Kama  hivyo  ndivyo,  haikuwa  na  haja  yeye  kusema  waziwazi  mambo  hayo  kwa 
sababu  inakuwa  ni  kama  vile  anahamasisha  watu  kufanya  uasherati  kwa  kule 
kuonesha  kwamba,  hicho  ni  kitu  cha  kawaida  tu.  Kwa  mantiki  hiyo,  katika  utafiti 
wetu  tumekuwa  makini  katika  matumizi  ya  lugha  ya  uhakiki  tuliofanya  ili  isije 
ikatokea tumetumia lugha ambayo si stahiki katika muktadha huu wa kitaaluma. 

 
 
55
2.9  
Mkabala wa Kinadhari 
Katika  sehemu  hii  tumewasilisha  nadharia  tatu  ambazo  tumezitumia  katika 
uchambuzi  na  uwasilishaji  wa  data  za  utafiti.  Nadharia  tulizotumia  ni  Simiotiki, 
Dhima na Kazi na Saikolojia Changanuzi. 
 
2.9.1   Nadharia ya Simiotiki 
Nazarova (1996) anaeleza kuwa Simiotiki  ni  natharia  inayohusu taaluma  ya  mfumo 
wa alama katika mawasiliano ya kutumia lugha. Ni mfumo kwa sababu ili kitu kiwe 
ni  alama  ni  lazima  kitu  hicho  kisimame  badala  ya  kitu  maalumu  au  halisia 
kinachorejelewa  na  alama  hiyo.  Pili,  ni  lazima  alama  hiyo  iwe  imekubaliwa  na 
wanajamii  wote  isimame  kama  kiwakilishi  cha  kitu  au  jambo  fulani  (Eco,  1976). 
Hivyo,  tunakubaliana  na  maelezo  haya  kuwa,  Simiotiki  ni  taaluma  ya  mfumo  wa 
matumizi ya alama au ishara kwa nia ya kuwasiliana kati ya wanajamii na kuelewana 
baina yao (Cobley, 2001).  
 
Wamitila  (2002)  anafafanua  kuwa,  Simiotiki  ni  neno  la  Kiyunani  lenye  maana  ya 
ishara  na  ambalo  linatumiwa  kuelezea  mielekeo  na  makundi  fulani  ya  kihakiki. 
Makundi  hayo  na  mielekeo  hiyo  imezuka  na  mtindo  wa  kuhakiki  kazi  za  kifasihi 
ambao  unaangaza  ishara  za  kifasihi  katika  kazi  hizo.  Nadharia  hii  kwa  ujumla 
inajishughulisha  na  ishara  na  uashiriaji  katika  kazi  za  fasihi.  Ishara  zinazojitokeza 
katika  kazi  za  fasihi  huundwa  na  mtunzi  kwa  kuzingatia  muktadha  wa  jamii  wa 
kiuchumi, kisiasa, kijamii na kiutamaduni. 
  
Chandler  (1992)  anaeleza  kwamba,  binadamu  ni  mtengenezaji  na  mnyambulishaji 
wa  alama  hizo.  Wasomaji  na  watazamaji  wa  kazi  za  fasihi  hutengeneza  maana 

 
 
56
mbalimbali  kupitia  ubunifu  na  tafsiri  zao  juu  ya  alama  hizo.  Mawazo  haya 
yanafanana  na  yale  ya  Chandler  (1992)  aliposema  kuwa,  wanadamu  hufikiri  kwa 
kutumia alama. Alama hizo zinakuwa katika mfumo wa maneno, picha, sauti, harufu, 
ladha,  matendo  na  mtenda.  Anaendelea  kueleza  kwamba,  kitu  chochote  kitakuwa 
alama, kama watu watakifasiri kama kirejelee, yaani kinasimama kwa niaba ya kitu 
kingine badala ya chenyewe.  
 
Mark  (1995)  anaeleza  kuwa,  watunzi  wa  kazi  za  fasihi  hutumia  lugha  ya  picha  na 
ishara  kwa  kutumia  alama  ambazo  zinafahamika  kwa  urahisi  na  wanajamii 
wanaoandikiwa  kazi  hiyo  ya  fasihi.  Kwa  mfano,  watunzi  wa  kazi  za  fasihi  huweza 
kutumia wanyama, wadudu, miti, mizimu, mashetani, na mawe kurejelea matendo na 
tabia za mwanadamu kwa nia ya kufunza jamii masuala muhimu katika maisha. 
 
Wamitila (2002) anaeleza kwamba, katika lugha kuna vitu viwili, ambavyo ni kitaja 
(a  signifier),  yaani;  umbo  ambalo  alama  inachukua  na  kirejelee  (a  signified),  yaani 
maana  iwakilishwayo  na  alama  hiyo.  Kutokana  na  maelezo  haya  tunapata  uelewa 
kuwa,  kuna  kitaja  na  kirejelee  ambapo  mahusiano  ya  viwili  hivyo  ni  ya  kubuni  tu, 
hutegemea utamaduni wa jamii husika. Inawezekana kabisa ikawa hakuna uhusiano 
kati  ya  kitaja  na  kirejelee,  lakini  kama  wanajamii  wamekubaliana  juu  ya  matumizi 
yake, basi hutumika na huelewana miongoni mwao. 
 
Kwa mfano, hakuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya neno ng’ombe na mnyama 
mwenyewe. Jina hili  ni  la kubuni  na  likakubalika kutumika katika  jamii. Tunasema 
ni la kubuni kwa sababu kila jamii ina jina tofauti la kumuita mnyama huyo ambaye 
kwa  Waswahili  hufahamika  kwa  jina  la  ng’ombe.  Sasa,  mnyama  ng’ombe 

 
 
57
anapotumiwa  katika  kazi  ya  fasihi  hujenga  ishara,  picha  na  taswira  tofautitafauti 
kulingana na uelewa na uzoefu wa msomaji kumhusu mnyama huyo. 
 
Barthes  (1994)  anaeleza  kwamba,  kuna  aina  tano  za  misimbo  zinazotumika  katika 
kazi  za  fasihi  ambazo  kwa  pamoja  huunda  nadharia  ya  Simiotiki.  Aina  hizo  ni 
msimbo  wa  Kimatukio,  Kihemenitiki,  Kiseme,  Kiishara  na  Kiutamaduni. 
Tunaposoma  kazi  za  fasihi  tunakutana  na  matumizi  ya  lugha  ambayo  yanajenga 
misimbo  ya  aina  hizo  tano.  Kwa  mfano,  msimbo  wa  kimatukio  hujitokeza,  kwa 
mtunzi wa kazi ya fasihi kujenga tukio linalofanywa na wanyama kama vile, mbwa, 
fisi, paka na ng’ombe ambapo kwa msomaji huweza kujenga taswira, ishara na picha 
ambazo zitampatia dhamira stahiki. 
 
Shafi  Adam Shafi,  kama  ilivyo kwa  baadhi  ya waandishi wengine  anatunga riwaya 
zake kwa kutumia lugha ya picha, ishara, mafumbo, sitiari, na taswira kali. Nadharia 
ya  Simiotiki  imetoa  mwongozo  muafaka  katika  kuzichambua  aina  zote  hizo  za 
matumizi  ya  lugha  na  kisha  kuwezesha  kufanikisha  madhumuni  ya  utafiti  huu. 
Hivyo,  nadharia  hii  imetumika  kwa  kiasi  kikubwa,  katika  kukamilisha  lengo 
mahususi la tatu la utafiti huu lililolenga kubainisha mbinu za kisanaa zilizotumiwa 
na Shafi  Adam Shafi katika  kujenga dhamira za riwaya zake. Nadharia  nyingine  ni 
ile ya Dhima na kazi inayoelezwa katika sehemu ifuatayo. 
 
2.9.2   Nadharia ya Dhima na Kazi 
Nadharia ya Dhima na Kazi imeasisiwa na Sengo (2009). Nadharia hii inazichambua 
kazi  za  fasihi  kwa  kuangalia  kazi  na  dhima  kwa  kila  kipengele  cha  fasihi. 
Mwanafalsafa  huyu  anaendelea  kueleza  kwamba,  kila  kitu  katika  kazi  ya  fasihi 

 
 
58
kimetumiwa  kwa  dhima  maalumu  katika  kazi  husika.  Kwa  mfano,  hata  waandishi 
wanapoteua  majina  ya  vitabu  vyao  hufanya  hivyo  kwa  madhumuni  mahususi. 
Mawazo  haya  tunakubaliana  nayo  na  kwamba  yanasukuma  mbele  utafiti  wetu. 
Yanasukuma  mbele  utafiti  huu  kwa  sababu  ili  kuweza  kubainisha  dhamira 
mbalimbali katika riwaya za Kuli na Vuta N’kuvute ni lazima tuchunguze matumizi 
ya  vipengele  mbalimbali  vya  kifani  katika  riwaya  tulizoziteua  kwa  sababu 
vimetumiwa  kwa  madhumuni  mahususi  ya  kujenga  dhamira  mbalimbali.  Kwa 
mfano,  Kuli  ambalo  ni  jina  la  kitabu  limetumiwa  kwa  dhima  maalumu  ambayo 
tukiichunguza  vizuri  tunaweza  kuelewa  mambo  mengi  ambayo  yanahusiana  na 
dhamira zinazopatikana katika riwaya husika. 
 
2.9.3   Nadharia ya Saikolojia Changanuzi 
Nadharia  ya  Saikolojia  Changanuzi  iliasisiwa  na  mtaalamu  mwenye  asili  ya 
Australia  aliyefahamika  kwa  jina  la  Sigmund  Freud.  Mwanataaluma  huyu  alitumia 
neno  “Psychoanalysis”  kwa  mara  ya  kwanza  katika  mwaka  wa  1896  (Wamitila, 
2002a).  Freud  (1896)  anaeleza  kuwa,  binadamu  huongozwa  na  mambo  makuu 
matatu,  ambayo  ni  mahitaji,  matamanio  na  wasiwasi  katika  maisha.  Mahitaji 
hurejelea  mambo  muhimu  kama  chakula,  malazi  na  mavazi  ambayo  humwezesha 
mwanadamu  kuishi  vizuri.  Matamanio,  hurejelea  dhana  ya  starehe  hususani  za 
kingono.  Wasiwasi  ni  hofu  na  mashaka  juu  ya  maisha,  kwamba,  nitafanikiwa  au 
sitafanikiwa katika maisha (Wamitila, 2002a). 
 
Sigmund  Freud  (1896)  kama  anavyonukuliwa  na  Wamitila  (2002a)  anaeleza  kuwa, 
kati  ya  mambo  matatu  makuu  ambayo  huongoza  maisha  ya  mwanadamu  ni  lile  la 
matamanio ndiyo hutawala zaidi. Matanio huchukua nafasi kubwa katika maisha ya 

 
 
59
mwanadamu  na  hivyo  kila  mwanadamu  hufanya  jitihada  kubwa  kuhakikisha 
anatimiza  matamanio  yake.  Katika  harakati  za  kuhakisha  kwamba,  anatimiza 
matamanio  yake, huumiza watu wengine wasiokuwa na hatia. Kwa mfano, Bwana 
Raza, alipomuoa Yasmini, alisukumwa na matamanio na si kitu kingine. Tunasema 
haya  kwa  sababu  katika  hali  ya  kawaida  hatutegemei  mzee  wa  miaka  hamsini  na 
ushee kumuoa binti wa miaka kumi na mitano. Hata hivyo, kwa kumuoa Yasmini, 
aliathiri  Saikolojia  ya  binti  huyu kiasi cha  kutotambua  nini  cha kufanya,  na  ndipo 
alipoamua kumkimbia bwana huyo. 
 
Sigmund  Freud  (1896)  anaeleza  kwamba  matanio  yamekuwa  ni  kitu  muhimu  kwa 
binadamu kwa sababu tangu mwanadamu huyu anapozaliwa tu, anaanza kupata raha 
ya kujamiiana kwa kunyonya kwa mama yake. Anaeleza kwamba, chuchu za mama 
huwa ni kama uume na mdomo wa mtoto ni uke. Kwa hiyo mtoto anaponyonya kwa 
mama yake anapata raha ya kijinsia. Hivyo, basi mtoto anavyoendelea kukua hitajio 
la kujamiiana nalo linakuwa kubwa zaidi na hufanya kila njia kuhakikisha kwamba, 
anatimiza hitajio hilo. 
 
Kimsingi,  nadharia  ya  Saikolojia  Changanuzi  tumeitumia  kwa  kiasi  kikubwa 
kuhakiki mikasa na matatizo yaliyompata Yasmini. Kwa muono wetu, matatizo hayo 
yalisababishwa  na  matamanio  ya  Bwana  Raza  kukidhi  haja  zake  za  kijinsia  kwa 
kuwa na msichana mzuri kama Yasmini. Kwa upande mwingine Yasmini, Kutoroka 
kwa  mumewe  kwa  sababu  hakumpenda  na  hivyo  alihitaji  kuwa  na  mahusiano  na 
kijana mwenzake. Yote haya kwa pamoja yamechangia mno matatizo yaliyomkumba 
Yasmini na kwa hivyo, tukaona ni vyema tutumie nadharia ya Saikolojia Changanuzi 
kuchambua dhamira katika riwaya teule. 

 
 
60
2.10 
Muhtasari 
Utafiti  na  uhakiki  juu  ya  riwaya  za  Shafi  Adam  Shafi  haujafanywa  vya  kutosha 
katika viwango mbalimbali kama vile uandishi wa makala na tasinifu za shahada za 
awali, uzamili  na uzamivu. Wataalamu wote ambao tumesoma kazi zao wamekuwa 
wakigusagusa  tu  vipengele  vya  kifani  na  kimaudhui  vya  riwaya  hii  bila  kufanya 
uhakiki  wa  kina.  Hii  ilitokana  na  malengo  yao  kuwa  tofauti  na  hili  la  kuchambua 
riwaya  hizo  kwa  kina  na  kuishia  kufanya  mdokezo  tu  wa  riwaya  za  Shafi  Adam 
Shafi  ili  kuweza  kukamilisha  malengo  yao.  Hali  hii  inaonesha  kuwa,  ipo  haja  ya 
msingi  ya kufanya utafiti wa kina kuhusu riwaya  za Shafi  Adam Shafi katika  ngazi 
hii ya Uzamivu ili kufahamu dhamira na mbinu za kisanaa zinazotumika kuwasilisha 
dhamira  hizo  kwa  jamii  iliyokusudiwa.  Hii  kwa  hakika  ndiyo  sababu  ya  msingi 
iliyotuhamasisha kufanya utafiti huu.  
 
 
 
 
 
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling