Omsorgspersoner er det plass til i et


Download 63.59 Kb.
Pdf ko'rish
Sana12.04.2017
Hajmi63.59 Kb.

Hvor mange 

omsorgspersoner er 

det plass til i et 

barnehjerte? 

May Britt Drugli 

Professor 

Barnevernsdagene 2014 


Undertittel  

Barnehagens begrensninger i 

å gi stabile 

relasjoner 

 

 Økologisk overgang 

Å  begynne i  barnehage – mulighet eller ytterligere 

belastning for barn i risiko? Barnehagekvaliteten avgjør 

God kvalitet for barn i risiko – først og fremst 

gode relasjoner til 

personalet 

(For eksempel Dalli et 

al, 2010; Hagström, 2010) 

Grunnlag for utvikling andre områder 

 


Nære relasjoner – en etisk 

fordring 

(Goldstein, 1999) 

Etisk omsorg for barn i barnehagen - innebærer at 

den voksne utviser 

sensitivitet, empati, 

gjensdighet og ansvar i 

samspill med barnet – uten å 

forvente noe tilbake 

Alle barn har rett til omsorg barnehagen 

(KD, 2006) 

Spørsmålet er om alle får den omsorgen de trenger 

Behov for trygghet 

Barn i risiko  Ofte utrygge og stressede barn 

Utviklingsgrunnlaget svikter Greier barnehagen å tilføre tilstrekkelig 

trygghet? 

Krever kvalitet, forutsigbarhet og stabilitet i nære relasjoner 

Utrygghet - hemmer barns utvikling på alle områder 

 


Trygghet og kompetanse 

Nære relasjoner og trygghet fremmer barns kompetanse 

emosjonelt, sosialt og 

kognitivt 

(for eksempel Belsky & 

Fearon, 2002; Bowlby, 2007) 

Trygge barn - mer selvstendigeregulerer negative følelser 

bedre, mindre negativ atferd, 

bedre relasjoner til 

jevnaldrende, mer utforskende 

Barna vet at den voksne er der ved behov 

Trygg base og trygg havn  Kan flytte energi over på 

utforskning og mestring 


Hypoteser om barnehagens 

effekt for barn i risiko 

Flere hypoteser om effekt av å være i barnehage Ulike funn støtter ulike hypoteser 

Hypotesen om «Kompenserende effekt» Barnehagen fungerer som en 

beskyttelsesfaktor for barn i risiko – demmer 

opp for effekter av risiko i hjemmemiljøet 

(eks 

Burchinal et al., 2006) Stiller krav til barnehagekvaliteten 

Flere studier – god barnehagekvalitet – smh med positiv effekt i voksen alder mht 

utdanning, økonomi og helse for barn 

i risiko 

(Belsky et al., 2007; Duncan et al, 2007) 

 

 


Hypoteser…, forts 

Hypotesen om «Dobbel risiko» Risiko både hjemme og i barnehagen – øker 

sjansen for negativ utvikling 

(eks Watamura et al., 

2011) Dårlig barnehagekvalitet – svært negativt for barn i risiko  

Denne gruppen barn får ikke alltid det barnehagetilbudet de trenger 

(Campbell et al., 2001) 

Også en hypotese om ”tap av ressurser”  

 

 Sårbare barn 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2014; 

Hagström, 2010) 

Noen barn trenger nære relasjoner til personalet 

enda mer enn andre 

Omsorgssvikt hjemme – særlig viktig gruppe 

Må unngå dobbel risiko Ofte vanskelig å forstå disse 

barna i barnehagen 

Uforutsigbare fordi de vant til uforutsigbare voksne 

Misforstås lett – økt risiko for negativt samspill 

 


Sårbare barn, forts 

Nære relasjoner og trygg tilknytning i barnehagen – helt nødvendig 

Vanskelig å etablere – tar lang tid Stabilitet – sentralt 

Primærkontaktmodellen kan være til hjelp Har større ansvar enn andre for å blir kjent med barnet 

Sikrer hyppigere kontakt Krever god kompetanse hos personalet 

Tilknytning, relasjoner, egen rolle, foreldresamarbeid Bevissthet om egen betydning og egen væremåte 

Refleksjon Veiledning  

Disse indikatorene er ikke alltid på plass  

Hva kjennetegner nære 

relasjoner i barnehagen 

(Ahnert et a., 2006; 

Pianta et al., 2012) 

Positivt klima  Generelt uttrykk for mye varme og glede 

Lite sinne, kjefting, avvisning  Sensitivitet  

Personalet fanger både opp signaler på individnivå og har fokus på gruppen 

Kompleks ferdighet Rask og tilpasset respons 

Barnas perspektiv blir respektert i daglig samspill 

Støtte til emosjons-og atferdsregulering Adekvat grensesetting 

Stimulering, mestring og læring  

Hva skal til for å etablere gode 

relasjoner? 

(for eksempel Broberg et al., 2014; Smith, 2002) 

Gode rammebetingelser Et politisk ansvar 

Hyppig positiv kontakt Gjensidig tilpasning i samspillet 

«Danse rimelig i takt» Den voksne har alltid ansvar for 

kvalitet 

Assymetrisk maktforhold «Godt nok» er godt nok 

Må ikke være perfekt 

Tilstrekkelig tid, engasjement og 

kontinuitet 

 

 Hvor mange nære relasjoner? 

De fleste barn knytter seg til 1-5 personer i løpet av de første 

to årene 

(van IJzendoorn & Sagi, 1999) 

Bla undersøkt blant Kibbutz barn i Israel – mange 

omsorgsgivere 

Tilknytning krever tid og engasjement – barn knytter 

seg ikke til alle voksne i 

nettverket 

MEN: barn kan ha flere nære relasjoner enn 

tilknytningsrelasjoner 

 


Tilknytning i barnehagen 

Under halvparten av barna – trygg 

tilknytning 

(Ahnert et al., 

2006) 


Hjemme: 60-70 % 

Betyr at over halvparten IKKE har 

slike relasjoner 

Hvem er disse barna? Hvem er i økt risiko for utrygg 

tilknytning i barnehagen? 

(Ahnert et al, 

2006, de Schipper et al., 2006) 

Barn med utrygg/desorganisert tilknytning til foreldre 

Dette er ofte barn i risiko Barn med vanskelig eller tilbaketrukket 

temperament 

Ofte barn med psykiske vansker – noen pga omsorgssvikt 

Gutter  

Fare for «dobbel risiko» for mange barn Barnehagen må ta et stort ansvar for disse barna Hvilke konsekvenser har mangel på 

nære relasjoner i barnehagen?  

Sårbare barn – kan bli aggressive eller passive 

(Howes & Hamilton, 1993) 

Viser at de ikke har det bra Økt risiko for utvikling av 

psykiske vansker 

Forhøyet stressnivå (eks Dalli et al., 2011) 

Kan påvirke atferd, hukommelse, læring 

Barnet blir utenfor fellesskapet – blir ”usynlige” 

for alle  (Kalliala, 2014)  

 

 


Hvilke konsekvenser…, forts 

Utrygghet (eks Broberg et al, 2014) 

Noen barn blir påfallende selvstendige Søker ikke hjelp og vil ikke motta trøst 

Mer opptatt av leker og det fysiske miljøet enn av kontakt og relasjoner 

”Ensomme utforskere” Noen barn blir klengete/masete 

Mer opptatt av relasjonen enn andre barn og utforskning 

Negativ avhengighet Både utvikling og livskvalitet her og nå hemmes for utrygge 

barn 


Hva hemmer utvikling av nære 

relasjoner i barnehagen? 

Personal-barn relasjonene er ikke alltid gode nok Mangel på sensitivitet 

Sensitivitet varierer på personnivå  (Kalliala, 2011, NICHD, 

1996; Bratterud et al., 2012) 

19 % insensitive og lite tilgjengelig i samspill Mange barn sier de ikke får hjelp når de trenger det 

Sårbare barn trenger spesielt sensitive voksne i barnehagen 

(Hagström, 2010) 

Kommunikasjonen mellom barn og voksen fungerer ikke  - relasjonen hemmes 

(Quan-McGimpsey et al, 2011) 

Mangel på glede, trivsel, nærhet og opplevelse av fellesskap i daglige samspillssituasjoner 

Barn med mye negativ atferd utsatt   

Hva hemmer…., forts 

 Store barnegrupper – blir ikke nok nær kontakt 

(Ahnert et al., 2006) 

Ustabilitet og/eller mistrivsel i personalgruppen (Clarke-Steward & Allhusen, 2006; Grossman, 2012) 

Dårlig samarbeid, høy turnover, mye sykefravær, ukjente vikarer 

Rammer sårbare barn mest Vil gå tilbake i utvikling 

Vil kunne vegre seg for å gå inn i nye relasjoner Dårlig samarbeid med foreldre 

(Webster-Stratton, 2006) 

Ofte familier i risiko Dårlig samarbeid med barnevernet – personalet i 

barnehagen vet ikke hvor dårlig omsorgssituasjonen 

hjemme faktisk er – barnevernet ikke nok opptatt av 

kvalieten i barnehagen 

 

 Ulik effekt  

Barnehagen – ulik effekt for ulike barn 

(Phillips et al, 

2011) Trenger mer kunnskap om hvordan og hvorfor 

Kan ikke ta for gitt at barnehagen fungerer for 

barn i risiko 

Krever generelt høy kvalitet og skreddersøm 

Barnets individuelle behov må møtes 

Mye tyder på  ”dobbel risiko” for noen barn 

Barnehagen som ressurs for 

barn i risiko? 

Barnehagen KAN være en ressurs 

Krever god barnehagekvalitet 

Dårlig kvalitet – ytterligere økt risiko Gode relasjoner med rom for både tilknytning og 

selvstendiget – kjernefaktor  

Grunnleggende trygghet Fremmer emosjonell kompetanse 

Etablerer nye og hensiktsmessige indre arbeidsmodeller Fremmer sosial kompetanse 

Reduserer stress i barnets liv Viktig for hjernens utvikling 

Tilfører barnet mestrings og læringsmuligheter Fremmer positiv selvopplevelse og kognitiv utvikling 

Fremmer gode relasjoner til andre barn – svært viktig Hvor mange kan et barnehjerte 

romme? 


Barn tåler at mange voksne er glad i barnet og yter 

omsorg Men – trenger tid for å etablere nære relasjoner - bli kjent, etablere felles samspillskoder, bli trygg 

Mange opplevelser av brudd – trenger enda mer stabilitet, tilpasset omsorg og tid 

Utrolig viktig at barnehagen ikke belaster barn ytterligere  

Ustabile og/eller negative relasjoner - viktig risikofaktor 

Da kan barnehjertet måtte stenge av  

Tusen takk for 

oppmerksomheten 
Download 63.59 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling