О‘qituvchi shaxsini ifodalovchi asosiy xususiyat? samaradorlik


Download 27.58 Kb.
Sana26.11.2020
Hajmi27.58 Kb.

О‘qituvchi shaxsini ifodalovchi asosiy xususiyat?

samaradorlik

kasbiy layoqat va kompetensiya

qiziquvchanlik

ijtimoiy yо‘naltirilgan shaxs sifatlari

Pavlovning faoliyat sohasi?

falsafa

tibbiyot

psixologiya

fiziologiya

Kichik maktab yoshining yetakchi faoliyati?

mehnat

o‘yin

muloqot

o‘qish

baker, cook, driver, teacher are ..

subjects

professions

prepositions

colours

My daughter’s son is my …..

grandmother

grandchildren

grandson

granddaughter

My brothers …… Jack and Tom.

are

isam

Choose the right answer / To’g’ri javobni tanlang / Выберите правильный ответ. … work in the market.

Doctors

Sellers

People

Pupils

Taqdimotga (prezentatsiya) yangi slayd qо‘shish uchun qanday amalni bajarish kerak?

« Главная- Макет» menyu amalini yoki Ctrl+V

«Файл- Создать» menyu amalini yoki Ctrl+N

«Главная-Создать слайд» menyu amalini yoki Ctrl+M

«Вставка-Напись» menyu amali orqali

Prezentatsiya deganda nima tushuniladi?

bu slaydlar va maxsus effektlar tо‘plami bо‘lib, tayyor material, doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda namoyish qilinadi

bu slaydlarni namoyish qilish va kо‘rsatishda ularni samaradorligini oshiruvchi tovush, rang, matn va harakatlanuvchi effektlar yig‘indisidan iborat

matnlar, rasmlar, sxemalar, grafiklar, animatsiya effektlari, ovoz videokliplar va h.k. lardan iborat bо‘lgan slaydlar hosil qilish imkonini beradigan dastur

bu hujjatning alohida kadri bо‘lib, ichiga matn va sarlavhalarni, grafik va diagrammalarni olishi mumkin

Bluetooth - bu …

100 metrgacha bо‘lgan masofada qurilmalar orasida simsiz ma’lumotlarni uzatish texnologiyasi

Davlatlar o`rtasida axborotlarni simsiz almashinish texnologiyasi

100 metrgacha bо‘lgan masofada qurilmalar orasida telefon liniyalari orqali ma’lumotlarni uzatish texnologiyasi

Ixtiyoriy masofada joylashgan qurilmalar orasida simsiz ma’lumotlarni uzatish texnologiyasi

3D kitob yaratish imkonini beruvchi dasturni ko’rsating.

Wave Lab

Photoshop

ISpring

Microsoft PowerPoint

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi berilgan variantlarni to’g’ri ketma-ketlikda joylashtirish imkonini beradi?

Пропуски

Соответствие

Порядок

Ввод числа

Ispring Quiz Maker dasturida necha turdagi test tuzish mumkin?

11 ta

14 ta

6 ta

12 ta

Gap ustida ishlashda undan qanday foydalanish ko`nikmasi hosil qilinishi kerak?

tez foydalanish

yozma foydalanish

surunkali foydalanish

ongli foydalanish

Matematikani o`qitish jarayonining eng asosiy yo`nalishlari necha qismdan iborat?

4 qism

5 qism

2 qism

3 qism

Orfografika nima?

to`g`ri yozish

to`g`ri o`qish

to`g`ri tahlil qilishi

to`g`ri talafuz qilish

Gramatik mashqlar nechi guruhga bo`linadi?

morfologik va sintatik.

fonetik va orfoepik

leksik va morfologik

analiz va sintez .

Husnixat darslarida sinfda yorug`ik qaysi tomondan tushishi kerak?

O`ng tomondan ;

Yuqori tomondan ;

Past tomondan ;

Chap tomondan;

Bilishning shunday yo`liki, bunda o`quvchining birlikdan umumiylikka, xususiy xulosadan umumiy xulosaga olib boradi. Qaysi metod ta`rifi?

uslub

Deduksiya metodi

Induksiya metodi

Analogiya metodi

O`qish malakalarining sifatlariga nimalar kiradi?

Badiiy asarni izohlab o`qish

Badiiy asarni adabiy, orfoepik talaffuz asosida o`qish

Badiiy asarni sidirg`a o`qish

Badiiy asar matnini to`g`ri va tez o`qish, badiiy asar matnini ongli va ifodali o`qish

Ona tili fanining fanga oid kompetentsiyalar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni aniqlang.

Nutqiy, lingvistik

Nutqiy, axborot bilan ishlash, ijtimoiy faol fuqarolik

Axborot bilan ishlash, ijtimoiy faol fuqarolik

Adabiy-nutqiy, badiiy asarni tahlil qilish

1-4-sinflarda ona tili fani yillik o`quv soatlari A1 bosqichda qancha?

176 soat

608 soat

680soat

860soat

Tayanch o`quv reja nima?

Tayanch o`quv reja- o`qitiladigan fanlar nomi kuzatish mexnatning turi, maxsus va oliy shakli.

Tayanch o`quv reja - o`qitiladigan fanlar nomi, hajmi hamda ularning sinflar bo`yicha taqsimoti belgilangan me`yoriy hujjat.

Tayanch o`quv reja- ongning oliy darajasi, faoliyatning yuqori murakkab turi.

Tayanch o`quv reja-o`qitiladigan fanlar nomi kuzatish, o`rganish, ijod jarayoni.

1-sinf «O`qish kitobi» darsligiga kiritilgan savol-topshiriqlar, asosan, qaysi tip topshiriqlariga mansub?

Qisman izlanuvchanlik

Kreativ

Qayta xotirlash

Ijodiy

O`qish fani tarkibidagi«Dinlar tarixidan umumiy tushunchalar» 2-3-4-sinflardagi qaysi mavzularda yoritilgan?

«Navro`z – tabiat tantanasi», «Navoiyning do`sti»haqidagi mavzularda

«Iqtisod va soliq alifbosi», «Navro`z – tabiat tantanasi»haqidagi mavzularda

«Ota-onani rozi qilish», «Ilm, tozalik» haqidagi mavzularda

«Nurxon bilan Burhon», «Yordam berdi»haqidagi mavzularda

Ona tili о`qitish metodikasining tamoyillari:

Nutq organlarining о`sishiga, nutq malakalarining tо`g`ri rivojlanishiga e`tibor berish, til ma`nolarini tushunish, tilga sezgirlikni о`stirish, nutqning ifodaliligiga baho berish, og`zaki nutqni yozma nutqdan oldin о`zlashtirish.

Imloviy sezgirlikni о`stirish.

Til materiyasiga e`tibor berish, til ma`nolarini tushunish.

Sezgirlikni о`stirish, sо`zning lug`aviy ma`nosini, emotsional ottenkalarini tushunish

Tayanch kompetentsiyalar berilgan qatorni ko`rsating.

Kommunikativ, axborot bilan ishlash, ijtimoiy faol fuqarolik

Adabiy-nutqiy, axborot bilan ishlash, ijtimoiy faol fuqarolik

Adabiy-nutqiy, lingvistik, badiiy asarni tahlil qilish

Axborot bilan ishlash, milliy va umummadaniy

Sinfdan tashqari o`qish darslari qanday tashkil qilinadi?

1 sinfda 1, 2-4 sinflarda ikki haftada 1 marta

1 sinfda haftada 2-marta, 3-4 sinflarda ikki haftada 1 marta

1-2 sinfda haftada 1-marta, 3-4 siflarda ikki haftada 1 marta

1-sinfda o`tkazilmaydi 2-4 sinflarda haftada 1 marta

1-sinfda yozuvga o`rgatishning necha uslubi mavjud?

5 ta

8ta;

6 ta

7 ta;

Tenglik va tengsizlik bilan tanishtirish nima bilan bog`langan?

Sonlarni raqamlash va arifmetik amallar bilan bo`langan

Ifodaning qiymatlarini taqqoslash

To`plamlarni taqqoslash

Sonlarni taqqoslash bilan bog`langan

Boshlang`ich sinflarda mehnat fanidan qanday to`garaklar mavjud.

Mohir qo`llar to`garagi

Tikuvchilik to`garagi

To`quvchilik to`garagi

Dizaynerlik to`garagi

O`qish fani tarkibidagi «Konstitutsiya alifbosi»ga 2-3-4-sinflarda necha soatdan ajratilgan?

24 soatdan

10 soatdan

16 soatdan

8 soatdan

Yozma harflar o`ng tomonga necha daraja qiyalikda yoziladi?

650

900

800

750

Yozuv malakasi bu-

elementar o`qish va yozishga o`rgatish

tilga oid malaka

nutqqa oid malaka

til va nutqqa oid malaka

4-sinf ona tili fani o`quv dasturida necha soatdan iborat?

170 soatdan

168 soatdan

160 soatdan

156 soatdan

Ona tili fanidan fanga oid kompetensiyalar nomlarini ko`rsating?

nutqiy, lingivistik;

ijtimoiy, nutqiy;

lingivistik, ijtimoiy;

komunikativ, nutqiy;

Yozma ishlarda ko`chish, tutuq belgisi hamda chiziqcha qo`yilmasa, qanday xato hisoblanadi?

grafik

ishorali

xato hisoblanmaydi

uslubiy

Savod o`rgatish nima?

elementar o`qish va yozishga o`rgatish

o`qishga o`rgatish

ona tilidan bilim berish

ifodali o`qish

O`quv moduli nima?

Mavzularning ketma-ket belgilanishi.

O`quv topshiriqlari bilan yakunlangan o`quv materiali.

Yаkuniga ega bo`lmagan o`quv majmualar.

Mantiqiy yakunga bo`lgan o`quv kursining bo`lagidir.

A1 darajada xabar, tasvir asosida necha gapdan iborat matn yarata olishi kerak?

10-11 gapdan

5-6 gapdan

7-8 gapdan

9-10 gapdan

A1 darajada kichik hajmdagi nechta she`rni yoddan aytib bera olishi kerak?

9-10 ta

8-10 ta

7-8 ta

10-11 ta

Savod o`rgatish darslariga yaratilgan multimediali ilovaning o`ziga xos tomoni

Yozuv darsiga ta`lluqli emas.

O`quvchilar “Alifbe” darsida sirli bog`ga sayohat qiladilar, yozuv darslarida esa sonlar mamlakatiga sayohat qiladilar.

O`quvchilar “Alifbe” darsida sirli olamga sayohat qiladilar, Yozuv darslarida esa harf mamlakatiga sayohat qiladilar.

Alifbe darsiga ta`lluqli emas.

“Fuqarolar atrof – muhitni muhofaza qilishga mas`uldirlar”. Yuqoridagi fikrlar Konstitutsiyaning qaysi moddasidan olingan?

10

20

50

56

“Kompetensiya” so`zining ma`nosi to`g`ri ko`rsatilgan qatorini ko`rsating.

Mavjud bilim va malakalarni kundalik faoliyatda qo`llay olish qobiliyati.

Mavjud bilim va ko`nikmalarni kundalik faoliyatda qo`llay olish qobiliyati.

Mavjud bilim, ko`nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo`llay olish qobiliyati

Musobaqalarga kira olishlik

Adabiy-nutqiy kompetensiya talabiga ko`ra A1 darajada bir daqiqada necha so`zni o`qiy olishi lozim?

. 50-55 so`z

60-70 so`z

80-90 so`z

70-75 so`z

Amaldagi 1-sinf “Yozuv daftari”ning muallifi nomi qaysi qatorda to`g`ri berilgan?

Qumri Abdullayeva

Mirhabib G`ulomov

Rohatoy Safarova

Tal`at G`afforova

So`zlarni leksik-grammatik turkumlarga ajratishda qanday belgiga asoslanadi?

Morfologik va sintaktik xususiyatiga

Grafik xususiyatiga

Fonetik xususiyatiga

Grammatik xususiyatiga

Savod o`rgatish nima?

ona tilidan bilim berish

elementar o`qish va yozishga o`rgatish

ifodali o`qish

o`qishga o`rgatish

Boshlang`ich sinfdagi mehnat fanini qaysi fanlar bilan integratsiyalash mumkin.

Tabiat, rasm, odobnoma, matematika, o`qish.

Rasm, chizmachilik, odobnoma, biologiya

Mehnat fani hech qaysi fan bilan integratsiyalashmaydi

Tabiat, rasm, chizmachilik, odobnoma, biologiya, matematika, ximiya.

Qachondan boshlab o`quvchilar bir chiziqli daftarga yozish malakasi hosil qilinadi?

3-sinfda o`quv yilining 2-yarim yilligidan;

2-sinfda o`quv yilining 2-yarim yilligidan

3-sinfda o`quv yilining 1-yarim yilligidan;

1-sinfda o`quv yilining 2-yarim yilligidan;

Yozuv darslarida sanoq-ohang usuli nima?

O`qituvchi tarqatmalar va uning unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

O`qituvchi harf va uning tovushlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

O`qituvchi unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

O`qituvchi harf va uning unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan, umumiy o‘rta va ta’lim-tarbiya tizimini mutlaqo yangi bosqichga ko‘tarish maqsadida 2018 yil 5 sentyabr kuni qanday Farmon qabul qilindi?

“Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”

“Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”

“Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”

“Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi PF-5313-sonli Farmoni qachon qabul qilindi?

2018 yil 25 yanvarda

2018 yil 21 iyulda

2018 yil 17 iyulda

2018 yil 2 noyabrda

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tartibi qaysi organ tomonidan belgilanadi?

O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta`lim vazirligi tomonidan

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash muassasalari joylashgan OTMlar tomonidan.

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash muassasalari tomonidan

“Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega ekani, jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxsning aybi sudda aniq bo‘lmaguncha u aybdor hisoblanmasligi” Konstitutsiyada qanday huquqlar guruhiga kiritilgan?

Ijtimoiy huquqlarga

Siyosiy huquqlarga

Shaxsiy huquq va erkinliklarga

Madaniy huquqlarga

Mahorat sо‘zi lug‘aviy jihatdan qanday ma’noni anglatadi?

arabcha sо‘zdan olingan bо‘lib “mohirlik”, “ustalik”, “epchillik” degan ma’noni anglatadi

lotincha sо‘zdan olingan bо‘lib “qobiliyat”, “mos kelmoq” degan ma’noni anglatadi

yunoncha sо‘zdan olingan bо‘lib “malakali” “qobiliyat” degan ma’noni anglatadi

inglizcha sо‘zdan olingan bо‘lib “san’at”, “ustalik” degan ma’noni anglatadi

PIRLS – ...?

4-sinf ta’lim oluvchilarining matematika fanini о‘zlashtirish darajasini baholash dasturi

1-4 ta’lim oluvchilarining matnni о‘qish va tushunish darajasini baholash dasturi

1-4 sinf ta’lim oluvchilarining matematika fanini о‘zlashtirish darajasini baholash dasturi

4-sinf ta’lim oluvchilarining matnni о‘qish va tushunish darajasini baholash dasturi

Bilim bu..........?

psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi jarayon

о‘z mazmun – mohiyati jihatidan maqsad, vazifa, tamoyil, mezon va harakatlar bilan bog‘liq bо‘lib, ular yordamida ta’lim oluvchilar ma’lum bilimlarni о‘zlashtirish jarayoni

shaxsning ongida tushunchalar, sxemalar, ma’lum obrazlar kо‘rinishida aks etuvchi borliq haqidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma’lumotlar majmui

ta’lim oluvchilarni nazariy bilim, amaliy kо‘nikma va malakalar bilan qurollantirish, ularning bilish qobiliyatlarini о‘stirish va dunyoqarashlarini shakllantirishga yо‘naltirilgan jarayon.

“Pedagog” atamasining lug‘aviy ma’nosi nima?

bilim berish, о‘rgatish

bola yetaklamoq

ta’lim-tarbiya

о‘rgataman, о‘rganaman

Janubiy Koreyada boshlang‘ich ta’lim necha yilni tashkil etadi?

5 yil majburiy pullik

7 yillik majburiy va bepul

6 yil majburiy va bepul

6 yil majburiy va pullik

Download 27.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling