Oquvchilar soni


Download 54.72 Kb.
Sana20.01.2022
Hajmi54.72 Kb.
#409187
Bog'liq
dars ishlanma
borytko n m solovtsova i a upravlenie obrazovatel nymi siste, borytko n m solovtsova i a upravlenie obrazovatel nymi siste, 1 - лекция, 2, 111111, 111111, 1-маъруза, 1ETRYAT, Kuntug'mish va xolbeka, 1-Raqamli qurulmalarni loyihalashga kirish, Ўз.тарихи тестлар 4 variant 200 , ixtiyor, avtosalonlarning ish jarayonlarini avtomatlashtirish, 6-mustaqil ishi MTA, 24-tajriba ishi


Oquvchilar soni 25-30

Dars soati -2soat

Dars turi

Lektsiya

Lektsiya rejasi

1. Koordinatalar sistemalari.

2. Obyektlarni modellashtirish.

3. Geometrik obektlar.

4. Nogeometrik obektlarDars maqsadi

3d max darsturi haqida bilimlarni shakllantirish

Pedagogik vazifalari

Dars harakatining natijalari

Uch o’lchamli grafika


3d Maxning ishlash darajasi

3d max hususiyatlarini aytib o’tish

3d xususiyatlarini aytib bering


3d max imkaniyatlari va sifatlarini keltirib o’tish

3d max imkaniyatlari va sifatlarini keltirib o’tish

3d max darsida izma-izlikda olib borilgan dars samarasi

3d max darsida izma-izlikda olib borilgan dars samarasi

3d max turlari

3d max turlari

3d max dasturida ishlaganda imalarga axamiyat berilishi kerak

3d max dasturida ishlaganda imalarga axamiyat berilishi kerak

Dars usullari

Aqliy hujum,kichik guruhlarda ishlash metodi,insert

Dars jihozlari

Lektsiya teksti, darslik, slayd, kompyuter, videoproektor

O’qitish shakllari

Kichik guruhlarda ishlash


Dars vaziyati

Texnik vositalar bilan taminlangan

Boholash

Baholash,og’zaki nazorat qilish

Mavzu: 3d max dasturida grafikali ob’eki

Lektsiyani olib borish texnologiyasi

Ma’ruza 2 soat

O’quv mashg’ulotining texnologik xaritasi

O’quv mashg’ulotining texnologik xaritasi

o’qituvchi

o’quvchilar

I-bosqich. Mavzuga kirish.

(10 daqiqa)Tashkiliy boshlanish

1.1. O’quvchilar davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi.Tinglaydilar

Mavzuga kirish

1.2. Mavzu, maqsad va rejalashtirilgan o’quv natijalarini e’lon qiladi.Tinglaydilar va yozib oladilar

1.3. Reja savollarini ekranga chiqaradi.

E’tibor qaratadilar

1.4. O’quv faoliyatini baholash mezonlari ma’lum qilinadi.

Tinglaydilar

II-bosqich. Asosiy bosqich

(60 daqiqa)O’quvchilar bilimlarini faollashtirish

2.1.Talabalar bilimini faollashtirish maqsadida savol-javob o’tkazadi:

1.“Kompyuter grafikasi”ning axborotli jamiyatdagi ahamiyati, roli va o’rni haqida aytib beradilar.
2. “Kompyuter grafikasi” kursining predmeti, mazmuni va vazifalarini so’zlab beradilar.
3. Zamonaviy ShK asosida elektron grafiklar qurishning asosiy elementlari va usullarini sanab beradilar.


Savollarga javob beradilar, erkin bahs-munozara yuritadilar


Yangi o’quv material bayoni.

2.2. Mavzuga doir tayanch tushunchalar bilan tanishtiradi. (1-ilova).Tinglaydilar.

2.3. Ma’ruzani reja bo’yicha tushuntiradi, har bir rejani nihoyasida umumlashtiradi. Jarayon kompyuter slaydlarini namoyish qilish bilan olib boriladi. (2-ilova).

Tinglaydilar.

Slaydga e’tibor qaratadi, uni o’ziga yozib oladi va savollar beradi2.4.Javoblarni umumlashtirib har bir rejaga alohida to’xtalib o’tadi.

Tinglaydilar va yozib oladilar

2.5.Mavzu bo’icha yakuniy xulosa chiqaradi.

E’tibor qaratadilar

III-bosqich.

Yakuniy bosqich.

(20 daqiqa)


Yakunlash va xulosalash

2.5. O’quvchilarning bilimlarini mustahkamlash maqsadida “Kichik guruhlarda ishlash”metodi o’tkaziladi. (3-ilova)“Kichik guruhlarda ishlash”

Metodidagi topshiriqlar bajariladi.3.2. O’quvchilarning faoliyatiga baho qo’yiladi va rag’batlantiriladi

Eshitadi

3.3. Kelgusi mashg’ulotga tayyorgarlik ko’rish uchun topshiriqlar va foydalaniladigan adabiyotlar ro’yxati beriladi

Eshitadi va uyga vazifa “Insert” texnikasi foydalanib o’qish

Mavzu: 3d max dasturida grafikali ob’eki


Reja:


 • 1.Koordinatalar sistemalari.

 • 2. Obyektlarni modellashtirish.

 • 3. Geometrik obektlar.

 • 4. Nogeometrik obektlar


Koordinatalar sistemalari

Uch o'lchovli grafika ilmiy tekshiruvlarda, injenerlik loyiha ish- larida, fizik obyektlarning kompyuter modellarini qurishda keng qo'llaniladi. Uch o'lchovli grafika kompyuter grafikasi tarkibiga kiruvchi eng murakkab va keng qamrovli yo'nalishdir. Uch o'lcho­vli grafika bilan ishlaydigan foydalanuvchi loyihalash, yoritish, obyekt va kameralarni ko'chirish, tovush va namoyish effektlari- dan foydalanish kabi sohalardan bilimlarga ega bo'lishi kerak. Bu yerda shu sohaning tashkil etuvchilari - fazolar, obyektlarni model­lashtirish, animatsiya, yoritish va namoyish to'g'risida ma'lumot- lar keltiriladi.

Oxirgi yillarda an'anaviy 2D grafik dasturlar bilan uch o'lchovli 3D modellashtirish, animatsiya va namoyish dasturlari ko'p tarqa- ldi. Shu davrda ishlab chiqilgan dasturlardan Disereet kompani- yasining 3D Studio MAX yoki Alias Wavefront kompaniyasining MAYA dasturlari o4z mohiyatlari bo'yicha gibrid grafik paketlardir. Chunki ular bir tomondan 2D va 3D vektorli obyektlar bilan ishlash imkoniyatini bersa, ikkinchi tomondan ish natijasidan pikselli (ras- trli) tasvir alohida kadr sifatida yoki videotasmada olinadi.

3D modellashtirishning xususiyatlari va ularda animatsiya (harakt)larni qo'llash imkoniyati ularga bo'lgan qiziqishni keskin oshirib yuboradi. Ularni: • namoyish effektlarini kino va videoindustriyada;

 • televizion tijoratda (reklama);

 • interaktiv o'yinlarda;

 • sanoat va arxitektura dizaynida (bezash);

 • ilmiy, tibbiy va sud namoyishlarida;

 • o'rgatuvchi dasturlar va kompyuterda ishlatish mumkin.

Ta'kidlash lozimki, uch o'lchovli grafika dasturlari kompyu-

ter qurilmalari, uning dasturiy ta'minoti hamda u bilan ishlovchi dizayner bilimlariga juda yuqori talablar qo'yadi.

Uch o'lchovli grafika bilan ishlaganda shakllar hosil qilinadi- gan fazoga alohida e'tibor berish kerak. Bu holda an'anaviy 2D


 • tekislik uch o'lchovli grafika maqsadlariga to'g'ri kelmaydi. 3D

 • grafikada ishchi fazoni shunday ifodalash kerakki, unda nafaqat modellashtirilayotgan uch o'lchovli geometrik shakl, balki uning geometrik joylashishi va holati hisobga olinishi kerak. Uch o'lcho- vli grafikada Dekart, silindrik va sferik koordinatalar sistemalari ishlatiladi.

Dekart koordinatalar sistemasida ixtiyoriy P nuqtaning holati uchta haqiqiy son (koordinata) bilan beriladi. Bu sonlar P nuqta­ning uchta o'zaro perpendikular va bo'laklarga bo'lingan chiziqlar- ga proyeksiyalaridir. Bu chiziqlar koordinata o'qlari deyiladi.

Odatda, bu koordinata o'qlari {coordinate axis) x o'qi (abssissa), у o'qi (ordinata) vaz o'qi yoki (aplikata) orqali belgilanib, ulardagi nuqta koordinatalari (x, y, zj ko'rinishida ifodalanadi. (0,0,0) koor- dinatali nuqta koordinata sistemasining boshi {origin) deyiladi.Ta'kidlash lozimki, bunday to'g'ri burchakli koordinata sistemasi ikkita: o'ng tomonli va chap tomonli bo'lishi mumkin. Bu holatlar-

ni kuzatish uchun qog'ozda x o'qi go- \ rizontal holda, musbat qiymatlari o'ng

Ж tomonda, у o'qi vertikal holda musbat

qiymatlari yuqoriga chizilgan, z o'qin- ing musbat qiymatlari kuzatuvchi to- monida bo'lsa, sistema o'ng tomonli, aks holda, chap to monli bo'ladi.

Silindrik koordinatalar siste- masida fazodagi nuqtaning holati uchta koordinata bilan aniqlanadi (r, в, z).

r - koordinatalar boshidan nuqtan­ing xy tekisligidagi proyeksiyasigacha bo'lgan masofa.в - xz tekisligi bilan P nuqta va Z o'qi orqali oiuvchi tekislik orasidagi burchak.

Z - P nuqtadan xy tekisligigacha bo'lgan masofa.

Sferik koordinatalar sistemasida nuqtaning fazodagi oini 3 ta koordina­ta (г, в,
bilan aniqlanadi:

r - nuqtadan koordinatalar boshi- gacha bo'lgan masofa.в - xz va P nuqta hamda z o'qdan o'tuvchi tekisliklar orasidagi burchak.
hamda О va P nuqta- lardan o'tuvchi nur orasidagi burchak.

Nuqta koordinatalarini bir sistemadan ikkinchisiga o'tkazish mumkin.P (x.y.z)

22-rasm. Dekart koordinatalar sistemasi.

P (rAz,)


23-rasm. Silindrik koordinatalar sistemasi.

Z

жР (гДф)

24-rasm. Sferik0

X
X = г sin0 - sin0 - cos^; Y-r- sin в - sin (p; Z-r- cos(p.

Qo'yilgan masala va bajarilayot- gan ish holatiga qarab turli fazolar- ni va ular bilan bog'liq koordinatalar sistemasini tanlash mumkin. Aksariyat hollarda uch /o'lchovli modellashtirish dasturlarida fazolarning quyidagi tur- lari tanlanadi.


Foydalangan adabiyotlar


 1. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida” gi Qonuni. // Barkamol avlod - O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent; “Sharq”, 1997, 20-29 betlar.

 2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002 yil 30 maydagi «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to’g’risida»gi farmoni.

 3. Aripov M., Xaydarov A. Informatika va axborot texnologiyalari. –T. 2002

Залогова Л.А. Компьютерная графика:Практикум
MUSTAHKAMLASH
Download 54.72 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling