O’quvchilar soniga ko’ra Informatika o’qitishning tashkiliy shakllari turini aniqlang


Download 28.89 Kb.
Sana09.09.2022
Hajmi28.89 Kb.
#803411
Bog'liq
IOM savollar
Xayot faoliyati xavfsizligining ergonomik asoslari Bajardi Ibra-fayllar.org, Rahmatjon 6tarix test 1138, 1-kurs talabalari uchun Differensial tenglama fanidan ON va YaN uchun test savollari, 3- topshiriq, A3 Hall Effect v7, 2 амалий, 7-topshiriq, DTMD 9- tajriba ishi Hakimov, ogiz boshligi azolari xastaliklari klinik belgilari tashxislash va davolashda abu ali ibn sino qarashlari, матн 7e9bbd0965751d9c7728c1a4d25b2415, матн (2) b3c0f94bb72ed257d38d223aaccb54bf, матн (2) b3c0f94bb72ed257d38d223aaccb54bf, 1 falsafa, sutlamanamolar qabilasi, 7-maruza

 1. O’quvchilar soniga ko’ra Informatika o’qitishning tashkiliy shakllari turini aniqlang.

 2. 7-sinflarda Informatika va AT fani uchun qancha vaqt ajratilgan

 3. Quyidagilarning qaysi biri Web 2.0 hizmatlariga kiradi?

 4. Web 2.0 termini qaysi yillarda muomalaga kiritilgan?

 5. Texnik ta’minot sohasida informatika o’qitish metodikasining maqsadi quyidagilarning qaysilaridan iborat: 1. o’quv-tarbiya jarayonida foydalanadigan texnik vositalarni tanlashni iqtisodiy asoslash; 2. o’quv-tarbiya jarayonida foydalanadigan pedagogik dasturiy vositalarni tanlash; 3. o’quv-tarbiya jarayonida foydalanadigan elektron ta’lim resurslarini ajratish va ulardan foydalanish; 4. kelajakda foydalanish istiqbollarini hisobga olgan holda informatika xonasining parametrlarini, jihozlarini aniqlash.

 6. O’zbekistonda Informatika o’qitish metodikasi bo’yicha birinchilar qatorida ilmiy izlanishlar olib borgan akademiklarni ko’rsating?

 7. Ayni vaqtda ta’lim tizimida eng ko’p qo’llanadigan dars tiplari quyidagilar: 1. Yangi bilimlarni bayon qilish darsi. 2. Yangi o’tilgan materialni mustahkamlash darsi 3. O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini tekshirish darsi 4. Takrorlash umumlashtiruvchi va kirish darslari 5. Aralash darslari 6. Nazorat darslari

 8. Ta’lim muassasalarida eng ko’p qo’llaniladigan dars tiplaridan biri – ya’ni bilimlarni bayon qilish darsida quyidagi holatlarning qaysilari amalga oshirilishi mumkin? 1.yangi bilimlarni bayon qilish; 2.bilimlarni taqqoslash; 3.yangi bilimlarni mustahkamlash; 4.yangi bilimlar ustida mashq utkazish; 5.o’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini tekshirish; 6.yangi bilimlarga bog’liq holda uy vazifalarini topshirish va hokazo.

 9. Maktab amaliyotida ma’ruzaning qanday turlaridan foydalanilmoqda? 1.ma’ruza-hikoya; 2.ma’ruza- suhbat; 3.ma’ruza- oyin; 4.ma’ruza-munozara; 5.ommaviy ma’ruza.

 10. Optimallashtirish maqsadida, inson va texnika resurslari va ularning o’zaro ta’sirini hisobga olgan holda butun o’qitish va bilimlarni o’zlashtirish jarayonini yaratish, qo’llash va aniqlash tizimi.

 11. O’quvchilar bilimini nazorat qilish shakllarini ko’rsating. 1. Nazoratning ommaviy (frontal) shakli; 2. Nazoratning guruhli shakli; 3. Nazoratning ijodiy shakli; 4. Nazoratning individual shakli; 5. Nazoratning uyg’unlashtirilgan (kombinatsiyalangan) shakli;

 12. Ixtiyoriy texnologiyaning mazmuni qaysi komponentlarni o’z ichiga oladi? 1. Maqsad; 2. Bilim; 3. Vosita; 4. ko’nikma; 5. kafolatlangan natija

 13. Informatika ta’limi boyicha kalendar mavzuli rejasi dastur asosida qancha muddatga tuzib chiqiladi?

 14. O’yinli texnologiyalardan foydalanish asosini qanday faoliyat tashkil etadi?

 15. O’yinli faoliyat muayyan funksiyalarni bajarishga bag’ishlangan bo’ladi. Ularni ko’rsating.?

 16. O’yinlar turlarga ko’ra qanday maqsadlarda qo’llanadi?

 17. “Muloqot” texnikasi –...

 18. “Intervyu” texnikasi –...

 19. Kompyuterli oyinlar –

 20. Laboratoriya darslari -...

 21. Ma’ruza turlari nechta?

 22. Masofadan o’qitish uslubi nima?

 23. Darsdan tashqari mashg’ulotlarning mazmunini aniqlash va tashkillashtirish uchun qaysi o’rindagilarga amal etishi lozim?

 24. Darsdan tashqari mashg`ulotlarning qanday turlarini bilasiz?

 25. Muqobil test deganda nimani tushinasiz?

 26. O’quvchilar soniga ko’ra Informatika o’qitishning tashkiliy shakllarini aniqlang.

 27. Informatika o’qitishning … tafakkur uslubini «biz va ular»dan «biz» ko’rinishiga o’zgartiradi.

 28. … – bu ta’lim va tarbiya vositasi sifatidagi o’qitish maqsadlariga erishishga yo’naltirilgan o’qituvchi va o’quvchining bir-biri bilan bog’langan faoliyatining tartiblangan metodlaridir.

 29. Akademik Y.K.Babanskiy tavsiya etgan qaysi metod yordamida o’qitish maqsadiga erishiladi?

 30. Akademik Y.K.Babanskiy tavsiya etgan qaysi metod yordamida o’quvchilar rivojlanishining u yoki bu sur’ati (tempi) va darajalariga erishiladi?

 31. … – o’quvchilarning qiziqish va xohishiga ko’ra muayan fan, predmet yuzasidan beriladigan ilmiy nazariy bilimlarni chuqurlashtirish, ularda amaliy ko’nikmalarni xosil qilish maqsadida tashkil etiladigan ta’lim shaklidir.

 32. Darsning qanday maqsadlari bor?

 33. O’quv-metodik ta’minot nimalarni o’z ichiga oladi?

 34. Ta’lim vositasi nima?

 35. Boshlang’ich sinflarda Informatika darslari qanday shaklda olib boriladi?

 36. Informatika ta’limi darslarida ko’rgazmali qo’llanmalardan foydalanishning samarasi nimaga bog’liq?

 37. “Sinkveyn” so’zi qanday ma’no anglatadi?

 38. Tadbirkorlik o’yinlaridan foydalanish qanday vazifalarni yechishda amalga oshiriladi?

 39. Tadbirkorlik o’yinlarining qanday turdagi modifikatsiyalari mavjud?

 40. Informatikani o’qitishda muammoli o’qitish etarli darajada bo’lishi uchun qanday bo’lishi kerak?

 41. Informatikani o’qitishda qaysi tushuncha ehtiyoj, intilish, qiziqish kabi ma’nolarni anglatadi?

 42. Informatikani o’qitishda muammoli o’qitish yetarli darajada bo’lishi uchun qanday bo’lishi kerak?

 43. Masofadan o’qitishning afzallik tomonlari?

 44. Masofadan o’qitishning tarkibiy belgilari?

 45. Masofadan o’qitishning tashkiliy-iqtisodiy afzalligi nimadan iborat?

 46. Masofadan o’qitish uslubiy materiallari?

 47. “Interfaol” so’zining ma’nosi?

 48. O’quv jarayonida barcha o’quvchilarning bilish jarayoniga jalb qilinishi, erkin fikrlashi, tahlil qilishi va mantiqiy fikr yuritish imkoniyatlariga ega bo’lishi … sanaladi.

 49. … deganda, ularni har birining o’ziga xos aloqada individual hissa qo’shishi, o’zaro bilimlar, g’oyalar va faoliyat usullari bilan almashinishlari tushuniladi.

 50. Informatikani o’qitishda isbotlamoq, o’lchamoq, asoslash, ma’qullash, baho berish, tekshirmoq, nazorat etmoq, solishtirmoq, taqqoslash qaysi tushunchaga tegishli?

 51. Zamonaviy dars bosqichlari nechta?

 52. Mavzuga doir asosiy o’quv materialini o’zlashtirish (amaliyotda bilim va ko’nikmalarni qo’llash va mustahkamlash) uchun darsga ajratilgan umimiy vaqtning necha % i sarflanishi mumkin?

 53. Mavzuga doir yangi o’quv materialini qabul qilish uchun darsga ajratilgan umimiy vaqtning necha % i sarflanishi mumkin??

 54. O’yinda ishtirok etuvchi soniga ko’ra didaktik o’yinlar qanday turlarga bo’linadi?

 55. Informatika xonasida nimalarga amal qilish kerak?

 56. An’anaviy ta’limda o’qituvchining bosh vazafasi nimalardan iborat?

 57. XX asrning 50 yil boshlarida paydo bo’lgan va u amerikalik psixolog B.Sjnner nomi bilan bog’liq bo’lgan o’qitish texnologiyasining turi?

 58. Dasturlashtirilgan ta’lim metodi nima?

 59. Axborotlarni qisqacha bayon qilish, murakkab g’oyalarni, sezgilarni, tasavvurlarni bir necha so’zlar vositasida bayon qilish imkonini beradigan metodning nomi?

 60. O’quvchilaning bilim olish faoliyati o’yin faoliyagi bnlan uyg’unlashgan darslar qanday ataladi?

 61. Muammoli ta’lim metodining ta’rifi qaysi javobda keltirilgan?

 62. Muammoli vaziyat – bu….

 63. Muammoli o’qitish texnologiyasi nima?

 64. Noan’anaviy ta’lim texnologiyasi

 65. Noan’anaviy ta’lim texnologiyasi o’z navbatida uchga bo’linadi:

 66. Zamonaviy axborot texnologiyasi vositalari qaysilar?

 67. Tayanch dasturiy ta’minot quyidagilarning qaysilaridan tashkil topadi? 1.klaviatura trenajyori; 2.dasturlash tillari; 3.o’quv o’yin dasturlari; 4.matn muharriri; 5.grafik muharrir yoki protsessor; 6.test dasturlari; 7.elektron jadvallar; 8.elektron o’quv materiallarini yaratish uchun uskunaviy dasturiy vositalar; 9.ma’lumotlar omborini boshqarish tizimlari; 10.lokal tarmoq bilan ishlash dasturlari va boshqalar; 11.o’rgatuvchi va mashq qildiruvchi dasturlar; 12.Windows operatsion tizimi; 13.ma’lumotnoma tizimlari va boshqalar.

 68. Tayanch dasturiy ta’minot quyidagilarning qaysilaridan tashkil topadi?1.klaviatura trenajyori; 2.Windows operatsion tizimi; 3.dasturlash tillari; 4.o’quv o’yin dasturlari; 5.o’rgatuvchi va mashq qildiruvchi dasturlar; 6.matn muharriri; 7.grafik muharrir yoki protsessor; 8.test dasturlari; 9.elektron jadvallar; 10.ma’lumotlar omborini boshqarish tizimlari; 11.elektron o’quv materiallarini yaratish uchun uskunaviy dasturiy vositalar; 12.lokal tarmoq bilan ishlash dasturlari va boshqalar; 13.ma’lumotnoma tizimlari va boshqalar.

 69. “Tarmoqlar” metodi – bu

 70. Quyidagi manzillarning qaysi biri bulutli texnologiyaga asoslangan?

 71. O’qituvchilarga qisqa tezis shaklidagi tavsiyalar berish bilan didaktikaning qaysi tamoyili amalga oshiriladi?

 72. O’quvchilar dunyoqarashini rivojlantirish, tafakkurini shakllantirish informatika o’qitishda amaliyot va nazariyani to’g’ri uyg’unlashtirish, informatika tarixi bo’yicha ma’lumotlarni qiziqarli kiritishni, nazariya va amaliyot birligini ta’minlash orqaligina amalga oshirilishi qaysi tamoyili amalga oshiriladi?

 73. … tamoyili yordamida Informatika bo’yicha katta hajmli, murakkab va har hil materiallar o’quvchilar tomonidan ongli ravishda o’zlashtirilishi mumkin.

 74. O’tilgan mavzu yuzasidan o’quvchilarning o’zlashtirish darajasini aniqlash uchun darsga ajratilgan umimiy vaqtning necha % i sarflanishi mumkin??

 75. Dars turlari to’g’ri berilgan qatorni ko’rsating

 76. Darsga kirgan o’qituvchining qo’lida qanday hujjatlar bo’lishi shart? 1.guruh jurnali 2.fan o’quv dasturi 3.kalendar-mavzu rejasi 4.dars texnologik xaritasi 5.elektron darsliklar

 77. Bir soatlik darsga mo`ljallangan dastur o`quv materiali mazmunini bayon qilish, didaktik maqsad va talablarga muvofiq tashkil etilgan mashg`ulot turi nima deb ataladi?

 78. Informatika ta’limini rejalashtirishda qanday hujjatlar tuzib chiqiladi?

 79. Berilgan tushunchalarni shakllantirish ketma-ketligi qaysida javobda to’g’ri ifodalangan?

 80. Ta’limdagi og’zaki metodlarni ko’rsating.

 81. Olti kishidan kam bo’lmagan guruh va 6 minut davomida guruhlarida turgan muammoni yechishga yordam beradigan aniq g’oyalarni shakillantirishga harakat qildiradigan metod qanday nomlanadi?

 82. Qanday o’qitish texnologiyasi turida pedagog faqat birgina o’quvchi bilan o’zaro munosabatda bo’ladi yoki bir o’quvchi faqat o’qitish vositalari (kitob, kompyuter) bilan o’zaro aloqada bo’ladi

 83. Modulli texnologiyada nazoratning qanday shakillaridan foydalanadi? 1). O’z- o’zii nazorat qilish 2).O’quvchilar tomonidan o’zaro nazorat. 3).O’qituvchi tomonidan nazorat

 84. Pedagogik texnologiya tushunchasini Yuneskoning ta’rifi:

 85. Muammoli o’qitish – bu?

 86. Elektron darslikni necha toifaga bulish mumkin?

 87. O’quv reja nima?

 88. V-VII - sinf o’quvchilari uchun kompyuterdan foydalanish vaqt oralig’i?

 89. VIII-IX- sinf o’quvchilari uchun kompyuterdan foydalanish vaqt oralig’i?

 90. Joriy nazorat-...

 91. Kadrlar tayyorlash tizimining bosh subekti va obekti, ta’lim sohasidagi xizmatlarning iste’molchisi va ularni amalga oshiruvchi bu -...

 92. Kitob bilan ishlash usullari

 93. Kompyuter texnologiyasiga asoslangan o’quv’ uslubini qo’llashga, mustaqil ta’lim olishga hamda fanga oid o’quv’ materiallar, ilmiy adabiyotlarning xar tomonlama samarador o’zlashtirishiga mo’ljallangan adabiyot qanday adabiyot?

 94. Ta’lim muassasalarida dars berishning noan’anaviy metodlariga qaysilar kiradi?

 95. ... – axborot texnologiyasini foydalangan holda masofadan turib ta’lim muxiti yordamida o’quv axborotlarini almashinishni ta’minlaydigan va o’quv jarayonini olib borish hamda boshqarish tizimini amalga oshiradigan bilim va ko’nikmalarni egallash jarayoni.

 96. “Informatika o’qitish metodikasi” fanida qanday asosiy masalalar ko’riladi va hal etiladi? 1.Informatika va AT fanini o’qitishning maqsad va vazifalari; 2.Informatika va AT fani mazmuni; 3.O’quv predmeti sifatida informatikaning mazmunini nimalar tashkil etishi kerakligi; 4. Informatikadan o’quv materiali qaysi ketma-ketlikda joylashishi va o’quvchilarga etkazilishi kerakligi; 5.Iinformatikadan o’quv materialini to’liq va chuqur o’rganish uchun qanday usul, shakl va vositalardan foydalanish kerakligi.

 97. “Informatika va axborot texnologiyalari” kursining dasturiy ta’minoti necha turga bo’linadi?

 98. Informatika kursining dasturiy ta’minoti quyida keltirilgan qaysi vositalar kompleksidan tashkil topadi? 1. tayanch dasturiy ta’minoti; 2. amaliy dasturiy ta’minot; 3. pedagogik dasturiy vositalar; 4. elektron darsliklar.

 99. O’quv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish konsepsiyasi, an’anaviy materiallardan foydalanishdan tashqari, qanday elektron o’quv- metodik materiallarni ishlab chiqishni nazarda tutadi? 1.elektron ma’lumotnomalar; 2.elektron o’quv qo’llanmalar; 3.elektron darsliklar; 4.elektron raqamli imzo; 5.elektron ensiklopediyalar; 6.elektron plakatlar; 7.elektron laboratoriya ishlari va hokazo.

 100. Quyidagi sturkturaga ega bo’lgan dars turini aniqlang. 1. Tashkiliy qism. 2. Muammoni bayon qilish. 3. Muammoni xal qilish yo`llarini ko`rsatish va xal etish. 4. Natijalarni muhokama qilish. 5. O`qituvchining izohlashi va umumlashtirishi. 6. Uyga topishiriq berish. 7. Darsni yakunlash.

 101. Nazoratning nechta asosiy funktsiyalari bor?

 102. Tekshiruvchi, ta’lim beruvchi, rivoj topuvchi, tarbiyaviy, uslubiy kabi tushunchalar nimani bildiradi?

 103. Faollik, ko`gazmalilik, ilmiylik, izchillik kabilar nimani tavsiflaydi?

 104. Suhbat, hikoya, o`quv materialini bayon qilib berish qaysi metodga tegishli?

Download 28.89 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling