Oraliq nazorat savollari


Download 28.67 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.07.2018
Hajmi28.67 Kb.

Oraliq nazorat  savollari 

1. Parazit xivchinlilar: tuzilishi, ko‘payishi, rivojlanishi va patogen ahamiyati.  

2. Bitlar: parazit hayot kechirishga moslanish xususiyatlari, ko‘payishi, rivojlanishi 

va epidemiologik ahamiyati. 

3. Kanalar: tuzilishi va ularning parazit hayot kechirishga moslanishi. 

4.  Tasmasimon  chuvalchanglar:  tuzilishi,  ko‘payishi,  rivojlanishi  va  patogen 

ahamiyati. 

5. Tikanbosh chuvalchanglar: tuzilishi, rivojlanishi va patogenen ahamiyati. 

6. Qoramol bo‘kasining tuzilishi va biologiyasi. 

7. Lambliya va trixomonadalar tuzilishi va patogen ahamiyati. 

8. Koksidiyalarning rivojlanishi  va patogen ahamiyati. 

9. Foydali hasharotlarda parazitlik qiluvchi bir hujayralilar: tuzilishi, ko‘payishi va 

epizootologik  ahamiyati.      

10. Leyshmaniya va  tripanosomalar tuzilishi, rivojlanishi va patogen ahamiyati. 

11. Parazitologiya fanining shakllanishi va rivojlanishi. 

12.  Parazit  hayvonlarni  parazitlik  qiladigan  joyi  va  parazitlik  muddatiga  binoan 

klassifikatsiya qilish. 

13. Geogelmintlar va biogelmintlar, ularning hayot sikli. 

14. Ichburug‘ amyobasining sistematik o‘rni, rivojlanishi  va zarari.  

15.  Odam  va  hayvonlar  qonida  parazitlik  qiluvchi  bir  hujayrali  hayvonlar,  ularning 

patogen ahamiyati. 

16.  Lambliya  va  trixomonadalar:  tuzilishi,  rivojlanish  sikllari  va  qo‘zg‘atadigan 

kasalliklari. 

17. Trixinellaning tuzilishi, rivojlanish sikli va qo‘zg‘atadigan kasalligi.  

18.To‘shak qandalasining sistematik o‘rni, tuzilishi, tarqalishi  va zarari. 

19.  Bo‘kalarning  sistematik  o‘rni,  tuzilishi,  biologiyasi,  qo‘zg‘atadigan  kasalliklari    va 

ularning oldini olish choralari. 

20. Mushuk ikki so‘rg‘ichlisining tuzilishi, ko‘payishi, qo‘zg‘atadigan kasalligi. 

21. Qilbosh va  qiyshiqbosh   nematodalarining rivojlanish   sikli   va ular qo‘zg‘atadigan 

kasalliklar.  

22. Pakana gijjaning rivojlanish sikli va odamlarda qo‘zg‘atadigan kasalligi. 

23.  Parazitologiya  fanining    bo‘limlari.  O‘zbekistonda  parazitologiya  fanining 

rivojlanishiga hissa qo‘shgan olimlar. 

24. Jigar  qurtining rivojlanishi  va zarari. 

25. Qoramol tasmasimonining  tuzilishirivojlanishi, qo‘zg‘atadigan  kasalliklari. 

26.Odamlarda  parazitlik   qiluvchi    nematodalar   va   ular    qo‘zg‘atadigan  kasalliklar.  

27.  Odam  va  hayvonlarda  parazitlik  qiluvchi  sporalilar  va  ular  qo‘zg‘atadigan  

kasalliklar.   

28.  Odam  askaridasining  sistematik  o‘rni.  Odam  askaridasining  tuzilishi,  biologiyasi, 

zarari.  

29.  Odam  va      hayvonlarda      parazitlik    qiluvchi  burgalar,  ular  orqali  tarqaladigan 

kasalliklar. 

30.  Foydali  hasharotlarda  parazitlik  qiluvchi  mikrosporidiyalar  va  ular  qo‘zg‘atadigan 

kasalliklar. 

31.  Parazitologiya fanining maqsadi va  rivojlanish tarixi. 

32. So‘rg‘ichlilar sinfining asosiy vakillari va ular qo‘zg‘atadigan   kasalliklari. 33.  Tasmasimon  chuvalchanglar  sinfining  asosiy  vakillari  va  ular  qo‘zg‘atadigan   

kasalliklar.        

34. Rishtaning rivojlanishi   va qo‘zg‘atadigan kasalligi. 

35. Exinokokkning rivojlanishi va qo‘zg‘atadigan  kasalligi. 

36. Ikki va uch  xo‘jayinli  so‘rg‘ichlilar  vakillari, ularning rivojlanishi va zarari.  

37. Tasmasimon  chuvalchanglar   sinfida  ikki  va uchta xo‘jayin    orqali rivojlanadigan 

vakillari va ular qo‘zg‘atadigan kasalliklar. 

38.  Monogenetik  so‘rg‘ichlilar  sinfi  vakillarining  tuzilishi,  ko‘payishi,    rivojlanishi    va 

zarari. 

39. Qoramol  tasmasimonining rivojlanish  sikli  va    qo‘zg‘atadigan kasalliklari. 

40.  So‘rg‘ichlilar  sinfining  umumiy  tavsifi,  odam  va  hayvonlarda  parazitlik    qiluvchi 

asosiy turlari. 

41. Odamlarda parazitlik qiluvchi yassi chuvalchanglar va ularning sistematik o‘rni . 

42. Qon so‘ruvchi ikki qanotlilar, ularning tarqalishi va zarari. 

43. Odam va hayvonlarga   kanalar orqali yuqadigan  kasalliklar. 

44. Odam   ichagida   parazitlik  qiluvchi tasmasimon chuvalchanglarning biologiyasi va 

qo‘zg‘atadigan kasalliklar . 

45. Qon  ikki so‘rg‘ichlilarning  tuzilishi,  biologiyasi va  qo‘zg‘atadigan kasalligi. 

46. Bolalar gijjasining biologiyasi va  zarari .  

47. Infeksion va invazion kasalliklar (ta’rifi, misollar keltiring). 

48.Odam  va  hayvonlarda  parazitlik  qiluvchi  tripanosomalarning  rivojlanish  sikli  va 

zarari.   

49.  Baliqlarda  parazitlik  qiladigan  monogeniyalarning  tuzilishi,  rivojlanishi  va 

qo‘zg‘atadigan kasalliklari. 

50. Serbar  tasmasimon chuvlchangning tuzilishi, biologiyasi va qo‘zg‘atadigan kasalligi. 

51. Odam va hayvonlarda parazitlik qiladigan infuzoriyalarning biologiyasi va zarari.  

52. O‘simliklarda parazitlik qiladigan nematodalarning tuzilishi va zarari. 

53. O‘zbekistonda  parazitologiya fanining rivojlanish tarixi. 

54. Leyshmaniyaning  tuzilishi,  rivojlanish  sikli va qo‘zg‘atadigan kasalligi. 

55. Xo‘jayin- parazit munosabatlarining  shakllari. Misollar keltiring.   

56. Odamlarda uchrovchi ektoparazitlar va ular  tarqatadigan kasalliklar. 

57. Odam  va hayvonlarda uchrovchi so‘rg‘ichlilar sinfi vakillari va ular qo‘zg‘atadigan 

kasalliklar. 

58. Exinokokkning   sistematik o‘rni  .  Exinokokkning tuzilishi va biologiyasi.   

59.  Odam  va      hayvonlarda  parazitlik  qiluvchi    ikki  qanotlilar  va  ular  tarqatadigan 

kasalliklar. 

60.  Filoyoq  kasalligini  qo‘zg‘atadigan  Bankroft  ipchasining  tuzilishi,  biologiyasi, 

tarqalish va zarari. 

61. Bezgak plazmodiyasining rivojlanishi, qo‘zg‘atadigan kasalligi. 

62. Parazitlarning oraliq, qo‘shimcha, rezervuar va asosiy xo‘jayinlari. Misollar asosida 

tushuntiring. 

63. Kanalar turkumining asosiy oilalari va ularning zarari. 

64. Bir, ikki va uchta  xo‘jayinda   parazitlik qilib rivojlanadigan kanalar va  ular orqali 

yuqadigan  kasalliklar.   

65. Lichinkalik davrida parazitlik qiladigan hasharotlar va ular qo‘zg‘atadigan kasalliklar. 

66. 3uluklar sinfi vakillarining zarari. 

67. Bitlar turkumi, asosiy turlari va ularning zarari. 

68. Trixinella  va bankroft ipchasi nematodalarining rivojlanishi     va zarari. 69. Kanalar turkumi  vakillarining tuzilishi, ko‘payishi va zarari. 

70. Qo‘tir kanasining sistematik o‘rni, rivojlanish sikli va zarari. 

71. Kipriklilar    tipiga    kiruvchi   parazitlar va ularning zarari. 

72. Tabiiy manbali  transmissiv  kasalliklar. Misollar asosida tushuntiring. 

73. Odamlar terisida parazitlik qiluvchi bir hujayrali hayvonlarning tuzilishi, biologiyasi   

va zarari.   

74. Uy pashshasining tuzilishi, biologiyasi  va zarari. 

75. Bezgak parazitining rivojlanish sikli va zarari. 

76. Se-se pashshasi va iskabtoparlar orqali tarqaladigan bir hujayrali parazitlar, ularning 

biologiyasi va zarari. 

77.  Parazit  bir  hujayrali  hayvonlar  qaysi  tiplarda    va  sinflarda  uchraydi.  Misollar 

keltiring. 

78. Parazit  chuvalchanglarning  asosiy  vakillari,  ularning tuzilishi, biologiyasi va zarari. 

79. Qon so‘ruvchi ikkiqanotlilar va ularning zarari. 

80. Mushuk   ikki   so‘rg‘ichlisi va  o‘pka   so‘rg‘ichlisining   tuzilishi, biologiyasi, zarari. 

81. Parrandalar nafas  yo‘llarida parazitlik qiluvchi singamidlarning tuzilishi, biologiyasi 

va zarari.  

82. Gamaz kanalarining tuzilishi, biologiyasi va zarari. 

83. Baliqlarda   parazitlik qiluvchi  qisqichbaqasimonlar   va ularning zarari. 

84. Parazitologiya  faniga hissa qo‘shgan yirik olimlar ishlari.   

85. Odam  askaridasining rivojlanish sikli va zarari. 

86. Koksidiyalarning rivojlanish  sikli.  

87. So‘rg‘ichlilarning umumiy tavsifi  va  asosiy  vakillari. 

88. Keng tasmasimon  chuvalchangining rivojlanish sikli va qo‘zg‘atadigan kasalligi. 

89. Bezgak  chivini va  iskabtoparlarning sistematik o‘rni biologiyasi va zarari.  

90.  Tasmasimon    chuvalchanglar  sinfining  umumiy  tavsifi  va  ularning  odamlarda 

parazitlik qiluvchi asosiy vakillari.  

91.  Odam  va    hayvonlarda  parazitlik  qiluvchi    kanalar    va  ular  orqali  yuqadigan    

kasalliklar.  

92.  Chuvalchanglarning  parazitlik  qilib  yashashga  moslashgan  belgilarini  misollar 

asosida tushuntiring.  

93. Bitta xo‘jayinda  rivojlanadigan  parazit chuvalchanglarning sistematik o‘rni, ularning 

tuzilishi va  zarari. 

94.  Odam  ichagida  parazitlik  qiluvchi  bir  hujayralilarning  sistematik  o‘rni,  ularning 

tuzilishi va  zarari. 

95. Go‘sht orqali yuqadigan parazit chuvalchanglar va ularni qo‘zg‘atadigan kasalligi. 

96. Kanalar turkumi vakillarining tuzilishi biologiyasi va zarari. 

97.  Cho‘chqa  tasmasimon  chuvalchangining  rivojlanish  sikli  va  qo‘zg‘atadigan 

kasalliklari. 

98.  Baliqlarda  parazitlik  qiladigan  mollyuskalarning  o‘ziga  xos  tuzilish  belgilari  va 

zarari. 

99. Sifat gelmitokoprologik tekshirishlar qanday usullar asosida olib boriladi. 

100. Makrogelmintoskopiya tekshirish usuli orqali gelmintlarning qaysi davri aniqlanadi. 

101.  Gelmintoovoskopiya  tekshirish  usuli  orqali  gelmintlarning  qaysi  davri  o‘rganiladi. 

Misollar keltiring. 

102Gelmintolarvoskopiya tekshirish usuli orqali gelmintlarning qaysi davri o‘rganiladi. 

Misollar keltiring. 


103.  O‘lgan  hayvonlarning  gelmintlarini  o‘rganish  uchun  qanday  gelmintologik  yorib 

tekshirish usullari bor. 

104. Gelmintoovoskopiyaning qanday tekshirish usullari bor. Misollar keltiring. 

105. Gelmintolarvoskopiyaning qanday tekshirish usullari bor. Misollar keltiring.  


Download 28.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling