Orfografiya. Xalq og`zaki ijodida mard yigitlar bo`ynidagi mas`uliyat ular ulg`aygan sari ortib borishi haqida ham to`xtab o`tilgan. Ushbu gapdagi nechta so`zda tovush tushishi hodisasi ro`y bergan?


Download 23.66 Kb.
Sana24.01.2020
Hajmi23.66 Kb.

Orfografiya.

1.Xalq og`zaki ijodida mard yigitlar bo`ynidagi mas`uliyat ular ulg`aygan sari ortib borishi haqida ham to`xtab o`tilgan. Ushbu gapdagi nechta so`zda tovush tushishi hodisasi ro`y bergan? A) 5ta B) 4ta C) 3 ta D) 2 ta 2. Muloqat, hatto, jaholat, tamosha, tadbiq, mabodo, afsuzlanmoq , tag`dir. Ushbu so`zlardan nechtasi to`g`ri yozilgan?

A) 2 ta B) 3 ta C) 5ta D) hammasi to`g`ri 3. Imloviy jihatdan to`g`ri yozilgan so`zlar qatorini toping. A) sazavor, mulaqot B) sozovor, muloqot

C) sazovar, muloqat D) sazovor, muloqot 4. Qaysi gapda qo`shimcha qo`shilishi natijasida portlovchi tovush tushishi kuzatilgan? A) Dangasa va yalqovlar hech qachon sanoqda bo`lmaydi. B) Mennat qilsang, ko`nglingga yorug`lik tushadi. C) Odamlar chiroyingga , kiygan kiyimingga qarab emas, balki qilgan ishingga qarab baho beradilar. D) Sovuqning shashti pasayib, quyosh yana nur sochdi. 5.Qaysi gap tarkibida imloviy jihatdan noto`g`ri yozilgan so`z mavjud? A) Yigitlarimiz o`z baynalmilal burchini bajarish uchun harbiy xizmatga olindi. B) Bu asarni keng ommaga tatbiq etish uchun juda ko`p yelib- yugurdi. C) Anvar bu yerga xalloslab kirib keldi. D) Bunday yangicha fikrlashni hozirda hayotning o`zi taqozo etmoqda 6. Qaysi maqolda ikkita so`z fonetik o`zgarish asosida yozilgan? A) Ko`ngli qoraning yuzi qora B) Burgaga achchiq qilib ko`rpangni kuydirma

C) Yaxshiga qora yuqmas, yomonga el boqmas D)Yeridan ayrilgan yeti yil yig`lar, elidan ayrilgan o`lguncha yig`lar 7. Seni meni bergan mening xalqimga , bandalari yo`qotolmas, tortib ololmas. A) 2 ta tovush tushishi, 3 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan B) 3 ta tovush tushishi, 2 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan C) 4 ta tovush tushishi, 2 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan D) 2 ta tovush tushishi, 2 ta tovush almashishi hodisasi yuz bergan 8. Qaysi gapdagi so`zlar imlosida bitta o`rinda fonetik o`zgarish yuz bergan? A) Bolalik inson hayotining shunday poydevoridirki, umr binosining bo`y- basti, salobati unga bog`liq bo`ladi B) Tabiatga bunday mehrni mening qalbimga onam solib qo`ydi va qalbimda go`zallikni sevish , xushfe`l bo`lish kabi xislatlar uyg`ondi. C) To`polonda oyog`im lat yeganga o`xshaydi, shuning uchun darrov chiqolmadim. D) Barchasida ikkitadan tovush o`zgarishi bor. 9.Yozma nutqda tovush tushish hodisasi qaysi qo`shimchalar qo`shilganda yuz berishi mumkin. 1) fe`l yasovchi -ar 2) sifat yasovchi -aki 3) jo`nalish kelishigi -ga4) fe`l yasovchi - a 5)fe`l nisbati qo`shimchasi -il 6) fe`lning mayl shakli -ay

A) 1,2,4,5 B) 2,3,4 C) 1,2,4,5,6 D) 2,4,6 10. Imloviy jihatdan noto`g`ri yozilgan so`zlarni aniqlang. 1) sozovor 2) talofat 3) rahmat 4)xoxlamoq 5) taqdim6) tag`dir A) 1,2,4,6 B) 1,2,3,6 C) 1,2 D) 3,4 11. Qaysi so`zda quyi keng unlidan so`ng shovqinli jarangli undosh kelgan? A) o`g`il- qizlar B) ota-onalar

C) ozoda D)xontaxta 12. Qaysi so`zda imloviy xatolik mavjud? A) boobro`B) tadqiqot C) notaries D) xabash 13. Nechta jarangsiz til oldi undoshining jarangli jufti bor?A) 4 ta B) 8ta C) 6ta D) 7ta 14. Notovon ,novvos, tushkinlik, navvot, daromat ,dasyor, tole`, ma`suliyat . Ushbu so`zlardan nechtasi noto`g`ri yozilgan?

A) 7ta B) 2 ta C) 4 ta D) barchasi to`griyozilgan. 15. Quyidagi so`zlardan qaysi biri imloviy jihatdan to`g`ri yozilgan? 1) jaholat 2) hokisor 3) mutaxasis 4) hoxish 5) zahmat6) aynala 7) taxsimot 8) asil 9) bepayon

A) 1,4,5,8,9 B) 1,2,3,8 C) 1,5,8 D) 1,2,3,6,7,8,9 16. Qaro zulfing firog`ida to sahar bedorman, Nechuk holim so`rmaysan, ey Habibiy zolimo. Ostiga chizilgan so`z qaysi yozuv asosida yozilgan? A) morfologik B) fonetik

C) shakily D) tarixiy – an`anaviy 17. To`g`ri yozilgan so`zni aniqlang.

A) AQShdan B) AQSh dan

C) AQSHdan D) AQSH dan 18.Yaxshi kishi ko`rmagay yomonlik hargiz , Har kimki yomon bo`lsa, jazo topqusidir. Ushbu she`riy parchadagi nechta so`z tarkibidagi undoshlar hosil bo`lish o`rniga ko`ra bir umumiy guruhga mansub bol`gan sirg`aluvchi undoshlardan tarkib topgan?

A) 3ta B) 1 ta C) 2ta D) 4ta

19. Quyidagi qaysi birliklar imloviy jihatdan noto`g`ri yozilgan? 1) “Sharq “nashriyot – matba konserni ;

2) Jahon tinchlik kengashi; 3) Yozuvchilar uyushmasining raisi;

4) Ko`kdumaloq kompressor stansiyasi A) 4 B) 1,2 C) 1,3 D) 1,2,4 20. Qaysi qatordagi so`z imlo jihatdan noto`g`ri yozilgan? 1) sohta 2)sotix 3) taxlil 4) akvarium 5) mudhish

A) 2,4 B) 1,2,5 C) 1,3 D) 3,4 21. Ne tong, axir farzandmizku shu zamonaga , Axir ona siynasidan farzand tonolmas. Qo`l ko`tarib bo`larmidi axir onaga , Zotan, unga qo`l ko`targan farzand sanalmas. Ushbu she`riy parchada nechta fonetik hodisa yuz bergan?

A) 3 ta B) 4 ta C) 5ta D) 6ta 22. Lotin yozuviga asoslangan yangi o`zbek alifbosidagi undoshlardan qaysi birini o`zidan keyingi harf bilan qo`shsak, so`z hosil bo`ladi? A) d B) s C) z D) l 23. Qaysi so`zlardagi imloviy xatolik unlini cho`zish uchun qo`llanadigan tutuq belgisining yo`qligi bilan izohlanadi?

A) mo`tabar, mo`jiza B) sanat, qala C) taqiqlanadi ,tamagir D) maraka, ezozlamoq24.Qaysi qatorda birdan ortiq birlik imlo jihatdan xato yozilgan ? A) Birniki minga, mingniki tumanga. B) Tatqiqotlar natijasi amalga tatbiq etilayotir. C) Shu yili milliy valutamiz miomalaga kiritildi. D) Bu filmda orzuyimdagi ro`lni ijro etyapman.

25. Qaysi qatorda birdan ortiq birlik imlo jihatdan xato yozilgan ? A) Qiziqarli voqealarni estaliklar daftariga yozib qo`yarkan. B) Tarjimayi holiga ham nazar tashlap o`ting. C) Buyam ustivor vazifalardan biri hisoblanadi. D) Nom, dovrug` deganlari o`tkinchi narsa ekanini tushina boshladim. 26. Dushmani jon birikmasidagi I birligini izohlang. A) III shaxs egalik qo`shimchasi B) -ni qo`shimchasining qisqargan shakli C) -iy qo`shimshimchasining qisqargan shakli D) izofa 27. Shu vaqt ko`rpani qayirib ushlagan oq nozik qo`llari bilan latif burnining o`ng tomonida tabiatning nihoyatda usta qo`li bilan qo`ndirilgan qora xolini qashidi va boshini yostiqdan olib o`ltirdi. Fonetik yozuv qoidasi asosida yozilgan so`z tarkibida qaysi undosh turi ishtirok etmagan? A) til oldi undoshi B) tilorqa undoshi C) sonor (ovozdor) D) lab- tish undoshi 28.Quyidagi qaysi so`zda egalik shaklining qo`shilishi natijasida tovush o`zgarishi yuz beradi? 1) bu; 2) orzu; 3) qulun; 4) ikki; 5) huquq; 6) o`rtoq A)1,4,5,6, B)1,3,5,6 C) 1,6 D) 4,6 29.Lotin yozuviga asoslangan o`zbek alifbosida nechta unlidan so`ng jarangsiz lab undoshi kelgan? A) 2ta B) 1 ta C) 3ta D) 4ta 30. Qaysi so`zlarda undoshlarni yanglish qo`llash bilan bog`liq imloviy xatolik mavjud? 1) ma`suliyat ; 2) qo`qqistan; 3)avg`on ; 4) tatbiq ; 5) sharh ; 6) naqorat A) 1,2,3,6 B) 2,3,4,5 C) 2,3 D) 5,6 31. 1)uyush…q; 2) burush…q; 3) uchur…q; 4) buldur…q Ushbu so`zlarning qaysi birida nuqtalar o`rniga yuqori tor, lablangan , orqa qator unli qo`yilmaydi A) 1,2,3,4 B) 2,3,4 C) 1,3,4 D) 1,4 32.Quyidagilardan qaysi biri imloviy qoidalarga mos kelmaydi? 1) birinchi qismi chiqish kelishigida, ikkinchi qismi jo`nalish kelishigida bo`lgan so`zlar chiziqcha bilan yoziladi 2) qaratqichli birikmaning bir so`zga aylanishi bilan yuzaga kelgan qo`shma otlar qo`shib yoziladi. 3) qo`shma so`zlar bir-birini izohlasa, qo`shib yoziladi. 4) yetakchi ko`makchi fe`llar bir xil shaklda bo`lsa , ajratib yoziladi. 5) juft so`zdan qo`shimcha yordamida yasalgan so`zlar qo`shib yoziladi. 6) takror taqlid so`zlardan yasalgan yasama so`zlar chiziqcha bilan yoziladi. A) 1,3,4,5,6 B) 1,2,3,4,5 C) 1,2,3,4 D) 1,2,4,6, 33. I unlisi qaysi tovushlar bilan kelganda qisqa va tor aytiladi. A) r,l B) s,t C) f,r D) k,g` 34. Qaysi qatordagi so`zlardagi til orqa o`rta keng unlisi torroq talaffuz qilinadi? A) to`plam, ko`krak , o`s B) so`lim , bo`liq, qo`riq C) eshik, ehson, ertak D) e`zoz, e`tabor, e`lon 35. Quyidagi qator undoshlardan qaysi biri o`zbekcha so`z hisoblanadi? 1) ost; 2) go`sht; 3) baxt; 4) milt; 5) tort; 6) musht A) 1,3,4 B) 1,2,3,4 C) 1,3,5,6 D) 1,4, 5,636. Quyidagi qo`shma so`zlardan qaysi biri to`g`ri yozilgan? A) xom semiz, shirin so`z B) Tikanlimozor, Yetimmasjid C) bilak uzuk, Yakka saroy D) oy bolta, qirq oyoq

Download 23.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling