O‘rinboyev Xusniddin Saidjon o‘g‘li 712-19 gurux talabasi


Download 163.53 Kb.
Sana18.02.2022
Hajmi163.53 Kb.
#583028
Bog'liq
1.1-laboratoriya
konstitutsiyaviy huquq, 1-Labaratoriya, 2-Labaratoriya, 3-Labaratoriya, Millajonov Avazbek Mustaqil ta\'lim, O\'ZBEKISTON QISHLOQ XO’JALIGI, Algoritmlash asoslari, Otabek Arab tili, Otabek Arab tili, r k t, 1-maruza

O‘rinboyev Xusniddin Saidjon o‘g‘li
712-19 gurux talabasi

1.1-Laboratoriya mashg‘uloti
Mavzu: Algoritmlarni loyihalash. Algoritmkorrektvasamaradorliginibaholash. Kvadrattenglamaildizlarinianiqlashalgoritmi. UchburchakyuzasiuchunGeronformulasi.
Algoritm so‘zi va tushunchasi IX asrda yashab ijod etgan buyur alloma Muhammad al-Xorazmiy nomi bilan uzviy bog‘liq. Algoritm so‘zi Al-Xorazmiy nomini Yevropa olimlari tomonidan buzib talaffuz qilinishidan yuzaga kelgan. Al-Xorazmiybirinchibo‘libo‘nliksanoqsistemasiningtamoyillarinivaundagito‘rttaamallarnibajarishqoidalariniasoslabbergan.
Algoritmlarningturlita’riflarimavjud. Rasmiyta’riflardanbiribo’yicha
algoritmbuqo’yilganmasalaniyechilishigaolibkeluvchianiqharakatlarningchekliketma-ketligidir.
Foydalanishuchunmo'ljallanganhisoblashalgoritmlarigabirqatortalablarqo'yiladi. Ulardanbirinchisi - algoritmningto'g'riligi. Agar uchtashartbajarilsa, biz hisoblashalgoritminito'g'ri deb ataymiz:
1) bukompyuteruchuncheklanganmiqdordagielementaroperatsiyalarnibajargandanso'ng, kiruvchima'lumotlarninatijagaaylantirishgaimkonberadi.
2) kirishnatijalariningkichikbuzilishlariganisbatannatijabarqaror;
3) Agar ko'rsatilganshartlardankamidabittasibajarilmasa, algoritmnoto'g'ri deb nomlanadi.
Birinchishartnibajarishzaruratianiq. Agar natijagaerishishuchuncheksizko'poperatsiyalarnibajarishkerakbo'lsayokikompyuterdabajarilmaydiganoperatsiyalartalabqilinsa, algoritmnoto'g'ri deb tan olinishikerak.
Misol 1. Raqamlarni "burchak" gabo'lishningmashhuralgoritminoto'g'ri, chunkihisob-kitoblarnitugatishmezonianiqlanmaganbo'lsa, u muddatsizdavometishimumkin.
Misol 2. Tugatishmezoniningyo'qligialgoritmninoto'g'riqiladi.
S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +.
Misol 7. Kvadrattenglamaningildizlarinihisoblashalgoritmi
ax ^ 2 + bx = c = 0
formulalarbo'yicha
x_1,2 = (- b ± √ (b ^ 2-4ac)) / 2a
Bu formulalarnoto'g'ri, agar u kvadratildizniajratishoperatsiyasibajarilmagankompyuterdaishlatishgamo'ljallanganbo'lsayokituzilganalgoritm b ^ 2-4ac ifodasiningbelgisinihisobgaolmasa.
Misol 3. Yon uzunliklariberilganuchburchakningmaydoninihisoblashuchunGeronformulasi. Agar hisoblashalgoritmibundayuchburchakningmavjudliginihisobgaolmasa (Ikkitomonuzunliklariningyig'indisiuchinchitomonuzunligidankatta), bualgoritmnoto'g'ri.
1-masala. Ko’rinishdagikvadrattenglamauchunalgoritmvadasturtuzing. Bu yerdaa,b,cberilgansonlar.


2-masala. Tomonlaria,b,cgatengbo’lganuchburchakyuzasiniGeronformulasiboyichahisoblashdasturinituzing.

Download 163.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling