Oshirish kursi uchun barcha fanlardan test savollari


Download 154.78 Kb.
bet1/5
Sana18.09.2020
Hajmi154.78 Kb.
  1   2   3   4   5

PEDAGOGLARNING MALAKA

OSHIRISH KURSI UCHUN

BARCHA FANLARDANTEST SAVOLLARI
JAVOBLARI

YILT/r

SAVOLLAR

JAVOBLAR

1

1001002+816=x8 javobini sakkizlik sanoq sistemasida toping

54

2

2018 yillarning o’zida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasiga doir nechta farmon, qaror va farmoyishlari qabul qilingan?

70 dan ortiq

3

"Besh minutlik esse" metodini darsning qaysi qismida qo`llash maqsadga muofiq?

*Darsning oxirida

4

"Ilm" so`zi 1110,1001,1110,1100,1110,1101 kabi kodlansa, o`n oltilik sanoq sistemasidagi ko`rinishi qanday?

*E9ECED

5

"Interaktiv" so`zining ma`nosi nima?

*Ko`zlangan, maqsad degan ma`nolarni anglatadi

6

"O`qituvchining dars jarayonida qo`llagan usullarining maqsadga muvofiq ekanligi ta`limning turiga va o`ziga xos xususiyatlariga qarab belgilanadi." Dars tahlilining qaysi turi haqida ma`lumot berilgan?

Metodik tahlil

7

,,GeoGebra” dasturi

Barcha darajalarda matematikani o`rganish uchun mo`ljallangan dastur hisoblanadi. Unda geometriya, algebra, statistika va boshqa ko`plab qo`llanmalarni topshirishingiz mumkin

8

,,Keys-stadi” metodning lug`aviy ma`nosini aniqlang?

Inglizcha so`z bo`lib, ,,case”-aniq vaziyat, xodisa, ,,study”-o`rganmoq, tahlil qilmoq

9

... – kadrlar tayyorlash tizimining bosh subekti va obekti, ta'lim sohasidagi davlat xizmatlarining iste'molchisi va ularni amalga oshiruvchisi

Shaxs

10

... deganda biz barcha sezgi a`zolarimiz orqali borliqning ongimizdagi aksini yoki ta`sirini, bog`liqlik darajasini tushunamiz?

*Axborot

11

.… a lot of foods on the table.

There are

12

.… have got four children.

I

13

.……… they children?

Are

14

________ some apples in the plastic bag.

there are

15

_________ he go for a walk every evening?

Does

16

_________ two pencils

she has got

17

“ Web Page Maker”dasturi qanday ishga tushiriladi?

Kompyutеr ekranida Web Page Maker dasturi ilovasi yoki Пуск tugmachisida Web Page Maker dasturi faollashtiriladi

18

“17” soni to’g’ri yozilgan qatorni toping.

Seventeen

19

“Adolat har bir ishda hamrohimiz va dasturimiz bo‘lsin!” degan chuqur ma'noli so‘zlar kimga tegishli?

Amir Temur

20

“Al-hosil, tarbiya bizlar uchun-yo hayot yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir”, ushbu fikr muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

A.Avloniy

21

“Aqliy hujum” metodi yordamida nimalar hal qilinadi?

Turli xil muammolarni hal qilish yo`llari izlanadi

22

“Aqliy hujum” usulini qo’llaganda o’quvchiga qanday imkoniyat beriladi?

Keng doirada fikrlashga

23

“Bilim va tarbiya inson hayotining eng muhim tirgagidir” . Ushbu g‘oya qaysi muqaddas kitobda keltirilgan?

Avesto

24

“Blended learning” tarkibiy qismlari qaysilar?

Masofaviy ta’lim (Distance learning), sinf xonada ta’lim (Fake-to-Fake learning), internet orqali ta’lim (Onlinе learning)

25

“Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiya” shartnoma kuchiga ega bo‘lgan xalqaro huquqiy xujjat bo‘lib, muqaddima, 3 qism, 54 ta moddadan iborat. Ushbu Konvensiyaning bolalarning huquq va erkinliklari to‘g‘risidagi moddalari qaysi moddalar hisoblanadi?

1-41 moddalari

26

“Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni amalga kiritilgan sanani belgilang.

2008 yil 8 yanvarda

27

“Bola tarbiyasida ota-ona bilan bir qatorda maktabga borgandan so’ng muallim ham javobgar sanaladi” ushbu fikr muallifini belgilang.?

Alisher Navoiy

28

“Bolalarni ularning salomatligiga zarar keltiruvchi axborotdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun qaysi sanada qabul qilingan?

2017 yil 9 sentyabr

29

“Bolaning maktabdagi o‘qish faoliyatiga tayyorligi ayrim psixik jarayonlarning taraqqiyot darajasi bilan emas, balki bola shaxsining umumiy taraqqiyot darajasi bilan aniqlanadi”. Bu fikr qaysi psixolog tomonidan bildirilgan?

K.D.Ushinskiy

30

“Brifing” metodi nima?

*“Brifing” - (ing. Briefing - qisqa) biror-bir masala yoki savolning muhokamasiga bag`ishlangan qisqa press-konferensiya

31

“Cloudy” so’zining ma’nosini toping.

Bulutli

32

“Davra suhbati” metodi qanday o’qitish metodi hisoblanadi?

aylana stol atrofida berilgan muammo yoki savollar yuzasidan ta’lim oluvchilar tomonidan o’z fikr-mulohazalarini bildirish orqali olib boriladigan o’qitish metodi

33

“Dunyoda ilmdan boshqa najot yo’q va bo’lmag’ay” ushbu fikr muallifi kim?

Al-Buxoriy

34

“El-yurt umidi” jamg’armasi qachon tashkil etildi?

2018-y 25-sentabr

35

“Har bir oila – tadbirkor” hamda “Yoshlar – kelajagimiz” dasturlari qachon qabul qilingan?

2018 yilda

36

“Har kim bilim olish xuquqiga ega” degan modda Konstitutsiyaning qaysi moddasida keltirilgan?

41-moddasida

37

“Insert” metodining maqsadi nima?

*Metod o`quvchilarda yangi axborotlar tizimini qabul qilish va bilimlarni o`zlashtirilishiniyеngillashtirish maqsadida qo`llaniladi, shuningdek, bu metod o`quvchilar uchun xotira mashqi vazifasini ham o`taydi

38

“Internet Explorer” dasturida F5 tugmasi qanday funksiyani bajaradi?

Sahifani yangilaydi

39

“ISPRING SUITE” paketi qaysi dasturlarni o’zichiga oladi?

ISPRING Pro, ISPRING Quiz Maker, ISPRING Kinetics

40

“ISPRING Quiz Maker”dako’ptanlovli test turiniko’rsating.

Множественный выбор

41

“ISPRING” dasturining qaysi menyusidan 3D kitobni dizaynini o’zgartiris hmumkin?

Дизайн

42

“ISPRING” dasturining qaysi menyu bandidan 3D kitobga “Надпись” joylashtirish mumkin?

Kнига

43

“ISPRING”da Публикация nima?

Tuzilgan testni yoki kitobni ko’rinish holatiga o’tkazish va saqlash

44

“ISPRING”pakеtidagiqaysidasturelеktrontеstlaryaratishimkoniyatinibеradi?

ISPRING QuizMaker

45

“Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”ni ro’yobga chiqarish nеchta bosqichga bo’lingan?

3 ta

46

“Keys metodi”ni amalga oshirish bosqichlari nechta?

4

47

“Keys-stadi” metodidan qanday vaziyatlarda foydalanish mumkin?

* Aniq voqea-hodisadan tahlil uchun foydalanish mumkin

48

“Microsoft Excel 2010” darsturida qаndаy kеngаytmаli fаyl hоsil bo`lаdi?

.xlsx

49

“Microsoft Power Point 2010” darsturida qаndаy kеngаytmаli fаyl hоsil bo`lаdi?

.pptx

50

“Microsoft Power Point” dаsturi nimа uchun mo`ljаllаngаn?

Prеzеntаtsiya vа slаydlаr yaratish uchun

51

“Microsoft Word 2010” darsturida jadval qaysi menyudan hosil qilinadi?

“Вставка”

52

“Microsoft Word 2010” darsturida qаndаy kеngаytmаli fаyl hоsil bo`lаdi?

.docx

53

“Microsoft Word 2010” dasturidа hujjatni saqlash uchun qaysi tugmalar birgalikda bosiladi?

Shift+F12, Ctrl+S

54

“Microsoft Word 2010” dаsturidа kursоrdаn chаpdаgi bеlgilаrni o`chirish uchun qаysi tugmа bоsilаdi?

Backspace

55

“Microsoft Word 2010” mаtn muhаrriri “WordArt” оbyekt prоgrаmmаsi nimа vаzifа bаjаrаdi?

Mаtnlаrni hаr хil ko`rinishdа ifоdаlаydi

56

“Microsoft Ехcеl 2010” dasturidа jаdvаlgа qаndаy turdаgi mа`lumоtlаr kiritilаdi?

Mаtnli, sоnli vа fоrmulа

57

“Multimеdia” so’zi qanday ma'noni bildiradi?

Ko’p muhitlilik

58

“O‘qituvchi muntazam fan bilan shug‘ullanmog‘i lozim, aks holda u qurigan daraxt va toshga o‘xshab qoladi” . Ushbu fikr muallifi kim ?

Adolf Disterverg

59

“O‘smirlar imkon qadar o‘z xonasida yolg‘iz qolishga, biron bir ishni bajarayotgan yoki biron bir joyda bo‘lgan vaqtlarida imkon qadar yolg‘iz bo‘lishga ayniqsa, o‘z ota-onasi, oila a’zolari nazaridan chetroqda bo‘lishga, o‘z o‘y-xayollari bilan mashg‘ul bo‘lib vaqt o‘tkazishga intilib qoladi”. Bu qanday avtonomiya turi?

Makoniy

60

“O‘smirlarda ikkita bir-biriga qarama-qarshi, ammo har ikkisi ham ayni bir vaqtda salbiy bo‘lgan kechinmalarni, ya’ni boshqalardan ustunlik va kamlik hissini tug‘dirmaslik uchun o‘smir shaxsiga to‘g‘ri baho berishi muhimdir”. Bu fikr qaysi psixolog tomonidan aytilgan?

A.G.Kovalev

61

“Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-2909-sonli qarori qachon qabul qilindi?

2017-yil 20-aprel

62

“Pedagogik texnologiya” ta'lim shakllarini maqbullashtirish uchun inson va texnik resurslarni xamda ularning o‘zaro ta'sirini e'tiborga olgan xolda o‘qitish va bilimlarni o‘zlashtirish jarayonini yaratish qo‘llash va aniqlashning sistemali metodidir.

YuNESKO tashkiloti.

63

“Pencil sharpener” so’zining tarjimasini toping.

Qalamchiqargich

64

“Shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqyeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish”- bu ta'rif qaysi jinoyatga nisbatan keltirilgan?

Korrupsiya

65

“Soliqlarni haddan ziyod kuchaytirish turli talon-tarojlikni keltirib chiqaradi, dushmanlarning boyishiga xizmat qiladi, oqibatda, davlat inqirozga uchraydi” bu hikmat qaysi mashhur xitoy faylasufga tegishli?

* Sun Szin

66

“Ta`lim to‘g‘risida”gi Qonun nechta bo‘lim va moddadan tuzilgan?

5 ta bo‘lim, 34 moddadan

67

“Ta’lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi kurash to’g’risida”gi

1960 - yil 14-dekabrda

68

“Ta’lim to`g`risida”gi Qonun nechta bob va nechta moddan iborat?

5 bo`lim va 34 modda

69

“Ta’lim to`g`risida”gi Qonunning nechanchi moddasida bilim olish huquqi berilgan?

4 moddasi

70

“Tarbiya biz uchun yo hayot- yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidur ” degan fikrlar kimning nomi bilan bog`liq?

Abdulla Avloniy

71

“To have” ko’makchi fe’lining hozirgi zamonda nechta shakli bor?

2 ta: have, has

72

“tobe” ko’makchi fe’lining hozirgi zamonda nechta shakli bor?

3 ta: am, is, are

73

“Umumiy o`rta ta’lim to`g`risida”gi nizom nechta bob nechta banddan iborat?

10 ta bob, 85 banddan iborat

74

“Ushbu ta`lim boy pedagogik tajribadan samarali foydalanishga qaratilgan”. Ushbu ibora qanday ta`lim turigategishli?

*Blended learning (aralash o`qitish)

75

“Uzluksiz ta’lim konsepsiyasi” birinchi marta kim tomonidan tahlil qilingan?

P.Langrand

76

“Uzluksiz ta’lim” konsepsiyasi birinchi marta YuNESKOning 1965 yildagi forumida qaysi taniqli nazariyotchi tomonidan o‘rtaga tashlandi?

*P. Langrand

77

“Uzluksiz ta’lim” konsepsiyasi kim tomonidan o’rtaga tashlandi?

P.Langrand

78

“Uzluksiz ta'lim” konsepsiyasi birinchi marta qachon va kim tomondan ilgari surilgan?

YUNESKOning 1965 yildagi forumida taniqli nazariyotchi P. Langrand tomonidan

79

“Virtuаl bоrliq” firmаsi nеchаnchi yil tаshkil etildi?

1984-yil

80

“Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o’z ota-onalariga g’amxo’rlik qilishga majburdirlar”, degan qoida qaysi hujjatda aks ettirilgan?

O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida

81

“Voyaga yetmaganlar o`rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to`g`risida”gi Qonun qachon qabul qilingan?

2010 yil 30 sentyabrda

82

“Webinar” termini muloqotga qachon kiritildi?

*1998 yilda

83

“Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun qaysi sanada qabul qilingan?

2016 yil 15 sentyabr

84

“Yoshlarimizga munosib ta’lim berish, ularning ilm-fanga bo’lgan intilishlarini ro’yobga chiqarishimiz kerak. Shu maqsadda maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishimiz, o’rta va oliy o’quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini, ilmiy va o’quv jarayonlari sifatini tubdan yaxshilashimiz kerak”. Ushbu so’zlar Prezident Sh.Mirziyoyevning qaysi asarida bayon qilingan?

Davlatimiz rahbarining 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida

85

“Ziyonet.uz” ta`lim tarmog`idagi elektron kutubxona bo’limini ko`rsating?

Library.ziyonet.uz

86

“Ziyonet” sаyti qаchоn tаshkil etilgаn?

2005-yil 28-sеntabr

87

“Ввод строке”-bu test turi qanday tayyorlanadi?

Yopiq test turi bo’lib, faqat to’g’ri javob kiritiladi

88

”Har qanday ta’lim va tarbiyada eng asosiy narsa muallim, uning tafakkur dunyosidir”ushbu fikr muallifi kim?

A.Disterverg

89

”SWOT-tahlil” metodining maqsadi nima?

*Mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo`llarini topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qilish

90

”XULOSALASH”(Rezyume,Veer) metodining maqsadi nima?

* Metod murakkab, ko`p tarmoqli, mumkin qadar, muammoli harakteridagi mavzularni o`rganishga qaratish

91

«*.doc» kengaytmali fayl ustida sichqonchaning chap tugmasi ikki marta bosilsa, nima bo’ladi?

Microsoft Word dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi

92

«*.ppt» kengaytmali fayl ustida sichqonchaning chap tugmasi ikki marta bosilsa, nima bo’ladi?

Microsoft PowerPoint dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi

93

«Anatomy 3D Pro» ilovasi … .

* Ushbu dastur bilan o`quvchilar inson tanasining ichiga kiradilar. Dastur 3 D formatdagi barcha nozikliklarning noyob detallari bilan tavsiflanadi. Dastur tezkor qidiruv funksiyasi bilan ta`minlangan. O`z bilimingizni tekshirish uchun qiziqarli viktorina taklif etiladi

94

«Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim», «Turkiy guliston yoxud axloq» asarlarining muallifi kim?

Abdulla Avloniy

95

«Buyuk didaktika» asarining muallifi?

Yan Amos Komeniskiy

96

«Edmodo» ilovasi ... 

 

97

«Kichik guruhlarda ishlash» metodining afzalligini ko`rsating.

O`qitish mazmunini yaxshi o`zlashtirishga olib keladi,Muloqotga kirishish ko`nikmasining takomillashishiga olib keladi,O`z-o`zini va guruhlararo baholash imkoniyati mavjud bo`ladi

98

«Klastеr» so‘zining ma’nоsi

Shingil

99

«Pedagogik texnolgiya – o‘qituvchi mahoratiga bog‘liq bo‘lmagan holda pedagogik muvafaqqiyatni kafolatlay oladigan o‘quvchi shaxsini shakllantirish jarayonining loyihasidir» - degan fikr qaysi olim fikri

Rossiyalik olim V.P.Bespalko

100

«Pedagogika» qanday fan?

keksa avloddan hayot uchun zaruriy bo‘lgan ijtimoiy tajribalarni yosh avlodga berish va uning yosh avlod tomonidan faol o‘zlashtirish qonuniyatlarini o‘rganadigan fandir

101

«Pedagogika» atamasi ilk bor qaysi davlatda paydo bo‘lgan?

qadimgi Yunoniston (Gretsiya)da paydo bo‘ldi

102

«Plickers» dasturi … .

***Sizga mobil telefondan foydalanib, o`quvchilar bilan so`rovlarni o`tkazishga imkon beradi Uning asosini mobil ilovalar, sayt va QR (Quick Response, ya`ni tezkor javob) - kodlari bilan bosilgan kartachalari tashkil qiladi

103

«Star Walk 2» ilovasi … .

 

104

«Ta’lim faqat so’z va o’rganish bilan, tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan amalga oshiriladi» degan so’zlar kimga tegishli?

Abu Nasr Forobiy

105

«Ta’lim to’g’risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» qachon qabul qilingan?

1997 yil 29 avgustda

106

«Texnologiya» fani qaerda paydo bo‘lgan va qanday ma'nolarni bildiradi?

«Texnologiya» fani qadimgi Yunonistonda paydo bo‘ldi va u ikkita so‘z– «texne» - san'at va «logos» - fan-ta'limot – ma'nolarini bildiradi

107

«Texnologiya» so’zining lug’aviy ma’nosi?

Texne – maxorat, san’at, logos – tushuncha, ta’limot

108

«UZ» domeni nimani anglatadi?

O’zbekiston Respublikasining mamlakat kodini ifodalaydi

109

«UZ-CERT» nima?

* Foydalanuvchilar kompyuterlarini muhofazasini kuchaytirish xizmati

110

«Virtual borliq» atamasi qachon va kim tomonidan o‘ylab topilgan?

1970 y. Jaron Lanier

111

… … from Japan.

I am

112

… a book on the table.

There is

113

… and … are domestic animals

dogs/ cats

114

… are you from? I am from Uzbekistan.

Where

115

… old are you? I am 17 years old.

How

116

… works in the hospital.

She

117

… you play hockey?

Do

118

…. you speak English?

Do

119

…… are prepositions.

* in, on, under, at

120

…………… a car on the road.

*there is

121

…comes after Monday

*Tuesday

122

…gets up at 7 o’clock in the morning.

He

123

…have 6 lessons today.

We

124

1 dyuym nimaga teng?

*2,54 sm

125

1 yoshda-o‘ziga ishonch hissini uyg‘otish, 2 yoshda-amaliy san’at qo‘l mehnatini ko‘rsatish, 3 yoshda-burch hissini tarbiyalash, 4 yoshda-yaxshilik va yovuzlikni farqlashga o‘rgatish, 5 yoshda-liderlik hislatlarini tarbiyalash, mustaqillikka, reja tuzish va ularni bajarishga o‘rgatish qaysi mamlaktda bolalar tarbiyasida qo‘llaniladi?

Yaponiya

126

1024 x 512 o`lchamli ekranda har bir nuqta 256 xil rangni olishi mumkin. Bitta ekranni to`liq saqlash uchun qancha bit videoxotira kerak? *22 bit

*22 bit

127

19, 557, 69, 11

* nineteen, five hundred fifty-seven, sixty nine, eleven

128

1990 yilga nisbatan 2017 yilda bolalar o’limining necha barobar kamayishiga erishildi?

3 barobar

129

2016-2018 yillarda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasiga doir qancha farmon, qaror va farmoyishlar qabul qilindi?

70 mingdan ortiq

130

2017 yilning 3- yanvar kuni Ozbеkiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoеv qanday qonunga imzo chеkdi?

“Korruptsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi qonuniga

131

2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi

Birinchi ustuvor yo’nalishda

132

2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar sterategiyasining birinchi ustuvor yo’nalishi qanday nomlangan?

Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo’nalishlari

133

2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar sterategiyasining uchinchi ustuvor yo’nalishi qanday nomlangan?

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo’nalishlari

134

2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasining to’rtinchi ustuvor yo’nalishi qanday nomlangan?

Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari

135

2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yichaHarakatlar strategiyasi to’g’risidagi Farmon qachon qabul qilindi?

2017 yil 7 fevralda PF-4947-sonli

136

2017-2021 yillarda tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun ta’lim muassasalarining qancha miqdordagi bitiruvchisiga kreditlar ajratish ko’zda tutilgan?

10 ming nafar bitiruvchisiga

137

2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasi qachon qabul qilindi?

2017 yil 7 fevral

138

2017-2021-yillarning O’zbekiston Respublikasi rivijlantirishning 5 ta ustuvor yo’nalishlari bo’yicha “Harakatlar strategiyasi” da ta’lim va fan sohasini rivojlantirish nechanchi yo’nalishning nechanchi bandida berilgan?

4-yo’nalish 1-bandida

139

2017-yil 15-martdagi 140 sonli “Umumiy o’rta ta’lim to’g’risida” gi nizom necha bob va necha banddan iborat?

10 ta bob, 85 ta moddadan

140

2018 yil mamlakatimiz aholisi necha million kishidan oshdi

33 mln.

141

2018 yilda byudjetdan tashqari pensiya, yo’l va ta’lim bo’yicha maqsadli jamg’armalarga necha foiz miqdoridagi majburiy to’lov bekor qilindi?

3,2 foiz

142

2018 yilda mamlakatimiz aholisi qanchaga yetdi?

33 mln dan oshdi

143

2018 yilda mamlakatimiz yoshlari o’rtasida tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan qanday dastur qabul qilindi?

“Yoshlar-kelajagimiz”

144

2018 yilda mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy o’zgarishlarning samarasi eng avvalo nimada ko’rindi?

Aholining moddiy ahvoli va farovonligi, hayot darajasi va sifatining oshganligida

145

2018 yilda mamlakatimizda jismoniy shaxslar uchun daromad solig’i stavkasi qancha belgilandi?

22,5 foizlik o’rniga 12 foizlik stavka belgilandi

146

2018 yilda mamlakatimizda nogironligi bo’lgan, boquvchisini yo’qotgan, nochor va ehtiyojmand oilalarning qanchasiga arzon uy-joylar berildi?

21 ming 500 dan ziyod

147

2018 yilda mamlakatimizda qancha oliy ta’lim muassasalari, shu jumladan, xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etildi?

13 ta

148

2018 yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan necha marta davlatlararo rasmiy tashriflar amalga oshirildi va qanday kelishuvlarga erishildi?

18 ta tashrif va 52 mlrd.dollarlik 1080 ta loyiha bo’yicha kelishuvlarga erishildi

149

2018 yilda qancha erkak o’qituvchilar maktablarga qaytdi?

Qaryib 13 ming nafar

150

2018 yilda qancha oila arzon uy joylar bilan ta’minlandi?

21 ming 500 dan ziyod

151

2018 yilda respublikamizda qancha xususiy tibbiyot maskani tashkil etildi?

400 dan ortiq

152

2018 yilning 1 sentyabridan boshlab xalq ta’limi sohasida faoliyat ko’rsatayotgan qancha pedagog xodimning oylik maoshi oshirildi?

450 mingdan ziyod

153

2018 yilning o’zida qancha xususiy tibbiyot maskanlari tashkil etildi?

400 ta

154

2018-yilda mamlakatimizda nechta oliy ta’lim muassasasi tashkil etildi?

13ta

155

2019 yilda mamlakatimizdagi mehmonxonalarning infratuzilmasi, dam olish maskanlari va boshqa sohalarni rivojlantirish uchun qancha mablag’ yo’naltiriladi?

2 trillion 300 mlrd.so’m

156

3D - kitob yaratish uchun qanday ketma-ketliklar keltiriladi?

iSpring Kinetcs-Intereaktivnosti-Kniga

157

3D kitobda D harfi nimani anglatadi?

O`lchamlar

158

3D kitobda yozuvlarni tahrirlash uchun qaysi blokdan foydalanamiz?

Шрифт

159

3D kitobga matn kiritish uchun qaysi tugmadan foydalaniladi?

Надпись

160

3D kitobga yangi sahifa qo`shish uchun qaysi blokdan foydalanamiz?

Страница

161

3D Studio MAX, Maya, Gif Animator, Macromedia Flash, Adobe Premier kabi dasturlar .............. dasturlar deb ataladi?

Dinamik illyustrasiyali

162

5 yoshdan “Kinder garden” deb ataluvchi tayyorlov muassasalarida ta’lim boshlanadigan davlatni aniqlang.

AQSH

163

7 yoshdagi-inqiroz nima bilan belgilanadi?

Ijtimoiy rolning almashinuvi bilan

164

A.Jomiy ta’lim-tarbiya jarayoniga to‘xtalib muallim qanday bo‘lishi kerak deb aytadi?

“Muallim bilimli, aqlli, adolatli, o‘zida butun yuksak fazilatlarni mujassamlashtirgan bo‘lishi kerak. O‘zini nomunosib tutgan odam hech vaqt bolalarga bilim va odob bera olmaydi”, deb ta’kidlagan

165

A=1, b=0, c=1, d=1 bo’lsa quyidagi mulohazaning javobini toping ┐((AUB)∩(C∩D)=?

1

166

aci.uz – bu domen qaysi portalga tegishli?

O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi portali

167

Adobe Photoshop dasturida qaysi atribut yordamida harakatlanuvchi matn beriladi?

tegi va uning jufti

168

Adobe Photoshop dasturida qaysi atribut yordamida shriftning garniturasini aniqlash mumkin?

FA

169

Adobe Photoshop dasturida ranglar bilan ishlash uchun nechta uskuna ajratilgan?

4 ta

170

Adobe Photoshop dasturida xarakat turlari berilgan qatorni belgilang.

Alternate, Sroll, Slide

171

Agar taqdimot jarayonida (PowerPoint dasturida) Esc tugmasi bosilsa, nima xodisa ro’y beradi?

Taqdimot namoyishi to’xtatiladi

172

AKTkompetentlilik nima?

* O`quvchilarning axborotli jamiyatda o`z o`rnini munosib egallash va muvaffaqiyatli mehnat faoliyati bilan shug`ullanishlari uchun axborotga ega bo`lish, uni izlash, qayta ishlash, baholash, yaratish va uzatishni amalga oshirishda axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalana olish qobiliyati va layoqati

173

Algol tilining birinchi ko`rinishi (versiyasi) qachon vujudga keldi?

*1958 yil

174

Algoritm nima?

Qo`yilgan masalani еchishga qaratilgan, hisoblash jarayonini ifodalovchi, boshlang`ich ma`lumotlardan izlanayotgan natijani keltirib chiqarishga qaratilgan jarayon

175

Algoritm qanday xossalarga ega bo’lishi kerak?

bir qiymatlilik, umumiylik, natijaviylik

176

Algoritmlarni ifodalashning qanday usuli eng ko`p qo`llaniladi.

*So`zlar bilan

177

Algoritmning asosiy xossalari berilgan qatorni belgilang.

*Diskretlilik, Tushunarlilik, Aniqlik, Ommaviylik, Natijaviylik

178

Algoritmning blok-sxema ko`rinishidagi kiritish-chiqarish shakli qaysi javobda to`g`ri berilgan?

Axborotlarni qayta ishlash mumkin bo`lgan shaklga o`tkazish (kiritish) yoki olingan natijalarni tasvirlash (chiqarish)

179

Alifboning kichik harflari ... registr, katta harflari... registr belgilari deyiladi.

* Quyi, yuqori

180

Alishеr Navoiyning qaysi asarida ko`proq ustoz haqida fikr yuritilgan?

“Mahbub - ul qulub” asari

181

Alt+F4 tugmalari orqali qanday vazifa bajariladi?

Amaldagi dasturdan chiqib ketiladi

182

Amerikada 5 yoshdan ta'lim berish qanday muassasalarda amalga oshiriladi?

“Kinder garde” deb ataluvchi tayyorlov muassasalarida ta'lim boshlanadi

183

Amerikada boshlang‘ich maktab ta'limi necha yoshda va qancha muddatlarda beriladi?

Boshlang‘ich maktab 6 yoshdan to 13- 15 yoshgacha bo‘lgan bolalarni qamrab oladi va turli shtatlarda turlicha belgiladi (4,5,6,8)

184

Animatsiyalar qaysi dasturlarda yaratiladi?

Adobe Flash, Gif animatorlar

185

Animatsiyalarni yaratish va qayta ishlashda qo’llaniladigan dasturni belgilang.

3D studio Max

186

Aniq vaziyat, hodisaga asoslangan o’qitish mеtodini aniqlang.

Kеys-stadi

187

Ann … … two cakes on her plate.

has got

188

Antik davr mutafakkirlari-dan kimlar pedagogning kasb mahorati va notiqlik san'ati haqida fikr bildirganlar ?

Suqrot, Platon, Demosfen

189

Aqliy hujum metodi nima?

(Breynstorming) – g`oyalarni generatsiya qilish usuli bo`lib, bunda qatnashchilar birlashgan holda qiyin muammoni еchishga harakat qiladilar, uni еchish uchun shaxsiy g`oyalarni ilgari suradilar (generatsiya qiladilar)

190

Aqliy hujum metodini izohlang.

* Biror muammo bo`yicha ta`lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to`plab, ular orqali ma`lum biryyеchimga kelish

191

AQSH davlatida necha yoshdan “Кinder garde” tayyorlov muassasalarida ta’lim boshlanadi.?

5 yoshdan

192

AQSh o‘rta maktablarida o‘quvchilarga necha yo‘nalishda bilim beriladi?

AQSh o‘rta maktablarida uch yo‘nalishda: akademik, kasb-hunar, umumiy bilim beriladi

193

AQSHda oliy ta’lim necha bosqichda amalga oshiriladi

4 asosiy bosqichda

194

AQShda majburiy ta’lim necha yoshgacha belgilangan?

*16 yoshgacha

195

Are … a doctor? Yes, …am .

she/he

196

Are ….. a driver? Yes , … am

you/ I

197

Assembler tili qachon yaratilgan?

*1950 yil

198

Audiorеdaktorlar kеltirilgan qatorni ko’rsating?

Corel Draw, Adobe Illustrator, Microsoft Visio

199

Audiovizual vositalaridan foydalanib, ko`rgazmali shaklda ma`lumot taqdim etish shakli.

Taqdimot prezentatsiyalar

200

AutoPlay dasturi qanday vazifalarni bajarishga mo`ljallangan dastur?

*Elektron o`quv resurslar yaratishga

201

Avestoda ikki xil ustozlarga ta’rif beriladi bu qaysilar?

“Yaxshi ustozlar” hamda “Yomon ustozlar”

Download 154.78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling