O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut


Download 0.74 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/11
Sana16.02.2017
Hajmi0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

territoriyasi  arqadan  qubalag`a,  A`miwda`r`ya  jag`alarina  qaray  pa`seyip  baradi.  Klimati  qurg`aq 

subtropik bolip, O`zbekstannin` o`zinde emes, al G`MDA-nin` en` issi territoriyasi esaplanadi. Sol 

sebepli bul region O`zbekstannin` tiykarg`i jin`ishke talshiqli paxta bazasi ha`mde subtropik eginler 

rayoni esaplanadi. Surxanda`r`ya regioni arqa ha`m batis ta`repten tawlar menen oralg`anlig`i ushin arqadan  keletug`in  suwiq  hawa  ha`m  batistan  keletug`in  ig`al  hawa  massalari  regiong`a  kirip  kele 

almaydi.  Sol  sebepli  jawin-shashin  mug`dari  az,  jilina  130-180  mm  a`tirapinda.  En`  ko`p  tawlar 

etegine (600 mm a`tirapinda) tu`sedi. Jawin kemliginen jasalma suwg`ariwg`a iqtiyaj u`lken bolip, 

Surxanda`r`ya, Sherabad, A`miwda`r`ya suwlarinan u`nemli paydalaniwg`a ma`jbu`r boladi.  

 

Tegislik  bo`limlerinde  suwg`arip  diyxanshiliq  qilinsa,  taw  janbawirlarinda  qarizg`ar diyxanshiliq  rawajlang`an.  Wa`layatta  mineral  resurslar  ha`r  qiyli,  a`sirese  janilg`i  tu`rlerinen  - 

neft`,  gaz,  tasko`mir,  ximiyaliq  shiyki  zatlardan  -  mineral  duzlar,  ku`kirt  ha`mde  shipali  mineral 

suwlar  tabilg`an.  Tiykarg`i  neft`  ha`m  gaz  ka`nleri  Kukoydi,  Lolmikor,  Xavotaw,  U`shqizil 

esaplanadi. Tasko`mir  Boysun ha`m Sharg`unda, tuz ka`ni Xojakende jaylasqan. 

 

Xalqi  ha`m  miynet  resurslari.  1.01.2002-jil  mag`liwmati  boyinsha  wa`layatta  18  mln  xaliq jasaydi.  Xalqi  tiykarinan  ta`biyiy  ko`beyiw  esabinan  artip  barmaqta.  Bul  jerde  ta`biyiy  ko`beyiw 

respublika (20%) ortasha ko`rsetkishinen joqari bolip, 30% a`tirapinda. Xalqinin` milliy quraminda 

82%  o`zbekler,  1,5%  a`tirapinda  ruslar,  1,7%  ta`jikler  h.b.  millet  wa`killeri  bar.  Xaliqtin`  jinsiy 

quraminda: erkekler - 49,9%, hayallar - 50,1%-ti quraydi. 

 

Xaliqtin`  ta`biyiy  o`simi  Bandixon,  Altisay,  Qiziriq,  Jarqorg`an  rayonlarinda  joqari,  al Angor,  Termiz,  Sariosie  rayonlarinda  salistirmali  biraz  pa`s.  Xalqinin`  tig`izlig`i  territoriyalar 

boyinsha tegis emes: taw aldi ha`m tawli regionlarda ol 1 km

2

 qa 5 adam, da`r`ya alablarinda 100-200 adamg`a tuwra keledi. Miynet resurslari menen jeterli da`rejede ta`miyinlengen. Surxanda`r`ya 

wa`layati  uliwma  xalqinin`  782  min`i  miynet  resurslardan  ibarat.  Sonan  567  min`i  ekonomikaliq 

aktiv  xaliq  esaplanadi.  Ra`smiy  esapqa  aling`an  jumissizlar  sani  800  adam.  xaliqtin`  tek  20%-i 

g`ana qalada jasaydi. 

 

Xojalig`i.  Wa`layat  ekonomikasinda  awil-xojalig`i  jetekshi  taraw.  Ol  ma`mleketimiz qublasinda  jaylasqanlig`i  sebepli  vegetatsiya  da`wiri  bir  qansha  uzaq  bolip,  bul  da`wirde 

temperatura jiyindisi 500

0

-5900


0

 g`a jetedi. Bul jin`ishke talshiqli paxta, qant qamis siyaqli issiliqti 

su`yiwshi  o`simliklerdi  o`siriwge  qolayliq  jaradi.  Sonday-aq  Surxan  alabinda  a`njir,  anar,  piste, 

ju`zim,  xurma  siyaqli  o`simlikler  ko`p  egiledi.  Wa`layat  Respublika  paxtasinin`  10%-in,  sonnan 

jin`ishke  talshiqli  paxtanin`  75%-in  beredi.  Surxanda`r`yanin`  sho`l  ha`m  taw  jaylawlarinda 

sharwashiliq  jaqsi  rawajlang`an.  Wa`layatqa  Respublikanin`  9%-i  iri  shaqli  qaramallari  ha`mde 

10%- a`tirapinda qoylari tuwra keledi. 

 

Sanaati. Surxanda`r`ya wa`layati jalpi shiyki o`niminin` 18,6%-in sanaat beredi.   

Sanaatinin`  tiykarin  janilg`i  energetika,  qurilis  materiallari,  jen`il  ha`m  aziq-awqat, 

farmotsevtika  tarmaqlari  quraydi.  Mashinasazliq  sanaati  regionda  ju`da`  pa`s  rawajlang`an  bolip, 

tiykarinan  Termiz  traktor-  motor  remonti,  Denaw  awil-xojalig`i  mashinasazlig`i  ha`m  basqalardan 

ibarat.  Janilg`i  energetika  sanaatinin`  rawajlaniwi  1950-jillarda  wa`layatta  neft`,  gaz  ha`m  ko`mir 

ka`nlerinin`  iske  tu`siwi  na`tiyjesinde  qa`liplesti.  Bul  jerde  neft`  qazip  aliw  ko`lemi  a`ste-aqirin 

ko`beymekte.  Misali,  1995-jilda  130  min`  tonna  a`tirapinda  neft`  qazip  aling`an  bolsa,  bul 

ko`rsetkish  2000-jilg`a  kelip  143  min`  tonnani  quradi.  Ko`mir  qazip  aliw  da  jildan-jilg`a  artip 

barmaqta. 1994-jilda 150-200 min` tonna a`tirapinda ko`mir qazip aling`an bolsa, 2000-jilg`a kelip 

bul  220-240  min`  tonnag`a  jetti.  Jergilikli  iqtiyaj  ushin  kerekli  bolg`an  elektr  quwatin  Orta  Aziya 

elektr sistemasinan alinadi. Surxanda`r`ya qurilis materiallari sanaatin rawajlandiriw ushin ta`biyiy 

taslar,  ha`ktas,  qum,  gips  h.b.  jeterli.  Sol  sebepli  wa`layattin`  barliq  rayonlarinda  sipatli  gerbish 

islep  shig`ariw  jolg`a  qoyilg`an.  Bunnan  tisg`ari  Qumqorg`an,  Altinsay  rayonlarinda  ha`ktas 

shig`ariw,  Termiz,  surxan,  Denaw,  Qumqorg`an  rayonlarinda  temir  beton  tayarlaw  siyaqli  sanaat 

ka`rxanalari islep turipti. Iri kaliy duzi ka`ni ha`m ximiyaliq shiyki zatlar tiykarinda ximiya sanaati 

rawajlanip  kelmekte.  Ha`zirde  wa`layattin`  en`  rawajlang`an  jetekshi  tarmag`i  paxta  ha`m  basqa 

awil-xojaliq  o`nimlerin  qayta  isletug`in  jen`il  ha`m  aziq-awqat  esaplanadi.  Sanaat  o`nimleri 

ko`leminin`  artip  bariwinda  du`zilgen  qospa  ka`rxanalar  da  u`lken  a`hmiyetke  iye.  Wa`layat 

rayonlari  sanaat  o`nimleri  ko`lemi  boyinsha  bir-birinen  pariq  qiladi.  Misali,  Jarqurg`an,  Shorshi, 

Denaw,  Sherabad,  Sariosie  rayonlari  wa`layatta  sanaat  o`nimlerin  o`ndiriw  boyinsha  jetekshi 

esaplanadi.  Uliwma  bul  regionda  keleshekte  ximiya,  janilg`i,  ren`li  metallurgiya,  qurilis 

materiallari, jen`il ha`m aziq-awqat sanaatin ja`nede rawajlandiriw imkaniyatlari bar.  

Awil-xojalig`i. Wa`layatta awil-xojalig`i ha`r ta`repleme rawajlang`an. Bul tarawda a`sirese 

suwg`arma  diyxanshiliq  u`stin  turadi.  Surxanda`r`yada  272 min`  ga  suwg`ariw  mu`mkin  bolg`an 

jerler  bar,  sonnan  230  min`  gektardan  artig`i  egiledi.  Wa`layatta  suwg`ariwdi  jaqsilaw  ushin 

Xazorbag`, Qumqorg`an, Zong, U`lken Xisar, Sherabad, A`miw-Zang mashina kanallari, U`shqizil, 

Degrez,  Qubla  Surxan  suw  saqlag`ishlari  qurilg`an.  Wa`layattin`  Angor,  Jarqorg`an,  Qumqorg`an, 

Termiz,  Sherabad  rayonlari  jin`ishke  talshiqli  paxta  jetistiriwge  qa`nigelesken.  O`zbekstan 

g`a`rezsizlikke eriskennen son` g`a`lle maydanlari ken`eytirilip, biyday, arpa, sali, ma`kke, ju`weri 

ko`plep  egilmekte.  Sali  tiykarinan  wa`layattin`  orayliq  ha`m  qubla  territoriyalarinda  egiledi. 

Wa`layatta  ha`r  jili  ortasha  222  min`  tonna  a`tirapinda  da`n  jetistiriledi.  Bul  respublikada 

jetistiriletug`in o`nimnin` 5%-in quraydi. 

 

Surxanda`r`yada  paliz  ha`m  ovosh  eginlerin  jetistiriw  ushin  qolay  ta`biyiy  ha`m  klimat sha`rayatlari  bar.  2000-jilda  wa`layatta  42,6  min`  tonna  kartoshqa  jetistirildi  (bul  respublikanin` 

6,6%-in quraydi). Bobotaw etekleri pistezar, Uzin, Denaw, Termiz, Sariosie rayonlarinda anar ha`m 

hurma, Altinsay rayoni ju`zim jetistiriwge qa`nigelesken. Denawda subtropik, tsitrus, miywe ha`m 

o`simlikler jetistiretug`in oray bar. Wa`layat ekonomikasinda sharwashiliqta o`zine ta`n a`hmiyetke 

iye. Bul jerde qarako`lshilik jaqsi rawajlang`an. 32,1 min` dana qarako`l terileri jetkerilip beriledi. 

Qumqorg`andag`i  «Aqqapchig`oy»  ma`mleket  na`silshilik  zavodi  parodali  qarako`l  qoylarin 

jetistiriwge  qa`nigelesken.  Bunnan  tisqari  wa`layattin`  tawli  regioninda  hasildar  Gissar  qoylari 

bag`iladi;  qoy  ha`m  eshkiler  sani  boyinsha  Surxanda`r`ya  O`zbekstanda  3-orinda  turadi.  Ha`zirgi 

waqitta wa`layatta 100 min`nan ko`p iri shaqli mallar bag`ilmaqta. Sonday-aq wa`layatta qusshiliq, 

pilleshilik ha`m jilqishiliq ta bar. 

 

Transporti. Transport wa`layat o`ndiriwshi ku`shlerinin` rawajlaniwi ha`m jaylasiwina basli ta`sir  ko`rsetedi.  Sirtqi  ekonomikaliq  baylanislarda  temir  jol  transporti  u`lken  a`hmiyetke  iye. 

Tashkent-Termiz temir joli u`lken a`hmiyetke iye. O`zbekstan o`z g`a`rezsizligine eriskennen son` 

1995-jili  17-avgustta  Ministrler  Ken`esi  qarari  menen  Qashqada`r`ya  ha`m  Surxanda`r`ya 

aralig`inda G`uzar-Baysun-Qumqorg`an temir joli qurilisi baslang`an. Bul temir jol Surxanda`r`yani 

ma`mleketimiz  orayina  shekem  bolg`an  araliqti  120-130  km.ge  qisqartadi.  Wa`layat  ishki 

baylanislarinda  avtomobil`  transporti  jetekshi  orinda  turadi.  Termiz  barliq  rayon  oraylari  menen 

avtomobil`  jollari  arqali  baylanisqan.  Wa`layatta  sonday-aq  suw  transporti  da  biraz  rawajlang`an. 

Qubir transporti da rawajlanbaqta. Termiz aeroporti xaliq-araliq aeroport atamasina iye. Bul jerden 

ko`plep sirt ellerge hawa jollari o`tkizilgen. 

 

Sirtqi  ekonomikaliq  baylanislar.  Surxanda`r`ya  wa`layatinda  sirtqi  ekonomikaliq  iskerligin rawajlandiriw  ushin  barliq  ta`biyiy  ha`m  ekonomikaliq  faktorlar  jeterli.  Sol  sebepli  wa`layatta 

Indiya, Yugoslaviya, Ta`jikstan ha`m basqa ma`mleketler menen qospa ka`rxanalar qurilg`an. Sirtqi 

sawda  aylanisi  2000-jilda  146,7  mln  AQSh  dollarin  quraydi.  Usinnan  eksport  ko`lemi  129,3  mln 

AQSh  dollari  (88,1%),  qalg`ani  import.  Eksport  o`nimleri  tu`rine  paxta  talshig`i,  qarako`l  terisi, 

aziq-awqat, farmotsevtika h.b. kiredi. 

 

II.2. Qashqada`r`ya wa`layati  

 

Wa`layat  1943-jil  20-yanvar`da  du`zilgen.  Onin`  quramina  ha`zirgi  waqitta  14  awilliq rayonlari  (Baxariston,  Diyxanabad,  Kosbi,  Kitap,  Koson,  Mubarak,  Ilshon,  Usmon  Yusupov, 

Chiroqchi, Shaxrisabz, Yakkabag`, Qamashi, Qarshi ha`m G`uzar) kiredi. Maydani 28,6 min` km

2

 

bolip,  ol  ekonomikaliq  rayon  territoriyasinin`  58,7,  O`zbekstan  Respublikasinin`  6,4%-ne  barabar. Xalqi  2002-jil  mag`liwmatlarina  qaray  2254  min`  adam.  Wa`layatta  ma`mleket  xalqinin`  9,0%-i, 

ekonomikaliq  rayonnin`  bolsa  55,5%-i  jasaydi.  Administrativ  orayi  -  Qarshi  qalasi  (205  min`). 

Qashqada`r`ya  wa`layati  respublika  miynettin`  bo`listiriliwinde  en`  a`weli  neft`  ha`m  ta`biyiy  gaz 

qazip  aliw,  gaz-ximiya,  jen`il  sanaat  tarmaqlari  ha`mde  paxta,  g`a`lle,  sharwa  mallarin  jetistiriw 

menen  ajiralip  turadi.  Onin`  u`lesine  O`zbekstannin`  6,4%  jalpi  ishki  o`nimi,  8,3%  canaat  ha`m 

7,2% awil-xojaliq o`nimleri tuwra keledi. 

 

Geografiyaliq  orni,  ta`biyiy  bayliqlari.  Qashqada`r`ya  wa`layati  ma`mlekettin`  qublasinda jaylasqan,  ol  arqa-batista  Buxara,  arqada  Samarqand,  qubla  ha`m  qubla-shig`ista  Surxanda`r`ya 

wa`layatlari  menen  shegaralas.  Geosiyasiy  orni  batis  ha`m  qubla-batista  Tu`rkmenistan  menen 

tuwra keledi. Jer u`sti du`zilisi bir qansha quramali, onin` shama menen yariminan ko`biregi tegislik 

ha`m  onsha  ba`lent  bolmag`an  to`beliklerden  (250-500  m)  ibarat.  U`lken  maydang`a  iye  Qarshi 

sho`li de bul jerde jaylasqan. Wa`layat arqa-shig`is, shig`is ha`m qubla-shig`isinda Zarafshan ha`m 

Xisar dizbekleri, Chaqchar tawlari ko`terilip jatir. Wa`layat rel`efinin` bunday ha`r qiylilig`i o`zine 

ta`n  ta`biyiy  bayliqlarg`a  iyeligin  tiykarlap  beredi  ha`m  ishki  territorial  miynettin`  bo`listiriliwi, 

klimat  sha`rayatlarinin`  qa`liplesiwine  sebep  boladi.  Qashqada`r`yanin`  to`mengi  bo`limi  u`lken 

awil-xojalig`i  ushin  paydalaniwg`a  qolayli  jer  maydanlarina  iye.  Sonin`  menen  birge  bul  jer 

respublika  ta`biyiy  gaz  ha`m  neft`  zapaslarina  bay  esaplanadi.  Ko`kdomalaq,  Muba`rek,  Pomuk 

siyaqli iri neft`-gaz ka`nleri bar. 

 

Klimati  kontinental,  jawin-shashin  mug`dari,  a`sirese  sho`l  zonasinda  az.  Bul  jerde diyxanshiliqti  rawajlandiriw  ushin  irrigatsiya  shaqapshalarin  quriw  talap  etiledi.  Wa`layat 

territoriyasi  Qashqada`r`ya  basseyninde  jaylasqan.  Qashqada`r`yag`a  Jandirda`r`ya,  Aqsuw, 

Tokxizda`r`ya,  Qizilda`r`ya  h.b.  kelip  qosiladi.  Qashqada`r`yada  suwg`arma  diyxanshiliqti 

rawajlandiriw  maqsetinde  70-jillarda  Qarshi  dalasi  o`zlestiriliwi  ken`  ko`lemde  alip  barilg`an. 

Ha`zirgi  ku`nde  wa`layatta  Xisorak,  Qalqamin,  Chimqorg`an,  Qamashi  suw  saqlag`ishlari  bar. 

G`uzar  rayonin  tiykarinan  Pachkamar  suw  saqlag`ishi  ha`m  G`uzarda`r`ya  suwg`aradi.  Iri  Qarshi 

magistral  kanali  A`miwda`r`yadan  baslanadi  ha`m  qisqa  araliqta  qon`si  Tu`rkmenistan 

territoriyasinan  o`tip,  son`  ol  u`lken  Talimarjan  suw  saqlag`ishina  quyiladi.  Solay  etip  wa`layat 

agroklimatliq  sha`rayatlari  ha`mme  jerde  de  birdey  emes.  Onin`  joqari  bo`liminde  intensiv 

diyxanshiliqti  rawajlandiriw,  bag`darshiliq  ha`m  ju`zimgershilikti  sho`lkemlestiriw  ushin 

imkaniyatlar  bar  bolsa,  to`mengi  sho`l  regioninda  ta`biyiy  sha`rayat  a`yyemnen  g`a`lle  ha`m 

sharwashiliq ushin qolayli. 

 

Xalqi  ha`m  miynet  resurslari.  Qashqada`r`ya  wa`layati  o`zinin`  xalqinin`  sani  boyinsha O`zbekstanda Samarqand, Ferg`ana, Tashkent ha`m Andijan wa`layatlarinan keyingi besinshi orindi 

iyeleydi.  Wa`layat  ta`biyiy  geografiyaliq  ortalig`ina  say  halda  xaliq  onin`  territoriyasinda  bir  tegis 

jaylaspag`an.  Ortasha  tig`izlig`i  1  km

2

  qa  77,4  adam  bolip,  bul  san  respublika  ortasha ko`rsetkishinen derlik 1,5 ma`rte joqari. Xaliq tiykarinan joqari regioninda bir qansha tig`iz. Misali, 

tig`izliq  Yakkabag`da  164,  Shaxrisabz  rayoninda  158  ha`m  Kitapta  102  adamg`a  ten`,  al  bul 

ko`rsetkish  Baxoriston  rayoninda  tek  17,  Mubarekte  19,  Diyxanabadta  25  adamdi  quraydi. 

Xalqinin` sani boyinsha wa`layatta Shiraqshi rayoni aldinda turadi (257 min`). Maydanina qaray en` 

u`lken  Diyxanabad  rayoninin`  4,0  min`  km

2

  yaki  wa`layat  maydaninin`  1/7  bo`limi.  En`  kishisi  - Kosbi rayoni (0,65 min` km

2

). Wa`layatta tuwiliw koeffitsienti ha`r min` adamg`a 24,5 adam tuwra keledi.  Qashqada`r`yada  da  tuwiliwshiliq  a`ste  aqirinliq  penen  kemeyip  baratir.  Migratsiyanin` 

xaliqtin`  saninin`  o`siwine  ta`siri  onsha  ku`shli  bolmasada,  ol  keri.  1998-jilda  1765  adamdi 

qurag`an  (qalaliq  jerlerde),  al  awilliq  jerlerde  bul  ko`rsetkish  migratsiya  qaldig`i  2205  adamnan 

ibarat.  Wa`layattin`  uliwma  urbanizatsiya  da`rejesi  25,4%,  bul  respublika  ko`rsetkishinen  bir 

qansha  pyas  (37,4%).  Wa`layatta  ha`mmesi  bolip  12  qala  ha`m  4  qalasha  bar.  Olardan  Qarshi 

O`zbekstannin`  17  u`lken  qalalari  qatarina  kiredi.  Shaxrisabzta  87  min`,  Kosonda  54  min`  xaliq 

jasaydi.  1-yanvar`  2001-jil  mag`liwmatlarina  qarag`anda  Qashqada`r`yada  miynetke  jaramli 

xaliqtin`  sani  1  million  adamg`a  jaqin.  Sonnan  725  min`  adam  jumis  orinlari  menen  ba`nt. 

Wa`layatta, a`sirese onin` xalqi tig`iz rayonlarda miynet resurslarinan toliq paydalaniw ha`m miynet 

bazarin  jaqsilaw  basli  ma`sele  esaplanadi.  Xaliq  xojaliq  tarmaqlari  boyinsha  xaliq  ba`ntliliginin` 

bo`liniwi  to`mendegishe  (2000-j.  %  esabinda):  sanaat  -  7,3;  awil-xojalig`i  -  43,3;  qurilis  -  8,2; 

sawda,  uliwma  awqatlaniw  ha`m  materialliq  texnika  menen  ta`miyinleniw  -  7,0;  sawliqti  saqlaw 

ha`m sport - 6,4; ta`lim, ma`deniyat, ilimde - 11,6%. 

 

Wa`layat  ekonomikasinin`  uliwma  ta`riypi.  Qashqada`r`ya  wa`layatinin`  ekonomikasi rawajlanip baratirg`an agrar bag`darg`a iye. Basqa territoriyalarda bolg`aninday, bul jerde de bazar 

reformalarina  u`lken  itibar  berilmekte.  Wa`layatta  kishi  ha`m  orta  ka`rxanalar  mikrofirmalar  sani 

ko`beyip barmaqta. Qospa ka`rxanalardin` sani  -34, a`meldegisi - 25, sanaatta - 14. 

 

Sanaati.  Qashqada`r`ya  wa`layati  O`zbekstan  Respublikasi  sanaati  o`niminin`  8,3%-in beredi.  Bul  jerde  tiykarinan  janilg`i  energetika  ha`m  jen`il  sanaat  jaqsiraq  rawajlang`an.  Misali, 

wa`layat ma`mleektttin` 1/3 bo`liminen artig`iraq janilg`i sanaati ha`mde 12% paxta tazalaw sanaati 

o`nimin  ta`miiynleydi.  Wa`layat  sanaatinin`  ishki  du`zilisinde  de  usi  tarmaqlar  jetekshilik  qiladi: 

janilg`i sanaatinin` u`lesi - 56,4%, jen`il sanaat - 18,1%, aziq-awqat - 9,2%, un-krupa, jem sanaati - 

7,1%.  Jaqin  keleshekte  ximiya  ha`m  elektr  energetika  sanaati  orninin`  bir  qansha  ko`teriliwi 

ku`tilmekte.  Ha`zirgi  da`wirde  wa`layattin`  elektr  energetikasi  Mubarek  oraylasqan  issiliq  elektr 

stantsiyasina ha`mde ma`mlekette en` iri Talimarjan  IES-ine tiykarlanadi  (2004-jili iske tu`siriliwi 

mo`lsherlengen).  2000-jilda  sanaat  o`nimi  3,4%-ke  ko`beygen.  Wa`layatta  93  tiykarg`i  sanaat 

ka`rxanalari  bar  bolip,  olardin`  barlig`inda  ba`nt  bolg`an  jumisshilari  27,4  min`  adamdi  qurag`an. 

Bir jilda shama menen 0,5 mln kVt/s elektr energiyasi, 3,8-4,3 mln t neft`, 3,5 mln t a`tirapinda gaz 

kondensati, 300 min` t.g`a jaqin ku`kirt, 5,2 mln m

2

 jip gezleme, 110 min` tonna paxta talshig`i, 20 min` tonnadan ziyat o`simlik mayi, 75 mln sha`rtli banka konserva h.b. o`nimler islep shig`ariladi. 

Sanaattin`  territorial  sho`lkemlestiriliwinde  Qarshi,  Shaxrisabz  tu`yinleri  u`lken  a`hmiyetke  iye. 

Sonin` menen birge Mubarek (gaz ximiya kompleksi), Koson (may ekstrakt, paxta tazalaw, gerbish 

zavodi). Shortan (gaz-ximiya), Talimarjan (IES), Ko`kdomalaq (neft` sanaati), Chiroqchi (konserva 

zavodi)  h.b.  sanaat  punktlerinin`  a`hmiyeti  asip  barmaqta.  Uliwma  sanaat  o`niminin`  27%-i 

wa`layat Orayi - Qarshi qalasina tuwra keledi. Mubarekte sanaattin` ja`mlesiw ko`rsetkishi bunnan 

da joqari - 52%. 

 

Awil-xojalig`i.  Wa`layat  ekonomikasinin`  agrotarawi  tiykarinan  paxta,  g`a`lle  ha`m sharwashiliq o`nimlerin jetistiiwge qa`nigelesken. Uliwma egin maydani 2000-jil mag`liwmatlarina 

qarag`anda  461  min`  gektar  bolip  ol  respublika  egin  egiletug`in  jerlerinin`  12,2%-in  quraydi. 

Uliwma  egin  maydanlarinan  202  min`  gektari  g`a`lle,  150  min`  gektari  paxta,  4,1  min`  gektari 

kartoshka,  10,6  min`  gektari  paliz,  55  min`  ga  jem-sho`p  jetistiriwge  ajiratilg`an.  Bulardan  tisqari 

wa`layatta ayg`abag`ar, temeki, zig`ir siyaqli awil-xojaliq eginleri de bar. 2000-jilda aling`an o`nim; 

g`a`lle  311,6  min`  tonna,  kartoshka  -  729,  paliz  -  2637  ha`m  paxta  3002  min`  tonna. 

Qashqada`r`yada iri shaxli mallar sani 580 min`  bas (O`zbekstanda 2-orinda), qoy ha`m eshkiler  - 

1,9  mln  bas  (1-orin).  Bir  jilda  110  min`  danag`a  jaqin  qarako`l  terisi,  1,8-1,9  min`  tonna  pille 

jetistiriledi.  Wa`layat  agrotarawinin`  territorial  quraminda  Chiraqchi,  Kasbi  rayonlari  jetekshi 

orinlarda olar birgelikte jetistirilip atirg`an awil-xojaliq o`nimlerinin` shama menen 1/5 bo`liminen 

ko`biregin ta`miyinleydi. Al Mubarek, Baxoriston ha`m U.Yuuspov rayonlarinda awil-xojalig`i bir 

qansha pa`s. 

 

Transport  ha`m  sirtqi  sawda.  Wa`layatta  tu`rli  transport  sistemasi  bar.  Biraq  ju`k  tasiwda avtomobil  transporti  aldin`g`i  orinda  turadi.  Misali,  2000-jilda  jo`netilgen  uliwma  43,0  mln  tonna 

ju`kten  36,2  mln  tonnasi  avtomobil  transportina  tuwra  keledi.  Qashqada`r`ya  neft`  ha`m  gaz 

ka`nlerinen  ma`mleketimizdin`  tu`rli  rayonlarina  ha`mde  qon`si  ma`mleketlerge  qubir  transporti 

tarqalg`an. Buxara neft`ti qayta islew zavodi, ko`plegen iri issiliq elektr stantsiyalarina da usi jerden 

janilg`i jetkerip beriledi. Ortasha bir jilliq sirtqi sawda ko`lemi 350-420 mln AQSh dollarin quraydi. 

Sonnan  eksport  120-160  mln,  import  230-260  mln  dollarg`a  ten`.  Eksportta  birinshi  orinda  paxta 

talshig`i turadi. Importtin` tiykarg`i bo`limi bolsa mashina ha`m a`sbap-u`skeneler, qara ha`m ren`li 

metallarg`a tuwra keledi. Sirtqi sawda aylanisinda uzaq sirt elleri menen baylanislar u`stin. 

 

Wa`layat  ekonomikasinin`  territorial  quramina  ha`m  tiykarg`i  ma`seleler.  Qashqada`r`ya wa`layatinda  en`  a`welli  eki  qa`liplesip  atirg`an  tiykarg`i  ishki  ekonomikaliq  rayon  ajiratiladi. 

To`mengi  region  yaki  Qarshi  regioni  paxta  ha`m  g`a`lle,  sharwashiliqqa,  neft`-gaz,  taw-ka`n 

ha`mde  elektro-energetikag`a  qa`niygelesken.  Onin`  quramina  Qarshi  qalasi,  Qarshi,  Nishon, 

Mubarek,  Koson,  G`uzar,  U.Yusupov,  Kasbi  ha`m  Baxoriston  rayonlari  kiredi.  Joqari  yaki 

Shaxrisabz  regioninda  agrosanaat  kompleksi  rawajlang`an.  Ol  Shaxrisabz,  Yakkabog`  ha`m  Kitap 

rayonlarin birlestiredi. O`ndiristi duris jaylastiriw, miynet resurslari ha`m  rekreatsiya bayliqlarinan 

paydalaniw  janilg`i  energetika  ha`m  qurilis  sanaati  bazasin  bekkemlew,  transport  ha`m  sotsialliq 

infrastrukturani rawajlandiriw basli ma`selelerden esaplanadi. 

 

Solay  etip,  Surxanda`r`ya  ha`m  Qashqada`r`ya  wa`layatlari  ekonomikasinda  uqsasliq ha`mde pariqlar bar. Olardin` rawajlaniwin o`z-ara muwapiqlastiriw, wa`layatlar-ara ekonomikaliq 

integratsiya  protsesslerin  ku`sheytiw  janilg`i  energetika,  taw-ka`n  ximiyasi,  region  transport 

sistemasin  qa`liplestiriw  bul  jerde  birgelikli  ekonomikaliq  rayonnin`  qa`liplesiwine  alip  keledi. 


Qalaberse O`zbekstan qartasinda bul eki wa`layat territoriyasi ma`mlekettin` qublasinda o`z aldina 

ajiralip turadi, ja`ne olardin` kartasi da ko`binese birgelikte du`ziledi. 

 

                     «Regional ekonomika»  pa`ninen lektsiya temalari  

  

Temalardin` ati lektsiya 

 

I-bo`lim G`Regional ekonomikaG` pa`ninen uliwma teoriyaliq ma`seleleri 

 

1. Kirisiw. Pa`nin` mazmuni, ob`ekti ha`m predmeti. 

2. Regional siyyasat tiykarlari 

3. O`ndiristi sotsialliq (territorialliq) payda etiw formalari 

4. O`ndiriwshi ku`shlerdi jaylastiriwg`a ta`sir etiwshi tiykarg`i faktorlar: 

shiyki  zat,  otin-energetika,  tutiniwshilar,  miynet  resurslari,  transport, 

ilim ha`m texnika, ekologiya h.t.b. 

5. Miynetti territoriyaliq bo`listiriw. Ekonomikaliq rayonlastiriw 

6. Erkin ekonomikaliq zona. Birden bir ekonomikaliq ortaliq. 

7. O`ndiriwshi ku`shlerdi territorialliq jaylastiriw formalari  

 II-bo`lim. O`zbekstan Respublikasi millet ekonomikasi ha`m onin` 

rawajlaniw tiykarlari 

 

8. 


O`zbekstan  Respublikasinin`  ta`biyiy  sharayati  ha`m  ta`biyiy 

bayliqlari 

9. 


O`zbekstannin` xalqi ha`m miynet resurslari 

10.  Milliy  ekonomikanin`  payda  boliwi  ha`m  rawajlaniwi  (sanaat  ha`m awil-xojaliq) 

11.   Transport ha`m sirtqi ekonomikaliq baylanislar 12.  O`zbekstan Respublikasinin` administrativlik -territorialliq du`zilisi. 

 

III-bo`lim. Regionlardin` ekonomikaliq sipatlamasi  

13.  Regionlarg`a sipatlama 

 

 26 saat 

 

  

 

  

 

«Regional ekonomika»  pa`ninen a`meliy jumislardin` temalari  

  

Temalardin` ati a`meliy 

 

I-bo`lim   

1. 


«Regional ekonomika» pa`ninin` uliwma teoriyaliq ma`seleleri 

2. Regional siyasat 

3. O`ndiristi sotsialliq payda etiw formalari 

4. O`ndiriwshi ku`shlerdi jaylastiriwda ta`sir etiwshi tiykarg`i faktorlar 

5. Miynetti territoriyaliq bo`listiriw ha`m ekonomikaliq rayonlastiriw 

6. Erkin ekonomikaliq zona. Birden bir ekonomikaliq ortaliq. 

7. O`ndiriwshi ku`shlerdi territorialliq jaylastiriw formalari  

 II-bo`lim.  

 

8. O`zbekstan  Respublikasinin`  ta`biyiy  sharayati  ha`m  ta`biyiy bayliqlari 

9. 


O`zbekstannin` xalqi ha`m miynet resurslari 

10.  O`zbekstannin` sanaati 11.   O`zbekstannin` awil-xojalig`i 

12.  O`zbekstannin` transporti ha`m sirtqi ekonomikaliq baylanislari 13.  O`zbekstan Respublikasinin` administrativlik-territorialliq du`zilisi 

 

 

III-bo`lim.   

14.  Tashkent regioni 

15.  Mirzasho`l regioni 16.  Ferg`ana regioni 

17.  Zarafshan regioni 18.  To`mengi A`miwda`r`ya regioni 

19.  Qubla region  

 54 saat 

 

  

 

A`debiyatlar  

1. Karimov I.A. Wzbekiston XXI asrga intilmoqda. -T., «Wzbekiston», 1999 

2.  Karimov  I.A.    Wzbekiston  XXI  asr  bwsag`asida:  xavfsizlikka  tahdid,  baqarorlik  shartlari  va 

taraqqiet kafolatlari. -T., «Wzbekiston», 1997 

3.  Akramov  Z.M.  Wzbekiston  Respublikasi  iqtisodiy  va  ijtimoiy  geografiyasi.  Wquv  dasturi.  -T., 

1992 


4. Asanov G.R. Sotsial-iqtisodiy geografiya: termin va tushunchalar izohli lug`ati. -T., 1990 

5.  Asanov  G.R.,  Nabixonov  M.,  Safarov  I.  Wzbekistonning  iqtisodiy  va  ijtimoiy  jug`rofiyasi.  -T., 

1994 

6. Butov V.I., Ignatov V.G., Ketova N.P. Osnovi regional`noy ekonomiki. Rostov-na Donu, 2000 7. Vavilova E.V. Ekonomicheskaya geografiya i regionalistika. -M., 2000 

8. Gladkiy Yu.N., Chistobaev A.I. Osnovi regional`noy politiki. Sankt-Peterburg, 1998 

9. Gramoteeva M.I. Effektivnost` territorial`noy organizatsii proizvodstva. -M., 1979 

10. Soliev A.S., Axmedov E.A., va boshq. Mintaqaviy iqtisodiet. Toshkent, «Universitet», 2003 

10. Kalashnikova T.M. Ekonomiko-geograficheskoe rayonirovanie. -M., 1999 

11. Kolosovskiy N.N. Teoriya ekonomicheskogo rayonirovaniya. -M., Misl`, 1969 

12. Nabiev E., Qayumov A. Wzbekistonning iqtisodiy salohiyati. -T., 2000 

13. Sadikov A. Formirovanie i razvitie regional`nix agropromishlennix kompleksov. -T., 1989 

14.  Soliev  A.S.,  Mahamadaliev  R.Y.  Iqtisodiy  geografiyaning  nazariy  va  amaliy  masalalari.  -T., 

1999 


15. Twxliev N., Wzbekiston Respublikasi iqtisodieti. -T., 1998 

16. Hakimova M., Xwjaev X., Mahmudov B. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar.  

-T., 1997 

 

  

 

Katalog: lektions -> geografiya
geografiya -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
geografiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> MA’ruzalar matni mavzu: kirish. Topografiya va kartografiya fanlarining maqsadi va vazifalari Reja

Download 0.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling