O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut


Download 0.74 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/11
Sana16.02.2017
Hajmi0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Buxara  ha`m  Jizzax wa`layatlarinda da xaliq  tig`izlig`i   onsha joqari  emes, Surxandar`ya  

ha`m      Qashqadar`yada    bolsa  ol  ortasha      ko`rsetkishden    bir  qansha    joqari.  Biraq    usig`an  

qarmastan,    bul  territtoriyalardin`    da  ishki,    a`yyemgi  suwg`arilatug`in  rayonlarda    (misali, 

Vobkent,  Shofirka`n,  “ijduan,  Shaxrisabz,  Qarshi    rayonlarda)  xaliq    bir  qansha    tig`iz    jaylasqan.  

Ko`p    ta`repten    gidrografiyaliq  -  suwg`arilatug`in    da`r`ya    ha`m    irrigatsiya    qurilislari    menen  

belgilenedi.  Sonin`  menen  birge  iri    qalalar,  a`sirese    Tashkent    aglomeratsiyasi    shen`berindegi  

awilliq  rayonlarda da xaliqtin`  jaylasiwi  ju`da` tig`iz (1kv.qa 600-700  adamdi  quraydi). 

2001-jili  mag`liwmatlarga  qarag`anda  O`zbekstan  Respublikasinin`    37,2%  xalqi  qalaliq  

jerlerge  tuwra keledi.  Absolyut  sonda  ol 92 25,3 min`  adam  qala  xalqinin`  aldin`g`i   jillardag`i 

mug`dari  to`mendegishe  bolg`an, 1926-j. -  1002  min` adam, 1939-j. -1470 min` adam,   1959-j. - 

2729 min` adam,  1970-j. - 4327 min` adam, 1979-j. - 6348 min` adam, ha`m  1989-j. - 8059,3 min` 

adam. Qala  xalqinin`  o`siw  ko`rsetkishi a`sirese 70-80-jillarda joqari  bolg`an. 

1989-2002-jillarda    qalaliqlar    saninin`    o`siwi  bir  qansha    pa`seygen.  Na`tiyjede    uliwma  

urbanizatsiya    ko`rsetkishi  40,7%-ten  37,1%-ke  tu`sip    ketken.    Ha`zirgi      kunde    kalaliq    jerlerde  

jasawshilardin    salistirmali    mugdari    boyinsha    Qaraqalpaqstan    ha`mde    Tashkent    ha`m  Nauayi  

wa`layatlari  aldinda      turadi,  al    en`  pa`st    da`reje    Surxanda`r`ya      wa`lpyatinda    gu`zetiledi.  

Ko`pshilik    jag`daylarda    qalalar    saninin`    ko`pligi,    iri  qala  ha`m    qala    aglomeratsiyalardin`  

barlig`i    territoriyanin`    sotsial-ekonomikaliq    potentsialinin`    joqarilig`in    ko`rsetedi.  2002-jil 

mag`liwmatlarga    karaganda    Respublikada  120  kala  ha`m  113  qalasha    bar  bolip,  olardin  

barliginda  9300   min  a`tirapinda  xaliq jasaydi. 

 

O`zbekstan Respublikasi  qala ha`m  qalashalarinin`  qurami (2001-j.) Qalaliq  jerler kategoriyasi 

Qala ha`m  qalashalar 

 sani 

Xalqi  


 

sani  


sani min` adam 

% esabinda 

Uliwma 


 

qala 


ha`m  

qalashalar 

233 

100 % 


9225,3 

100,0 


Sonnan  xalqinin`    sani 

boyinsha 

74 

31,6 


 

 

10 min`g`a  shekem 71 

30,5 


429,2 

4,6 


10-20  min` 

55 


23,6 

970,8 


10,5 

20-50 min` 

16 

6,9 


1522,0 

16,5 


100-250 min` 

13 


5,6 

2103,9 


10,6 

250-500 min` 

1,3 


1090,4 

22,8 


500 min`nan  artiq 

0,5 2131,1 

11,9 


 

O`zbekstanda  ha`mmesi  bolip 17 u`lken qala  bar bolip, olar uliwma  qala  xalqinin`  57% 

in    tuwra  keledi.    Qala    sanina  qaray    Tashkentten  son`g`i    orinlarda      Namangan,  Samarqand, 

Andijan, Buxara, No`kis,  Qarshi qalalari  turadi. Sonin` menen birge  iri  oraylar  negizinde  qalalar  

territorial    sistemasinin    quramali    formalari    da  payda    bolg`an.    Olar  Tashkent,  Samarqand, 

Ferg`ana    -  Marg`ilon  aglomeratsiyalari    esaplanadi.    Respublikamiz    ekonomikasi    ha`m  

demografiyaliq    potentsiali    ko`birek    awil  -    xojalig`i    ha`m    awilliq    adamlardan    (yag`niy    auil  

xalqi)    quralg`an.    O`Zbekstanda  11811  auilliq    oranlar  bar.  Respublikamizda    ortasha    ha`r  bir  

auillarda  1297 adam  tuwra keledi. Bul  jag`inan  Namangan (2348)  ha`m   Andijan  ua`liyatlari  

(2853)  aldinda  turadi.    Territoriyasi    onsha    qolayli    bolmag`an    Qaraqalpaqstan    respublikasi 

ha`mde    Buxara - Nauayi  ua`liyatlarinda  bolsa auillar bir qansha  kishi (ortasha 640-700 adam). 

O`zbekstan  xalqi    tiykarinan  ta`biyg`iy    ko`beytiu    natiyjesinen  asip  baraji.  Respublikada 

2000-jili    tuwiliw  21,5%  ha`m  2001-jilda  20,5%-ke  ten`  bolg`an.  Wa`layatlar  boyinsha    tuwiliw 

ha`m tabiyiy  ko`beytiwdin`  salistirmali joqari ko`rsetkishleri, Qashqada`r`ya ha`m Surxandar`ya, 

olardin`    pa`st  da`rejesi  Tashkent  ha`m  Nawayi    wa`layatlarinda    gu`zetiledi.    O`limshilik 

ko`rsetkishlerinde onshelli pariqlar joq. Respublika xalqinin` ko`beyiwinde  sirtqi migratsiyanin` da 

roli  bar.  L.P.Maksakova  ha`m    O.B.Otamirzaev  mag`liwmatlarina    qarag`anda,  1991-1997-jillarda  

Respublika  qalaliq jerleri boyinsha  nett - migratsiya, yag`niy   sap  keri  migratsiya  sol`dosi  rus  

milletine  ta`n    bolg`anlarda  302  min`,  tatarlarda  95,  ukrainlarda  28,  nemislerde  20  min`    adamdi 

quradi.  Sirtqi  migratsiyadag`i jag`day  qala  jerlerdegi miynet resurslarinin`  mug`dar  ha`m  sipat 

jag`inan o`z  ta`sirin ko`rsetedi. 

O`zbekstan    ko`p    milletli    ma`mleket    bul    jerde  100-den  artiq    millet    wa`killeri  jasaydi.  

O`zbekstanda  shama menen 450  min`nan artiq qaraqalpaq milleti bar. Olardin`  ko`pshiligi (95%) 

Qaraqalpaqstan  Respublikasinda. Respublikada  sonin` menen birge 1 mln.g`a  jaqin  ta`jikler bar.  

Olar  tiykarinan    Samarqand,  Namangan,  Surxanda`r`ya,  Buxara  wa`layatlarinda    jaylasqan. 

Kazaklar  Tashkent,  Nauayi,  Sirda`r`ya  wa`layatlari    ha`m  Qaraqalpaqstanda,  qirg`izlar  Jizzax, 

Tashkent,  Andijanda,  tu`rkmenler  -  Surxanda`r`ya,  Qashqada`r`ya    ha`m    Qaraqalpaqstanda  

jaylasqan. 

Xaliqtin`  jinisiy  qurami    ten`lesip  barmaqta.  Misali,  2000-jilg`i    mag`liwmatlarg`a 

qarag`anda    uliwma    xaliqtin`  quraminda    erkekler    12,2    mln,  hayallar  12,3    mln.  O`zbekstanda  

tuwiliw    salistirmali  jokari    bolg`anliqtan  xaliqtin`    quraminda    jaslar  u`lesi    u`lken.    Respublika  

xalkinin  30%-in    9  jasqa    shekemgi  balalar  quraydi.    Ra`smiy    mag`liwmatlarg`a  qarag`anda 

1.07.2001  jilda    O`zbekstanda    miynetke    jaramlilar  12,6    mln  yaki  uliwma    xaliqtin`  47,4%-in 

kuragan. Usinnan 9,1  mln  adam (72,4%)  jumis penen  ba`nt.  Rasmiy  jumissiz sipatinda  miynet  

birjalarinda  ko`rsetilgen    37,5  min`    yaki  tek    g`ana  0,4%-ke  ten`.  Ekonomikaliq    aktiv  xaliqtin` 

uliwma  sani 2001-jilg`i  mag`liwmatlari  boyinsha 9,2  mln  adam yaki  bul  ma`mleket xalqinin`  

37,1%-in  kuraydi.    Xaliqtin`  ba`ntlik  da`rejesi  materialliq  emes    tarawlarda  (a`sirese  densawliqti 

saqlaw)  tez  artip barmaqta.  Materialliq  tarmaqlar  ishinde  keyingi  jillarda   ma`mlekette  jana   

jumis  orninlari  jaratiwg`a      u`lken    itibar    berilmekte.    Solay  etip  miynet    jumislarinan    tolik  xem 

na`tiyjeli  paydalaniw ma`mleket regional siyasatinin` tiykarg`i  waziypasi esaplanadi. 

 

X-Lektsiya. Milliy ekonomikanin` qa`liplesiwi ha`m rawajlaniwina  uliwma sipatlama 

 

O`zbekstan  g`a`rezsizlikke    eriskennen    berli    o`tken  qisqa  da`wir  ishinde    u`lken ekonomikaliq    jetiskenliklerge    erisildi.    Ma`mleketimiz    ekonomikasi    ko`p  tarmaqli    territorial  

islep  shig`ariw  kompleksinen  ibarat bolip, onin` fundamentin qa`nigelesken  tarmaqlar  kuraydi. 

Janilg`i  mashinasazliq,  ren`li  ha`m qara  metallurgiya, ximiya,   jen`il   ha`m aziq-awqat  sanaati  

siyaqlilar    usinday      makroekonomikaliq    tarmaqlar    tu`rlerine  kiredi.    Ma`mleketimiz    xojaliq  qurami    ha`m  bag`dari,    ma`mlekettin`  geografiyaliq    orni,  ta`biyiy    -  klimat  sha`rayatlari  bar 

ta`biyiy  bayliqlari,      milliy  u`rip-a`detleri  menen  o`zgesheliklerge  iye.  Usinday    o`zgesheliklerdi  

itibarg`a  alip,      Respublikamizda    bazar    qatnaslarina  o`tiwdin`    o`zine  ta`n  modeli    qa`liplesken.  

Bazar    ekonomikasi  talaplari  tiykarinda    respublikada    orta  ha`m  kishi      biznes    iskerligi, 

isbilermenlik    ken`  tu`s  almaqta,  mu`likshiliktin`    tu`rli  formalari    payda    bolmaqta,    ondiriste  

ma`mleket    qaramag`indag`i    iskerlik  shen`beri      tarayip,    ma`mleketlik  emes  tarawi  ken`   

rawajlanbakta.  2000-jil    baslarinda      Respublikada    jumis  alip    barip    atirg`an  orta  ha`m  kishi  

ka`rxanalar  sani 126 min`di  quradi,  ma`mleketlik emes formadag`i  ka`rxanalar sani 160  min`g`a 

jetip qaldi. 

 

Canaat tarawlarinin` rawajlaniwi ha`m aymiaqliq strukturasi. Ma`mleketimiz  sanaati  milliy  ekonomikasinin`  jetekshi  tarmaqlarinda  bolg`an  paxtashiliq, 

jipekshilik siyaqlilardin` talap iqtiyajlarin qanaatlandiriw   maqsetinde  quraldi ham rawajlanip  atir.  

O`zbekstan sanaati  respublikada  bar bolg`an ta`biyiy  ha`m  ekonomikaliq bayliqlardan, tez o`sip  

baratirg`an  miynet  resusrlarinan aqilg`a  muwapiq  paydalaniw  tiykarinda   rawajlanbaqta. 

Tiykarg`i sanaat o`nimlerinin uliwma  ko`lemi  ka`n sanaatinin` u`lesi kemeye barip,  qayta 

islewshi  sanaat  u`lesi  artip    barmaqta.  O`zbekstan    sanaatinda    jetekshi    orindi  awir  sanaati   

iyelemekte.  Ma`lim,    bul  sanaat    kuramina    janilg`i  energetika  kompeksi,  ren`li  ha`m  qara  

metallurgiya  mashinasazlik  kompleksi, kurilis  materiallari sanaati kiredi. 

O`zbekstan sanaatinin`  tarmaqlari qurami (2000-j) 

Sanaat tarmaklari 

Uliuma salistirma  

% esabinda 

Elektr energetika  

10,2 


Janilgi sanaati 

13,3 


Renli  metallurgiya 

8,9 


Kara mutallurgiya 

1,0 


Mashinasazlik  xem metaldi kayta isleu 

11,7 


Ximiya  xem neft`  ximiya sanaati 

5,4 


Agashsazlik xem tsellyuloza kagaz sanaati 

1,2 


Kurilis  materiallari sanaati 

5,5 


Ayna,  shisha xem fayans  buyimlari sanaati 

0,3 


Jenil sanaat 

17,3 


Azik-aukat sanaati 

13,6 


Un tartiu, jarma sanaati 

9,0 


Baska sanaat tarmaklari 

2,0 


  

Xalqi    tig`iz    bolg`an  Andijan    wa`layatinin`  Asaka  qalasinda  Qubla  Koreya    menen 

birgelikte  jen`il  avtomobiller    shig`aratug`in  iri    ka`rxana    qurilg`an.  O`zbekstan  du`n`ya  

ko`leminde    avtomobiller    shig`aratug`in    ma`mleketlerdin    28-shi    boldi.  1999-jil    ba`ha`rinde  

mashinasazlik    sanaatinda  ja`ne  bir  basli,  Samarqand    qalasinda    Tu`rkiyanin`  «Kochxolding»  

kompaniyasi menen birgelikte  qurilg`an  ja`ne bir avtomobil  zavodi iske tu`sirildi. 

Sanaattin`  mashinasazliq  tarmag`ina  Tashkenttegi  traktor  zavodi,  O`zbekstan  awil-xojaliq  

mashinasazlig`i,  Tashkent      agregat    zavodi    siyaqli    iri  ka`rxanalar  kiredi.  O`zbekstan    paytaxti  

Tashkentte du`n`ya aviatsiya  sanaati uskeneleri boyinsha  iri karxanalardan biri bolip  esaplangan 

V.Chkalov  atli  aviatsiya  islep  shigariu  birlespesi  jaylasqan. 

Ma`mleketimizdin`    ekonomikaliq    ha`m    sotsialliq  turmisinda    basli  orin  tutip  otirg`an 

sanaati  o`z-aldina  oring`a  iye.  Usi  tarmaq  tiykarinan  ta`biyiy  gaz,  neft`,  ko`mir    o`ndiriwdi    o`z 

ishine aladi. O`zbekstan  ta`biyiy    gazinin`  u`lken  zapaslarina iye. O`zbekstanda  o`ndirilgen  gaz 

mug`dari 1991-  j. 41,8 mlrd m

3

 ti kurasa, 2000-jili  bul korsetkish 56,4  mlrd m3

 ge jetti.  Janilgi  

sanaatinin  rawajlaniwinda  nefttin`  tutqan  orni  jil  sayin  artip  barmaqta.  Bul  barada  Buxara    ha`m 

Qashqada`r`ya  wa`layatinin` orni u`lken.  Keyingi qisqa  da`wir ishinde  Qizilqum  fosforit zavodi, «Ximiyatala»  islep  shig`ariw    birlespesi      awir  sanaat  milliy  ekonomikasinin`  qatar  tarmaqlarin 

jan`a  texnika  ha`m  texnologiya  menen  ta`miyinleydi,    transport    qurallari  ha`m  awil-xojalig`i 

tarmaqlarin qayta quriw negizi bolip esaplanadi.  Awir sanaat  tarmaqlari  ishinde elektr-energetika  

sanaati    jetekshi    orinlardi  iyeleydi.    Milliy  ha`m    region    ekonomikanin`  birer  bir  tarauin  yaki 

uliuma  ku`ndelikli  turmisimizdi  bul tarmaqsiz  ko`z aldimizg`a keltiriw qiyin. Elektr quwatinin` 

tiykarg`i  bo`limi    respublikada  iske  tu`sirilgen  bir  qatar  iri  issiliq    elektr  stantsiyalarinda    islep 

shig`ariladi. Bunday  stantsiyalar qatarina Sirda`r`ya, Tashkent, Nauayi,  Angren, Taxiyatas  GES-

lari kiredi. 

Energetika tarawinda  bazar  reformalarin terenlestiriu, energetika tarmaklari  ka`rxanalarin 

basqariwdi    printsiplestiriw  ha`m    olardin`  islew    na`tiyjeligin  ko`teriw  ha`mde  usi  tiykarda 

ma`mleket  energetika  sistemasinin    turaqli islewin    ta`miyinlew,  ekonomika  ha`m  xaliqtin`    elektr 

energiyasina      bolg`an  iqtiyajin  qanaatlandiriw    maqsetinde    respublika  Prezidenti  2001-  jili  22-

fevral`da  «O`zbekstan  Respublikasi  energetikasinda    ekonomikaliq    reformalardi  teren`lestiriw» 

xaqqindag`i parmang`a qol qoydi. 

O`zbekstan  sanaatinda    mashinasazliq    sanaati    o`zine  ta`n  oring`a    iye.  Bul  sanaat 

tarmag`ina  ta`n  bolg`an  ka`rxanalarda  ha`r  tu`rli  mashina  ha`m  mexanizmler    a`spab-u`skeneler 

tayarlanadi.  Olar  qatarinda    paxta    teriwshi    mashinalar,  jerge  tuqim    qadaw,  tigiw-iyiriw,  

suwg`ariw    mashinalari,  ha`r  tu`rli  stanaslar,  televizor  ha`m  magnitafon  siyaqli  ba`skege  shidamli  

o`nimler islep shig`ariladi. 

Bir  qatar  territoriyalarda  -  Tashkent,  Qashqada`r`ya,  Andijan,  Namangan  ha`m  basqa 

wa`layatlarda  zamang`a  say  toqimashiliq  ha`m  tigiwshilik    kombinatlari  qurip  iske  tu`sirildi. 

Qashqada`r`ya  qurilg`an    Shortangaz      ximiya    kompleksi  Orta  Aziyadag`i    en`  iri  ka`rxanalardan  

biri    esaplanadi.    Bul  karxanada  o`ndiriletug`in  o`nimnin`  bir  bo`limi  sirt  ellerge    shig`ariladi. 

Ma`mleket    janilg`i    sanaatinda    ko`mir    o`ndiriwde    basli  orindi    iyeleydi.  Bunda  Angren  qon`ir 

ko`mir  ka`ni  ha`m  Surxanda`r`yadag`i    Shorgun,  Boysun  tasko`mir    ka`nlerinin`  u`lesi  u`lken. 

Angren  qon`ir  ko`mir  ka`ni  O`zbekstanda  o`ndiriletug`in  uliwma  ko`mirdin  97%-in  beredi. 

Respublika  sanaati  tarmaqlari    arasinda    jetekshi  orinlardan  birin  ren`li  metallurgiya  iyeleydi. 

Sanaattin`  bul  tarmag`i  tiykarg`i    Tashkent    wa`layatinin`  Angren-Almaliq  taw  ka`n  sanaat 

territoriyada  jaylasqan.    Qizilqum    sho`llerinde    altin  ka`ni  sanaati  rawajlanip  atir.  Murintaw    taw 

ka`ni  kombinati  bul  sanaatinin`  iri  orayi  esaplanadi.  1992-jili  AQSh  tin`  «N`yumont  Moyning» 

kompaniyasi  menen  rudalardi  qayta islew  ha`m olardag`i altindi shig`arip aliw maqsetinde  qospa 

ka`rxana    quriw,  haqqinda  kelisip  alindi.  1995-jili  may  ayinda  «Zarafshan-N`yumont»  qospa  

ka`rxanasi iske tu`sirildi. Ma`mleketimiz o`zinin` qara metallurgiya  sanaatina da iye, biraq  onin` 

respublika  ekonomikasindag`i    orni  onshelli  u`lken  emes.  Bekobod  qalasinda  qurilg`an  qara 

metallurgiya  kombinati    tiykarinan  temir-terseklerdi  qayta  islew  arqali  o`nim  shig`aradi  ha`m 

jergilikli talapti qanaatlandiradi. 

Ximiya  sanaati  da  respublika  sanaat  tarmaqlari  arasinda  o`zine  ta`n  orindi  iyeleydi.  Neft`, 

ta`biyiy gaz, ko`mir, ku`kirt as duzi paxta ha`m kanap shig`indilari siyaqli bul sanaattin` shiyki zati 

bolip  xizmet  qiladi.  Tashkent,  Samarqand,  Andijan,  Fergana,  Shirshik,  Nauayi,  Almalik  siyaqli  

qalalarda ximiya sanaatina ta`n qatar ka`rxanalar  islep turipti. O`zbekstanda  elektr ximiya,  qurilis 

materiallari, jen`il  ha`m  toqimashiliq, aziq-awqat  sanaati da  rawajlang`an. 

Joqarida    aytip  o`tilgenlerden    ko`rinip  turipti  O`zbekstan  sanaati  rawajlanip  atirg`an 

ma`mleketlerden  biri  bolip  esaplanadi.  Sanaat  tarmaqlarinda  shig`arilatug`in  o`nimler  ha`r  qiyli. 

Olar  arasinda    samoletlar,  avtomobiller,  elektr  quwati,  neft`,  neft`  o`nimleri,  ko`mir,  polat,  paxta 

teriwshi mashinalar, mineral to`ginler, gezlemeler, shinni idislar, billuar buyimlari  siyaqli  bir qatar 

o`nimler bar. 

 

 

Awil-xojalig`i tarawlainin` geografiyaliq jaylasiwi ha`m aymaqliq strukturasi.  

Respublikamiz  ushin  awil-xojalig`i  milliy  ekonomikanin`  tiykarg`i  bag`darlarinin`  biri.  Ol 

ma`mlekette  shig`arilatug`in o`nimnin` derlik u`shten bir bo`limin beredi. 


Awil-xojalig`i  xalikti  tu`rli  o`nimler,  sanaat  tarmaqlarin  bolsa  shiyki  zat  penen  ta`miyinlep 

turadi.  Awillarda  sho`lkemlestirilgen  shirketler  xojaliq  ju`ritiwdin`  jan`a  usillarina  o`tti.  Sonin` 

menen birge  shirketlerden tisqari xojaliq ju`rgiziwdin` jan`a formalari ijara  xojaliqlari, fermerler, 

ha`r qiyli tu`rdegi aktsionerlik ja`miyetler  iskerlik ko`rsetpekte. 

O`zbekstanda  jumis penen   ba`nd bolg`an  barliq xaliqtin 3,6%-tinen artig`in  awil-xojalig`i  

tarawina  tuwra  keledi.    Ta`biyiy    sha`rayati  klimati  o`zine  ta`n  qa`siyetlerge    iye  bolg`an 

O`zbekstan    sha`rayatinda    awil  jetekshi  tarmag`i    paxtashiliq    jasalma    suwg`ariwg`a  

tiykarlang`an. Suwg`arilatug`in  jerler maydani 4,2 mln ga ten`, bul uliwma Jer maydaninin` 15%-in 

quraydi. 

Awil-xojaliq eginleri maydani  

 

2000-j. 


2001-j. 

Barlik   egin maydanlari 

3778,3 

3438,4 


Galle eginleri maydani 

1614,0 


1391,6 

Paxta maydani 

1444,5 

1452,0 


Kartoshka, ovosh - paliz eginleri  

219,0 


216,3 

Jem-shop maydani 

429,0 

330,4 


 

Respublika  awil-xojalig`inda  bar  bolg`an  u`lken  mashqala  suwdin`    jetispewshiligi 

esaplanadi. Awil-xojalig`inda bar bolg`an bul suw  tamtarislig`inan  biraz  jen`illestiriw maqsetinde  

respublikanin`    tu`rli  territoriyalarinda    kanallar  ha`m  suw    saqlag`ishlar    qurilg`an.  Respublika  

awil-xojalig`inda  paxtashiliq  penen  birgelikte    saligershilik,  baqshiliq,  ju`zimgershilik  siyaqli  

tarmaqlar  da  rawajlang`an.  Jetistirilgen paxtadan  jip gezlemeler  tayarlanip  koymastan, jun-jipek  

aralastirilip,  shalajun  xem  shalashayi  gezlemeler  tayarlanadi.  May sanaati  ushin  paxta shigiti 

basli    shiyki  zat  esaplanadi.  Paxta    mayi    shigitlerinen  sharua  mallari  ushin  toyimli  azik      gunjara  

alinadi,  giroliz sanaatinda da paydalaniladi. 

Uliwma    paxtadan    alinatug`in    o`nimlerdi  sanap      tu`bine    jetpeysen`.  Andijan  wa`layati  

paxtakeshleri    ta`repinen    paxtashiliqta    jan`a    texnologiya  paxtani    plenka  astinda    jetistiriw  usili  

payda boldi. 

Keyingi jillarda  paxta  jeke  xu`kimranlig`ina  shek qoyiw onin`  xasildarlig`in ha`m sipatin 

jaqsilawg`a, paxtadan alinatug`in paxta talshig`in  ko`beytiwge  itibar  ku`sheymekte.  O`zbekstan 

awil-xojalig`inda    paxtadan    tisqari    texnik  eginlerden    kanap  ha`m  ju`n  jetistiriledi.  Bul  eginler 

Tashkent wa`layatinda jetistiriledi. Samarqand  wa`layatindag`i  Urgut  rayoni joqari sipatli  temeki  

jetistiriwge    qa`niygelesken.    Ma`mlekettin`  derlik  ha`mme  territoriyalarinda    g`a`lle  eginlerinen 

tiykarinan  biyday      jetistiriledi.  Ha`zirgi  ku`ndegi    agrar  siyasatin  a`melge    asiriw    arqali  g`a`lle 

g`a`rezsizligine  erisildi.  G`a`lleshilikte,  sonin`  menen  birge  saligershilikte  basli  orindi  iyeleydi. 

Saligershilik tiykarinan Qaraqalpaqstan Respublikasi ha`m Xorezm  wa`layatinda  rawajlang`an. 

O`zbekstanda    sharwashiliq,  a`sirese  onin`    tiykarg`i  tarmag`i  bolg`an  qoyshiliq,  basli  orin 

iyeleydi.  Qoyshiliqta  bolsa  qarako`lshilik  o`zine  ta`n  oring`a    iye.  Buxara,  Qashqada`r`ya, 

Surxanda`r`ya,  Samarqand,  Jizzax  wa`layatlari  ha`m  Qaraqalpaqstan  Respublikasi  bul  barisinda  

tiykarg`i territoriyalar esaplanadi. 

«Jumsaq  altin»    dep  atalgan  qarako`l  terilerine  du`n`ya  bazarinda    talap  u`lken.  Awil-

xojalig`inin` a`yyemgi ha`m  rawajlang`an tarmaqlarinan  biri bolg`an pilleshilik te  ma`mleketimiz  

ekonomikasinda  u`lken orin tutadi.  Pilleshilikke  qa`niygelesken  shayi  shig`ariw  tarawi da  ken 

jolg`a qoyiw  mo`lsherlengen ha`m bunin`  ushin arnawli Da`stu`r islep  shig`ilg`an. 

Awil-xojalig`i  haqqindag`i  joqaridag`i  keltirilgenpikirler  bul  tarawdin`    ken`  tarmaqli  

ekenliginen  da`lil  beredi.  Sonin`  menen  birge    awil    xojalig`i    aldinda  bir  qatar  mashqalalar  bar. 

Olardi sheshiu  memleket sotsialliq-ekonomikaliq turmisinda  u`lken a`hmiyetke iye. Sonin` menen  

birge    awilliq    jerlerde    miynet    resurslarinan    na`tiyjeli    paydalaniw,  awil    sanaati  ha`m  

infrastrukturasin  rawajlandiriw ha`m  respublika agrar siyasati  basli  meselesi esaplanadi. 

 

XI-Lektsiya. TRANSPORT   XEM   SIRTKI  EKONOMIKALIK  BAYLANISLAR 

 

Transporttin    tiykargi    uaziypasi  ken  xalikka  xem  milliy  ekonomikasi    karxana    xem 

sholkemlredin    transport    xizmetine  bolgan  talap  -  yaxtyajlarin    tolik  xem    jokari  sipat  penen 

kanaatlandiriudan    ibarat.    Transport      ondiris  sistemasinda    basli    orin  tutiui  menen  birge    ol  xer 

kanday    territoriya    xojaligi  kompleksinin    zeruriy    buuini  bolip    xizmet kiladi.    Onin    rauajlaniui  

menen  territoriyalardin  ekonomikalik  jaktan   keniygelestiriu  mumkin.  

Memleket  transport  tarmagi    temir  jol,    aviatsiya,    avtomobil`,    kubirlar  xem  dar`ya    suu 

jollarinan ibarat.  Bul transport  turleri arasinda  jetekshi  xem basli  orindi  temir  jollar  iyeleydi. 

Mamlekette      tasilatugin    juklerdin  66  %  ge    jakini  transporttin    usi  tarmagi    ulesine  tuura  keledi. 

Temir jollarda  juk tasiudin  tan baxasi  avtomobillerde  juk  tasiuga  salistirganda 3-5  marte   xaua 

transportina  karaganda  bolsa 12-15  marte  arzan  tusedi. Temir jol transportinin  jene bir abzalligi, 

bul transport  korshagan  ortalikka kem zelel  jetkizedi,  onin juk  xem  jolaushilar tasiu kabileti juda  

jokari bolip,xaua - rayi  injikliklarina   derlik baylanisli emes.  Memlekette  birinshi temir jol 1888 ji 

Ferob  stantsiyasinan  Samarkand  kalasina      shekem  kurilgan    bolip,  keyin    1899  jili  Andijan    xem 

Tashkent kalalarina jetkerilgen. Memleket  temir jollarinin uliuma uzinligi  20 jillar basinda  15-89 


Katalog: lektions -> geografiya
geografiya -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
geografiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> MA’ruzalar matni mavzu: kirish. Topografiya va kartografiya fanlarining maqsadi va vazifalari Reja

Download 0.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling