O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut


Download 0.74 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/11
Sana16.02.2017
Hajmi0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

km    di    kuragan  bolsa,  xezirgi  kunge  kelip  ol  6700  km  ge  jetedi.  Elektrlestirilgen    temir  jollar  

uzinligi  587  km  di  kuraydi.  2001  jilda    temir    jol  tarmaginda    jene  bir  basli    uakiya    juz  berdi. 

Uzinligi 500 km bolatugin Ushkudik - Sultanuays - Nokis  temir jolinin bir bolimi iske tusti. 

Ozbekstan Respublikasinin sotsiallik - ekonomikalik turmisinda transport sistemasinin jene 

basli  bolimi  bolgan  avtomobil  transporti    xem  avtomobil    jollari  da  ulken  orin  tutadi.  Ozbekstan 

territoriyasinda    avtomobil  jollari    tarmagi  bir  kansha  ken  xer  1000  km

2

    maydanga    avtomobil  jollarinin    tigizligi  210  km  ga  jetedi.  Xezirgi  kunde  avtomobil    jollarinin  uliuma    uzinligi  90  min  

km  den    artik. Memleketimiz    de  ulken    exmiyetke  iye  bolgan  avtomobil    jollari  katarina  en  eueli  

Tashkent,  Samarkand,  Kashkadar`ya,  Surxandar`ya,    xem  baska    ualiyatlar    arkali    otken    ulken  

ozbek  avtomobil    trakti    kiredi.    Koplegen    memleketlerde    bolgani  siyakli    Ozbekstanda  da  

xalikara    bagdarlarda    juklerdi  avtomobillerde    tasiu    boyinsha    sholkemlestirilgen.    Jeneva   

kalasina  avtomobil    trak  porti    xalikaralik  kongressinde    Ozbekstanda    bul  sholkemge  agza  boldi.  

Bul respublikamiz  terriitoriyasinda baska memleketler  juk tasiushilardin  maplerin   korgaydi  xem 

avtomobil    jollari   xalati,  janilgi    baxasi,    jol  ushin    toleu        baxasi x.b. meseleler    boyinsha  zerur  

magliumatlar    menen  xabardar    etip  turadi.    Ozbekstannin    katar    kalalarinda    tramvay    xem 

troleybuslar  katnaui jolga koyilgan. Respublika  paytaxti Tashkent kalasinda 1971 jili metro kurilip 

iske tusirildi. 

Garezsiz  respublika  transporti    xakkinda  soz    jurgizgende    xaua  transportinin  orni  artip  

baratirganin  da  korsetip  otiu  lazim.    Transportttin  bul  turi    oz  jumisin  birinshi  marte    1924    jili 

baslagan  edi.  1993  jili  “Ozbekstan  xaua  jollari”  milliy  aviatsiya    kompaniyasi    sholkemlestiriliui 

xaua  joli    transporti    progressi    tarauinda    koyilgan    basli    kedem  boldi.    N`yu-York  ,  London, 

Tokio,  Pekin,  Parij,  Stambul,  Deli,  Tel-aviv,  Seul,  Kuala  -  Lumpur,  Urumchi  siyakli    dun`yanin 

koplegen kalalari menen xaua transporti katinaui emelge   asirilmakta. 

Ozbekstan  territoriyasinda    iri  tabiyiy    gaz,  neft`  kanlerinin  tabiliui    xem  iske  tusiriliui 

sebepli kubir  transporti  rauajlandi,  basli exmiyetke iye gaz  kubirlari  payda boldi. 

Respublikada  elektr  sistemasi    sholkemlestiriliui    xem  rauajlaniui    transporttin    jana  turi 

elektr    transportinin  payda    boliuin  alip  keldi.  Xezirgi  kunde    transporttin  bul  turi    jerdeminde  

Ozbekstan Oraylik Aziya  elektr sistemasina kosilgan. 

Memleket  transportinda  suu  transporti da ozine tan orin iyelep kelgen edi.  Birak keyingi  

jillarida  Aral    tenizinde    payda  bolgan  jagday,  yagniy  onin  suuinin  kemeyip    ketiui.    Kirganinin 

sheginiui sebepli  bul tenizdin  transport ozinin  mazmunin  joyitti. 

Transport      xakkinda    soz    juritilgende    jene  bir  meseleni  itibarga  aliu    kerek.  1998  jildin  

sentyabr`    ayinda    Azerbayjan      paytaxti  Baku  kalasinda    Ulli  Jipek    jolin    tikleu    meselelerine 

arnalgan    enjuman    bolip  otti.    Onda    memleketimiz    Prezidenti  I.A.Karimov    katnasip  ozinin 

pikirlerin  de  aytti.    Xezirgi  kunde    kelip  Ulli  Jipek  jolin  kayta    tikleu    meselesine  itibar  

kusheymekte. Katar memleket xem  territoriyalar  ushin  juda  basli bolgan  bul mesele  TRASEKA 

(Evropa -Aziya-Kavkaz arasindagi  transport joli)  programmasi  tiykarinda  emelge asiriliui lazim. 


Transport  xereketin jaksilau xem onin keuipsizligin tamiynleu maksetinde  jollardin auxali  

jaksilanbakta, kopirler xem baska  kupilislar  kurilmakta. Memlekette baylanis tarmaklari (pochta, 

telegraf, telefon, radio esittiriu, televidenie siyakli) da rauajlandi. Respublika  telekommunikatsiyasi  

xizmet  derejesin    jana,  zaman  talabina  juuap  beriu  baskishina    koteriu  barisinda    Kubla    Koreya 

“DEU - telekom”  firmasinin katinasiuinda ulken jumislar  emelge asirilmakta. 

Sirtki    ekonomikalik  baylanislar.  Sirtki    ekonomikalik    katnaslar    xalikaralik    birge  

islesiudin  en basli  taraularinan biri  esaplanadi.  Xezirgi uakitta  xalikara  miynet  bolistiriliuinde, 

sirtki ekonomikalik   baylanislardi   natiyjeli  jolga koyiu  xem  keneytiriude  aktiv katnasiu ushin  

respublikada    ulken  imkaniyatlar  bar.  Ozbekstan    respublikasi  menen  sauda,  ekonomikalik  

baylanislar alip  bariushi  memleketlerdin 140  tan artip  ketti.  Bunday memleketler  katarina Ulli 

Britaniya,  AKSh,  Germaniya,  Shveytsariya,  Turkiya,  Niderlandiya  ,  Bel`giya,  Frantsiya,  Italiya  

siyakli    uzak    sirt  elleri  kiredi.  Garezsiz    memleketler  menen  alip    barilatugin    ekonomikalik  

baylanislarda  bolsa  Rossiya, Kazakstan xem  Ukraina ulken orin iyeleydi. 

Respublikanin sirtki sauda  oborti 1999 jili 6346,5 mln  AKSh dollarina ten boldi. Usinnan 

eksport  3235,8  mln  dollar xem  import 3110,7 mln dollardi kuradi. 2000 jil  natiyjelerine karay 

eksport  kolemi  jenede artti, bunda  sol`do 317,6  mln  AKSh dollarina ten boldi. 

Respublika Prezidenti I.Karimov Ministirler Kensesinin 2000 jilda  memleketti  sotsiallik - 

ekonomikalik      rauajlandiriu      juumaklari    xemde    2001  jilda      ekonomikani  erkinlestiriu  xem  

reformalardi terenlestiriudin ustinlik  bagdarlarina arnalgan  mejlistegi sozinde  sonday  degen edi: 

”Biz en basli  bir pikirdi  teren anlap  aliuimiz zerur. Tek  eksporttin osiui  gana  valyuta tusimleri  

keltiredi,    tek  usi  tiykarda  gana  islep    shigariudi    texnik  jaktan  jaksilau    meselesin  sheshiu  

mumkin”. Memleket basshisinin  usi sozleri sirtki  ekonomikalik  katnaslardin kanshelli exmiyetli 

ekenliginen delil beredi. 

Respublikamiz    sirt  ellerinen  sanaat  xem  azik-aukatlari  onimlerin  alip    turipti.  Bul  onimler 

arasinda  turli    mashinalar  esbap  -  uskeneler,  zamanagoy  stanoklar,  temir  jol  vagonlari,  kiyim 

kenshekler, temeki onimleri xem bir katar onimler bar.  

Sirtki    ekonomikalik      baylanislardi    xer  terepleme    rauajlandiriu    basli  xem    natiyjeli   

jollarinan biri  sirt eller menen katar  taraularda  kospa  karxanalar  kuriu  esaplanadi.  Garezsizlik  

jillarinda    Ozbekstan    territoriyasinda    payda  bolgan  kospa  karxanalar  arasinda  “UzDEU  avto”  , 

“DEU Tekstil  kompaniyasi”  siyaklilar  belgili. 

Keleshekte,  Ozbekstan  sirtki    ekonomikalik    baylanislardi  jana    baskishka  koteriude  

xalikara    turizm    basli  orin  tutiui    lazim.  Ozbekstan    ushin    birkatar  imkaniyatlarga  iye.  Ozinin  

ozine    tan    tabiyiy    sharayati  arxitektura  -  kurilistin    smyrek    estelikleri)  miynetsuygish    xem 

miymandos  xalkimizdin  jaratkan onimleri  sirt elden  kelgen  sayaxatshilardi elbette   kiziktiradi. 

Xalikaralik    turizm    trauin    natiyjeli    rauajlandiriu    maksetinde    1992-jili    iyulda  “Uzbek  

turizm” Milliy kompaniyasi   sholkemlestirildi.  1962-Jili uzak  ellerden  memleketimizge  kelgen 

turistler    sani  60  min    adam  bolgan    bolsa,    2001  jili    basinda    bul  san    320  minnan    artip  ketti.  

Memleketimizde  tort  minnan artik tariyxiy - estelikleri, bay ruuxiy  miras dun`ya  dikkat  itibarin 

ozine  tartpakta.    Respublika    Prezidenti    “Ulli  Jipek  Jolin”    tikleude    Ozbekstan  Respublikasinin 

katnasin  aktivlestiriu    xem    memlekette  xalikara    turizmdi    rauajlandiriu  boyinsha    “Ozbekstanda  

turizmdi  2005  jilga  shekem rauajlandiriu  Memleket   dasturi xakkinda”  gi Parmanga  kol koydi.  

 

XII-Lektsiya. OZBEKSTAN RESPUBLIKASININ ADMINISTRATIVLIK - TERRITORIAL  DUZILISI. 

 

Ozbekstan  Oliy  Kengashtin  1991  jili  31-agustta  bolip  otken  jiynalisinda  “Ozbekstanda  respublikanin memleket  garezsizligi  xakkinda” Ozbekstan Respublikasi Nizami  kabil etildi. 

Jiynalista  kabil kilingan  Bayanatta  tomendegishe  delingen: “Ozbekstan  Respublikasinin 

oz  kuramindagi    Karakalpakstan    respublikasi    menen  birge  territoriyasi  bolinbes    xem  daxlsiz  

esaplanadi. Ozbekstan Respublikasinin  baska memleketlerge  territoriyalik  daualari  bolmay,  ol oz  

territoriyasi        xem  onin  tebiyiy    bayliklarga    salistirganda    Jokari    xukikka  iye  esaplanadi”. 

Ozbekstan    Respublikasi  Konstitutsiyasinin    78  stat`yasinda    sonday  delingen:  “Administrativ  - territorial    duzilis    meselelerin    nizam  joli  menen  tartipke  saliu,  Ozbekstan    Respublikasinin  

shegaralarin    ozgertiu    Ozbekstan  Oliy    Mejlisinin    absolyut    uakillikleri    katarina  kiredi”. 

Ekonomikalik    reformalar  emelge    asirilip    atirganligi    xem  bazar    katnasiklarina  otiu    jedellesip  

baratirgan    xezirgi    deuirde    Respublikamiz    aldinda    ekonomikalik,  ilimiy,  medeniy    jaktan  

rauajlaniudin  zerur  imkaniyatlari  bar.  Memleketimizdin    adminstrativ  -  territorial    duzilisi    oz  

tariyxina  iye. Ualiyatlardi  sholkemlestiriu olardi orinsiz   bir ualiyatti  ekinshi  bir ualiyatka  kosip  

jiberiu, kiska uakit  ishinde bul ualiyatlardi  jene kaytadan  tikleu  jagdaylari  ushirap  turar edi. Bul  

xakkinda  tomendegi  misallardi keltiriu mumkin 

1941-jili  6-martta  duzilgen    Namangan  ualiyati,  1960-jili  25-aprel`de    duzilgen  Andijan  

ualiyatina    kosilip    jiberiledi.    1967-Jili  18-dekabr`de    bolsa  ol    kayta    tiklenedi.    Kashkadar`ya 

ualiyati    1943  jil    20-yanvar`da    Surxandar`ya    ualiyati  menen  birlestiriledi.  1964-Jili    7-fevral`da 

bolsa Kashkadar`ya  ualiti jene oz  xalina kaytarildi. 

On  ekinshi  shakirik  Ozbekstan    Respublikasi      Oliy    Kengashtin  on  birinshi    sessiyasinda  

1992    jil  8-dekabr`de    kabil  etilgen  Ozbekstan    Respublikasinin  Konstitutsiyasi  “Ozbekstan  

Respublikasinin  administrativ  -  Xukikiy  dizimi”  dep  atalgan  XVI  babinin  68  stat`yasinda    sonday 

delingen. “Ozbekstan  Respublikasi ualiyatlar, rayonlar, kalalar, auillar, sonday-ak  Karakalpakstan  

Respulikasinan   ibarat”. 

Ozbekstan    Respublikasi  xezir    Karakalpakstan    Respublikasi,  12    ualiyat  xem    Tashkent 

kalasinan  ibarat.    Oz  naubetinde    Karakalpakstan  Respublikasi    xem  ualiyatlar  kuramina  kalalar, 

rayonlar, kalashalar  xem auillar kiredi. 

Respublikanin  administrativ-territorial    duzilisi  boyinsha    jurgizilgen    pikirler    tiykarinda 

kelip shigip  Karakalpakstan Respublikasi xem ualiyatlarga kiskasha  tariyp  beremiz. 

KARAKALPAKSTAN  RESPUBLIKASI.  1992    jildin    9-yanvarinan    suveren  Respublika 

xukikin  aldi.    Ol  ozinin    geografiyalik    ornina  karay    Ozbekstannin  arka-batis      boliminde,  Aral  

tenizinin  Kublasinda,  Kizilkum    saxrasinin    batisinda    xem  Ustirt    platasinin  shigis    boliminde 

jaylaskan.    Karakalpakstan    Respublikasi    maydani    tiykarinan    tegisliklerden      ibarat  bolip,    bul 

jerde onsha belent bolmagan  (473m)   Sultan Uays  taulari xem ayirim  kirlar bar. Usinday ulken  

maydandi    iyelegen  Karakalpakstanda  Ozbekstan    Respublikasinan  bar  jogi  8  %    xalki    jasaydi. 

Sogan baylanisli  xalkinin tigizligi  juda pas, 1km

2

  ka 9 adam  tuura keledi. Respublika  xalkinin  tiykargi    bolimi    Emudar`ya    jagalaularinda    jasaydi,  kum  saxralarinan  ibarat  bolgan  ulken  

territoriyada  xalik   kem jasaydi.  Karakalpakstan Respublikasi kuraminda 15  uillik rayonlar bolip, 

olar    tomendegiler:  Emudar`ya,  BeruniyKegeyli,  Moynak,    Nokis,  Taxtakopir,  Tortkul,  Xojeli, 

Shimbay,  Shomanay,  Elikkala,  Kanlikol,  Karaozek,  Konirat    Respublika  kartasinda    12  kala    bar.  

Paytaxti Nokis kalasi. 

ANDIJAN  UALIYaTI.  Bul  ualiyat    1941    jillardin  6-martinda    duzilgen.  Andijan  ualiyati  

Fergana alabindagi  Ozbekstannin ush ualiyatinan biri bolip, ol bul alabtin, shigis  bolimin iyeleydi. 

Ualiyattin  batis    boliminde    biraz    koterilgen  (biyikligi  400-500  m)    tegislikler,  onin  shigis 

boliminde    Fergana    xem  Alay    tau      dizbekleri  kuramina  kiriushi  adirlar  bar.  Andijan  ualiyati 

Respublikalik  maydani    en  kishi    territoriyasi      bolip,  bul    jaginan  Respublika    boyinsha  en  songi  

orindi    iyeleydi.  Ualiyat  bar  jogi    4,2km 

2

      maydandi    iyeleydi,  bul    Ozbekstan  maydaninin  1%  jakinin  kuraydi.  Al  xalkinin    sani    boyinsha  Respublikada  tortinshi  orindi    iyeleydi.    Ualiyatta  2 

mlnnan artik  xalik jasaydi.  Bul territoriyanin  xer bir km2  maydanina  520  dan artik  adam tuura 

keledi. Andijan ualiyati xalkinin 13  bolimi  kala xalki,  kalganlari  auil xalkin  kuraydi.  Ualiyat 14  

auillik  rayonlarga bolinedi.  Olar  tomendegiler  den ibarat:  Andijan, Asaka, Balikshi, Bulakbasi, 

Boz, Jalalkudik, Izbaskan, Marxamat, Altinkol, Bekabad, Ulignar, Xojabad, Shaxrixan, Korgantepe 

kalalar 11 ge ten. Ualiyat  orayi Andijan kalasi  bolip esaplanadi. 

BUXARA  UALIYaTI.  1938  jili  15-aprel`de    duzilgen.  Ualiyat  memleketimizdin  Kubla  - 

batis  boliminde  jaylaskan bolip, Kizilkum  sholinin ulken  bolegin iyeleydi.  Maydani  39,4 min 

km

2

  ga ten bolip, ulkenligi boyinsha Karakalpakstan  Respublikasinin xem  Nauayi  ualiyat-larinan keyingi ushinshi  orindi iyeleydi.  Xalkinin sani boyinsha  togizinshi  orinda. Ualiyatta 1419  min 

adam      jasaydi.  Xalkinin    ushten  eki  bolimi  auillik    jerlerde  jasaydi.    Territoriyasinin  xer  bir  km

2

  

orta esap penen  35 adam  tuura keledi. Ualiyat  terrritoriyasi 11  auillik  rayonlarga  bolinedi.  Olar tomendegiler:  Buxara,  Jandar,  Kogon,  Vobkent,  Alay,  Peshku,  Ramiton,  Shofirkan,  Karauilbazar, 

Gijduan, Gallaosie. 

JIZZAX UALIYaTI. Bul ualiyat 1973  jili 29-dekabr`de duzilgen. OL respublikanin  oraylik  

boliminde  jaylaskan.  Maydani 20,5  min km

2

  ga ten bolip, respublika maydaninin 4,5% ke  ten. Tabiiy    geografiyalik    jaktan  ualiyattin  Kubla    bolimlerinde  Turkistan  tau  sistemasinin  batis  

tarmaklari, batis  boliminde  Nurata  tau  dizbegi  bar.  Ualiyat xalki  900  minnan artik bolip, onnan 

ushten    eki  bolimi  auillik    jerlerde    jasaydi.  Xaliktin  ortasha  tigizligi    45    adam.  Jizzax    ualiyati 

kuraminda    12  auillik    rayonlar  bar:  Arnasay,  Baxmal,  Doslik,  Gallaorol,  Jizzax,  Zorbdor, 

Zafarobod,  Zamin, Mirzashol, Paxtokor, Forshi xem Yangiobod  ualiyatta 7 kala  bar.  Orayi Jizzax 

kalasi. 


NAUAYI  UELIYaTI. Bul ualiyat   Respublikanin jas ualiyati esaplanadi.  Ol deslep 1982  

jil  20-aprel`de  Kizilkum    saxrasinin  malim    bir  bolimin    ozlestiriu  xem  ol  jerdegi    tabiyiy  

bayliklardan onimli  paydalaniu  maksetinde  duzilgen.  

Nauayi  ualiyati    Ozbekstan  Respublikasi    territoriyasinin  orta  boliminde    jaylasip,  

Kizilkumnin    ulken  bolimin  iyeleydi.    Onin  maydani  110,8  km

2

    ga  ten,  bul  jaginan    ol  en  ulken   ualiyat  esaplanadi.  Xalki 800  min adamga  jakin, xer bir km

2

  ga   tek gana  7 adam tuura  keledi. Nauayi  ueliyati  territoriyasi  8  auillik    rayonlarga  bolingen.olar  tomendegiler:  Konimex, 

Naubexer,  Nauayi,  Nurata,  Tomdi,  Ushkudik,  Xortirchi,  Kiziltepa.  Ualiyatta  6  kala  bar.    Orayi 

Nauayi kalasi. 

NAMANGA  UELIYaTI.  Ozbekstannin    shigisinda,  Fergana  alabinin  arka  boliminde,   

tiykarinan Sirdarbyanin on terepinde jaylaskan.    Geografiyalik  koz karastan Namangan ualiyatinin 

ulken  bolimi  tegisliklerden    ibarat.    Ualiyat    territoriyasi    arka    xem  arka  -  shigiska    bargan  sayin 

koterilip  Kurama  xem Shatkal  tau  dizbeklerin  tutasip ketken. Maydani - 7,4  min km

2

  ka ten.  Bul ualiyatta bir km

2

  ga   maydanga  260 dan artik  adam tuura keledi.  Namangan ualiyatinda  11 auillik  rayonlarf:  Kosonsay,    Minbulak,  Namangan,  Narin,  Pop,  Turakorgan,  Uychi,  Uchkuysin, 

Chortok, Chust , Yangikorgan bar. Kalalardin  sani  8 ge ten “Orayi- Namangan kalasi. 

SAMARKAND    UELIYaTI:    Respublikada    birinshi    duzilgen    ualiyatlardan  esaplanadi.  

1938-Jili  15-yanvarda    duzilgen.    Ualiyat    respublikanin    territoriyasinin    oraylik    boliminde, 

Zarafshan    dar`yasinin    orta  agimi    basseyininde    jaylaskan.    Ualiyattin  orayinin    bolimi  gozzal  

oypatliklardan    ibarat    bolip,    tiykargi    suugarilatugin    jerleri  usi  maydanlardi    iyeleydi.    Xalkinin 

sani jaginan  Samarkand  ualiyati Fergana  ualiyati menen  derlik  birdey  bolip,  olar  respublikada  

birinshi  xem    ekinshi  orinlardi    iyeleydi.    Ualayatta  14  auillik    rayonlar    bar:  Bulungur,  Jomboy,  

Ishtixon,  Kattakurgon,  Narpay,  Nurobod,  Akdar`ya,  Boyarik,  Basdorgali,  Bektachi,  Samarkand, 

Toylok,  Urgut, Kushobod rayonlari.  Kalalar sani 11 ge tn. Eiyemgi   naukiran  tariyxiy esteliklerge  

bay  bolgan  Samarkand    kalasi    ualiyattin  oraylik      kalasi  bolip,  ol  1924-30  jillarda    Ozbekstannin 

paytaxti   uaziypasin atkargan. 

SIRDAR`Ya  UALIYaTI.  1963-Jildin  16-fevralinda    duzilgen.  Ualiyat    Ozbekstannin    iri  

dar`yasinin  biri  Sirdar`yanin    Fergana  alabinan  shikkan    jerinde,    onin  jagalarinda  jaylaskan.  

Ualiyat  rel`efi      pas    balentliklerden  ibarat  bolip,  arkadan    arka-batis  terep    paseyip    baradi. 

Sirdar`ya  ualiyati juda kishi maydandi  iyeleydi - 5,1 min km

2

  ka, xalkinin  sani boyinsha  songi orindi  iyeleydi.  Xalki  642, 2 min xalkinin  70%  ti auillik  jerlerde  jasaydi. Sirdar`yada  9 ayillik  

rayonlari:  Boyauit,  Gulistan,  Mexnatobod,  Mirzaobod,  Akaltin,  Soyxunobod,  Sirdar`ya,Xovos, 

Sharaf Rashidov bar. Kalalar beseu.  Ualiyat orayi Gulistan kalasi.    

SURXANDAR`Ya  UELIYaTI.  Ozbekstannin  en  kubla    territoriyasi  esaplangan 

Surxandar`ya    ualiyati  1941  jili  6-martta  duzilgen.  Ualiyat  ush  terepi  taular  menen  korshalgan: 

arkada Gisar, arka -batista Boysun xem Kuxitan, shigista  Bobatau taulari. Bul ualiyat Ozbekstannin 

en issi  territoriyasi esaplanadi.  Xalki 1700  minnan artigirak. Ualiyat xalkinin tek gana 19-20  kala  

xalki  esaplanadi.  

Ualiyat  maydani  20,1  min  km

2

    ka  ten.  Onda    14  ayillik  rayonlari  :  Angor,  Bondixon, Boysun, Denou, Jarkorgan, Muzrobot, Antinsoy, Sariosie, Termiz, Uzin, Sherobot, Shorshi, Kizirik, 

Kumkorgan bar.  Kalalar sani 8 ge ten. Orayi  Termiz  kalasi. TAShKENT  UELIYaTI.  Respublikamizdin    oraylik  ualiyati    bolip  1938  j  15-yanvar`da  

duzilgen.    Onin  maydani    15,6    min  km

2

    ka  ten.  Ol    Sirdar`yanin    orta    agimi,  Fergana  alabi, Zarafshan  oypati,  Mirzashol  xem Kubla  Kazakstan  ualiyati ariliginda    jaylaskan.  Geografiyalik  

orninin  kolayligi    ualiyattin    sotsiallik  -  ekonomikalik    rauajlaniuinda    basli    exmiyetke  iye. 

Tashkent      ualiyati    respublikanin    maydaninin  onsha  ulken  bolmagan    bolimin  iyeleydi.  Xalkinin 

sani  boyinsha  kalgan    ualiyatlar    arasinda    jokari  orindi    iyeleydi.    Xalki  4,5    min    etirapinda   

(Tashkent kalasi  menen birgelikte)  Bul Ozbekstan xalkinin tigizligi  290  adamga ten. Ualiyatta 15 

auillik  rayonlari bar. Bekabad, Buka, Bostanlik, Zangiota, Akkorgan, Axangaran, Barkent, Biskent, 

Tashkent, Chinaz, Jokari shirshik, Yangiyul,  Orta Shirshik,  Kibray Tomengi Shirshik. Kalalardin 

sani 17 bul jaginan respublikada birinshi orindi iyeleydi. Ualiyat orayi Tashkent kalasi. 

FERGANA  UELIYaTI.  1938  jildin  15-yanvarinda    duzilgen.  Memleketimiz    shigisinda  

alabtin Kubla  boliminde  jaylaskan. Maydani  boyinsha  onsha ulken emes (7,1 km

2

  ka). Xalkinin sani  boyinsha   aldindi orinlardi  iyeleydi. Xalkinin  tigizligi (345 adam)  Auillik  rayonlar sani  15-

Bagdad,  Besharik,  Buvayda,  Olti  arik,  Dangara,  Ezevon,  Axunbabaev,  Rishtan,  Sux, 

Toshlok,Ushkupir, Fergana, Furkat, Ozbekstan, Kuva. 9 kala bar. Ualiyat orayi - Fergana kalasi.  

XOREZM  UELIYaTI.  Ozbekstan  kartasinda    rasmiy  tarizde    1938    jildin  15-yanvarinda  

duzilgen.    Ol    respublikanin  arka-batis  boliminde,    Emudar`yanin    tomengi  agiminda    shep  

jagasinda, eiyemgi  diyxanshilik  territoriyasinda  jaylaskan.  Karakalpakstan Respublikasi  siyakli  

Xorezm  ualiyati  da  memleketimizdin  en uzak  territoriyasi  esaplanadi.  Onin maydani 6,3 km

2

  ka  ten.    Xorezm    ualiyati    territoriyasi    10  auillik      rayonlarga    bolingen.  Olar:  Bogot,  Gurlon, 

Urganch, Xiva, Xanka, Shovot, Yangiarik, Yangiobod, Kushkupir, Xazarasp. 3-Kala  bar - Pitnok, 

Urganch, Xiva. Ualiyat orayi - Urgensh kalasi. 

KAShKADAR`Ya  UELIYaTI. Ualiyat  Kashkadar`ya  basseyininde  xem Pamir - Alay tau  

dizbeginin batis  shetlerinde  jaylaskan.  Ualiyat maydani  - 28, 4 km

2

  ka. Xalki 2 mln  anan artik. Xaliktin  3/4  bolimi auillarda  jasaydi.  Ualiyat  territoriyasi  14  auillik  rayonlarga  bolinedi.  Bul 

rayonlar  kuramina  -  Boxariston,  Diyxanobod,  Shirakshi,  Shaxrisobz,  Yakkabog,  Kamashi,  Karshi,  

Guzar  rayonlari  kiredi. Ualiyatta 12  kala bar.  Ualiyat orayi - Karshi kalasi. 

 

 XIII-Lektsiya. O`zbekstan Respublikasi xojalig`inin` territorial 

 qurami ha`m ekonomikaliq rayonlastiriw 

 

 

Regional  ekonomika  pa`ni  mazmuni  jag`inan  sotsialliq  ha`m  geografiyaliq  miynettin` bo`listiriliwi  na`tiyjesinde  qa`liplesken  o`ndiristin`  territorial  qurami  ha`m  sistemasi  menen 

shug`illanadi. 

 

O`ndiristin` territorial qurami ha`r qiyli ko`riniske iye. Bul quram eki sistema payda etiwshi faktorlarg`a  baylanisli.  Bunday  faktorlar  bolsa  a`piwayi  territorial  yaki  geografiyaliq, 

gidrogeografiyaliq,  orogeografiyaliq,  administrativ-territorial  (basqariw)  ha`m  ekonomikaliq 

geografiyaliq boladi. 

 

O`zbekstan territoriyasinin` ta`biyiy geografiyaliq jaqtan ha`r tu`rliligi onin` «geografiyaliq-geometriyasin»  territorial  ekonomikasinin`  qa`liplesiwine  sebep  boladi.  Respublika  maydaninin` 


Katalog: lektions -> geografiya
geografiya -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
geografiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> MA’ruzalar matni mavzu: kirish. Topografiya va kartografiya fanlarining maqsadi va vazifalari Reja

Download 0.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling