O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut


Download 0.74 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/11
Sana16.02.2017
Hajmi0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

70%  ten  artig`in  tegislikler  qurawi,  da`stu`riy  suwg`armali  diyxanshiliq  ushin  kerek  bolg`an  suw 

resurslarinin` bir tegis bo`listirilmewi, alap ha`m oypatlar menen bir qatarda jaqsi o`zlestirilmegen 

sho`l  regioninin`  barlig`i  ishki  territorial-ekonomikaliq  du`zilmenin`  qa`liplesiwin  belgilep  beredi. 

Birer-bir ma`mlekettin` territorial ta`biyiy ha`m ekonomikaliq jag`inan absolyut bir qiyli bolmaydi. 

Usig`an  ta`n  ra`wishte,  o`ndiriwshi  ku`shleri  de  territoriya  boyinsha  bir  tegis  jaylaspaydi.  Tegis 

emeslik bolsa o`zine say territorial-ekonomikaliq rawajlaniw faktori esaplanadi. 

 

Bazar  qatnasiqlari  tek  g`ana  tarmaq  ha`m  ka`rxanalar-ara  ba`sekeni  ba`lkim  territoriyalar ekonomikaliq rayonlar arasinda da salamat ba`seke ortalig`in jaratadi. Bunda ha`r bir territoriya o`z 

ishki  imkaniyatlari,  rawajlaniwshi  ku`shlerinen  tolig`iraq  ha`m  na`tiyjeli  paydalaniwg`a,  qolay 

investitsiya ortalig`in qa`liplestirgen xalda eksport potentsialin asiriwg`a umtiladi. 


 

Respublikamizdi  ekonomikaliq  rayonlastiriw  bir  qansha  bay  tariyxqa  iye.  Da`slep,  misali, 

60-jillarda  bul  jerde  5  ekonomikaliq  rayon  ajiratilg`an:  Tashkent,  Ferg`ana,  Zarafshan,  To`mengi 

A`miwda`r`ya  ha`m  Qubla  ekonomikaliq  rayonlar.  80-jillarda  TashMU  alimlari  jan`a  Mirzasho`l 

ekonomikaliq  rayonin  ajiratiwdi  using`an,  UzIA  bolsa  Samarqand-Qashqada`r`ya  rayonin 

belgilegen.  Son`g`i  jillarda  ma`mleketimizdin`  siyasiy  g`a`rezsizlikke  erisiwi  onin`  ekonomikasin 

bazar  qatnasiqlarina  o`tiwi,  ishki  territorial  miynettin`  bo`listiriliwi  ha`m  regionlar-ara 

ekonomikaliq  integratsiya  protsessin  rawajlandiriw,  transport  g`a`rezsizligin  ta`miyinlew  siyaqli 

basli ma`seleler ekonomikaliq rayonlastiriw ma`selesin qayta ko`rip shig`iwdi talap qildi. 

 

Joqaridag`ilardan  kelip  shiqqan  ha`m  uzaqti  go`zlegen  halda  ma`mleket  milliy ekonomikasinin`  territorial  quramin  6  tiykarg`i  ekonomikaliq,  rayonlar  yaki  regionlar  kompleksi 

formasinda kirgiziw usinildi. 

 

Q\s 


Ekonomikaliq region ha`m wa`layatlar 

Maydani 


Xalqi (1.01.2000-j.) 

1. 


Tashkent regioni 

3,5 


18,4 

1.1. 


Tashkent wa`layati 

3,5 


9,6 

1.2. 


Tashkent qalasi 

... 


8,8 

2. 


Mirzasho`l regioni 

5,7 


6,6 

2.1. 


Jizzax wa`layati 

4,7 


4,0 

2.2. 


Sirda`r`ya wa`layati 

1,0 


2,6 

3. 


Ferg`ana regioni 

4,0 


27,7 

3.1. 


Andijan wa`layati 

0,9 


8,9 

3.2. 


Namangan wa`layati 

1,6 


7,9 

3.3. 


Ferg`ana wa`layati 

1,5 


10,9 

4. 


Zarafshan regioni 

37,4 


19,9 

4.1. 


Buxara wa`layati 

9,0 


5,8 

4.2. 


Nawayi wa`layati 

24,7 


3,2 

4.3. 


Samarqand wa`layati 

3,7 


10,9 

5. 


Qubla region 

10,9 


15,9 

5.1. 


Surxanda`r`ya wa`layati 

4,5 


7,1 

5.2. 


Qashqada`r`ya wa`layati 

6,4 


8,8 

6. 


To`mengi A`miwda`r`ya regioni 

41,5 


11,5 

6.1. 


Qaraqalpaqstan Respublikasi 

37,1 


6,1 

6.2. 


Xorezm wa`layati 

1,4 


5,4 

 

 Joqarida  ajiratilg`an  tiykarg`i  ekonomikaliq  rayonlar  to`mendegi  talaplarg`a  juwap  beriwi 

kerek. 


 

- U`lken ekonomikaliq ha`m demografiyaliq potentsialg`a iye boliwi (xalqi keminde 1,5-2,0 

mln adam jalpi milliy o`nim 5%-ten  artiq); 

 

-  Ma`mleket  milliy  ekonomikasi  ha`m  onin`  eksport  potentsialin  joqarilatiwda  aktiv qatnasiwi; 

 

- Ishki territorial-ekonomikaliq jaqtan jekkelik;  

- Rayon, payda etiwshi tarmaq ha`m oraylardin` barlig`i; 

 

- Regional ekonomikanin` kompleks rawajlang`anlig`i;  

-  Xojaliqtin`  bazaliq  tarawlarina  iye  boliwi  (elektr  energetika,  qurilis  ha`m  paxta  tazalaw 

sanaati); 

 

- Transport ha`m basqa infrastruktura sistemasinin` qa`lipleskenligi ha`m basqalar.  

Bul  imkaniyatlarg`a  iye  bolg`an  ha`r  bir  ekonomikaliq  rayon  eki  tiykarg`i  waziypasin 

orinlaydi:  birinshiden,  ol  ma`mleket  ekonomikasinin`  u`lken  bir  bo`limi  sipatinda  onin`  basli 

sotsial-ekonomikaliq ma`selelerdi sheshiw ha`m ekinshiden, o`zinin` o`z aldina birlik, da`rejesinde 

g`a`rezsiz rawajlaniw imkaniyatina iye boliwi kerek. 


 

O`zbekstan  ekonomikaliq  rayonlarinin`  maydani  ha`r  qiyli;  en`  kishi  rayon  Tashkent,  en` 

u`lkenleri  bolsa  To`mengi  A`miwda`r`ya  ha`m  Zarafshan  ekonomikaliq  rayonlari  esaplanadi. 

Demografiyaliq  potentsial    da  bir  qiyli  emes.  Misali,  Ferg`ana  regioni  O`zbekstan  Respublikasi 

xalqinin` 28%-in quraydi, al Mirzasho`l regioninda ol tek g`ana 6,6%-ti quraydi. 

 

Jalpi  milliy  o`nim  boyinsha  aldin`g`i  orinda  Tashkent  ekonomikaliq  rayoni,  en`  aqirinda Mirzasho`l turadi. Sanaat o`ndirisi Tashkent ha`m Nawayi wa`layatlar ajiralip turadi. Agrar tarawda 

Tashkent,  Ferg`ana,  Zarafshan  rayonlarinda  jaqsiraq  rawajlang`an  investitsiya  ortalig`i  Tashkent 

ha`m  Qubla  ekonomikaliq  rayonlarda  qolayliraq  (tiykarinan  Tashkent  ha`m  Qashqada`r`ya 

wa`layatinda). 

 

Aldin`g`i  keltirilgen  kestedegi  rayonlar  tiykarg`i  ekonomikaliq  rayonlar  esaplanadi.  Onnan joqari ha`m to`mengi basqishlardi da ajiratiw mu`mkin. Misali, u`lkenirek (ko`lemde respublikada 

Orayliq  Tashkent  ha`m  Mirzasho`l  rayonlari),  Qubla-batis  Zarafshan  ha`m  Qubla  ekonomikaliq 

rayonlar ha`mde tiykarg`i ekonomikaliq rayonlarg`a say halda qubla-shig`is (Ferg`ana) ha`m arqa-

batis (To`mengi A`miwda`r`ya) regionlar ajiratiladi. 

 

Solay  etip  O`zbekstan  shen`berinde  iri  ekonomikaliq  regionlar  (4),  tiykarg`i  ekonomikaliq rayonlar  (6),  administrativ  ekonomikaliq  rayonlar  (13),  wa`layatlar  ishindegi  rayonlar  (20 

a`tirapinda) ha`m jergilikli, yag`niy rayon (tuman) rayonlari (164) ajiratiladi. 

 

Tiykarg`i ekonomikaliq rayonlardi u`yreniwde to`mendegi ta`rtib usiniladi.  

- Ekonomikaliq rayon qurami maydani, xalqi ha`m milliy ekonomikada tutqan orni; 

 

-  Rayonnin`  ekonomikaliq  geografiyaliq  orni,  ta`biyiy  sharayati  ha`m  ta`biyiy  bayliqlarina baha beriw; 

 

- Xalqi ha`m miynet resurslari, demografiyaliq jag`day ha`m miynet bazarinin` qa`liplesiwi;  

- Regional ekonomikanin` uliwma ta`riypi; 

 

- Rayon sanaati ha`m onin` tarmaqlar qurami;  

- Awil-xojalig`i, onin` tarmaqlari; 

 

- Transport ha`m basqa infrastruktura dizimi;  

- Xaliqqa xizmet ko`rsetiw tarawi; 

 

- Rayonnin` investitsiya ortalig`i ha`m sirtqi ekonomikaliq baylanislar;  

- Tiykarg`i ma`seleleri ha`m rawajlaniwdag`i u`stinlik bag`darlar. 

 

En`  baslisi  -  regionlar  ta`riyplemesinde  ekonomikaliq  ko`rsetkish  ha`m  mashqalalar, territorial o`zgeshelikler aniq aship beriliwi talap etiledi. 

 

II-Bap. Tashkent ekonomikaliq rayoni.  

 

Tashkent  regioni  (ekonomikaliq  rayoni)  sotsial-ekonomikaliq  rawajlaniwina  qaray O`zbekstanda jetekshi orindi iyeleydi. Onin` quramina Tashkent wa`layati ha`m ma`mleket paytaxti 

-  Tashkent  qalasi  kiredi.  Uliwma  maydani  -  15,6  min`  km

2

  qa  ten`  bolip,  ol  respublika territoriyasinin` 3,5%-in quraydi. 

 

Bul  ekonomikaliq  rayonda  01.01.2001-jil  mag`liwmatlarg`a  qaray,  uliwma  4508,7  min` xaliq jasaydi ha`m bul ko`rsetkish respublika xalqinin` 18%-ine ten`.  

 

Xaliqtin` ortasha tig`izlig`i 1 km2

 qa 290 adam. Urbanizatsiya da`rejesi bir qansha joqari. 

 

Tashkent  ekonomikaliq  rayoninin`  qa`liplesiwinde  basli  faktorlardan  biri,  onin`  ekonom-geografiyaliq  orni  esaplanadi,  yag`niy  oni  ma`mlekettin`  arqa-shig`is  bo`liminde  Shirshiq-

Axangaran  da`r`yalari  basseyninde  jaylasqanlig`i  Ferg`ana  ekonomikaliq  rayoni  menen 

tutasqanlig`i  territoriyasi  arqali  basli  transport  jollarinin`  o`tkenligi  ha`m  qon`si  respublikalar 

ha`mde uzaq sirt elleri menen baylanis jasawg`a qolay sha`rayat jaratadi. Rayon payda etiwshi ja`ne 

bir basli faktor onin` territoriyasinda ku`diretli ilimiy-texnik ha`mde ekonomikaliq potentsialg`a iye 

bolg`an ma`mleet paytaxti - Tashkent qalasinin` jaylasqanlig`i menen belgilenedi. Bul jerde jaratilip 

otirilg`an jalpi milliy o`nimnin` 2/3 bo`limi sanaat u`lesine tuwra keledi. 

 

Wa`layat  o`zinin`  u`lken  qazilma  bayliqlari,  jer-suw  resurslarina  iye  bolsa,  paytaxt  - Tashkent  qalasi  bolsa  sanaat  o`ndirisinin`  joqari  da`rejede  ja`mlesiwi  (kontsentratsiyalasiwi) 

ha`mde joqari ilimiy-texnik potentsiali menen ajiralip turadi.  

Tashkent ekonomikaliq rayoninin` u`lesine ma`mleket jalpi ishki o`niminin` 23,4%-i sanaat 

o`niminin` 27,7 ha`m awil-xojalig`inin` bolsa 14,4%-ine tuwra keledi. 

 

O`zbekstanda sirt el investorlar menen qurilg`an ka`rxanalarinin` tiykarg`i bo`limi Tashkent regioninda toplang`an. 

 

Tashkent wa`layati  

Tashkent  wa`layati  O`zbekstan  Respublikasi  quraminda  1938-jil  15-  yanvar`da  du`zilgen. 

Paytaxti - Tashkent qalasi. Tashkent wa`layatinda 15 awilliq rayonlar, 16 qala ha`m 18 qalashalar 

bar.  Maydani  15,6  min`  km

2

.  Xalqi  01.01.2001-jil  mag`liwmatlari  boyinsha  2307,2  min`  adam. Tashkent  wa`layati  Respublikada  ko`mir,  elektr  energiyasi,  polat,  prokat,  ren`li  metallurgiya, 

ximiyaliq  talshiq  ha`m  qurilis  sanaati  o`nimleri,  paxta  talshig`i,  kanap,  ovosh-paliz  o`nimlerin 

jetistiriwge qa`nigeleskenligi menen ajiralip turadi. 

 

Tashkent wa`layati O`zbekstannin` arqa-shig`isinda Shirshiq-Axangaran alabinda jaylasqan. Tashkent  wa`layati  jer  beti  du`zilisine  qaray  tiykarinan  tegislik  ha`mde  tawli  territoriyadan  ibarat. 

Tashkent  wa`layati  paydali  qazilmalarg`a  bay.  Bul  jerde  jaylasqan  Angren-Almaliq  sanaat  rayoni 

mineral  shiyki  zat  potentsialina  qaray  tek  g`ana  bul  regionda,  ba`lkim  ma`mlekette  de  o`z  aldina 

orin  tutadi.  Janilg`i  tu`rlerinen  Respublikadag`i  en`  iri  Angren  (qon`ir)  ko`mir  ka`ni  de  usi  jerde 

jaylasqan. Ren`li metallardin` u`lken zapaslari ka`nleri aniqlang`an. 

 

Klimati keskin kontinental. Jazi issi, qisi bolsa ortasha suwiq, yanvar` ayinin` ortasha hawa temperaturasi  -1

0

  -30

,  iyul`  ayinin`  bolsa  +26

0

  qa  ten`.  Wa`layattin`  tegislik  bo`liminde  jawin-shashin  mug`dari  ortasha  400-500  mm,  tawli  territoriyalarda  600  mm  den  ko`p.  Wa`layat 

territoriyasinan  Sirda`r`ya  ha`m  onin`  salalari  Shirshiq  ha`m  Axangaran  wa`layatlari  ag`ip  o`tiwi, 

Sharvoq,  Xojakent  ha`m  Tuyamug`iz  suw  saqlag`ishlarinin`  qurilg`anlig`i  suwg`armali 

diyxanshiliqti rawajlandiriwda u`lken  a`hmiyetke iye.  Bar bolg`an shiyki  zat potentsiali tiykarinda 

Angren-Almaliq taw sanaati rayoni qa`liplesken. 

 

Xalqi ha`m miynet resurslari. Tashkent wa`layati xalqi 2370,2 min` adam. Uliwma xaliqtin` 40,4%-i  qalaliq  jerlerde  jasaydi.  Wa`layat  territoriyasi  boyinsha  xaliq  ju`da`  tegis  emes  jaylasqan. 

Xalqinin`  tig`izlig`i  1  km

2

  qa  ortasha  153  adamnan  tuwra  keledi.  Jilliq  o`sim  1,4%  ke  ten`.  Xalqi tiykarinan  ta`biyiy  o`sim  esabinan  ko`beymekte.  Tashkent  wa`layati  demografiyaliq  jag`dayinin` 

qa`liplesiwinde  xaliqtin`  migratsiyasi  da  basli  rol  oynaydi.  2000-jil  aqirlarinda  mexanik  o`sim 

absolyut ko`rsetkishke iye. 

 

Tashkent  wa`layati  boyinsha  2000-jilda  miynetke  jaramli  xaliqtin`  sani  1291,1  min`  adam bolip, onin` 989,8 min` miynette ba`nt. Ha`zirgi ku`nde Tashkent wa`layatinin` 40,4% xalqi 16 qala 

ha`m  18  qalashalarda  ha`m  59,6%-i  bolsa  awilliq  jerlerde  jasaydi.  En`  u`lken  qalalari  -  Shirshiq 

(147 min` adam), Angren (130 min`), Almaliq (116 min`). 

 

Xojalig`i.  Tashkent  wa`layati  ekonomikasi  industrial-agrar  bag`darda  rawajlang`anlig`i menen ajiralip turadi.  

 

Sanaat  o`niminin`  80,8%-i  ma`mleketlik  emes  sektorg`a  tuwra  keledi.  Wa`layatta,  ha`zirgi o`tiw  da`wirinde  ekonomikaliq  reformalardi  izshil  a`melge  asiriw  ekonomikanin`  tarmaqlar  ha`m 

territorial  du`zilisin  printsiplestiriw,  oni  erkinlestiriw,  bazar  infrastrukturasin  qa`liplestiriw,  duris 

ba`seke ortalig`in jaratiw arqali oni ja`nede rawajlandiriw ma`selelerine tiykarg`i itibar qaratilg`an. 

 

Sanaati. Tashkent wa`layati respublikanin` 13%, Tashkent ekonomikaliq rayoni bolsa 47,1% sanaat  o`nimin  islep  shig`aradi.  Sanaat  o`nimin  o`ndiriw  ko`lemi  boyinsha  wa`layat  respublikada 

ekinshi  orindi  iyeleydi.  Metallurgiya,  ximiya,  qurilis  sanaatlari  jaqsi  rawajlang`an.  Tashkent 

wa`layati  ma`mlekette  islep  shig`arilatug`in  polat,  tayar  prokat,  ximiyaliq  talshiq,  ko`mir  ha`m 

aynanin` derlik ha`mmesin,  elektr energiya, mineral to`ginler, tsementtin` yarimina jaqinin beredi. 

Wa`layat  ekonomikasi  ha`m  xaliqtin`  sotsialliq  turmisinda  janilg`i  energetika  kompleksinin` 

a`hmiyeti  ju`da`  u`lken.  2000-jilda  2409,0  min`  tonna  ko`mir  qazip  shig`arilg`an.  Angren 

ko`mirinin`  sipati  pa`s  boliwina  qaramastan,  bahasi  arzanlig`i  menen  ajiralip  turadi.  Onnan 

tiykarinan Angren J.E.S ha`m iri sanaat oraylarinin` talaplarin qanaatlandiriw ushin paydalaniladi. 

 

Energetika bul komplekstin` joqari da`rejede rawajlang`an tarmag`i esaplanadi.   

Ha`zirde respublikada o`ndirlip atirg`an elektr energiyasinin` 45%-ten ko`pshiligin Tashkent 

ekonomikaliq rayoni u`lesine tuwra keledi. Ma`mlekettegi 27 GES-tin` 19-i usi regionda jaylasqan. 

 

Metallurgiya  Tashkent  wa`layati  sanaat  kompleksinin`  tayanish  sanaat  tarmaqlarinan  biri esaplanadi.  O`ndirilgen  uliwma  sanaat  o`niminin`  en`  ko`p,  yag`niy  32,3%-i  wa`layat  u`lesine 

tuwra keledi. Bul regionnin` qolayli transport ha`m ekonomikaliq geografiyaliq ornina iye bolg`an 

Bekabad  qalasinda  tek  g`ana  O`zbekstanda  ba`lkim  Orayliq  Aziyadag`i  alg`ashqi  metallurgiya 

zavodi  (1943-j.)  iske  tu`sirilgen.  Ka`rxana  O`zbekstan  ha`m  qon`si  respublikadan  keltiriletug`in 

temir-tirsek tiykarinan isleydi. 

 

Ren`li  metallurgiya  Tashkent  wa`layatinin`  jetekshi  ha`mde  tiykarg`i  qa`nigelesken  sanaat tarmag`i  esaplanadi.  Onin`  u`lesine  wa`layat  uliwma  sanaat  o`niminin`  1/4-i  ha`m  Respublikanin` 

yariminan  artig`irag`i  tuwra  keledi.  Ren`li  metallurgiyanin`  eki  iri  orayi  -  Almaliq  ha`m  Shirshiq 

qalalari  payda  bolg`an.  Almaliqta  taw-ka`n  metallurgiya  kombinati,  Shimshiqta  bolsa  qiyin 

eriytug`in ha`m otqa shidamli metallar kombinati jaylasqan. Wa`layatta mashinasazliq ha`m metaldi 

qayta islew sanaatinin` o`nim islep shig`ariw ko`lemi 2000-jilda 38%-ti quradi. Wa`layatta Shirshiq 

awil-xojalig`i  mashinasazlig`i  ha`m  transformator  zavodlari  ha`mde  O`zbekstan  ximiya 

mashinasazlig`i, joqari  Shirshiq awil-xojalig`i mashinasazlig`i ta`jiriybe zavodlari bar. 

 

Ximiya sanaati. Wa`layat uliwma sanaati o`nimlerinin` 12,2%-in beredi. Ximiya sanaatinin` iri  ka`rxanalari  qatarina  Shirshiq  elektroximiya  kombinati,  Almaliq  ximiya  zavodi,  Yangiyul 

bioximiya  zavodi,  Axangaran  «Santexmet»  plastmassa  zavodi,  Almaliq  ximiya  zavodi,  Angren 

«Uzbekrezinatexnika»  birlespesi  kiredi.  2000-jil  aqirlarina  kelip  wa`layattta  uliwma  sanaat 

o`niminin` 10,5% qurilis materiallari sanaatina tuwra keledi. Respublikadag`i barliq tsement shiyki 

zatinin` yarimi, qaplama taslardin` 20%, gerbish shiyki zatinin` 1/4 bo`limi Tashkent wa`layatinda 

jaylasqan.  Jen`il  sanaatinin`  wa`layat  sanaat  islep  shig`ariwindag`i  u`lesi  16,1%  (2000-j.)  quradi. 

Jen`il  sanaatinin`  paxta  tazalaw,  toqimashiliq,  tigiwshilik,  kanapti  qayti  islew  tarmaqlari 

rawajlang`an. Wa`layatta aziq-awqat sanaatinin` u`lesi 11,8%-ti quraydi. 

 

Bul  jerde  go`sh,  su`t,  o`simlik  mayi,  miywe-konserva,  un-nan,  konditer,  alkogolsiz ishimlikler  ka`rxanalari  bar.  Olar  -  Yangiyul,  Shirshiq,  Angren  go`sh  kombinatlari,  Angren, 

“azalkent, Shirshiq su`t zavodlari, Yangiyul may kombinati ha`m konserva zavodi, Almaliqta pivo-

sharob, Qibroyda alkogolsiz ishimlikler kombinatlari islep turipti. 

 

Awil-xojalig`i.  Tashkent  wa`layati  agrosanaat  kompleksi  rawajlaniw  da`rejesine  qaray Respublikada jetekshi orinlardin` birin iyeleydi. Diyxanshiliqta miywe-paliz, da`n, paxta shiyki zati 

ko`p jetistiriledi. Sonday-aq ma`mlekette jetistiriletug`in kanaptin` ha`mmesi usi wa`layatqa tuwra 

keledi.  Sharwashiliqta  iri  shaqli  qaramalshiliq  ha`m  qoyshiliq  jaqsi  rawajlang`an.  2000-jil  esap-

kitaplari boyinsha awil-xojalig`i jalpi o`niminin` 47,9%-i diyxanshiliq ha`m 52,1%-i sharwashiliqqa 

tuwra  keledi.  Wa`layatta  uliwma  egin  maydanlari  339,1  min`  gektardi  (2000-j.)  quraydi. 

Suwg`armali  diyxanshiliq  tiykarinan  wa`layattin`  batis  ha`m  qubla  tegislik  territoriyalarinda 

rawajlang`an.  Go`sh-su`t  sharwashilig`i  jaqsi  rawajlang`an.  Wa`layatta  uliwma  3684  fermer 

xojalig`i bar. 

 

Tashkent wa`layati sotsialliq tarawlarinin` rawajlang`an da`rejelerine qaray ma`mlekette o`z aldina  orindi  iyeleydi.  Xaliqtin`  91,5%  oraylastirilg`an  suw  ta`miynati  menen  80,3%-i  bolsa 

ta`biyiy gaz benen ta`miyinlengen. 

 

Transport ha`m sirtqi ekonomikaliq baylanislar. Wa`layat transport kompleksinde temir jol, avtomobil transporti jaqsi rawajlang`an. Sirtqi sawda aylanbasi 2000-jil 766,9 mln AQSh dollarina 

ten`  boldi.  Al  2000-jilda  barliq  transport  qurallari  arqali  152,1  mln  tonna  xaliq  xojaliq  ju`kleri 

tasilg`an.  Sirtqi  ekonomikaliq  baylanislar  «uzaq»  sirt  elleri  ha`mde  Dosliq  awqami  ma`mleketleri 

menen  alip  bariladi.  2000-jilda  wa`layatta  sirt  el  investorlari  menen  182  qospa  ka`rxana  dizimnen 

o`tkizilgen. Sonnan 109-i islep turipti. 

 

Tashkent  wa`layati  ko`leminde  Batis,  Arqa-Shig`is,  Qubla-Shig`is,  Orayliq  ha`m  Qubla ekonomikaliq rayonlar ajiratiladi. 

 

1. Batis rayon - quramina Chinoz, To`mengi Shirshiq, Aqqurg`an, Buka, Yangiyul rayonlari kiredi. Bul rayon Tashkent wa`layatinin` 25%-ke jaqin territoriyasin ha`m usinnan artig`iraq xalqin 

o`zinde  toplag`an  halda,  30-35%  awil-xojalig`i  jalpi  o`nimi  ha`mde  10%-ke  jaqin  sanaat  o`nimin 

jetkizip beredi. Bul wa`layattin` paxta ha`m pille jetistiretug`in tiykarg`i rayoni esaplanadi. 

 

2.  Qubla-Shig`is  rayon  -  Axangaran  ha`m  Tashkent  rayonlarin  o`z  ishine  aladi.  Wa`layat territoriyasinin`  20,5%  ha`m  xalqinin`  20%-ke  jaqinin  quraydi.  Rayon  wa`layattin`  sanaat 

o`niminin`  45%-in  jetkerip  beredi.  Al  awilxojalig`i  o`niminin`  tek  g`ana  10,3%-in  beredi.  Qubla-

Shig`is  rayon  tek  g`ana  Tashkent  wa`layati  emes,  ba`lkim  ma`mlekettegi  basli  taw-ka`n  sanaati 

rayoni esaplanadi. Onin` tiykarin Angren ha`m Almaliq sanaat tu`yinleri quraydi. 

 

3. Arqa-Shig`is rayon - Zangiata, Tashkent, Qibroy ha`m Bustanliq rayonlarinan quralg`an. Wa`layat  territoriyasinin`  38%,  xalqinin`  30%-in  quraydi.  Sanaat  o`niminin`  20%-ke  jaqini,  awil-

xojalig`i  o`niminin`  20-25%  tuwra  keledi.  Qala  a`tirapi  xojalig`i  payda  bolg`an.  Paliz,  miywe-

ju`zimgershilik, go`sh, su`t, sharwashlig`i jaqsi rawajlang`an. 

 

Iri sanaat orayi - Shirshiq qalasi.  

4.  Orayliq  rayon  -  quraminda  Parkent,  Joqari  Shirshiq,  Orta  Shirshiq  rayonlari  bar. 

Ekonomikaliq,  demografiyaliq  potentsiyalina  qaray  wa`layatta  ortasha  orindi  iyeleydi.  Onin` 

wa`layat sanaat o`nimlerin o`ndiriwdegi u`lesi 10%, jalpi awil-xojaliq o`niminin` bolsa 20% beredi. 

Tiykarinan  jen`il  ha`m  aziq-awqat  sanaati,  sonday-aq  awil-xojalig`i  mashinasazlig`i  rawajlang`an. 

Awil-xojalig`inda paxtashiliq, baqshiliq, da`n jetistiriw jetekshi orinda. 

 

5.  Qubla  rayon  -  Bekabad  qalasi  ha`m  rayoni  shen`berinde  ajiratilg`an.  Wa`layattin`  5% territoriyasi ha`m 9%-ke jaqin xalqin quraydi. Ekonomikaliq jag`ina qaray wa`layattin` salistirmali 

pa`s rawajlang`an rayoni esaplanadi. 

 

Sonday  bolsada  wa`layat  sanaat  o`niminin`  11%-in,  jalpi  awil-xojaliq  o`niminin`  7-10%-in beredi. Rayonnin` ekonomikaliq orayi - Bekabad qalasi. 

Tashkent  wa`layati  ekonomikaliq  rayoninin`  keleshek  rawajlaniwinda  onin`  geografiyaliq  orni, 

mineral  shiyki  zat,  demografiyaliq  ha`mde  infrastruktura  potentsiali  transporti  u`lken  ta`sir 

ko`rsetedi.  Sonin`  menen  birgelikte  ma`mleket  paytaxti  iri  o`ndiriwshi  ha`m  tutiniwshi  Tashkent 

qalasinin`  barlig`i  keleshekte  wa`layattin`  ekonomikali  qha`m  sotsial  rawajlaniwindag`i  basli 

faktorlardan biri bolip qaladi. 

 

 

 Tashkent qalasi 

 

Tashkent  qalasi  O`zbekstan  Respublikasinin`  paytaxti  esaplanadi.  Ol  Respublikanin`  arqa-shig`is bo`liminde, Shirshiq da`r`yasi jaqininda bunnan 2000-jil burin payda bolg`an. 

 

Ha`zirgi ku`nde Tashkent qalasi tek g`ana O`zbekstan emes, ba`lkim Orayliq Aziyadag`i en` iri  sanaat,  ilim  ha`m  ma`deniyat  orayi  esaplanadi.  Tashkent  qalasinin`  qolayli  geografiyaliq  orni 

ha`mde  basli  transport  jollari  boyinda  jaylasqanlig`i  onin`  tariyxiy  payda  boliwi  ha`m 

rawajlaniwinda u`lken a`hmiyetke iye bolg`an. 

 

Tashkent qalasi u`lesine O`zbekstan Respublikasi jalpi ishki o`niminin` 16,4%-i ha`m sanaat o`niminin` 16,9%-i tuwra keledi. Onda Tashkent ekonomikaliq rayoninin` 47,4% xalqi jasaydi. 


Katalog: lektions -> geografiya
geografiya -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
geografiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> MA’ruzalar matni mavzu: kirish. Topografiya va kartografiya fanlarining maqsadi va vazifalari Reja

Download 0.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling