O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut


Download 0.74 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/11
Sana16.02.2017
Hajmi0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

Xalqi  ha`m  miynet  resurslari.  Tashkent  qalasi  xalqi  2001-jil  1-yanvar`  mag`liwmatlari boyinsha  2138,5  min`  adamnan  ibarat,  bul  Respublika  xalqinin`  1,5%-in  quraydi.  Ha`r  min` 

adamg`a  salistirma  tuwiliwshiliq  14,6,  o`limshilik  ko`rsetkishi  bolsa  8,6  adamg`a  ten`.  Xalqi  ko`p 

milletli. 

 

Uliwma  xaliqtin`  quraminda  miynetke  jaramli  bo`limi  1258,7  min`  adamnan  ibarat. Miynette ba`ntler sani bolsa 1005.2 min` adamg`a ten`. 

 

Xojalig`i.  Tashkent  qalasi  Respublikada  rawajlang`an  o`ndirisi  menen  o`z  aldina  ajiralip turadi.  Sanaat  o`niminin`  2/3  bo`limine  jaqini  awir  sanaat  ka`rxanalarinda  jaratiladi.  Tashkent 

qalasinin` xojaliq qa`niygelesiwinde en` a`weli mashinasazliq ha`m metaldi qayta islew, tiykarinan 

awil-xojaliq mashinasazlig`i, ximiya, jen`il ha`m aziq-awqat sanaat tarmaqlari jetekshi rol` oynaydi. 

 

O`zbekstan awir industriyasinin` tun`g`ish ka`rxanasi Tashkent awil-xojaliq mashinasazlig`i zavodi 1932-jili qurilg`an. 

 

Tashkent  qalasinda  sanaat  o`nimlerin  o`ndiriw  ko`lemi  boyinsha  mashinasazliq  ha`m 

metaldi  qayta  islew  sanaati  (27,9%)  jetekshi  orindi  iyeleydi.  Onin`  ka`rxanalari  qatarina  - 

Tashselmash,  Tashkent  traktor  zavodi,  Tashkent  aviatsiya  islep  shig`ariw  birlespesi  h.b.  zavodlar 

kiredi. 

 

O`nim islep shig`ariw ko`lemi boyinsha ekinshi orinda aziq-awqat sanaati (24,3%) iyeleydi. Onin`  ka`rxanalari  may  kombinati,  konserva  zavodi,  vino,  alkogolsiz  ishimlikler,  go`sh,  su`t  ha`m 

temeki fabrikalari, nan zavodlari h.b. ibarat. 

 

Jen`il  sanaattin`  o`nim  islep  shig`ariw  ko`lemine  qaray  u`lesi  11,4%-ke  ten`  bolip,  ol u`shinshi orindi iyeleydi. 

 

Ximiya  ka`rxanalarinin`  sanaat  o`nimi  o`ndiriw  ko`lemindegi  u`lesi  10,2%-ke  ten`.  Onin` quraminda plastmassa qubirlar, sintetikaliq juwiw uralari islep shig`ariwshi ka`rxanalar bar. 

 

Tashkent qalasi sanaat kompleksinin` iskerligin elektr energetikasiz ko`z aldimizg`a keltirip bolmaydi. Onin` jetekshi ka`rxanalari TashJES, TashGES-ler kaskadi h.b. ibarat. 

 

Joqarida  aytip  o`tilgen  sanaat  ka`rxanalarinan  tisqari  xaliqqa  tutiniw  buyimlarin  islep shig`aratug`in  fabrikalar  grammafon  plastinkalari  ha`m  zergerlik  zavodlari,  mebel`  fabrikalari, 

shiysha, termos, ko`rkem buyimlar fabrikasi h.b. ka`rxanalar bar. 

 

Tashkent  qalasinda  sotsial  tarawlar,  tiykarinan  sotsialliq  infrastruktura  sistemasi  jaqsi rawajlang`an Tashkentte uliwma 29 joqari oqiw orni bolip, olarda 80 min`nan artiq studentler ta`lim 

alip atir. Uliwma ta`lim mektepleri sani 359, mektepke shekemgi orinlar sani 586-g`a ten`. 

 

Bulardan tisqari Tashkentte qatar teatr, muzey, park, dem aliw bag`lari qurilg`an.  

Transport  ha`m  sirtqi  ekonomikaliq  baylanislar.  Tashkent  qalasina  transporttin`  temir  jol, 

avtomobil, hawa, qala elektr transporti siyaqli tu`rleri jaqsi rawajlang`an. Tashkent qalasi 2000-jilda 

Tashkent  ekonomikaliq  rayoni  sirtqi  sawda  aborotinin`  72,7%-in  o`zinde  topladi.  Sirtqi  sawda 

aborotinda importtin` u`lesi, eksportqa qarag`anda keyingi jillari qisqarip atir. 

 

Ishki  o`zgeshelikleri.  Tashkent  qalasinda  to`mendegi  11  rayon  jaylasqan.  Olar:  Akmal Ikramov,  Bektemir,  Mirza  Ulug`bek,  Mirobod,  Sobir  Raximov,  Sirg`ali,  Xamza,  Chilonzor, 

Shoyhontoxur, Yunusobob, Yakkasaroy. Bul rayonlar ekonomikaliq, sotsialliq ha`m demografiyaliq 

potentsiallari boyinsha o`z-ara bir qansha o`zgesheliklerge iye. 

 

1.  Shayxontoxur  rayoni  -  Tashkent  qalasinin`  go`ne  qala  bo`liminde  1926-jili  du`zilgen. Xalqi  256,1  min`  adam  (2001-j.).  Tashkent  qalasi  maydaninin`  8,2%,  xalqinin`  bolsa  12%-in 

quraydi. 

 

2000-jili  Tashkent  qalasi  sanaat  o`niminin`  5,5%  usi  rayong`a  tuwra  kelgen.  Rayon territoriyasinda  50-ge  jaqin  sanaat  ka`rxanalari  jaylasqan.  Ja`nede  bul  jerde  proektlew  instituti 

X.Sulaymanov  atindag`i  jazbalar  instituti,  Seysmologiya,  Polimerler  ximiyasi  ha`m  fizikasi, 

Mikrobiologiya, Arxitektura ha`m qurilis instituti, 41 uliwma ta`lim mektepleri, 7 orta arnawli ha`m 

ka`sip-o`ner texnika bilim jurti, 2 akademiyaliq litsey, 6 keselxana, 60-qa jaqin mektepke shkeemgi 

ta`rbiya  orinlari  jaylasqan.  Sonday-aq  territoriyada  Xamza,  Abrar  Xidayatov  atindag`i  teartlar, 

satira teatri, tsirk, 20-dan artiq kitapxana, Paxtakor stadioni, Navoiy atindag`i a`debiyat muzeyi h.b. 

orinlar bar. Sonday-aq sawda xizmetin ko`rsetiwde «Chorsuw» bazarinin` a`hmiyeti u`lken. 

 

2.  Mirabad  rayoni  -  1929-jili  du`zilgen,  ol  Tashkenttin`  qubla  ta`repinde  jaylasqan.  Xalqi 123 min` adam (2001-j.). Bul rayon Tashkent rayoninin` 5,7% maydanina tuwra keledi. 

 

2000-jili  Tashkent  qalasi  boyinsha  uliwma  sanaat  o`niminin`  12,4%-in  Mirabad  rayoni berdi.  Rayonda  60-qa  jaqin  sanaat  ka`rxanalari  bar.  Sotsialliq  taraw  orinlarinan  24  uliwma  ta`lim 

mektepleri, 50den artiq mektepke shekemgi orinlar, 10 emlewxana bar. Mirabad rayoninda temir jol 

transporti  injenerleri  instituti,  Ximiya-texnologiya,  Farmotsevtika,  Avtomobil  jollari  institutlari,  3 

orta  arnawli  bilim  jurti,  sonday-aq  Alisher  Nawayi  atandig`i  opera  ha`m  balet  teatri,  ko`rkem 

muzeyi, 10 kitapxana, ja`nede usi rayon territoriyasinda Tashkent qalasi ha`kimiyati jaylasqan. 

 

3.  Mirza  Ulug`bek  rayoni  -  Tashkent  qalasinin`  arqa-shig`is  ta`repinde  jaylasqan  bolip, 1928-jili du`zilgen. Xalqi 248,1 min` adam. 

 

Sanaat  o`nimlerin  jetistiriwde  rayon  u`lesine  10,2%-ke  (2000-j.)    ten`.  Sanaat  o`niminin` 97,2%-i  ma`mleketlik  emes  sektorg`a  tuwra  keledi.  Rayonda  uliwma  65  sanaat  ka`rxanasi  bar.  Iri 

sanaat  ka`rxanalarinan  paxta  teriw  mashinalarin  islep  shig`ariwshi  Orayliq  Aziyadag`i  bir  g`ana Tashkent  traktor  zavodi.  Rayonda  42  uliwma  ta`lim  tektepleri,  5  orta  arnawli  oqiw  jurti,  1 

akademiyaliq  litsey,  10  emlewxana,  Joqari  oqiw  orinlarinan  Ma`deniyat,  Irrigatsiya  ha`m  awil-

xojalig`in  mexanizatsiyalaw  injenerler  instiuti,  Dene  ta`rbiyasi  instituti,  M.Ashrafiy  atindag`i 

konservatoriya,  Uliwma  a`skeriy  komandirleri  joqari  bilim  jurti,  Ishki  isler  wa`zirligi  joqari 

mektebi, 30-g`a jaqin kitapxana, ma`deniyat ha`m dem aliw bag`lari bar. 

 

4. Yakkasaray rayoni - 1936-jili du`zilgen. Xalqi 110,5 min` adam (2001-j.). Tashkent qalasi maydaninin`  4,8%,  5,1%-in  quraydi.  Bul  rayon  Tashkent  qalasi  sanaat  o`niminin`  8,8%-in  islep 

shig`aradi.  Rayonda  47  sanaat  ka`rxanasi  jaylasqan.  Sonday-aq  Tashkent  ma`mleketlik 

pedagogikaliq  universiteti,  Toqimashiliq  ha`m  jen`il  sanaat  instituti,  26  ilimiy-izertlew, 

proektlestiriw institutlari, arnawli bilim jurti, 2 akademik litsey h.b. islep turipti. 

 

5.  Yunusobod  rayoni  -  1936-jili  du`zilgen.  Tashkent  qalasinda  xalqinin`  sanina  qaray  en` ko`p  rayon  bolip,  2001-jil  mag`liwmatlarina  qaray  bul  jerde  288  min`  adam  jasaydi.  Maydani 

boyinsha Tashkent qalasinin` 14,3%-ine tuwra keledi. Bul rayon Tashkent qalasi sanaat o`niminin` 

6,4%-in beredi. Rayonda 47 sanaat ka`rxanasi bar. Rayon territoriyasinda O`zbekstan awil-xojalig`i 

I.A.,  Vaktsina  ha`m  zardoblar  ilimiy-izertlew  instiuti,  Tashkent  yuridikaliq  instituti,  Tashkent 

meditsina  pediatriya  instiuti  ha`m  baylanis  elektrotexnika  institutlari  jaylayqan.  Yunusabad 

rayoninin`  o`zine  ta`n  o`zgesheliklerinen  biri  territoriyasinda  Respublika  basqariw  sho`lkemleri 

jaylasqanlig`i menen de belgilenedi. G`a`rezsizlik maydani, Orayliq Amir Timur muzeyi, Botanika 

bag`i, Alay bazari usi jerde jaylasqan. 

 

6.  Chilanzar  rayoni  -  1963-jili  Tashkenttin`  qubla-batis  bo`liminde  du`zilgen.  Xalqi  216,1 min`  adam,  maydani  boyinsha  Tashkent  qalasinin`  9,4%-in,  xalqinin`  10,1%  iyeleydi.  2000-jili 

Tashkent qalasi boyinsha islep shig`arilg`an sanaat o`niminin` 5,6%-in beredi. Rayonda uliwma 51 

sanaat ka`rxanasi bar. 

 

Territoriyasinda  Tashkent  ma`mleketlik  ekonomika  universiteti,  Ma`mleket  ha`m  ja`miyet qurilisi  akademiyasi,  ja`ha`n  tiller  instituti,  15-ten  artiq  ilimiy-izertlew  ha`m  proektlestiriw 

institutlari,  37  orta  mektep,  3  akademik  litsey,  16  emlewxana  jaylasqan.  Oliy  Ma`jilis  imarati, 

Muhimiy  teatri,  Xaliqlar  Doslig`i  sarayi,  O`zbekstan  Milliy  bag`i,  Tashkent  avtovokzali,  h.b.  usi 

rayon territoriyasinda jaylasqan. 

 

7.  Sirg`ali  rayoni  -  1967-jili  du`zilgen,  ol  Tashkenttin`  qubla  ta`repinde  jaylasqan.  Xalqi 153,9 min` adamnan ibarat (2001-j.). Maydani boyinsha Tashkent qalasinin` 15,8%, xalqinin` bolsa 

7,2%-in  quraydi.  Sanaat  o`nimleri  u`lesi  boyinsha  7,0%-in  beredi.  Rayonda  uliwma  34  sanaat 

ka`rxanasi bar. Sirg`ali rayoni Tashkenttegi Bektemir rayoninan keyin joqari oqiw orni jaylaspag`an 

2-shi rayon esaplanadi. 

 

8.  Sabir  Raximov  rayoni  -  Tashkent  qalasinin`  arqa-batisinda  1970-jili  du`zilgen.  Xalqi 279,6  min`  adam  (2001-j.).  Bul  rayonda  Tashkent  sanaat  o`niminin`  4,7%  o`nimi  jaratiladi. 

Rayonda  uliwma  55  sanaat  ka`rxanasi  bar.  Territoriyada  ja`ne  15  ilimiy-izertlew  ha`m 

proektlestiriw  institutlari,  O`zbekstan  Milliy  universiteti,  Tashkent  Ma`mleketlik  Texnika 

universiteti, N2 Tashkent meditsina instituti, 6 orta arnawli oqiw orni jaylasqan. 

 

9.  Akmal  Ikramov  rayoni  -  Tashkent  qalasinin`  shig`isinda  1977-jili  du`zilgen.  Xalqi  225 min`  adam.  Maydani  boyinsha  7,3%-ke,  xalqinin`  sanina  qaray  19,5%-ke  ten`.  A.Ikramov  rayoni 

sanaat  o`nimi  ko`lemine  qaray  Tashkent  sanaat  kompleksindegi  en`  ku`shsiz  rayonlardan 

esaplanadi.  Rayonda  uliwma  26  sanaat  ka`rxanasi  bar.  Bul  jerde  joqari  oqiw  orinlarinan  Ja`ha`n 

tilleri  universiteti,  Yuridik  texnikumi,  37  orta  mektep,  2  akademik  litsey  ha`m  Farhod  bazari 

jaylasqan. 

 

10. Xamza rayoni - Tashkenttin` qubla-batisinda jaylasqan. Xalqi 209,2 min` adam, maydani boyinsha Tashkent qalasinin` 80,6%-in iyeleydi. Xamza rayoni sanaat o`niminin` ko`lemi boyinsha 

Tashkent qalasinin` en` qu`diretli rayoni esaplanadi. 2000-jili sanaat o`nimlerinin` ko`lemi 22,5%-ti 

quradi. 

 

Rayonda  54  sanaat  ka`rxanalari  bar.  Olardan  irileri:  Chkalov  atindag`i  Tashkent  aviatsiya islep shig`ariw birlespesi, Tashselmash h.b. Sonday-aq rayon territoriyasinda teplovoz ha`m vagon 

(depolari, I.A.Prezidiumi, Ilimiy-izertlew institutlari, 1-Tashkent meditsina instituti, 35 orta mektep 

h.b. jaylasqan. 


 

11. Bektemir rayoni - 1990-jili du`zilgen. Onin` territoriyasi Tashkenttin` qubla shig`isinda 

jaylasqan  bolip,  bul  jerde  Shirshiq  da`r`yasi  ag`ip  o`tedi.  Xalqinin`  sani  29  min`  adam  (2001-j.). 

Tashkent  qalasi  xalqinin`  1,3%-in  quraydi.  Sog`an  qaramastan  Tashkent  qalasinin`  sanaat 

o`niminin` ko`leminde Bektemir rayoninin` u`lesi 11,2%-ke ten`. Rayonda 26 sanaat ka`rxanasi bar. 

Sotsialliq  infrastruktura  shaqapshalarinan  5  orta  mektep,  15  mektepke  shekemgi  ta`rbiya  orinlari, 

sawda, meditsina xizmeti shaqapshalari bar. 

 

Joqaridag`ilardan  ko`rinip  turg`aninday  Tashkent  qalasi  rayonlari  tu`rlishe  ekonomikaliq ha`m sotsialliq sha`rt-sharayatlarda rawajlaniw imkaniyatlarina iye. 

 

  

 

III-Bap. Mirzasho`l ekonomikaliq rayoni.  

O`zbekstannin` Mirzasho`l regioni o`z quramina Jizzaq ha`m Sirda`r`ya wa`layatlarin aladi. 

Onin`  maydani  25,6  min`  km

2

  bolip,  Respublika  territoriyasinin`  5,7%-in  quraydi.  Jan`a  jerlerdi o`zlestiriw,  regiondi  sotsialliq-ekonomikaliq  rawajlandiriw    maqsetinde  payda  bolg`an. 

Ekonomikaliq  rayon  Respublika  orayinda  jaylasqan  bolip,  regionda  rayon,  tegislik,  taw  janbawiri 

ha`m  tawli  jerlerdin`  qosilip  ketkenligi,  ta`biyiy  sharayatinin`  ha`r  qiylilig`i  tu`rli  xojaliq 

tarmaqlarin rawajlandiriwg`a sha`rayat jaratadi. 

 

Ma`mlekette  miynettin`  bo`listiriliwinde  rayonda  ko`p  issi  ha`m  uzaq  vegetatsiya  da`wirin talap  etiwshi  eginlerdi  (paxta,  pille,  g`a`lle,  paliz)  jetistiriwge,  ju`zimgershilik,  sanaatta 

elektroenergetika,  qurilis  materiallari,  jen`il,  aziq-awqat  tarmaqlarina  qa`niygelesken.  Aqirg`i 

jillarda bul jerde taw-ka`n, ximiya, toqimashiliq sanaatlari da rawajlanip barmaqta. 

 

Ekonomikaliq rayondi qurawshi, territorial du`zilisine qaray bir-birine derlik uqsamaytug`in Sirda`r`ya ha`m Jizzax wa`layatlari ta`biyiy sha`rayati ha`m paydali qazilmalarg`a qaray bir qansha 

bir-birinen pariq qiladi. 

Jizzax wa`layati 

 

Jizzax  wa`layati  territoriyasinin`  u`lkenligine  qaray  ekonomikaliq  rayonda  salmaqli  orin iyelegen  halda  administrativlik  du`zilisi  boyinsha  12  rayon,  8  qala  ha`m  8  qalashadan  ibarat. 

Maydani 20,4 min` km

2

 bolip, xalqi (2001-j.) 991 min` adam yaki Mirzasho`l regioninin` xalqinin` 60,7%-ine ten`. 

 

Geografiyaliq  orni  ha`m  ta`biyiy  bayliqlari.  Jizzax  wa`layati  Respublikamizdin`  orayliq regioninda  jaylasqan  bolip,  territoriyasinin`  uzinlig`i  shig`istan-batisqa  qaray  150  km,  qubladan-

arqag`a  175  km.di  quraydi.  Regionnin`  rawajlang`an  Tashkent  ha`m  Samarqand  wa`layatlari 

ortasinda  jaylasqanlig`i  onin`  ekonomikaliq-sotsialliq  rawajlaniwina  ha`r  ta`repleme  ko`mek  berip 

kelmekte.  Wa`layat  qon`si  Sirda`r`yadan  pariq  qilip,  tu`rli  paydali  qazilmalarg`a  bay  ekenligi 

menen  ajiratilip  turadi.  Baxmal  Zamin,  G`allaarol,  Jizzax,  Forish,  Zarbdor  rayonlarinda  mineral 

shiyki  zat  zapaslari:  altin,  gu`mis,  vol`fram,  qorg`asin,  marmor,  molibden,  volostanit,  ha`k  tas, 

granit, korund bar. 

 

Xalqi  ha`m  miynet  resurslari.  Jizzax  wa`layatinin`  xalqi  (2001-j.)  991  min`  adam, ko`pshiligi  awilliq  orinlarda  jasaydi.  Tig`izlig`i  1  km

2

  qa  48,5  adam.  Xaliq  territoriya  boylap  bir tegis jaylaspag`an. Regionda xaliq tiykarinan ta`biyiy ko`beyiw esabinan asip baratir. 

 

Geodemografiyaliq  protsesslerdegi  territorial  pariqlardi  to`mendegishe  ajiratip  ko`rsetiw mu`mkin. 

 

1. Ta`biyiy o`siwi en` joqari bolg`an rayonlar - Baxmal, Zamin, Jizzax.  

2. Ortasha ko`rsetkishke iye rayonlar - Zarbdor, Farish, Yangiobod, Dosliq. 

 

3.  Ta`biyiy  o`simi  salistirmali  pa`s  bolg`an  rayonlar  -  Arnasay,  Zafarabad,  Paxtakor, Mirzasho`l ha`m Jizzax qalasi. 

 

Xaliqtin`  quraminda  jergilikli  milletler  ko`p  sanli  bolip,  onin`  85%-ke  jaqinin  o`zbekler quraydi.  Ekinshi  tu`p  xaliq  -  qazaqlar,  tiykarinan  Farish,  Arnasay,  Mirzasho`l,  Zaforabad 

rayonlarinda jasaydi ha`m bulardan basqa qizg`izlar, ta`jikler, ruslar, tatarlar bar.  

Jizzax  wa`layati  uliwma  xalqinin`  47,2%  (2001-j.)  miynet  resurslarinan  ibarat  ha`m  olar 

jilina  24,2  min`  adamg`a  ko`beyip  barmaqta.  Ekonomikaliq  aktiv  xaliq  295  min`,  ra`smiy 

jumissizlar  sani  1,2    min`di  quraydi.  Jizzax  Respublikada  urbanizatsiya  da`rejesi  pa`s  bolg`an 

wa`layat esaplanadi. 

 

Xojalig`i.  Jizzax  wa`layatinin`  xojalig`i  ma`mleketimizdin`  barliq  territoriyalari  siyaqli agrar-industrial rawajlaniw jolinan baratirg`anlig`in ko`remiz.  

Mirzasho`l  territorial  islep  shig`ariw  kompleksinen  wa`layat  xojaliq  qa`niygelesiwi 

paxtashiliq  penen  baylanisli  tarmaqlar  tiykarg`i  orindi  iyeleydi.  Sanaatta  ren`li  metall  rudalardi 

qazip  aliw,  aziq-awqat  ha`m  jen`il  sanaat  tarmaqlari  o`z  aldina  a`hmiyetke  iye.  Bul  tarmaqlardi 

rawajlandiriw territoriyada mu`mkinshiliktin` tu`rli formalarina baylanisli ka`rxanalardi payda etiw 

bazar infrastrukturasin qa`liplestiriw tiykarinda alip barilmaqta. 

Sanaati. Jizzax wa`layati jalpi ishki o`nimnin` 19,9%-i sanaat u`lesine tuwra keledi. Sanaatta 

akkumulyatorlar,  mebel,  plastmassa  buyimlar,  jipek  gezleme,  trikotaj,  kiyim-kenshekler,  temir-

beton buyimlar, tu`rli qurilis materiallari, paxta mayi, un, aziq-awqat o`nimlerin islep shig`ariwg`a 

qa`niygelesken 40-qa jaqin ka`rxana iskerlik ko`rsetpekte. Janilg`i energetika kompleksi Sirda`r`ya 

wa`layatinan  pariq  qilg`an  halda  uliwma  rawajlanbag`an.  Taw-ka`n  sanaatinda  ren`li  metallar, 

usinnan  Quytoshdan  1937-jildan  berli  vol`fram-molibden  rudalarin,  Marjanbulaq  ka`nlerinen  altin 

ha`m  Quytoshta  volostanit,  marmor  granit,  Forshi  rayonindag`i  qorg`asin,  rux  qazip  alinatug`in 

U`shqulaq, Bokoz ka`nleri bar. Ximiya ha`m mashinasazliq tarawinda irrigatsiya ha`m melioratsiya 

maqsetlerinde  isleniletug`in  polietilen  qubirlar  ha`mde  polietilen  plenkalar  islep  shig`ariw  jolg`a 

qoyilg`an.  Qurilis  materiallari  sanaati  bir  qansha  jaqsi  rawajlang`an  bolip,  ol  wa`layat  xaliq 

xojalig`inin` qurilis materiallarina bolg`an talabin qanaatlandiradi. 

Sanaat tarmaqlarinda jen`il sanaat ta tez rawajlang`an bolip, onin` tiykarin jergilik shiyki zat 

ha`m  awil-xojaliq  o`nimlerin  qayta  islew  quraydi.  Paxta  talshig`in  islep  shig`ariw  63,5  min` 

tonnag`a  ten`  (2000-j.)  bolip,  talshig`i  ajiratip  aling`an  texnik  shigit  may  kombinatlarinda  qayta 

islewge  jo`netiledi.  Birgelikte  «gumis  talshiq»  (O`zbekstan-Ta`jikstan),  «Bazal`t»  (O`zbekstan-

Ukraina), «Jibri» (O`zbekstan-Angliya) ka`rxanalari Jizzax qalasinda du`zilgen. Aziq-awqat sanaati 

ishki imkaniyatlar tiykarinda jumis alip barip atir. Olardan Baxmal, “allearal, Paxtakor rayonlarinda 

su`t,  Jizzax,  Arnasoy,  Dustlik  ha`m  Jizzax  qalasinda  miywe  ha`mde  palizlardi  qayta  isleytug`in 

ha`m  shirin  ishimliklerdi  tayarlawshi  ka`rxanalar  islep  turipti.  Un-nan  sanaati  Jizzax  ha`m 

“allaaralda  jaylasqan.  Ha`zirge  kelip  uliwma  10-g`a  jaqin  shet  el  firmalari  menen  birgelikte  qospa 

ka`rxanalar  sho`lkemlestirilgen.  Bunday  birge  islesiw  baylanislari  region  sotsial-ekonomikaliq 

jag`dayin joqarilatiwg`a imkaniyat beredi. 

Awil-xojalig`i.  Jizzax  wa`layati  jer  betinin`  du`zilisi  ha`m  awil-xojalig`ina  qa`niygelesiwin 

itibarg`a alip, oni bir-birinen keskin pariq qiliwshi rayonlarg`a ajiratiw mu`mkin. 

 

Birinshi  rayong`a  sharwashiliq,  bag`shiliq,  ju`zimgershilik  ha`m  diyxanshiliqqa qa`niygelesken  Baxmal,  G`allearal,  Zamin  ha`m  Forish  rayonlari  kiredi.  Bul  rayon  maydani 

wa`layat uliwma territoriyasinin` 79,5%-in iyeleydi. 

 

Ekinshi  rayong`a  wa`layattin`  20,4%  danin  iyelegen  Paxtakor,  Jizzax,  Zarbdor,  Zafarabad siyaqli  qalg`an  barliq  tegislik  bo`liminde  jaylasqan,  tiykarinan  paxtashiliq,  pilleshilik,  paliz 

eginlerin jetistiriw ha`m sharwashiliqqa qa`niygelesken rayonlar kiredi. 

 

Jizzax  wa`layati  Respublika  uliwma  jer  maydaninin`  4,6%  iyelegen  halda  uliwma  awil-xojaliq  jerlerinin`  u`lesi  4,7%-ke  ten`.  Suwg`arilatug`in  jerler  maydani  248  min`  gektar,  su`rilgen 

jerler 452, jaylaw ha`m otlaqlar 13 min` gektarg`a jaqin, qalg`an bo`limin ko`p jilliq eginler ha`mde 

boz jerler quraydi. Wa`layat respublikada jetistiretug`in paxtanin` 4,8%-ke jaqinin, da`nnin` 71,4%-

in,  kartoshkanin`  1,9%-in  jetkizip  beredi.  Awil-xojalig`inda  taw,  taw  aldi  ha`m  adir  zonalarinda 

qarizg`ar diyxanshiliq (biyday, noqat, paliz eginleri, bag`shiliq) qilinadi. Barliq rayonlardin` 9-inda 

paxta  jetistiriledi.  2000-jil  105,3  min`  ga.g`a  paxta  egilip,  onnan  155,5  min`  tonnag`a  jaqin  hasil 

alindi.  Wa`layattin`  Jizzax,  Zamin,  G`allearal,  Baxmal  rayonlarinda  pilleshilik  rawajlang`an.  Bul 

tarawdag`i u`lken imkaniyatlardi esapqa alip, O`zbekstan-Ta`jikistan «Gu`mis tala» jipek talshig`in 

tayarlaytug`in qospa ka`rxana qurilg`an. Taw aldi ha`m tawli regionlarina kiriwshi rayonlarda go`sh 

bag`darindag`i  sharwashiliq  rawajlanbaqta.  Bularg`a  qoyshiliq  Baxmal,  “allaral  rayonlardag`i shoshqashiliq na`silshilik fermalarin, jilqishiliqta Jizzax rayonindag`i at sporti mekteplerine xizmet 

qilatug`in «Ravot» na`silshilik xojalig`in misal etie keltiriw mu`mkin. 

Ha`zirgi  waqitta  wa`layatta  awil-xojalig`i  o`nimlerin  qayta  islew  bazar  infrastrukturasin 

du`ziw  xaliqtin`  jumissiz  qalg`an  qatlamin  jumis  penen  ta`miyinlew,  aziq-awqat,  qurilis,  jen`il 

sanaat tarmaqlarinda kishi ha`m orta isbilermenlikti rawajlandiriw basli a`hmiyetke iye. 

Transporti.  Jizzax    wa`layatinda  transporttin`  bazi  tu`rleri,  yag`niy  temir  jol,  avtomobil, 

hawa  transporti  bar.  Biraq  tiykarg`i  transport  tu`ri  avtomobil  bolip,  ol  barliq  wa`layatlardi  bir-biri 

menen  baylanistiradi.  Wa`layatta  uliwma  avtomobil  jollari  36,8  min`  km.di  quraydi.  1427  km  jol 

ma`mleket, 248 km wa`layat, 1330 km jol xojaliq ha`m ka`rxanalarg`a tiyisli. Respublikanin` basqa 

wa`layatlari  menen  baylanis  etiwde  U`lken  O`zbek  traktinin`  a`hmiyeti  u`lken.  Wa`layat 

territoriyasinan  Tashkent-Samarqand  qalalarin  baylanistiratug`in  temir  jollar  (1217  km)  o`tken. 

Bunnan tisqari, ma`mleket a`hmiyetine iye bolg`an gaz qubirlari elektr o`tkizgish shaqapshalarinin` 

(Sirda`r`ya JESdan) o`tkenligi territoriya ekonomikasin rawajlandiriwda o`z aldina a`hmiyetke iye. 

Hawa  transportinda  Jizzax  qalasinan  Respublikanin`  basqa  wa`layat  oraylarina  baylanis  joli 

ornatilg`an.  Uliwma  maydani  18  km

2

  bolg`an  U`shtepa  aeroporti  bar.  1997-jilda  Jizzax  qalasinda uzinlig`i 14 km bolg`an troleybus joli iske tu`sirilgen. 

Sirtqi  ekonomikaliq  baylanislar.  Jizzax  wa`layatinin`  ekonomikaliq  iskerligin  ken` 

komplekste rawajlandiriw ushin ha`r ta`repleme qolay ta`biyiy imkaniyatlar bar. Sol sebepli de Ulli 

Britaniya,  Germaniya,  Turkiya,  Qitay,  Rossiya,  Ukraina,  Ta`jikstan  siyaqli  ma`mleketler  menen 

baylanislar  ornatilg`an.  G`a`rezsizlikke  eriskennen  keyin  wa`layatta  30-dan  artiq  qospa 

ka`rxanalarg`a  tiykar  salindi.  Sirtqa  shig`arilatug`in  o`nim  tu`rlerine  paxta  talshig`i,  gu`njara, 


Katalog: lektions -> geografiya
geografiya -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
geografiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> MA’ruzalar matni mavzu: kirish. Topografiya va kartografiya fanlarining maqsadi va vazifalari Reja

Download 0.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling