O‘zbеkistоn rеspublikаsi хаlq tа’limi vаzirligi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/9
Sana16.02.2020
Hajmi5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

                                    
                               
O‘ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI  
 
ХАLQ TА’LIMI VАZIRLIGI 
 
 
NАVОIY VILОYAT PЕDАGОG KАDRLАRNI QАYTА  
 
TАYYORLАSH VА MАLАKАSINI ОSHIRISH INSTITUTI 
 
―Ijtimoiy fanlar va ma‘naviyat asoslari ta‘limi‖ kafedrasi 
 
 
TARIX FANIDAN    SINFLAR KESIMIDA  TESTLAR TO‘PLAMI 
 
USLUBIY  TAVSIYA 
 
 (Umumta‘lim maktablarida foydalanish uchun)
  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Tuzuvchi-to‘plovchi:  F.Fayziyeva    –    Ijtimoiy fanlar va ma‘naviyat asoslari  
                                                                      ta‘limi kafedrasi katta o`qituvchisi  
 
 
Taqrizchi: 
  R.Rajabov                      -   Ijtimoiy fanlar va ma‘naviyat asoslari  
                                                                       ta‘limi kafedrasi dotsenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ushbu metodik tavsiya umumta‘lim maktablarida Tarix fani o‗qituvchilari o‗quvchilarni bilimini 
baholashda foydalanishlari uchun tavsiya etiladi.   
Ushbu  metodik tavsiya  institut Kengashininig  2014- yil ―3‖ -iyun _4  -sonli qaroriga  muvofiq        
tasdiqlandi. 

 

                                              Tarix 6-sinf       
                                             T  E  S  T  L  A  R .  
1. Qadimgi bitiklar bilan qaysi fan shug‗ullanadi? 
A) numizmatika     B) arxeologiya    C) antropologiya  *D) epigrafika 
2 .Qadimgi numizmatika - bu ... 
A) tilshunoslik fani  
B) *tangashunoslik fani    
C) qazishmalar fani  
D) bitikshunoslik fani 
3.Eng qadimgi shaharlar va davlatlar tashkil topish davrini olimlar nima deb ataydiiar?  
A)* sivilizitsiya        B) diktatura     C) demokratiya      D) respublika 
4. Dastlabki sivilizalsiya tarixi qayerdan boshlangan edi? 
A)Qadimgi Yunoniston  B)Qadimgi Rim C)0‘rta Osiyo *D)Qadimgi Sharq 
5.Qadimgi dunyo tarixi qaysi voqeagacha davom etgan? 
*A)G‗arbiy Rim imperiyasini qulashi 
 
B) Sharqiy Rim imperiyasini qulashi 
C) Yer yuzida odamning paydo bo‗lishi 
D)Eng qadimgi shahar-davlatlar tashkil topish 
6.Qadimgi dunyo tarixi qaysi manbalar asosida o‗rganiladi? 
A)arxeologik va antopologik manbalar        B) etnografik va lingvistik 
C) numiznatik va yozma manbalar 
*D)arxeologik va yozma manbalar 
7. Qadimgi dunyo tarixini o‗rganishda qaysi yozma manbalar katta ahamiyat kasb etadi? 
A) O‗rta Osiyo tarixchi va geogriflarning asarlari   
 B) hind va xitoy tarixchi va geograflaming asarlari 
С) yunon va rim tarixchi va geograflarning asarlari 
*D) yunon, rim va xitoy tarixchi va geograflaming asarlari 
8. Qadimgi dunyo tarixi qanday yozma manbalarda o‗z aksini topgan? 
A)*Qadimgi Sharq, Yunoniston va Rim saroy ayonlari va podsholarining turli 
yilnomalari, qonunlar majmui biografiyalarida 
B)Qadimgi Sharq saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmui, 
biografiyalarida 

 

C) Yunoniston saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmuyi, 
biografiyalarida 
D) Rim saroy ayonlari va podsholarining turli yilnomalari, qonunlar majmuyi, 
biografiyalarida 
9. Qadimgi dunyo tarixining yozma manbalarida nimalar haqida hikoya qilinadi? 
A) yurishlar va janglar haqida hikoya qilinadi 
B) ibodatxonalar, saroylar va qal‘alar qurilishi haqida hikoya qilinadi 
C) qadimgi fanlar va san‘at haqida hikoya qilinadi 
D *yurishlar va janglar, ibodatxonalar, saroylar va qal‘alar qurilishi, hunarmandchilik 
va dehqonchilik, qadimgi fanlar va san‘at haqida hikoya qilinadi 
10. "Marhumlar kitobi" va "Piramklalar matnlari" qaysi xalq tarixi haqida hikoya qildi? 
A) yahudiylar tarixi 
B) hindlar tarixi 
C) O‗rta Osiyo xalqlari tarixi 
*D) misrliklar tarixi 
11. Quyida ko‗rsatilgan manbalardan qaysi biri yahudiylar tarixi haqida ma‘lumot 
beradi? 
A)"Avesto"      B)*"BibIiya"    C)"Rigveda"   D) "Marhumlar kitobi" 
12. "Rigveda" - bu ... 
A)*hindlar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba  
B) misrliklar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba  
C) yunonlar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba  
 D) yahudiylar tarixidan hikoya qiluvchi yozma manba 
13. Quyida ko‗rsatilgan manbalardan qaysi biri O‗rta Osiyo xalqlari haqida hikoya 
qiladi?  
A) "Bibliya"    B) "Rigveda"   C) "Marhumlar kitobi"   *D) "Avesto 
14.Yilnomalar - bu ... 
A)urushlarni qayd etib borilishi        C) hukmdorlami qayd etib borilishi 
B)*voqealarni yilma-yil qayd etib borilishi  D) sulolalami qayd etib borilishi 
15. Qazishma ishlarini olib boruvchi olimlar nima deb nomlanadi? 
A)*Arxeolog       B)Antropolog      C) Etnograf     D)Lingvist 
 

 

16. Antropolog olimlar qanday ishlar bilan shug‗ullanadi?  
A) Qadimgi odamlarning suyaklarini tiklaydi     B) Qadimgi odamlarning yashash 
joylarini aniqlaydi 
C) *Qadimgi odamlarning tillarini o‗rganadi       D) Qadimdi tangalarni o‗rganadi 
17.Qadimgi odamlarning urf-odatlarini o‗rganuvchi fan nima deb ataladi?  
 A) Antropologiya    B) Arxeologiya    C)* Etnografiya      D) Lingvistika 
18.Qadimgi tillarni o‗rganuvchi olimlar - bu ... 
A) Etnograflar       B) Antropolog     C) Arxeologlar    D)*Lingvistlar 
19. Quyidagi qaysi javob moddiy ntanbalarga taaluqli emas? 
A) Sopol idishlar B) Mehnat qurollari C) Zebi-ziynat buyumlari *D) Kitoblar 
20. O‗zbekiston tarixining eng qadimgi yozma manbasini aniqlang. 
A) Behistun yozuvlari                * B) Avesto 
C) Gerodotning "Tarix" kitobi  D) Slrabonning "Geografiya" asari 
21. Ma‘lumki, fors shohi Doro I o‗zining Behustun bitiklari orqali O‗rta Osiyoliklar 
haqida xabar bergan. Bu yozuvlar yozilgan Behistun qoyalari qayerda joylashgan? 
A) *Erondagi Kirmonshoh shahri yaqinida     C) Iroqdagi Basra shahri yaqinida 
B) Erondagi Tehron shahri yaqinida               D) Iroqdagi Bag‗dod shahri yaqinida 
22. Doro I o‗zi yozdirgan Behustun bitiklari qaysi tillarda yozilgan? 
A) fors, arab, bobil B) fors, bobil, oromiy  C) tors, arab, yunon D) *fors, bobil, elam 
23. Cerodot nechanchi asrda yashab o‗tgan? 
A)mil. av. IV asr   B)*mil. av. V asr C)mil. av. VI asr D)mil. av. Ill asr 
24. Buyuk yunon tarixchisi Cerodotning mashhur asarini aniqlang. A)"Geografiya" 
B)"Tarix" 
C)*"Buyuk Aleksandr tarixi" D)"Tarixiy yilnomalar" 
25. "Avesto"g» ko‗ra, jamiyatni idora qilishning qanday tizimi mavjud bo‗lgan?  
A) Oqsoqollar kengashi B) Respublika  C) Xalq yig‗lishi 
D) *Urug‗-urug‗ jamoasi-hududiy qo‗shnichilik jamoasi-qabila-qabilalar   ittifoqi-davlat 
26. Strabonning eng mashhur asarini aniqlang. 
A)*"Geografiya"        В)" Buyuk tarix"    C) "Tarix"      D)"Buyuk Aleksandr tarixi" 
27. Strabon nechanchi asrda yashab o‗tgan? 

 

A) milodiy I asr oxiri   B) milodiy 1 asr o‗rtasi   C) milodiy I asr boshi D) *mil. av. I asr 
oxiri 
28. Quyidagi qaysi asar buyuk xitoy tarixchisi Sima Szyan qalainiga niansub?  
A)"Geografiya"     B)*"Tarixiy yilnomalar"    C) "Tarix"       D)"Buyuk Aleksandr 
tarixi" 
29. Mashhur Xitoy tarixchisi Sima Szyanning "Tarixiy yilnomalar" nomli asari yurtimiz 
haqida qanday ma‘lumotlarni beradi? 
A) yurtimizning qadimgi aholisi haqida ma‘lumotlarni beradi 
B) yurtimizning qadimgi davlatlari haqida ma‘lumotlarni beradi 
C) yurtimizning tabiati haqida ma‘lumotlarni beradi 
D) *yurtimizning qadimgi aholisi va davlatlari haqida ma‘lumotlanii beradi 
30. Rim tarixchisi Kvint Kursiy Rufning asarini belgilang. 
A) "Geografiya"   B)"Umumiy tarix"    C)"Tarix"    D)*"Buyuk Aleksandr tarixi" 
31. Rim tarixchisi Kvint Kursiy Ruf nechanchi asrda yashagan? 
A) mil. av. IV asr B) mil. av. V asr C) mil. av. VI asr  D) *milodiy I asr 
32. Yunon tarixchisi Arrianning yozgan asarini aniqlang? 
A)"Geografiya"   B)"Tarix"  C)"Umumiy tarix"    *D) "Aleksandning harbiy yurishlari" 
33. Yunon tarixchisi Arrian nechanchi asrda yashagan? 
A) milodiy I asr  B)* milodiy П asr    C) milodiy III asr  D) milodiy IV asr 
34. Quyidagi qaysi tariichilar Makedoniyalik Aleksandrning Markaziy Osiyoga harbiy 
yurishlari haqidagi ma‘lumotlarni beradi? 
A) Ksenofont va Ktesiy B) *Kvint Kursiy Ruf va Arrian 
C) Gerodot va Strabon D) Strabon va Kvint Kursiy Ruf 
35. "Avesto",Behistun bitiklari va yunon-rim tarixchiiarining asarlarida o‗lkamiz haqida 
qanday ma‘lumot beriladi? 
A) *o‗lkamizda yashagan qadimgi xalqlar, alohida joylar, tog‗lar, daryolar va ko‗llar, 
afsonaviy qahramonlar va podsholar nomlari, mamlakatimiz xalqlarining turmushi, dini, 
madaniyati, iqtisodiy va siyosiy tuzumi to‗g‗risida 
B) o‗lkamizda bo‗lib o‗tgan qo‗zg‗olonlar haqida    C) o‗lkamiz madaniyali, san‘ati va 
ilm-fani haqida 

 

D) o‗lkamizning tabiati, qadimgi xalqimizning urf-odatlari haqida 
36. Qadimgi so‗g‗d yozuvi qaysi asrlarda shakllangan? 
A) mil. av. V-1V asrlarda                   B) mil. av. IV-1II asrlarda 
C) mil. av. 1I-I asrlarda                      D)*mil. av. 1I1-U asrlarda 
37. Quyidagi qaysi hududlar qadimgi tuzumda eng dastlabki sivilizatsiya markazlari 
bo‗lgan? 
l) Nil daryosi vodiysi;   2) Apennin yarimoroli;   3) Peririey yarimoroli; 4)Dajla va Frot 
daryolari oralig‗i;   5) Sirdayo va Amudaryo vodiylari;      6) Kavkazorti  
A)l,2,3,4,5,6      B) *1,4,5       C) 1,2,6      D)2,3,5 
38. O‗lkamiz tarixiga tegishli eng qadimgi yozma yodgorliklar qanday buyumlarga 
bitilgan? 
1) tosh; 2) sopol; 3) papirus; 4) kumush; 
5) qog‗oz;    6) yog‗och;     7) shisha buyumlar;      8) charim buyumlar 
A)l, 2,3,7     B) 2,3,5,6,8 C)* 1,2,4,6,8    D) 1,2,4,6,7 
39. Qachondan boshlab Kichik Osiyo shaharlarida yashagan yunonlar yurtimizning 
aholisi, viloyatlari haqidagi ma‘lumollarga ega bo‗lganlar? 
A) *mil. av. VI-V asrlardan B) mil. av. 1V-1I1 asrlardan 
C) mil. av. VIH-V1I asrlardan D) mil. av. Vll-Vl asrlardan 
40. Qadimgi yozma manbalarda O‗zbekistonning ayrim viloyatlari qanday nomlar bilan 
mashhur bo‗lgan? 
l)"lkki daryo oralig‗i"; 2) "Ming shahar o‗lkasi"; 3) "Yuksak bayroqli go‗zal mamlakat"; 
4) "Qora tuproq yerli o‗lka";    5) "Saklar mamlakati";     6) "Buzoqchalar mamlakati"; 
7) "Sayhun va Jayhun oralig‗ i";     8) "Serquyosh o‗lka"  
A)l,2,5,8     B)l,2,3,7      C)2,4,5,6      D)*2,3,8 
41. O‗zbekistonning qadimgi aholisi Sharqda ...davrda madaniy aloqalar yanada 
kuchaydi. 
A) *yirik saltanatlar gullab-yashnagan       B) temir kashf etilganidan 
C) ilk davlatlar tashkil topgan                    D) qabilalar o‗rtasida nizolar keskinlashgan 
42. Qachondan boshlab O‗zbekistonning qadimgi aholisi bllan Qadimgi Sharq elatlari 
o‗rtasida keng madaniy aloqalar boshlagan? 

 

A) bundan 4-3 ming yillar avval                 B)* bundan 5-4 ming yillar aval 
C) bundan 3-2 ming yillar avval                   D) bundan 6-5 ming yillar aval 
43. Sharqda qadimgi yirik saltanatlar qachon gullab-yashnadi? 
A) mil. av. Ill ming yillikda B) mil. av. IV ming yillikda 
 C)rnil. av. V ming yillikda D)*mil. av. I ming yillikda 
44. So‗g‗d tilidagi yozma yodgorliklar Markaziy Osiyo, Sharqiy Turkiston, Pokiston va 
Mo‗g‗uliston zaminidan topib tekshirilishining sababini aniqlang. 
A)* Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yaratilgan madaniyat so‗g‗dlarning yangi 
yerlani o‗zlashtirish faoliyati   va so‗g‗d savdogarlarining Buyuk Ipak yo‗lidagi 
harakatlar bilan bog‗lanishi 
B) Buyuk Ipak yo‗lidagi mamlakatlarda so‗g‗d tilining qo‗llanilishi 
C) So‗g‗d olimlarinuig Sharqiy Turkiston, Pokiston va Mo‗g‗uliston zaminida faoliyat 
ko‗rsatganliklari 
D) Markaziy Osiyo, Sharqiy Turkiston, Pokiston va Mo‗g‗uliston zaminidan ko‗plab 
ilm toliblarining So‗g‗diyonada o‗qiganliklari tufayli 
45. Turmush vs mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi 
nima deb nomlanadi? 
A) matriarxat        B) urug‗       C)* ibtidoiy to‗da     D) patriarxat 
46. Urug‗ - bu ... 
A)* birgalikda yashagan va mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-
yarog‗larga ega bo‗lgan qarindoshlar jamoasi 
B) turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi 
C) eng qadimgi tuzum rivojidagi bir bosqich bo‗lib, qarindoshlik munosabatlari ona 
tomonga qarab belgilanib, urug‗ va oila boshlig‗i ayol kishi bo‗lgan davr 
D) insoniyat rivojining shunday bosqichidirki, unda erkak kishi jamiyat hayotida 
yetakchi mavqega ega bo‗lib, qarindoshlik munosabatlari ham ota tomonga qarab 
belgilangan davr 
47. Insoniyat tarixining barcha mehnat qurollari umumiy bo‗lgan va hamma baravar 
ishlagan davr nima deb ataladi? 
A) ibtidoiy to‗da     B)* ibtidoiy jamoa tuzumi C) eng qadimgi urug‗chilik tuzumi       

 

D) patriarxat 
48. Qarindoshlik munosabatlari ona tomonga qarab belgilanib, urug‗ va oila boshlig‗i 
ayol kishi bo‗lgan davr qanday nom bilan ataladi? 
A) ibtidoiy to‗da   B)patriarxat       C)eng qadimgi urug‗chilik tuzumi     D) *matriarxat 
49. Erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqeiga ega bo‗lib, qarindoshlik 
munosabatlari ota tomoniga qarab belgilanadigan davr nomini aniqiang. 
A)matriarxat      B)harbiy demokratiya     C) eng qadimgi urug‗chilik tuzumi    
D)*patriarxat 
50. Eng qadimgi urug‗chilik tuzumi qaysi davrni kelishi bilan nihoyasiga yetdi? 
A) harbiy demokratiya        B) matriarxat       C) eneolit       D) *patriarxat         
51. Ma‘lumki, eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini toshdan yasagan. 
Bunday davrni arxeologlar qaysi nom bilan atashgan?  
A) mis-tosh asri  B) paleolit C) neolit     D) *tosh asri 
52. Tosh asri arxeolog olimlar tomonidan necha bosqichga ajratiladi?  
A) to‗rtta      B)* uchta        C) ikkita       D) beshta 
53. Yer yuzidagi odamlar qaysi xususiyatlari bilan hayvonot dunyosidan ajralib turgan? 
A) yozishni bilganligi va mehnat quroli bilan ov qilishi bilan 
B) turar joylarda istiqomat qilganligi bilan                    C) yuz tuzilishi va ongi bilan  
D)*qaddi-qomatini tik tutib yurishi, mehnat qurollarini yasash va ularni  ishlatishni 
bilishi bilan 
54. O‗ta oddiy tosh qurollari yasashni biladigan eng qadimgi odam suyaklari 
qoldiqlarini olimlar jahonning qaysi hududlaridan topib tekshirishgan? 
I) Janubiy Afrika;    2) Sharqiy Afrikaning Zinj vodiysi;    3)Angliya;    4)Xitoy; 5) 
Avstraliya; 
6)Germaniya;    7) Amerika qit‘asi;       K) Farg‗na vodiyn:;       5) Yaponiya hududi, 
10) Annulling Madagaskaroroli;     ll)Fransiya; 12) Indoneziyaning Yavaoroli. 
A) *1,2,4,6,8, 11.12      B) 1,3,4,5,7,9, 10   С) 1, 2,5,6, 8, 9, 12        D) 2, 3,4, 6,7,9, 11, 
12 
55. Avstralopitek suyak qoldiqlarini olimlar qayerdan topib tekshirgan? 
A) Sharqiy Afrika      B) Indoneziya      C) Farg‗ona vodiysi    D)* Janubiy Afrika 

 
10 
56. Sharqiy Afrikaning Olduvay darasidan topilgan odam suyak qoldiqlari qanday 
nomlanadi? 
 A) Sinantrop     B) Pitekantrop     C) Kromanyon        D)* Zinjantrop 
57. Indoneziyaning Yava orolidan topilgan odam suyak qoldiqlarini olimlar qanday 
odam suyaklari deb ? 
A) Zinjantrop       В)* Pitekantrop       С) Kromanyon D) Neandertal 
58. Sinantrop odam suyak qoldiqlari jahonning qaysi hududidan topib o‗rganilgan? 
 A)*Xitoy    B)Afrika    C) Germaniya  D) Farg‗ona 
59. Germaniya hududidan qaysi odam suyak qoldiqlari topilgan? 
A) Kromanyon  B) Zinjantrop   C) *Neandertal   D) Pitekantrop 
60. Hozirgi qiyofadagi odam suyak qoldiqlari dastlab jahonning qaysi hududidan topib 
o‗rganilgan? 
A)Afrika    B) *Fransiya    C) Indoneziya   D) Germaniya 
61. O‗ta oddiy tosh mehuat qurollari yasashni biladigan eng qadimgi odam nomlarining 
ketma-ket berilgan javobni aniqlang. 
A) Zinjantrop;  2) Avstrolipitek; 3) Neandertal;   4) Pitekantrop;   5) Sinantrop;     
 6) Kromanyon  
 A)l, 2, 4,5,3,6 B)2, 1,5,4,6,3       C) *2,1,4, 5, 3, 6      D)4, 1. 2, 5,3,6 
62. Ilk paleolitning dastlabki davrlarida yer yuzida iqlim iliq bo‗lgan kezlarda eng 
qadimgi odamlar manzilgohlari qayerlarda joylashgan edi? 
A)* kichkina daryolar va soylar yaqinidagi tepaliklarda      
B) unumdor yerlar va o‗rmonlar atrofida        
C) suvli jilg‗alar va soylar atrofida             D) unumdor yerlar va tog‗larda 
63. Eng qadimgi davrda ro‗y bergan buyuk muzlanish davri qaysi davrdan boshlangan? 
A)ilk paleolit boshlarida                    B)o‗rta paleolit o‗rtalarida    
C) *ilk paleolit oxirida                   D)so‗ngi paleolit 
64. Toshdan yasalgan eng qadimiy mehnat qurollari, Chopperlar O‗zbekistonning qaysi 
hududlaridan topib o‗rganilgan? 
A)Farg‗ona vodiysi va Amudaryo bo‗ylaridan        B)*Toshkent vohasi va Farg‗ona 
vodiysidan 

 
11 
 C) Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan     D)Buxoro va Surxondaryo 
hududlaridan 
65. O‗zbekistondagi qaysi qadimgi manzilgoh qoldiqlari topib tekshirilganda toshdan 
yasalgan eng qadimiy mehnat qurollari va chopperlar topilgan? 
A) Ko‗lbuloq va Teshiktosh B) Qo‗shilish va Machay C) *Seleng‗ur va Ko‗lbuloq 
 D) Zarautsoy va Seleng‗ur 
66. Arxeologiya fanida chopperlar nima? 
A) o‗tkir qirrali tog‗ toshlar B) o‗tkir uchli ixcham dengiz toshlari 
C) ildiz kovlash uchun qo‗llanilgan tosh qurol      D) *uchi bir tomonga o‗tkiplangan 
qo‗pol tosh qurol 
67. Quyidagi qaysi mashg‗ulotlar eng qadimgi odamlarning o‗zlashtiruvchi xo‗jaligiga 
mansub? 
A) natural xo‗jalik va ovchilik         B) *termachilik va ovchilik 
C) dehqonchilik va chorvachilik      D) ovchilik va dehqonchilik 
68. Ma‘lumki, eng qadimgi odamlar tabiat nimani in‘oni etsa, shuni olgan, topgan 
yeguligi bilan qanoatlangan. Bu qadimgi mashg‗ulot nima deb nomlanadi? 
A) natural xo‗jalik                                 B) ishlab chiqaruvchi xo‗jalik       
C) *o‗zlashtiruvchi xo‗jalik                  D) termachilik 
69. O‗zbekistondagi qadimgi yodgorlik Teshiktosh g‗oridan qanday buyumlar topilgan? 
1) tosh qurollari;     2) sopol buyumlari;             3) hayvon suyaklari; 
4) dehqonchilik qurollari;    5) qoyatosh rasmlari;       6) inson suyaklari  
1)1,2,5        B)2,4,5        C) 1,4,6       D)* 1,3,6 
70. O‗zbekistondagi qadimgi madaniy yodgrolik Teshiktosh g‗ori nechanchi yilda topib 
tekshirilgan? 
A) *1938-yilda    B) 1935-yilda      C) 1939-yilda     D) 1941-yilda 
71. O‗zbekistondagi qadimgi Teshiktosh madaniy yodgoroligi o‗ziniug qanday 
xususiyati bilan jahonga mashhurdir? 
A)ko‗plab turli-xil tosh qurollarining topilishi bilan 
B) hayvon suyaklarining topilishi bilan 
C)*8-9 yashar neandertal bolaning suyak qoldiqlari topilishi bilan  

 
12 
D)eng qadimgi qoyatosh rasmlarining mavjudligi bilan 
72. Quyidagi qaysi O‗zbekistondagi madaniy yodgorlik dastlabki diniy e‘tiqodlar bilan 
bog‗liq?  
A) Seleng‗ur      B) Ko‗lbuloq   C) *Teshiktosh   D)Obishir  
73. Insonni o‗rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga ishonish fanda nima 
deb ataladi? 
A)*animizm     B)fetishizm        C) totemizm              D)magiya 
74. Ma‘lumki, eng qadimgi odamlar u yoki bu buyumlar omad keltirishiga yoxud balo-
qazoni bartaraf etishiga e‘tiqod qilganlar. Bu e‘tiqod fanda qanday nomni olgan? 
A) magiya       B) totemizm       C)* fetishizm   D) ibtidoiy e‘tiqod 
75. Ma‘lumki, eng qadimgi odamlar yil fasllari almashinuvi, momaqaldiroq, bo‗ronni 
qadinigi odamlar ruh mujassamlashgan tabiat kuchlari harakati deb tushuntirganlar. 
Bunday e‘tiqodlar fanda qanday nomlanadi? 
A) totemizm   В) magiya   C) fetishizm    D)*animizm 
76. Ma‘lumki, eng qadimgi odamlarning qoyatosh rasmlarida ov manzaralari 
tasvirlangan. Buning sababi nimada edi? 
A)o‗zlarini yovuz ruhlardan saqlaydi deya ishonishi      
  B)o‗zlarini tajribalarini keyingi avlodlarga qoldirish 
C)ov qiladigan hayvonlami bir joyga to‗plash maqsadida 
D)*odamlarning rasmlar bo‗lajak ovda o‗zlariga yordani beradi deya ishonishi. 
77. lnsoniyat tarixida diniy e‘tiqodlar kurtaklari va marhumlar ko‗milgan eng qadimgi 
qabrlar qaysi davrda vujudga kelgan? 
78. Jahonning qaysi hududlaridan dastlabki  va eng qadimiy qoyatosh yozuvlari 
topilgan? 
l)Ispaniya;   2)Fransiya;  3)Afrika;      4) Boshqirdiston;  5)Angliya;    6)Germaniya  
A)*  2,3,6        B)3,4,5       C)l,3,5       D) 1,2,4 
79. Jahonning qaysi yodgorliklaridan eng qadimgi qoyatosh rasmlar  topilgaa?  
l)Geydelberg:    2)Ahamir;       3)Lasko;    . 4) Zarmrtsov,   5) Kapovaya;       6) 
Moxenjodaro A) I, 4, 6     B)*2. 3, 5      C)2,4, 6       D)l,3, 5, 6 
80. Eng qadimgi odamlarning tasviriy san‘ati rivojiga asos bo‗lib  xizmat qilgan omilni 

 
13 
aniqlang.  
A)odamlarning ov vaqtida olgan taassurotlari 
B)odamlar rasm orqali o‗zaro bir-birlari bilan muloqot qilishlari  
C)odamlarning rasmlar bo‗lajak ovda o‗zlariga yordam beradi deya ishonishi  
D) odamning о‗zini qurshab turgan tevarak dunyoni tushunishga intilishi 
81. So‗nggi paleolit davrda  qaysi yillarni o‗z ichiga oladi? 
A) mil.av. 100-40 mingyillik    B)* mil. av. 40-12 mingyillik 
C) mil.av. 12-7 mingyillik   D) mil. av. 6-4 mingyillik 
82. So‗nggi paleolit davrida qanday odamiar yashagan? 
A) pitekantroplar B) sinantroplar  C) neandertallar *D) kromanyonlar 
83. So‗nggi paleolit davrida yashagan odam manzilgohlari O‗zbekitonning qaysi 
hududlaridan topilgan? 
A) Farg‗ona va Surxondaryo hududlaridan     B) Samarqand, Qashqadaryo va 
Surxondaryo hududlaridan 
C)  Surxondaryo va Qashqadaryo hududlaridan   D)*Samarqand, Farg‗ona va Toshkent 
hududlaridan 
84. Qachondan boshlab odamlar kesuvchi, arralovchi, parmalovchi mehnat qurollaridan 
yasaydigan bo‗lishgan? 
A)*25-30 ming yillar avval    B) 20-25 ming yil avval     C) 12-16 ming yil avval     D) 
5-6 ming yil aval 
85. Odamlar tosh asrining qaysi davridan boshlab taqinchoqlar-munchoqlar, tumorlar va 
uzuklar yasay boshladilar? 
A) ilk paleolit    B) o‗rta paleolit  C)* so‗nggi paleolit  D) mezolit 
86. Qaysi davrda odamlar urug‗ jamoasiga birlashdilar?  
A) *so‗ngi paleolit     B) mezolit  C) neolit    D) eneolit 
87. Qabila qay tariqa shakllangan? 
A) har joyda yashab turgan bir qancha oilalardan tashkil topgan. 
B) bir joyda yashab turgan qo‗shni urug‗lardan tashkil topgan. 
C) turli joyda yashab bir tilda gaplashuvchi urug‗lardan tashkil topgan. 
D) *bir joyda yashab turgan bir qancha urug‗lardan tashkil topgan. 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling